KerkNieuws 2020 – nr 8

Meditatief moment – laatste keer
Met deze momenten stoppen we als we weer met meer mensen in de diensten mogen komen. 1 juli is de laatste keer. Dank aan ds. Van Vuuren die onlangs wilde invallen toen mijn moeder terminaal was. Ook dank aan br. V.d. Knijff die verschillende keren een uitzending heeft verzorgd. Zelf heb ik veel vreugde aan deze momenten op de woensdagavond beleefd. Toch contact met elkaar rond het levende Woord, juist toen persoonlijke contacten niet mogelijk waren. Dank voor het betrokken meeluisteren.

Tenslotte
– Hartelijk dank voor al het meeleven dat we kregen rond het overlijden van mijn moeder. Ze ging al geruime tijd achteruit. Toch ging het op het laatst nog weer snel. Het troost ons dat we haar in Christus geborgen weten. Ze heeft voor ons als kinderen veel betekend, terwijl ze voor haar klein- en achterkleinkinderen een betrokken oma was. Omdat ze 87 is geworden hebben we haar lang mogen hebben. Naast verdriet om haar heengaan is er ook dankbaarheid voor wat God ons in haar gaf.
– We zijn benieuwd hoe de kerkdiensten in juli zullen verlopen. Het is in deze maand juni al weer zo anders nu er enkele tientallen gemeenteleden in de kerk zijn. Nu pas besef ik goed hoezeer ik het heb gemist om tijdens het preken gemeenteleden voor me te zien. We wensen de koster en zijn medewerkers sterkte toe om alles ‘logistiek’ in goede en veilige banen te leiden. Uiteraard hopen we dat ook de thuisluisteraars en -kijkers vanuit de diensten gezegend worden.

Van ons beiden een hartelijke groet aan u en jullie allen.
J.C. Schuurman

Vanuit de kerkenraad
Op maandag 8 juni konden we als kerkenraad weer bijeen komen (in de bijzaal, zodat we op veilige afstand van elkaar konden zitten). In de afgelopen tijd heeft de kerkenraad niet vergaderd. Het moderamen deed dit wel, waarna vaak met kerkenraad en gemeenteleden e.e.a. werd gedeeld.
Tijdens de bezinning dachten we na over een onderdeel van de liturgie: de zegen. Goed om je daar op te bezinnen. Gods zegen maakt rijk! Na deze bezinning keken we terug op de afgelopen periode: hoe gaat het nu met iedereen en ook: zijn de genomen besluiten goed geweest? Eveneens keken we terug op de periode als gemeente: we kennen verdriet om overlijden en gemis, zorgen om gezondheid en andere redenen. Maar gelukkig is er in de gemeente ook blijdschap en vertrouwen. Soms juist in de zorgen!
Na wat praktische zaken spraken we over het beroepingswerk. De profielschets van de gemeente werd vastgesteld en we hebben gebrainstormd over de profielschets voor de te zoeken predikant. Het is de bedoeling om die profielschets volgende vergadering vast te stellen. Zo hopen we ook daarmee weer verder te kunnen.

Kerkdiensten maand juli
De verwachting is dat we vanaf 1 juli weer met honderd mensen de diensten mogen bezoeken. U bent (ook dan) weer van harte welkom! Omdat dit nog wel een beperking inhoudt, moeten we nadenken over de verspreiding van de leden over de verschillende diensten. Op dit moment is het nog niet helemaal duidelijk hoe we dit willen gaan doen. Als dit bekend is zullen we dit melden via de wekelijkse nieuwsbrief, de website en de zondagse afkondigingen.

Gezocht: samensteller weekbrief
Omdat KerkNieuws vanaf september eens per maand zal verschijnen, willen we graag nadenken over het starten met een weekbrief. Concreet zijn we op zoek naar een aantal mensen die de weekbrief kunnen opmaken. Gemiddeld kost dit 1-2 uur per keer, zo is de inschatting.
Als u dit leuk vindt en handig bent in het tekstverwerken (Word), dan hoor ik graag van u. Ook als u dit bijv. één keer per maand kunt doen, geef het gerust door!
Erik de Heer

Breng de Joden thuis…
Waarom was de ballingschap er.. en waarom nu al tweeduizend jaar? Wij kunnen deze vraag niet beantwoorden.
Wat we wel weten is, dat juist in die lange eeuwen wij de God van Israël hebben leren kennen. Israël heeft onder ons gewoond.
En God heeft al die tijd onder ons gewoond, want laten we niet vergeten dat God met Zijn volk is meegegaan.
We lezen in het Bijbelboek Ezechiël hoofdstuk 37 over het dal van de dorre doodsbeenderen en dat deze beenderen zich begeven naar Jeruzalem, op weg naar hun Koning. Deze inzameling is allereerst de taak van de Gezalfde des Heeren.
In Johannes 10 gaat Jezus in op dit hoofdstuk van de inzameling. Hij zal een einde maken aan de ballingschap en als een herder omzien naar de verstrooide schapen en zo de kudde van Israël thuisbrengen.
Maar in Zijn liefde laat Jezus ons geen toeschouwer. Hij schakelt hier ons ook in. In Jesaja 43: 6 staat ‘Breng Mijn zonen van verre en Mijn dochters van het einde der aarde’.
De terugkeer van Israël heeft alles te maken met de terugkeer van God naar Jeruzalem. Dit is het toekomstbeeld. God woont in Sion, Zijn Gezalfde regeert op de Troon van David met daaromheen de kinderen van Israël en daaromheen de volkeren. Dit alles om Hem te aanbidden en Zijn lof te verkondigen.
Bron Chr. voor Israël
Commissie Kerk en Israël

Inleveren kopij!
Voor het volgende nummer (KerkNieuws nr. 9) neemt dhr. G.D. de Heer (scriba) de wijkredactie over. Het mailadres kerknieuws@nieuwewesterkerk.nl blijft ongewijzigd.