KerkNieuws 2019 – nr 13

Heilige Doop
Op 7 juli zijn Rosa Mae Ligthart en Cornelia Adriana van Wezel gedoopt. We zien terug op een goede dienst rond Deuteronomium 4: 7-9 – over het unieke van Gods nabijheid en Thora, en over de opdracht om dit door te geven aan kinderen en kleinkinderen. Nogmaals wensen we de ouders Gods wijsheid toe bij de invulling van hun ja-woord.

Vakantie
Met het oog op bijzonderheden zijn in de vakantieperiode twee broeders beschikbaar als contactpersoon:

  • Van 12 juli tot en met 1 augustus: de scriba br. G.D. de Heer (tel. 0180 – 785949; 06–53 11 45 75).
  • Vanaf 2 tot en met 16 augustus: br. A. Molenaar (010 – 45197 11; 06–10 25 6996).
    Wilt u het aan hen doorgeven als er sprake is van een opname in het ziekenhuis of als er andere omstandigheden te melden zijn?

Tenslotte
* We zullen elkaar een aantal weken niet ontmoeten in de eredienst. Gelukkig zijn er gastvoorgangers gevonden om voor te gaan. In de zomerperiode is dat voor de scriba een hele puzzel. Op zondag 11 augustus begint de morgendienst voor één keer om 9.00 uur. Collega Wijnberger is bereid om die zondagmorgen voorafgaand aan de dienst in zijn gemeente Bleiswijk ook in onze gemeente voor te gaan. Daar zijn we hem dankbaar voor.
* Allen die op vakantie gaan: goede weken van rust toegewenst. We hopen en bidden dat God ons allen bewaart. Laten we deze tijd ook gebruiken om dé Rust in Zijn genade te zoeken.
* Voor wie aan huis gebonden is en niet weg kan, kunnen de vakantiemaanden lang duren. Een teken van meeleven doet dan extra goed.
* Van ons beiden een hartelijke groet.

J.C. Schuurman

Verslag kerkenraadsvergadering
Maandag 8 juli kwamen we bij elkaar, niet voor een gewone vergadering maar voor een bezinningsvergadering. Het thema van deze vergadering was: ‘De zorg voor / om jongeren’. Na de opening spraken we o.a. over: waar ben je blij mee als je denkt aan de jongeren in onze gemeente? Gelukkig is er veel om dankbaar voor te zijn! Ook kwamen de zorgen aan de orde. Daarna werd er n.a.v. enkele prikkelende stellingen doorgesproken.  Afsluitend concludeerden we dat het goed was om met elkaar een start te maken met dit onderwerp. Na de vakantie zullen we nadenken over hoe (en met wie) we de bespreking voortzetten.

Erik de Heer

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Giften juni
Voor de kerk
via ds. Schuurman                             € 200,00
via ouderling de Jonge                       €   20,00
via diaken Vlastuin                            €   10,00
Voor de kerktelefoon
via mw. Aaldijk                                  €   20,00

Opbrengst Verjaringsfonds
april – mei – juni
Mw. Goudriaan-Bongers                  € 199,85
Mw. v.d. Berg-Lugtenaar                  € 166,00
Mw. Kreuk-Both                                € 145,00
Mw. Kaptein-Broere                          €   97,00
Mw. Moree-v.d. Blom                       €    91,70
Mw. De Groot-Zuiddam                   €   63,80
Mw. Rink-Kreuk                                 €   62,50
via de collectezak                               €   81,00
Totaal                                                   € 906,85
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!

Uw wijkkerkrentmeesters

Vrouwenvereniging ‘De Heere is onze Banier’
Op D.V. 18  september hopen we onze eerste verenigingsavond te hebben. We beginnen deze avond met de nieuwe Bijbelstudie over de brieven van Timotheüs. Wil je gewoon een keer langskomen en een avond bijwonen…. Gewoon een keer doen! We heten iedereen van harte welkom. Om kwart voor 8 staat de koffie klaar in de bijzaal van de kerk.  Corrie, Ada, Wilma en Ellen

Zendingsbussen 3e kwartaal
De komende 3 maanden is de opbrengst bestemd voor Centraal-Azië.
In de afgelopen jaren zijn kerken in Centraal-Azië enthousiast geworden over het TEE-programma (TEE=Theological Education by Extension).
Een praktische, laagdrempelige cursus waar de deelnemers huiswerk maken, elkaar wekelijks ontmoeten in een kring en opdrachten krijgen om de lesstof in praktijk te brengen.
De Bijbelcursussen hebben een enorm positieve invloed op de vele kleine huisgemeenten in Centraal-Azië.
Deelnemers zijn actiever in de gemeente, brengen hun geloof gemakkelijker onder woorden en hebben meer oog voor hun naaste. Het aantal cursisten groeit. In heel Centraal-Azië zijn er op dit moment zo’n 2200 cursisten.

Anneta Vysotskaya, TEE-trainer

“Het is voor mij een grote zegen dat ik mijn werk niet alleen hoef te doen, dat er mensen met mij meedenken en voor mij bidden.
Ik dank God voor de grote christelijke gemeenschap die betrokken is bij het werk in Centraal-Azië: nationale teams, lokale kerken, gebedspartners, giftgevers en vele anderen. Het is ontzettend inspirerend voor mij om deel uit te maken van dit grote werk.”

Uw hulp is nodig voor het ontwikkelen van nieuw cursusmateriaal en het trainen van cursusleiders.
Een gift is welkom in de zendingsbussen en op rekening NL91 INGB 0690 7624 45 van de GZB.
Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project CA.1.101.
De opbrengst van de pinkstercollecte, ook bestemd voor Centraal-Azië is  €985,27. Hartelijk dank hiervoor.

De zendingscommissie

Save the date !!
We willen u vast attenderen op een komende Israël avond op D.V. 9 oktober in de Nieuwe Westerkerk. Ds. René van Loon uit Rotterdam  hoopt bij ons te komen spreken over Bijbelse plaatsen in Israël. Dit aan de hand van zijn boekje Hoogtepunten uit het Beloofde Land.  Bij deze …zet het vast in de agenda! Van harte welkom! Namens,

Commissie kerk en Israël