KerkNieuws 2020 – nr 11

Heilig Avondmaal
Komende zondag zal het Heilig Avondmaal gevierd worden. We zien ernaar uit. Het zal vanwege de omstandigheden wat anders gaan dan we gewend zijn. De stoelen staan verder uit elkaar. We zullen het brood en de beker ook niet aan elkaar door kunnen geven. Bovendien zijn er zowel in de morgen- als in de middagdienst enkele tafels. We ontkomen er ook niet aan dat we ons van te voren – zoveel als mogelijk – aanmelden. Deze keer zal ook de preek in de dankzeggingsdienst korter zijn. We hopen dat het een gezegende zondag zal worden rond de zichtbare tekenen van Christus’ lijden en sterven. Zelf ervaar ik het als een groot voorrecht dat we vlak voor ons afscheid toch nog een avondmaalszondag hebben. Als dé Gastheer brengt de Heere Zelf alles mee wat nodig is. Hij legt Zijn hart op tafel om Zijn gemeente te verzekeren van Zijn liefde en trouw, ondanks onze tekorten. Treffend is het 9e vers van Psalm 34: ‘Proef en zie dat de Heere goed is; welzalig de man / de vrouw die tot Hem de toevlucht neemt.’

Afscheid
Het is voor de laatste keer dat ik de berichten voor KerkNieuws schrijf. Eerst leek het afscheid nog ver weg, maar nu is het bijna zover. Het zal vreemd zijn om niet meer met elkaar op te trekken. Vijf jaar geleden werden we (opnieuw) aan elkaar verbonden. Zelf zien we terug op goede en gezegende jaren in Capelle aan den IJssel. Vooral de zondagse erediensten in de Nieuwe Westerkerk zullen we missen. Op de preekstoel heb ik me altijd erg thuis gevoeld en kon ik me helemaal kwijt. Ik wist me ook gedragen door de kerkenraad die broederlijk om ons heen heeft gestaan. Ik noem ook het contact met de jongeren en de kinderen waar ik dankbaar op terugzie. Wat zijn er in deze vijf jaren ook ingrijpende situaties geweest rond ziekte en verlies – dat gaf nog weer een extra band. Helaas waren er vanwege het Coronagebeuren in het afgelopen half jaar minder persoonlijke ontmoetingen dan we hadden gewild.
Mijn vrouw en ik willen u en jullie heel hartelijk danken voor alle liefde en betrokkenheid. Het afscheid zelf zal ook anders zijn dan we ons hadden voorgesteld. Er is op een creatieve manier gezocht om toch van zoveel mogelijk gemeenteleden persoonlijk afscheid te kunnen nemen op vrijdag 2 oktober. Zoals het momenteel van alle diensten geldt dat er maar een beperkt aantal mensen aanwezig kan zijn, geldt het ook van de afscheidsdienst. Maar we hopen dat via de beelduitzending toch heel de gemeente de dienst kan meebeleven. Het is goed dat bij het eigenlijke afscheid het levende Woord centraal staat, zodat we niet blijven hangen in onze eigen gevoelens en gedachten. Het gaat allereerst om onze Zender. Hem komt de eer toe voor alles wat we in de achterliggende jaren aan zegen hebben ontvangen. Aan Hem vertrouwen we elkaar toe. Het ga u en jullie allen goed onder Gods zegen.
We hopen dat de vacaturetijd niet al te lang zal duren. Laat er binnen de gemeente ook gebeden worden om een nieuwe voorganger.

Groet
Van ons beiden een hartelijke groet voor ieder die dit leest.
Familie Schuurman

Vanuit de kerkenraad
Verslag kerkenraadsvergadering
Op maandag 7 september kwam de kerkenraad bij elkaar. In de bezinning spraken we, in het kader van de voortgaande bezinning op de liturgie, over de stijl van de/onze eredienst. Aansluitend spraken we over de uitkomsten van de gesprekken die de jeugdouderlingen hebben gehad met jongeren uit de gemeente. In deze gesprekken ging het o.a. over hoe zij het Christelijke geloof en het kerk-zijn ervaren. De uitkomsten stemmen tot nadenken. Tijdens het gesprek over deze uitkomsten werd wel duidelijk dat we hier nog niet klaar mee zijn.
Tijdens de vergadering hebben we een besluit kunnen nemen over het zingen in de eredienst (zie hieronder). Eveneens kon de begroting over 2021 worden goedgekeurd. Een begroting maken is altijd lastig (want wie kan ruim een jaar vooruitkijken?), maar in deze bijzondere tijden zeker.
We spraken wederom over het thema Veilige kerk. Er is een gedragscode opgesteld voor vrijwilligers. Ook zal er van de vrijwilligers in het jeugdwerk en het pastoraat (kerkenraad, bezoekbroeders en bezoekdames) een Verklaring omtrent Gedrag (VoG) gevraagd worden. I.v.m. enkele praktische zaken hopen we daar binnenkort meer over te kunnen melden.
Wederom werd er ook over het beroepingswerk gesproken. Er is een beroepingscommissie samengesteld en de taakomschrijving werd vastgesteld. We houden u op de hoogte!

Kerkenraadsvacatures
De broeders M.J. van Beek (wijkouderling), J. Kaptein (diaken) en M.G. Schinkel (ouderling-kerkrentmeester) hebben aangegeven zich weer beschikbaar te willen stellen voor een nieuwe termijn. Br. A. Molenaar (ouderling-kerkrentmeester) is vanwege het bereiken van het max. aantal jaren niet meer herkiesbaar. Naast vervulling van de bestaande vacature voor wijkouderling (vacature br. Pals) zoeken we dus ook een nieuwe ouderling-kerkrentmeester. Namen voor deze vacatures kunt u indienen tot D.V. 1 oktober bij de scriba.

