KerkNieuws 2020 – nr 6

Meditatief moment
We gaan nog even door met het meditatieve moment op woensdagavond. Geen mens die weet hoe de situatie rond het coronavirus zich zal ontwikkelen. In deze omstandigheden blijkt een ontmoeting in de week belangrijk te zijn – al is het ook op afstand. Zoals bekend beginnen we om 19.30 uur.
In de week van de Hemelvaartsdag zal onze predikant in opleiding, br. V.d. Knijff, de meditatie verzorgen. Het betreft woensdag 20 mei. Ook voor hem is het een vreemde periode. Het was de planning dat hij zich juist in deze maanden op het pastoraat zou richten. Maar het bezoekwerk ligt uiteraard stil. Er is vanuit de opleiding veel begrip voor de situatie zodat er geen sprake zal zijn van studievertraging.

Wat helaas vervalt
– Het was de bedoeling dat we rond zondag 17 mei het winterwerk zouden afsluiten. Dat gaat uiteraard niet door. Alle activiteiten in de gemeente zijn half maart abrupt afgebroken. Dat gold zowel van de clubs en de catechisaties als van de verenigingen en de kringen. Toch heeft het grootste deel van het winterwerk gewoon plaatsgevonden – laten we dat niet vergeten. Ik stel voor dat we daar de Heere op die zondag wel voor danken, en dat we ook samen bidden of Hij alles wat er in het winterseizoen aan evangelie is gezaaid wil zegenen. Dus toch iets van een afsluiting winterwerk.
– Wat ook helaas zal vervallen is de Avondmaalsviering die kort na Pinksteren zou plaatsvinden. Dat is nog weer ingrijpender binnen het gemeenteleven. Het is al moeilijk dat we de wekelijkse samenkomsten moeten missen, maar daar komt nog bij dat ook de sacramenten niet bediend kunnen worden, terwijl die zo belangrijk zijn om het geloof te voeden en te versterken. Nu de crisis aanhoudt, komen we er steeds meer achter hoeveel gevolgen het coronagebeuren heeft.

Wat gelukkig doorgaat
Gelukkig gaat de prediking van het Woord door, terwijl we ook als gemeente voorbede kunnen doen. Ondanks de afstand ervaren we via de (beeld)verbinding verbondenheid. Er wachten bovendien twee heilsfeiten die we als kerk mogen vieren.

  • Allereerst op donderdag 21 mei de hemelvaart van onze Heere Jezus. Het is Zijn kroningsdag. We zullen het voor de dienst ook zingen: ‘Kroon Hem met gouden kroon, het Lam op Zijne troon!’ We hebben een machtige Heiland in de hemel. Vandaaruit zet Hij Zijn heilswerk voort. Hopelijk gaat de troost van het Hemelvaartsevangelie voor ons open. Ook in deze coronatijd heeft Koning Jezus alle macht in hemel en op aarde.
  • Tien dagen later vieren we op 31 mei en 1 juni het Pinksterfeest. Christus heeft Zijn Kerk niet verweesd achtergelaten. In de Heilige Geest heeft Hij een andere Trooster gezonden, ik zou bijna zeggen als een soort Opvolger – de Geest Die levend maakt, Die leidt, en Die vooral oog en hart voor de Heere Jezus geeft. Laten we op weg naar de viering van dit heilsfeit het oude Pinkstergebed bidden: ‘Kom, Schepper Geest!’

