Informatiebrief verbouwing februari 2019

Geacht gemeentelid, geachte belangstellende,

Via deze informatiebrief vragen wij uw aandacht voor een aantal zaken.

Allereerst is dat de verbouwing van ons kerkgebouw.

Graag willen wij u op deze wijze verder informeren over de stand van zaken rondom de 1e en 2e Fase van de verbouwing. Met elkaar hebben we inmiddels kunnen zien dat het eerste gedeelte van deze fase – de aanbouw aan de kerk, de entree en de buitenberging – gerealiseerd is ; een feit waar veel enthousiaste vrijwilligers ook een bijdrage aan geleverd hebben en waar we hen naast de aannemer Mattone B.V. bijzonder dankbaar voor zijn. Over het gebruik van de crècheruimte horen we van ouders positieve geluiden en ook de buitenberging is een aanwinst, zo laten de koster en de oliebollenbakkers weten ! M.b.t. de financiën van dit eerste gedeelte van de 2e Fase kunnen wij u verheugd mededelen dat er ondanks de méérkosten ( zie opstelling hieronder) met een positief saldo geëindigd is.

Benodigd voor 1e deel Fase 2 in 2018:

Begroting voor 1e deel van Fase 2 in 2018 (na aftrek zelfwerkzaamheid) € 139.175,00
Bij: Meerkosten: Raamdecoratie / lamellen € 1.325,64
Inrichting bijzaal – zitbank met opbergkast € 2.837,45
Aanleg plantsoen € 1.274,37
Olijfboom leveren en plaatsen € 1.534,00
€ 6.971,46 +
€ 146.146,46

Af:
Deel van de architectkosten, constructeur en vergunning (voor 2e deel) € 3.600,00
Totale kosten € 142.546,46

De werkelijke kosten in 2018 bedragen € 141.321,29
Af: Ontvangsten per ultimo december 2018 € 150.739,68
Financieringsoverschot per 1 januari 2019 € 9.418,39

In de evaluatie van het gehele proces van dit gedeelte van Fase 2 dat we als bouwcommissie en kerkrentmeesters de laatste tijd met elkaar doorlopen hebben zijn we – het is al genoemd – dankbaar voor het vele werk dat er belangeloos door velen verricht is. Anderzijds hebben we ook samen vastgesteld dat de belasting voor een aantal van ons de afgelopen maanden bijzonder groot geweest is en we het niet verantwoord vinden een nieuwe bouwperiode op dezelfde werkwijze te laten verlopen. Daarom is het plan naar voren gekomen het 2e en laatste deel van Fase 2 zonder zelfwerkzaamheid te laten uitvoeren door een aannemer. Een belangrijk voordeel daarvan is dat we de bouwperiode door het maken van duidelijke afspraken met de aannemer tot een bepaalde periode kunnen begrenzen. Een consequentie evenwel is dat de kosten die destijds voor dit gedeelte geraamd waren, aanpassing behoeven. Binnen de kerkrentmeesters als ook in de kerkenraad is dit voorstel besproken en akkoord bevonden, hetwelk in de verdere uitwerking van de plannen er toe leidde dat we een drietal aannemers binnen onze wijkgemeente gevraagd hebben een prijsopgave in te dienen. Na zorgvuldige vergelijking en controle is daaruit gekomen dat de opdracht tot uitvoering van het 2e deel van Fase 2 – het realiseren van een dakopbouw waarmee de kerk een fraaie in- en doorloop zal krijgen – gegund is aan EV Timmer- en Onderhoudsbedrijf ( Ed Vuik ) uit Capelle aan den IJssel.
Naar verwachting zal de bouwperiode D.V. begin april starten en een duur kennen van ongeveer 6 weken.
Hieronder informeren wij u over de kosten en de financiering van dit 2e gedeelte van Fase 2.

Benodigd voor 2e deel Fase 2 in 2019 (herziene begroting):

Prijsopgave bij aanbesteding € 115.305,87
Bij: Architectkosten, constructeur en vergunning € 3.600,00
€ 118.905,87
Bij: Reservering voor onvoorziene uitgaven € 6.094,13
Totaal ( afgerond ) € 125.000,00
Af : Financieringsoverschot per 1 januari 2019 € 9.418,39
Nog te financieren € 115.581,61

De oorspronkelijke begroting eind 2018 voor het 2e deel was bruto € 99.500,00 met een aftrek voor zelfwerkzaamheid van € 25.600. Het netto bedrag was toen
€ 73.900,00.

