KerkNieuws 2020 – nr 2

Censura Morum
Op de derde lijdenszondag (8 maart) zal het Heilig Avondmaal bediend worden. In verband hiermee wordt er Censura Morum gehouden op maandag 2 maart om 19.00 uur in de consistorie van de Nieuwe Westerkerk.

Bezinningsmoment Heilig Avondmaal
Dit bezinningsmoment vindt ook nu weer plaats op de donderdagavond voorafgaand aan de avondmaalszondag. Op 5 maart bent u ’s avonds om 19.30 uur van harte welkom in de bijzaal.

Donderdagmorgenkring
Op donderdag 5 maart staat er vanaf 10.00 uur koffie of thee klaar. Om 10.15 uur starten we met de bespreking van twee gedeelten uit Markus. Het gaat om 4: 35-41 en 6: 45-52 met als overkoepelend thema: ‘Geen mooi weer verhaal’. Alle leeftijden zijn welkom.
N.B. omdat de ochtend in januari uitviel vanwege de begrafenis van mw. Kaptein, is er D.V. een extra bijeenkomst gepland op 2 april. Noteren we deze datum?

Jongerenkring
De kringavond van 19 maart is een week verzet naar 26 maart (dit in verband met een gemeenteavond op de 19e).

Biddag
De tweede woensdag in maart (de 11e) is de biddag voor gewas en arbeid. In de middagdienst, waarin extra rekening wordt gehouden met de kinderen, zal onze predikant in opleiding br. H.B. van der Knijff voorgaan. Het thema dat dit jaar door de HGJB is aangereikt, luidt: ‘Vraag gerust’. De avonddienst hoop ik zelf te leiden. Door de biddag te houden belijden we onze afhankelijkheid van de Heere God. In alle facetten van het leven zijn we op Zijn hulp aangewezen. Omdat de biddag in de lijdenstijd valt, worden we er ook bij bepaald dat iedere zegen te danken is aan het kruis van Christus.

Leerdienst
Op zondag 16 februari wordt de tweede leerdienst over de eredienst gehouden. De eerste keer stonden we vanuit het Oude Testament stil bij het wezen van de eredienst met als kernvraag: ‘Wie dient wie?’ Het gaat primair om het feit dat God ons dient. Vandaar dat Zijn werk centraal wil staan in de erediensten.
In de tweede dienst laten we ons leiden vanuit het Nieuwe Testament. Ik overweeg om het middengedeelte van Kolossenzen 3 als uitgangspunt te nemen. Als we ons bezinnen op de eredienst, wil de gerichtheid op Gods eer leidend zijn. We zien uit naar een gezegende leerdienst die ons helpt in alle overwegingen.

Voorjaarsweek
Tijdens de voorjaarsvakantie (van 22-29 februari) neem ik een aantal dagen vrij. Bijzonderheden kunt u melden bij de scriba, ouderling G.D. de Heer, wiens contactgegevens te vinden zijn in het colofon.

Geen catechisaties
De catechisaties vervallen in de voorjaarsweek (op 24 en 25 februari) en in de week van de biddag (op 9 en 10 maart). Daarna zijn we al weer toe aan de laatste keren van dit seizoen.

Tenslotte

  • Dankbaar zijn we voor het resultaat van de actie kerkbalans. Bij de eerste telling was het begrote bedrag al vrijwel volledig toegezegd. Een reden tot verwondering. Het is ons verlangen dat Gods werk doorgaat in de gemeente onder de krachtige leiding van de Heilige Geest.
  • De tijd gaat snel. We gaan op zondag 23 februari al weer de lijdenstijd in. Altijd een bijzondere periode van het kerkelijk jaar waarin we bij het hart van het evangelie worden gebracht. ‘Leer mij (en ook ons samen als gemeente), o Heer, Uw lijden recht betrachten ….’
  • Dat de avondmaalsviering op de derde lijdenszondag valt, geeft een eigen kleur aan de bediening van dit sacrament. We wensen elkaar een gezegende zondag toe op de 8ste maart.
  • Een hartelijke groet vanuit De Fallastraat 37.
    J.C. Schuurman