Veertig jaar
Dit jaar is de Tweede Pinksterdag voor mij een gedenkdag. Op 1 juni 1980 (destijds de zondag na Pinksteren) ben ik door mijn vader als predikant bevestigd in Zalk. De tekst van de preek was: ‘U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is.’ Onvoorstelbaar dat dit inmiddels veertig jaar geleden is. In al die jaren ben ik inderdaad door die genade gesterkt om het werk in meerdere gemeenten te kunnen doen. Ik ervaar dit als een groot geschenk. Dat ik het heb mogen volhouden is volstrekt aan mijn Zender te danken en beslist niet aan mijzelf. Juist rond zo’n bijzondere datum besef je ook je eigen tekorten. Je probeert de dingen goed te doen, maar dat wil niet zeggen dat het altijd goed gaat en goed is. In ieder geval komt God alleen de eer toe. Ik wil ook graag kwijt dat mijn vrouw door de jaren heen ontzaglijk veel betekend heeft. Met haar liefde, ook voor God en Zijn gemeente, zorgt zij voor rust en stabiliteit. Samen weten we ons zeer gezegend, zowel in onze (twee keer) Capelse jaren, als ook in alle andere zes gemeenten. In de dienst op Tweede Pinksterdag zal ik wat aandacht aan dit jubileum geven. Treffend dat het juist op Pinksteren valt. Hoe zou je dienaar van het Woord kunnen zijn zonder de leiding van de Heilige Geest?! Als me één ding duidelijk geworden is in deze vier decennia, dan wel dit laatste.

Tenslotte

  • De basisscholen zijn weer begonnen. We wensen alle leerkrachten sterkte en wijsheid toe om in de nieuwe situatie onderwijs te geven. Het zal best zoeken zijn om verantwoorde wegen te vinden.
  • We denken aan allen die door het virus de nodige moeiten kennen. Dat kan op verschillende manieren het geval zijn. De een vanwege eenzaamheid, de ander vanwege angst, onzekerheid of een gevoel van overbelasting, en weer een ander vanwege de werkgelegenheid en / of financiële zorgen. In alle omstandigheden wensen we elkaar de nabijheid van de Heere toe.
  • Veel contacten verlopen telefonisch of via de mail. Het bezoekwerk staat op een laag pitje. Maar als u behoefte hebt aan een gesprek, kunnen we naar een mogelijkheid zoeken. Als het weer het toelaat is het wellicht een optie om buiten te gaan zitten. Schroom niet om contact met me op te nemen.
  • Door de goede zorgen van onze scriba wordt u wekelijks geïnformeerd over het gemeenteleven. We merken dat de nieuwsbrieven in een behoefte voorzien. We willen br. De Heer heel hartelijk danken voor de wijze waarop hij dit doet.
  • Van ons beiden een hartelijke groet.
    J.C. Schuurman

Vanuit de kerkenraad
Door de bijzondere situatie zijn we als kerkenraad in de afgelopen periode niet bijeengeweest. Het moderamen heeft wel enkele keren vergaderd.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan hoor ik het graag van u!

Jubileum ds. Schuurman
Zoals hij hierboven al schreef is 1 juni a.s. (2e Pinksterdag) een bijzondere dag voor ds. Schuurman. We zijn dankbaar dat hij al veertig jaar predikant mag zijn. Veertig jaar is geen korte periode. Er kan ook veel gebeuren. Veel van zijn collega’s haalden door verschillende oorzaken dit ambtsjubileum helaas niet. Het geeft extra reden tot dankbaarheid dat ds. Schuurman dit jubileum wel mag vieren. Hij ziet dat, zoals hij al schreef als Gods genade.
We zijn ook blij met het feit dat hij al vele jaren (verdeeld over twee perioden) ónze predikant mag zijn. We zijn dankbaar voor wat de Heere in hem aan ons gaf. In deze dank willen we ook zijn vrouw betrekken. Mw. Schuurman is een belangrijke schakel, misschien wat meer op de achtergrond, maar zeker niet minder belangrijk. We weten dat u samen uw krachten verwacht van díe God die u ook de krachten heeft gegeven. Hem zij daarvoor de eer!
Het plan was om na de dienst op 2e Pinksterdag het jubileum te vieren met hem en u als gemeenteleden. Door de huidige omstandigheden is dat helaas niet mogelijk. Wel willen we fam. Schuurman in de dienst op 1 juni a.s. toespreken.
Erik de Heer

Roosjes
Eind april hebben we de ouderen van onze gemeente een bloemetje gebracht. Wat goed om gelijk met verschillende gemeenteleden even een praatje te kunnen maken. Juist voor de ouderen kan deze tijd zwaar zijn, veel binnen zitten, niemand thuis kunnen ontvangen, niet naar de kerk kunnen. Fijn om dan te horen dat de diensten goed meebeleefd worden middels de (beeld)uitzendingen. Hartelijk bedankt aan de vrijwilligers die hebben meegeholpen bij het uitdelen van de potroosjes.
Uw wijkdiaconie

Opgave van de kerkrentmeesters over april
Wegens minder beschikbare ruimte in KerkNieuws is de vermelding van collecten en giften korter.