De meerkosten tussen de begroting van eind 2017 en aanbesteding zijn ontstaan door o.a.:
Staalconstructie, duurzamere dakbedekking, afzuiginstallatie / ventilatie, lichtkozijnen met beglazing
in plaats van polycarbonaat lichtkoepels en het omleggen van leidingen. Daarnaast heeft ook de algemene
prijsstijging van circa 10 % een nadelig effect voor ons.

Toelichting:
De aanpassingen in het bestek houden in dat er nu niet gekozen is voor de polycarbonaat lichtkoepels maar
voor hardhouten kozijnen voorzien van beglazing en dakplaten.
Dit werd veroorzaakt en noodzakelijk vanwege de bestaande dakconstructie en de vele leidingen (zoals
elektra en c.v.) tussen het systeemplafond en het dak.
De lichtkoepels zijn alleen leverbaar in bepaalde maten waardoor toepassing daarvan steeds problematischer
werd en een andere keuze gemaakt moest worden.

Financieringsprognose 2e deel Fase 2 :
(Ter vergelijking de opbrengsten van 2018):

Jaaropbrengsten: opbrengst 2018:

Deurcollecten (1e zondag van de maand) € 6.000,00 € 6.125,75
Oud-papier – 1e zaterdag van iedere maand € 2.000,00 € 2.068,80
Diverse giften p.m.
Opbrengst verkoopdagen (surplus) € 2.000,00 € 1.800,00
Verkoop oliebollen rondom Oudjaar € 2.000,00 € 2.190,00
Totaal (exclusief giften e.d.) € 12.000,00

In januari 2018 is er door de Protestantse gemeente van Capelle aan den IJssel een 20-jarige lening toegezegd van Euro 100.000,00. Het rentepercentage staat voor 10 jaar vast met een percentage van 1 %, waarna er een optie ligt op verlenging van de lening van 2 x 5 jaar met rentevoorziening. Van deze toezegging is tot op heden geen gebruik gemaakt. Inmiddels is besloten voor het 2e deel van Fase 2 dit wel te doen. De rente zal betaald worden uit de begroting. Op grond van bovenstaand concept-berekening kan de lening binnen een periode van 8 tot 10 jaar worden afgelost.
We hopen u hiermede duidelijkheid te hebben gegeven t.a.v. de financiële onderbouwing ; als u nog verdere vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met br. G.C. den Ouden, tel. 06 51 27 41 63. Voor vragen over het bouwplan kunt u terecht bij de voorzitter van de bouwcommissie, br. W. Groenendijk, tel. 06 51 72 83 24.

Oud papier opbrengst 2018
Zoals u weet kunt u op elke 1e zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur uw oud papier en karton kwijt bij de container op het parkeerterrein van de kerk. Hierbij delen wij u mede dat over 2018 de netto opbrengst van het oud papier € 2068,80 bedraagt ! Hartelijk dank voor uw ‘spaarzin’ en we zien u graag allemaal ook in 2019 weer bij de container !

Aanschaf piano
Zoals u wellicht weet hadden we als gemeente in het verleden voor verenigingsgebruik een piano tot onze beschikking. Na een lange periode van dienstdoen moesten we er helaas afscheid van nemen en hebben we een tijdje zonder gezeten. Bij de diverse verenigingen, bijeenkomsten rondom opening en sluiting winterwerk alsook Kerst voor de buurt werd de piano echter node gemist. We kunnen u mededelen dat er een nieuwe piano gekocht is. De piano staat in de bijzaal.

Asbaktegels
Voor de rokers onder ons wijzen wij u op de twee aangebrachte asbaktegels. U vindt ze in de aanlooproutes naar de ingang naar de kerk en de zij-ingang. Wij verzoeken u vriendelijk uw sigarettenpeuken en as e.d. alleen op deze plaatsen te deponeren. Hartelijk dank voor uw medewerking !

Namens de bouwcommissie en kerkrentmeesters,

met een vriendelijke groet,

A. Molenaar

Extra notitie :
Het zou fijn zijn als er nog enkele vrijwilligers zijn die zich tijdens de bouwperiode ( april en mei ) aan het eind van de week beschikbaar willen stellen om de entree en de hal weer wat schoon te maken i.v.m. de dan te houden erediensten e.d. U kunt zich daarvoor melden bij de koster.