KerkNieuws 2021 – nr 4

Uit de gemeente
Inmiddels zitten we al weer een jaar in deze bijzondere periode. En het duurt maar voort. Enerzijds is er uitzicht om uit de lockdown te komen doordat het vaccineren doorgaat, anderzijds zien we op dit moment de besmettingen nog niet afnemen.
Tegelijkertijd kunnen we zomaar gericht zijn op onszelf, op míjn gezondheid, op míjn leven. Laten we ook oog en hart hebben voor al die anderen om ons heen. Dichtbij, in onze familie-, vrienden- en kennissenkring, in de gemeente, de straat, enz. Maar ook
voor hen die leven in landen waar er geen goede voorzieningen (vaccinaties) beschikbaar zijn.
En… wat doet dit eigenlijk met ons? Ik vind het mooi om te horen dat er mensen zijn die verlangen naar de kerk, naar het sámenkomen. Maar ook zijn er mensen die het moeilijk vinden en dreigen af te haken. Laten we proberen juist nu ook naar elkaar
om te zien en met elkaar mee te leven. Maar laten we vooral ook meer omhóóg zien. Daar komt onze échte Hulp vandaan. We kijken misschien wel te vaak om ons heen… ‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft’ (Psalm 121: 1 + 2). En zou er voor Hem iéts te wonderlijk zijn?

Dankbaar
Ook deze maand een felicitatie aan het adres van ‘onze’ proponent br. Van der Knijff. Nadat we vorige maand konden melden dat hij zijn masterstudie Gemeentepredikant aan de Protestantse Theologische Universiteit heeft afgerond, kunnen we nu doorgeven dat hij inmiddels ook beroepbaar is gesteld. Een spannend tijd voor hem, zijn vrouw en de
kinderen.

Op weg naar Pasen
Helaas is het nog niet mogelijk om met velen in de kerk aanwezig te zijn en volgen de meesten de diensten online. Wat zien we ernaar uit om met velen samen te zijn, samen te zingen, samen te bidden en samen Hem te danken en loven.
Juist op Goede Vrijdag en Pasen zullen we dat missen. Dat zijn toch de hoogtijdagen van de kerk. Jezus overwint de dood. En daarom hoeft die dood niet meer het laatste woord te hebben (ook al lijkt dat er wel op als je om je
heen kijkt). Hij is: Jezus overwinnaar! En door Hem is er ook voor ons léven, zelfs als de dood komt.
Jezus leeft! Nu is de dood
mij de toegang tot het leven.
Troost en kracht in stervensnood
zal de Levende mij geven,
als ik stil Hem toevertrouw:
Gij zijt al waar ik op bouw!

Openbare geloofsbelijdenis
We zijn blij en dankbaar dat dit jaar zes personen belijdenis van het geloof hopen af te leggen. Dit zal gebeuren in de ochtenddienst van zondag 11 april. Br. Van der Knijff en ds. Schipaanboord zullen deze dienst gezamenlijk leiden.
De namen van de belijdeniscatechisanten zijn als volgt: Hans Bos, Anneke Harlaar, Maarten Hofman, Helene Kasbergen-Bal, Wouter Kersbergen en Rosalieke Vlastuin.
Allen alvast een gezegende voorbereiding gewenst!
Erik de Heer

Biddag voor gewas en arbeid
Woensdag 10 maart jl. hebben wij de Biddag gehouden voor gewas en arbeid. Een dag die ons bepaalt bij onze afhankelijkheid van de Heere. We vragen dan heel concreet: Heere, wilt U zorgen in de komende periode dat het voedsel zal groeien, dat de oogsten lukken, dat er eten genoeg zal zijn. En ook of Hij het werk van onze handen wil zegenen. Dat is in deze tijd van crises allerminst vanzelfsprekend. Er zijn er die grote zorgen kennen omtrent hun werk en het voortbestaan van hun bedrijf. We mogen het bij Hem brengen en voor Hem neerleggen in het vertrouwen dat Hij weet wat we nodig hebben, in alle omstandigheden van ons leven.
Als u niet in de kerkdienst aanwezig kon zijn vanwege de corona maatregelen en het bericht in onze weekbrief gemist hebt, wilt u dan uw bijdrage overmaken naar bankrekeningnummer NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde Gemeente wijk West o.v.v. Biddag 2021. Hartelijk dank daarvoor!