Diverse collecten
Via de collectezakken € 539,20
Collecten via de bank in april € 4.928,00
Godsdienstonderwijs € 15,00

Kerkbalans 2019
Nog te ontvangen € 1.670,00

Kerkbalans 2020
Begroot € 111.000,00
Toegezegd € 117.166,60
Reeds ontvangen € 66.713,70

Verbouwingsfonds
Vorige saldo € 64.679,97
Mutaties € 1.113,15
Nog af te lossen € 63.566,82

Giften
Voor de kerk

via ds. Schuurman € 40,00
Voor de Biddag
via ds. Schuurman € 20,00
via ouderling-kerkrentmeester Molenaar € 50,00
Voor de beelduitzendingen
via ouderling Hartmans € 20,00
Voor de zendingsbussen
via ouderling-kerkrentmeester Molenaar € 10,00

Collecten Rozenburcht
De opbrengst van de collecten tijdens de weeksluitingen in de Rozenburcht over de periode van oktober 2019 t/m half maart 2020 bedraagt € 436,00 (ontvangen via mw. C. Zwijnenburg). Dit bedrag is bestemd voor de Stichting Roki. Deze stichting die in Wilnis gevestigd is zet zich in om de leefomstandigheden van Oost-Europese kinderen te verbeteren. Het geld is bestemd voor een kindertehuis in Roemenië.

Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank.
Uw wijkkerkrentmeesters

Vrouwenvereniging ‘De Heere is onze Banier’
Koningsdag, 4 mei Dodenherdenking, Bevrijdingsdag. Het ligt allemaal alweer achter ons. Rond deze tijd zie je nogal wat foto’s van de oorlog voorbij komen. En ook de kranten besteden heel wat artikelen aan “75 jaar bevrijd”.
De tweede wereldoorlog was een zeer moeilijke tijd: voedseltekorten, vrijheidsbeperkingen, je leven niet zeker zijn. Elke dag op je hoede zijn voor de vijand. Velen van ons kunnen zich niet voorstellen hoe dat geweest is.
En als je onze tijd er dan naast legt, wat hebben we dan te klagen? Het meest waardevolle nu is dat we godsdienstvrijheid hebben. Wanneer we om ons heen kijken in de wereld, dan zijn er veel landen waar dat niet meer aanwezig is. En wij mogen gewoon ieder moment de Bijbel openen en luisteren naar Gods Woord. In deze tijd is er zelfs extra veel te beluisteren.
We wensen u vele goede momenten toe met Hem die getrouw is en de ware vrijheid biedt! Een hartelijke groet van,
Aartje, Ellen, Marjolein en Wilma

Jeugdclub ‘De Toevlucht’
Nou, jongens en meiden, zo zijn we ineens aan het einde van het seizoen gekomen. We hebben elkaar al heel wat weken niet gezien. Een beetje rare afsluiting is dit wel, hé?
We wilden de Bijbelverhalen van Esther nog met jullie delen en wat leuke knutselwerkjes maken. Nou dat bewaren we dan maar een poosje tot we weer mogen samenkomen. We weten niet hoe alles loopt, maar als er voor de zomervakantie nog een kans is om een gezellige laatste avond te houden dan horen jullie dat van ons. Gelukkig mogen jullie voor een deel weer naar school, dat is prettig. Doe je best. En je weet het, daar hebben we met elkaar over gesproken: God is trouw. Je mag tot Hem bidden juist ook in moeilijke tijden zoals nu. Laten we Hem vragen of Hij ons in Zijn hand wil bewaren, wat er ook gebeurt. Groeten van,
Anneleen, Evelien, Mark, Margriet en Marjolein