Verslag kerkenraadsvergadering
Op maandag 3 februari kwamen we weer bijeen voor de maandelijkse vergadering.
Tijdens de bezinning spraken we over de muziek in de eredienst. Muziek kan ons hart raken en dat kan bij iedereen weer anders zijn. We spraken o.a. over de plaats van de psalmen in onze diensten.
Ter vergadering namen we afscheid van br. C.J. Kaptein, die als ouderenouderling na acht jaar de kerkenraad heeft verlaten. Hij werd toegesproken door ds. Schuurman. Hij dankte hem voor zijn liefde, tijd en bewogenheid in de contacten met de ouderen van de gemeente. Maar ook de jongeren in de gemeente hebben zijn aandacht. Br. Kaptein dankte voor de prettige samenwerking. Hij kreeg als bedankje een kleine blijk van waardering.
Tijdens de vergadering werd er ook gesproken over het beroepingswerk. Door een voorbereidingscommissie is een start gemaakt met enkele praktische zaken, zoals de profielschets van de gemeente en het tijdpad. Daarna zal er een beroepingscommissie worden samengesteld. Gelukkig hebben we nog wel even de tijd, maar het heeft dus de aandacht.
Ter vergadering werd ook al gesproken over de afsluiting van het winterwerk. Deze is gepland op zaterdag 16 en zondag 17 mei aanstaande.
De diakenen melden dat er op dit moment storingen met de internetverbinding zijn, waardoor het live meeluisteren met de kerkdiensten gehinderd wordt. Er zijn twee mogelijkheden die onderzocht worden, zodat dit spoedig opgelost kan worden.
Na een betrekkelijk korte agenda eindigde br. Frank Vlastuin met gebed, waarna de voorzitter de vergadering sloot.
Erik de Heer

Uitnodiging vrijwilligersavond 12 maart
Alle vrijwilligers van onze gemeente zijn van harte welkom op de vrijwilligersavond die op D.V. donderdag 12 maart in onze kerk gehouden wordt. Op die avond willen we met elkaar een maaltijd gebruiken, die om 18.30 uur begint. Inloop vanaf 18.00 uur. We hebben geprobeerd alle vrijwilligers die op een of andere wijze in onze gemeente vrijwilligerswerk doen per mail en per brief voor deze avond uit te nodigen, maar in die gevallen waarin dat mogelijk niet gelukt is, willen we dat bij dezen alsnog doen! Als dit voor u of jou geldt, wilt u zich dan i.v.m. de voorbereidingen uiterlijk 29 februari opgeven bij br. A. Molenaar, tel. 010-4519711. Hartelijk bedankt en we zien elkaar graag op 12 maart.

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Financieel overzicht
Collecten januari
Voor de kerk € 1.687,51
Pastoraat en eredienst € 128,40
Kerkenwerk in eigen wijkgemeente € 381,90
Energieverbruik € 360,43
Algemeen onderhoud € 374,70

Financiën
Ontvangsten INGB januari
Giften godsdienstonderwijs € 439,95

Kerkbalans 2019
Begroot € 107.000,00
Toegezegd per ultimo december € 112.878,60
Is 105,49 % t.o.v. begroting
Diverse extra ontvangsten in 2019 € 2.179,66
Totaal € 115.058,26

Ontvangen betalingen Kerkbalans 2019
Per bank december € 109.498,26
Correctie € 100,00
Saldo na correctie € 109.598,26
Ontvangen in januari 2020 per bank € 2.950,00
Totaal ontvangen t/m januari 2020 € 112.548,26
Is 97,01 % t.o.v. toegezegd in 2019
Totaal toezegging en extra ontvangsten € 115.058,26
Nog te ontvangen over 2019 € 2.510,00

Zoals u ziet staat het bovengenoemde bedrag op moment van schrijven (4 febr.) nog open aan toegezegde bedragen over 2019. Voor zover u uw toezegging nog niet in een betaling hebt omgezet, vragen wij u dit alsnog te doen. Rekeningnummer hiervoor is: NL 36 INGB 00000 61743.