Predikantsvacature
Ook kunt u tot 1 oktober nog steeds namen indienen voor de vervulling van de a.s. predikantsvacature.
De opgestelde profielschetsen van gemeente en predikant zijn op de website te vinden (onder Praktische informatie – Downloads). De scriba ontvangt uw voordracht graag vóór D.V. 1 oktober. Fijn als u wilt meedenken en meebidden!

Welkom
In de afgelopen periode konden we weer enkele nieuwe leden begroeten:
• mw. J.V. (July) Mayhua Flores (Schermerhoek 360, 2905 TP). Zij bezoekt al een paar jaar de diensten;
• dhr. en mw. J. (Jan) Bos – M.J. (Marion) Bos-Klapwijk (Sterrekinderenerf 40, 2907 EC). Zij hebben zich in de weekbrief al voorgesteld;
• mw. C.H. (Helene) Kasbergen-Bal (Rembrandtsingel 23, 2902 GR), die ook al een tijdje met ons meeleeft.
Allen heel hartelijk welkom in het midden van de gemeente! Van harte een goede en gezegende tijd gewenst!

Zingen in de kerkdienst
In de laatstgehouden kerkenraadsvergadering heeft de kerkenraad besloten dat het weer mogelijk is om te zingen in de diensten, mits dit ingetogen plaatsvindt. Een toelichting op dit besluit is geplaatst in de weekbrief van zondag 13 september.

Afscheid familie Schuurman
Op vrijdag 2 en zondag 4 oktober nemen we afscheid van familie Schuurman. In deze bijzondere omstandigheden hebben we gezocht naar een mogelijkheid om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven afscheid te nemen. Via de weekbrief wordt u van het specifieke programma op de hoogte gesteld. De ouderen hebben inmiddels via de diaconie/bezoekdames een uitnodiging ontvangen.
Ook goed om te melden is dat zowel de afscheidsavond (2 oktober) als de afscheidsdienst worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl

Ochtend Bijbelkring
Op donderdag 15 oktober zal de ochtend Bijbelkring weer starten. Onze consulent, ds. Schipaanboord, zal dit seizoen de kring leiden. We starten weer om 10.00 uur. Hartelijk welkom!
Overige data: 12/11, 10/12, 14/1, 11/2 en 18/3.

Weekbrief
Vanaf september hebben we een weekbrief. Ontvangt u deze als gemeentelid nog niet? Dan kunt u dit aangeven aan de scriba.
Heeft u kopij voor de weekbrief? Wilt u dit dan vóór donderdag 20.00 uur mailen naar weekbrief@nieuwewesterkerk.nl. Alvast dank!
Erik de Heer

Welkom op de Ankerplaats!
Hej jongens en meiden, jullie zijn weer welkom op de Ankerplaats! Wij, als leidinggevenden, hebben zin om jullie te ontmoeten in The Basement. Ben je tussen de 12 en 15 jaar, dan zien we je graag op 25 september. We starten de avond om 19.30 uur en zal rond 22.00 uur afgelopen zijn. Groetjes,
Daniël, David-Jan, Maaike en Huibert

Israël-avond met ds. Van Loon
Op D.V. woensdag 28 oktober hoopt ds. C.M. Van Loon uit Rotterdam, op uitnodiging van de commissie Kerk en Israël, te spreken over ‘Hoogtepunten in het Heilige Land’.
Deze avond, die wordt gehouden in de Nieuwe Westerkerk, Valeriusrondeel 670, is een vervolg op de avond die ds. Van Loon vorig jaar hield.

Jeruzalem, Bethlehem, Kapernaüm, Jericho: plaatsen die tot de verbeelding spreken. Het is een ontdekkingstocht om van zulke plaatsen na te gaan welke gebeurtenissen zich daar hebben afgespeeld. Dat levert verrassende en aansprekende verbanden op.

Wie de strategische ligging van Kapernaüm op zich laat inwerken, begrijpt opeens waarom Jezus daar zo vaak was. Wie de geschiedenis van de Olijfberg voor ogen heeft, leest het verslag van de hemelvaart met andere ogen. Wie zich realiseert hoe dicht Bethlehem bij Jeruzalem ligt, begrijpt opeens dat de herders uit de Kerstgeschiedenis geen gewone herders waren, maar fokkers van Paaslammeren. Zo heeft elke plaats een eigen boodschap.
Het belooft een inspirerende avond te worden. Aanvang 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.
Er is een tafel met producten uit Israël aanwezig en we houden ons aan de Corona-maatregelen.
Van harte welkom!
Commissie Kerk en Israël

Dankbetuiging.
‘Ik dank Hem die mij kracht heeft gegeven en mij nu al 40 jaren een plaats heeft gegeven in de bediening.’ (naar 1 Timotheüs 1:12)
Naast onze goede God dank ik ook u als wijkgemeente. Ook uit uw midden bereikten ons vele kaarten en brieven in verband met ons ambtsjubileum.
Dat deed ons goed, te meer daar we in onze jeugd in uw midden kerkelijk zijn opgegroeid en deel uitmaakten van het jeugdwerk. Dat heeft ons onder Gods zegen niet weinig gevormd.
Terugkijkend besef ik eens te meer hoe belangrijk het is dat jongeren de warme Godsvrucht en positieve stimulans van oudere gemeenteleden ervaren. Hartelijke groet, mede namens mijn vrouw,
A. van Vuuren, V.D.M.

Bedankt
Graag wil ik iedereen bedanken voor uw medeleven door middel van kaarten of een telefoontje tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en daarna in Rijckehove. Maar bovenal danken wij de Heere die mij nog bewaard en gespaard heeft. Een hartelijke groet,
Dhr. en mw. Van Duijvendijk