GZB-pinkstercollecte: Juist nu!
Na Jezus’ hemelvaart zitten zijn volgelingen achter gesloten deuren. Angstig voor de buitenwereld, maar ook uitziend naar de vervulling van Christus’ belofte van de Heilige Geest.
Dan wordt het Pinksteren! De Geest zet de apostelen in vuur en vlam. Vrijmoedig verkondigen ze het Evangelie, ze hebben oog voor de kwetsbaren in Jeruzalem, de gemeente groeit.
De corona-epidemie laat vergelijkbare reacties zien: onzekerheid over wat komen kan en moed om het Evangelie te delen. Het is de Heilige Geest die wereldwijd mensen aanzet om te troosten, te bemoedigen en hulp te bieden.
Dat gebeurt in moeilijke omstandigheden.
In Albanië steunt de GZB gevangenispastoraat. Mede daardoor komen veel gedetineerden tot geloof. In de nu afgesloten gevangenissen verspreiden zij het Evangelie en leiden zelfs kerkdiensten!
Rwanda kent sinds eind maart een lockdown. In het gebied waar de familie Mager werkt, groeit de kerk snel. Tegelijk is er diepe armoede. De kerk mag voedsel en zeep, verzameld door arme gemeenteleden, naar de allerarmsten in afgelegen dorpen brengen. ‘God opent ramen als deuren gesloten zijn’, vertelt GZB-zendingswerker Caroline Mager.
De GZB werkt wereldwijd met kerken samen om het Evangelie te delen. Dat kan alleen als u de GZB daarbij helpt. Juist nu! Zo steunt u het GZB-werk:
Blijf bidden voor het zendingswerk.
Geef via www.gzb.nl/pinkstercollecte
Maak uw gift over naar NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB, Driebergen
Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project ALG o.v.v. Pinkstercollecte.
Of doneer via de QR-code
Alvast heel hartelijk dank!
De zendingscommissie

Gods wijsheid
Vanwege het coronavirus is voor het eerst in 671 jaar de Heilige Grafkerk in Jeruzalem voor publiek gesloten. De vorige keer was in 1349 toen de pest zich vanuit China verspreidde over het Midden-Oosten en Europa. Bronnen vermelden dat in 1350 alle Joden in Brabant vermoord werden, omdat zij relatief ongeschonden door de pandemie heen kwamen. Niet dat zij de pest op hun geweten hadden – dat kwam door de ratten en vlooien – maar omdat zij de geboden van God volgden en daarom aan hygiëne deden. Dit op grond van de Bijbelse reinheidswetten.
In onze tijd lijkt het coronavirus evenals SARS en MERS afkomstig te zijn van een ziekteverwekker bij uitstek: de vleermuis.
Een dier dat in de Bijbel ‘onrein’ en ‘een gruwel’ wordt genoemd (Leviticus 11: 13-19). Waarom zijn deze dieren verboden? Een eerste antwoord is, dat er geen verklaring voor is. Je moet de geboden gewoon doen, zonder vragen te stellen. Anderen zeggen dat er een diepere verklaring voor is. Aaseters zoals de gier en andere roofvogels zijn verboden omdat God zulk gedrag verafschuwt. Weer anderen zeggen dat het te maken heeft met heiligheid. Alles wat ruikt naar afbraak, verderf en dood past niet bij Gods volk. Daarom zijn de aaseters verboden, maar ook de vleermuizen, die wonen in ruïnes en grafkelders. Hoe onverstandig is het dan de vleermuis te eten.
De wet van de Heere is heilig en goed. God heeft haar uit liefde aan Israël gegeven. Niet alle reinheidswetten zijn verplicht voor de heidenvolken. Echter de Thora is geschonken om te beschermen als een schild! Er komen enge ziektes van en daarvoor wil de Heere Zijn volk bewaren. Er zouden door de eeuwen heen heel wat levens gespaard zijn als de volkeren daar meer oog voor hadden gehad. Wat zal de wereld een andere plek worden als Gods wijsheid ernstiger genomen wordt.
Bron Chr. voor Israël
Commissie Kerk en Israël