KerkNieuws 2020 – nr 13

Vanuit de kerkenraad
Verslag kerkenraadsvergadering
Op maandag 9 november was er weer een kerkenraadsvergadering. Na de opening hielden we een preekbespreking n.a.v. de dankdagavondpreek van prop. Van der Knijff. Er was veel herkenning over de preek, het werd dichtbij ons leven in deze bijzondere tijd gebracht. Ook had br. Van der Knijff om tips gevraagd, omdat hij nog steeds in het leerproces zit. Ook daarover hadden we een mooi en goed gesprek. Tijdens de vergadering werd ook afscheid van hem genomen. Zijn stage is officieel afgerond. Br. De Jonge bedankt hem voor zijn inzet, analytisch vermogen en open blik. Hij wenst hem voor nu en de toekomst Gods zegen toe. Br. Van der Knijff dankte ons voor de mooie leermomenten en fijne contacten. Overigens is hij gelukkig nog niet helemaal vertrokken: hij blijft de catechese verzorgen bij een drietal groepen.
Hierna werden verschillende onderwerpen besproken. Het meditatief moment is inmiddels weer gestart en zal steeds op donderdagavond worden gehouden. Fijn dat ds. Schipaanboord, ds. Van Vuuren, br. Van der Knijff en enkele ouderlingen hieraan mee willen werken.
Er werd stilgestaan bij het verzoek om op zondag 15 november jl. schuldbelijdenis te doen voor het Joodse volk i.v.m. alle misdaden rondom de Jodenvervolging m.n. in de 2e Wereldoorlog. Na bespreking concludeerde de kerkenraad om deze schuldbelijdenis niet op te nemen in de dienst van 15 november.
De kerkrentmeesters meldden dankbaar te zijn voor de opbrengst van de dankdagcollecte en van de actie ‘Help de kerk’.
Er werd gesproken over de vacatures in de kerkenraad. Er werden twee dubbeltallen opgesteld. Daarnaast is er besloten om ook de gelegenheid te geven om te stemmen bij volmacht. Meer info daarover stond vermeld in de weekbrief van 15 november jl.
De uitkomsten van het onderzoek dat br. Van der Knijff heeft uitgevoerd over het Heilig Avondmaal zorgt voor een aantal zaken waarover later doorgesproken zal worden.
Ook werden er nog enkele zaken besproken over het beroepingswerk. Helaas kan daar op dit moment nog niet veel over gemeld worden. Zodra dit kan, zullen we u dit melden.

Heilig Avondmaal
Gezien de huidige maatregelen rondom kerkbezoek (30 bezoekers) heeft de kerkenraad helaas moeten besluiten om geen Avondmaal te vieren in de dienst van 6 december a.s. Als de overheidsmaatregelen vóór deze datum zijn verruimd, zal e.e.a. worden heroverwogen.

Vacatures kerkenraad
Zoals u via de weekbrief heeft kunnen vernemen, zijn er twee dubbeltallen opgesteld voor de vervulling van de kerkenraadsvacatures. Voor de vacature wijkouderling Pals zijn gekandideerd de brs. P.J. Heijkamp en E.J. Vuik. Voor de aanstaande vacature ouderling-kerkrentmeester Molenaar bestaat het dubbeltal uit de brs. A.J. van Kranenburg en M. Trouwborst. Op het moment van schrijven moet de stemming nog plaatsvinden. We hopen en bidden dat de kerkenraad snel weer op sterkte is.
Erik de Heer

Van de kerkrentmeesters
Opgave over diverse ontvangsten in oktober
Collectes bij de uitgang € 798,75
Collecten via de bank € 1.457,50
Diverse giften (zie weekbrief) € 465,00
Giften per bank € 310,00

Kerkbalans 2020
Begroot € 111.000,00
Toegezegd € 117.166,60
Reeds ontvangen € 104.652,00

Verbouwing
Saldo eind september € 59.163,82
Collecten via kerk en bank € 561,35
Ontvangen uit nalatenschap € 55.000,00
Oud papier augustus € 240,00
Oud papier september € 219,20
Nog af te lossen eind oktober € 3.143,27

Dankdagcollecte
De Dankdagcollecte heeft t/m 16 november het mooie resultaat opgebracht van € 6467,50.
Allen hiervoor hartelijk dank!
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank.
Uw kerkrentmeesters

Verkoopactie Help de kerk!
Zaterdag 7 november jl. wat een prachtige, zonnige herfstdag! We hadden het niet beter kunnen treffen. Als verkoopcommissie hadden we er enorm veel zin in en hoopten we weer veel gemeenteleden te ontmoeten.
Vanwege het mooie weer konden we in de fietsenstalling de tafels neerzetten met daarop alle producten, die besteld waren. Uiteraard moesten we rekening houden met de coronamaatregelen, maar dat verliep heel goed.
De oliebollenbakkers waren al vroeg begonnen met bakken om op tijd de bestellingen klaar te hebben. Bedankt voor jullie inzet!
We kijken terug op een geslaagde actie met als opbrengst € 5.000,- en we willen dan ook al onze ‘klanten’ en de leveranciers van de lekkere en mooie producten heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Hartelijke groet,
De verkoopcommissie

Heel Israël?
Romeinen 11: 25-27 zegt: ‘Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.
En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.’
Over de woorden ‘heel Israël’ is al heel wat geschreven. Wat bedoelt Paulus daarmee? Zal elke Jood die ooit geleefd heeft behouden worden? Of zal de gehele laatste generatie van Joden die leeft bij de wederkomst van Christus behouden worden, door een bijzondere uitstorting van de Heilige Geest (Zach. 12: 10-14)? Of bedoelt hij dat het gelovige deel van Israël (gelovend in Jezus de Messias) en het gelovig deel uit de heidenen samen heel Israël vormen? Ook in Messiasbelijdende Joodse kring valt deze opmerking te beluisteren. Als dat zo zou zijn, komen Israël en het Joodse volk op de tocht te staan. Daarmee kun je je ook distantiëren van de Joodse staat Israël, en heeft het ‘natuurlijke’ Israël afgedaan als volk van God.
Apart
Het ‘natuurlijke’ en ‘biologische’ Israël is door de Heere geschapen uit Abraham en Sara, die Isaak mochten ontvangen als scheppingswonder van God. Israël is ook een ‘aparte’ staat, omdat Israël apart zal wonen en niet onder de volkeren gerekend zal worden, naar Numeri 23: 9. Tegen die uitverkiezing Gods lopen de volkeren – en velen in de christelijke theologie – te hoop.
Drie groepen
Je komt in de bijbel eigenlijk drie groepen Joden tegen: een ‘vroom’ Israël, trouw aan Gods beloften.
Een ‘verwereldlijkt’ Israël, dat meegaat met de normen en godsdiensten van de wereld rondom – en daarmee op den duur zelfs assimileert, seculariseert, door de profeten telkens vermaand en telkens door Gods toorn getroffen wordt. En een deel van Israël dat gelooft in Jezus de Messias, en dat tegenwoordig steeds intenser zijn eigen Joodse wortels zoekt en tracht te beleven, maar dat zich ook één weet met christenen uit de heidenen, ook met christenen uit de Arabische wereld.
Bron: Israël Aktueel – ds. Willem J.J. Glashouwer
Commissie Kerk en Israël