Kerkbalans 2020
Begroot € 111.000,00
Toegezegd per 4 februari € 112.646,60 is 101,48 % t.o.v. begroting

Ontvangen betalingen Kerkbalans 2020
Reeds ontvangen in 2019 € 6.400,00
Ontvangen januari € 33.205,10
Totaal ontvangen € 39.605,10 is 35,16 % t.o.v. toegezegd

Verbouwingen
Saldo af te lossen eind december 2019 € 69.645,35
Mutaties in januari 2020:
Uitgangscollecte € 408,36
Oud papier (november en december) € 550,40
Opbrengst oliebollenverkoop december € 2.641,50
Totale ontvangsten in januari € 3.600,26
Saldo nog af te lossen € 66.045,09

Giften januari
Voor de kerk
via ds. Schuurman € 40,00
via ds. Schuurman € 10,00
Voor het verbouwingsfonds
via ouderling Hartmans € 20,00
via br. C.J. Kaptein € 20,00
Voor godsdienst op openbare scholen
via ds. Schuurman € 50,00

Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Op D.V. woensdag 19 februari hoopt ds. H. Schipaanboord een inleiding te verzorgen met als thema ‘Evangelie in viervoud’. En op D.V. woensdag 4 maart hoopt ds. A. van Vuuren ons mee te nemen met het thema ‘De plaats van de engelen in onze geloofsbeleving’. Beide avonden beginnen om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur, waarbij u/jij van harte welkom bent!
Peter Boelhouwers

Vrouwenvereniging ‘De Heere is onze Banier’
Op D.V. 19 februari hopen we met elkaar na te denken over bijbelstudie 8. Daar komt 2 Tim. 2: 1-26 aan de orde.
Op 4 maart behandelen we bijbelstudie 9. Uit de tweede brief aan Timotheüs hoofdstuk 3: 1 tot 4: 5.
We maken u er vast op attent dat op 18 maart de avond zal gaan over de woorden en de muziek van de Matthäus-Passion.
Iedereen is van harte welkom. We hopen weer op gezegende avonden.
Aartje, Ellen, Marjolein en Wilma

Kom doe mee!
Op D.V. zondag 1 maart willen we als gemeente gaan starten met het HGJB project. Het thema dit jaar is ‘Kom doe mee’ denkend aan onze medechristenen in Mozambique.
Is het ook niet een taak van Gods gemeente om ook voor onze naaste te zorgen? Mensen die het minder hebben dan wij.
Daarom willen we proberen met al onze clubs een mooi bedrag bij elkaar te verzamelen. Helpt u de kinderen en jongeren daarbij mee? Een van de dingen die de mensen van de HGJB opviel toen ze in Mozambique waren, was hoe blij christenen daar waren met een paar kopietjes uit de Bijbel. Vaak hadden ze zelf geen Bijbel. Daarom is, naast sociale hulp, het ook de bedoeling om met ons geld te zorgen voor goedkope Bijbels voor Mozambikaanse christenen.
Welke acties de clubs zullen doen, vindt u in de folder die op 1 maart zal worden uitgedeeld. Ook krijgt u een actiekrant. Daarin vindt u meer informatie over het land Mozambique.
Het is een diaconaal project. We hopen dat ook andere verenigingen nadenken over de vraag op welke manier zij hun bijdrage voor hulp aan christenen in Mozambique kunnen leveren.
Bij de sluiting van het winterwerk hopen we bekend te kunnen maken wat de actie heeft opgebracht.
Alvast hartelijk dank, namens alle jeugd!

Groeten uit Centraal-Azië
TEE-cursus, dat is een term die u/jij regelmatig van ons hoort als het gaat over Centraal-Azië. Ook nu de zendingsbussen 1e kwartaal daar weer voor bestemd zijn.
Maar wat houdt zo’n cursus nu eigenlijk in?