Opgave van de kerkrentmeesters over februari
Diverse ontvangsten
Collecten bij de uitgang € 1.072,65
Collecten via de bank € 1.672,00
Totaal € 2.744,65
Niet bancaire giften zie weekbrief
Kerkbalans 2021
Begroot € 115.000,00
Toegezegd per eind februari € 121.523,00
Ontvangsten kerkbalans 2021
In januari 2021 per bank € 39.511,50
In januari contant € 735,00
€ 40.246,50
In februari per bank € 18.945,50
Totaal € 59.192,00
Kerkbalans 2020
Saldo eind december € 4.320,75
Ontvangen in januari 2021 € 1.775,75
Saldo € 2.545,00
Mutaties in februari € 740,00
Nog te ontvangen over 2020 € 1.805,00
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank.
Uw kerkrentmeesters

Israël-avond met ds. Van Loon
Op D.V. woensdag 21 april hoopt ds. C.M. Van Loon uit Rotterdam, op uitnodiging van de commissie Kerk en Israël, te spreken over Hoogtepunten in het Heilige Land.
Deze avond, die wordt gehouden in de Nieuwe Westerkerk, Valeriusrondeel 670, is een vervolg op de avond die ds. Van Loon in 2019 hield.
We hopen uiteraard dat deze avond (na 2 keer geannuleerd te zijn) nu wel doorgang kan vinden.

Jeruzalem, Bethlehem, Kapernaüm, Jericho: plaatsen die tot de verbeelding spreken. Het is een ontdekkingstocht om van zulke
plaatsen na te gaan welke gebeurtenissen zich daar hebben afgespeeld. Dat levert verrassende en aansprekende verbanden op.
Wie de strategische ligging van Kapernaüm op zich laat inwerken, begrijpt opeens waarom Jezus daar zo vaak was. Wie de
geschiedenis van de Olijfberg voor ogen heeft, leest het verslag van de hemelvaart met andere ogen. Wie zich realiseert hoe dicht
Bethlehem bij Jeruzalem ligt, begrijpt opeens dat de herders uit de Kerstgeschiedenis geen gewone herders waren, maar fokkers
van Paaslammeren. Zo heeft elke plaats een eigen boodschap.
Het belooft een inspirerende avond te worden.
Aanvang 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.
Er is een tafel met producten uit Israël aanwezig.
We houden ons aan de Corona-maatregelen. Van harte welkom!

Vergeving
‘En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen’ (Lucas 23: 34)
De rode draad in ons christelijk geloof is Gods liefde en genade. Hij vergeeft ons onze zonden en biedt ons nieuw leven en toekomstperspectief. Dat geloven en belijden we. We vieren het in onze kerkdiensten en bezingen het in onze liederen. Als het gaat om Joden en Israël daarentegen denken we veel eerder in termen van kritiek en veroordeling. Van alles hebben we hen verweten, zelfs de dood van Jezus. Als Israël ter sprake komt, borrelen in ons eerder gevoelens van kritiek naar boven dan van liefde en genade.
Als Jezus gekruisigd wordt, zegt Hij: ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen’. Zou Hij alleen die soldaten bedoelen, die geen keuze hadden dan de bevelen van hun commandant op te volgen? Of zou de reikwijdte van Jezus’ gebed om vergeving veel verder gaan? En iedereen die bij Zijn dood betrokken is daarbij insluiten? Toen Jesaja eeuwen tevoren profeteerde over de lijdende Dienaar van de Heere, schreef hij: ‘Omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft’ (Jesaja 53: 12). Hier wordt duidelijk dat het gebed en het verzoenend lijden en sterven van Jezus zich uitstrekt tot ‘velen’.
De Hebreeënschrijver zegt: ‘Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden’ (Hebreeën 13: 12). Jezus heeft niet geleden om Zijn eigen Joodse volk te veroordelen, maar juist om hen te heiligen. De eeuwenoude opvatting dat Joden het oordeel treft en ons de genade en vergeving, is diep geworteld in de harten van veel christenen. Laten we daar toch voor eens en altijd mee afrekenen. Bij Gods liefde en genade geldt: eerst de Jood en dan de Griek!
Of zoals de Joodse apostel Johannes schrijft: ‘En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld’(1 Johannes 2: 2).
Bron: Israël Aktueel – ds. Kees Kant
Commissie Kerk en Israël