Wat houdt zo’n TEE-cursus in?
TEE (Theological Education by Extension) wordt in alle landen in Centraal-Azië gebruikt.
Deze landen hebben allemaal in meer of mindere mate te maken met vervolging. Soms zijn het pesterijen: kinderen van christelijke ouders krijgen slechtere cijfers op school. Regels om je te kunnen registreren als kerk zijn zo streng dat je er nooit aan kunt voldoen en dus altijd strafbaar blijft. Soms krijgen christenen boetes opgelegd of worden meegenomen voor verhoor. Als mensen tot geloof komen, weten ze vaak nog weinig van de Bijbel en wie God precies is. TEE-cursussen helpen nieuwe gelovigen om in hun geloof te groeien, om Christus na te volgen, het geloof uit te dragen in hun omgeving en om hun gaven in te zetten voor de lokale kerk. De lokale kerk in hun dorp of stad gebruikt deze cursussen in kleine groepjes met de gelovigen in de gemeente. Wanneer mensen talent en roeping hebben voor leiderschap, kunnen zij via TEE ook leren hoe je een goede leider
in de gemeente wordt, hoe je de Bijbel uitlegt, wat het betekent om een ‘herder’ te zijn. En zo wordt de kerk verstevigd en gegrondvest op de Bijbel.
Uw hulp is nodig voor het ontwikkelen van nieuw cursusmateriaal en het trainen van cursusleiders.
Een gift is welkom in de zendingsbussen en op rekening NL91 INGB 0690 7624 45 van de GZB.
Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project CA.1.101.

GZB-voorjaarscollecte
Geef jongeren in achterstandswijken een betere toekomst.
In achterstandswijken van grote steden in Nicaragua biedt de Iglesia Reformada zo’n 375 kinderen en tieners een kans om te ontsnappen uit de vaak uitzichtloze situatie van armoede, geweld en verslaving. Elke dag zijn ze welkom in de kerk. Ze krijgen bijles, zingen en sporten samen, maar wat misschien wel het belangrijkste is: ze krijgen aandacht en liefde. Bovendien krijgen de meest arme kinderen ook nog eens een maaltijd. Kosten voor de naschoolse opvang is € 20,00 per maand per kind. Als arme kerk in een arme wijk is de Iglesia Reformada niet in staat om dat zelf te financieren. Hulp vanuit Nederland is meer dan welkom.
Dat kan tijdens de voorjaarscollecte of maak een gift over naar de GZB, rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45 o.v.v. ‘voorjaarscollecte’. Alvast heel hartelijk dank!
De zendingscommissie

Staat de datum al in uw agenda?
www.gzb.nl/gzb-dag

Misverstand 5 – Alles draait om Israël
Je kent ze vast wel mensen bij wie alles om Israël draait. Bij wie lijkt alsof Israël en het Joodse volk het enige is wat telt. Hun geloof lijkt niet langer te draaien om Jezus maar om Israël. Dat is dus niet de bedoeling. Christen ben je door het geloof in Jezus. En door dit geloof ben je als een logisch gevolg betrokken bij je naaste. De naaste is iedereen, je buren, de vervolgde kerk, Jood en Palestijn. Het Midden-Oosten conflict maakt dit alles heel lastig waardoor sommigen erg zwart-witdenken. Dat we enthousiast zijn over Gods beloften aan Israël betekent niet dat de rest niet belangrijk is of er niet toe doet. Het gaat over mensen en Jezus leert ons om alle mensen lief te hebben. God wil de wereld zegenen door Israël en daar hoort iedereen bij ook de Palestijnen. Het gaat er ook niet om wat ik met Israël heb. Dan maak je van Israël een hobby net als voetbal. Het is belangrijker om je af te vragen wat heeft God erover te zeggen. Er is maar 1 tekst die spreekt over het hart en de ziel van God. Deze tekst vinden we in Jeremia 32: 41 waar God over het Joodse volk zegt; Ik zal Mij over hen verblijden en hun goeddoen. En Ik zal hen in getrouwheid in het land planten, met heel Mijn hart en met heel Mijn ziel. Als God er dan met heel Zijn hart en ziel bij Israël betrokken is hoe kunnen u, jij en ik dat dan niet zijn?
Bron Israelity; Chr. voor Israël

Save the date
Het duurt nog even maar een agenda loopt vaak sneller vol dan je denkt. We kondigen daarom nu vast aan dat ds. René van Loon D.V. 13 mei weer komt spreken over bijzondere gebeurtenissen en plaatsen in Israël. Vorig jaar hebben we met velen genoten van deel 1. Nu zullen andere plaatsen vanuit het boekje ‘Hoogtepunten uit het Beloofde land’ behandeld worden. Aanvang 19.45 uur in de Nieuwe Westerkerk.
Commissie Kerk en Israël

Kapernaum