KerkNieuws 2019 – nr 15

Catechisaties
Hopelijk hebben de jongeren zich aangemeld. We beginnen in de week na zondag 29 september. Ik zet de uren even op een rij:
Maandag 30 september:
19.00 uur – 12- en 13-jarigen
19.00 uur – 14- en 15-jarigen
Dinsdag 1 oktober:
18.45 uur – 16- en 17-jarigen
19.45 uur – 18-plussers
20.45 uur – belijdeniscatechisatie
Laten we proberen om er meteen de eerste keer te zijn. We zien uit naar fijne uren!

Donderdagmorgenkring
De eerste keer is op D.V. 3 oktober. We hopen op een goede ontmoeting. We hebben in het voorjaar afgesproken dat we het boekje over 1 Samuël dat ik als leidraad gebruik eerst afmaken. We staan stil bij 1 Samuël 1: 1-13 (David, de nieuwe koning). Ieder van harte welkom, voor het eerst of opnieuw. Vanaf 10.00 uur is er koffie of thee. We beginnen om 10.15 uur en ronden om 11.30 uur af.
Ik noem nog een keer de andere data: 31-10; 28-11. In 2020: 16-1; 6-2; 5-3.

Jongerenkring
Net voordat het volgende KerkNieuws verschijnt hopen we op donderdag 10 oktober bij elkaar te komen. Twee hoofdstukken uit het boekje ‘Opgeheven handen’ van Ds. H.J. van der Veen zijn nog niet besproken. Die komen eerst aan de orde. Deze keer hoofdstuk 7 met als thema Verheerlijking (Johannes 17). Ook wie nog niet eerder kwam is welkom. Degenen die afgelopen voorjaar belijdenis deden heb ik onlangs via de mail al persoonlijk uitgenodigd (met als bijlage de gescande Bijbelstudie). Ik zou zeggen: ‘Kom, doe mee!’ (het thema van de openingsdienst winterwerk).
De volgende data zijn: 14-11; 12-12. In 2020: 16-1; 13-2; 19-3.

Bij de zondagen
– Op zondag 22 september is het ’s morgens een doopdienst.
– Op zondag 29 september is het ’s middags een leerdienst. We zijn toe aan het tiende gebod. Tevens ronden we de behandeling van Gods geboden af. Zondag 44 van de Heidelberger Catechismus stelt in dit verband ook belangrijke vragen aan de orde die het geheel van de wet betreffen.
– De eerste zondag in oktober (dit jaar de 6e) is de Israëlzondag. We zullen hier in de dienst aandacht aangeven. Het komt mooi uit dat er op woensdag de 9e een avond is georganiseerd door onze Kerk en Israël commissie.
Mogen we elkaar vragen om veel gebed voor de verkondiging van het Woord? Opdat de Heilige Geest krachtig onder ons werkt. En we doen ook een appèl op elkaar om trouw te zijn in de erediensten. Je komt niet alleen voor jezelf maar primair voor God.

Stage
In het vorige nummer schreef ik al over proponent Van der Knijff die in onze gemeente stage komt lopen. Hieronder schrijft hij iets over zichzelf. Op zondag 22 september wordt hij aan u en jullie voorgesteld. We zullen hem in de dienst ook de geheimhoudings-vraag stellen. Hij zal na afloop bij de doopouders komen staan, zodat we ook hem de hand kunnen drukken. We hopen op een vruchtbare en gezegende stage. Hier een stukje van zijn hand:

Beste gemeenteleden,
Het komende jaar hoop ik als predikant-in-opleiding in uw midden stage te lopen. Ik stel me daarom graag even aan u voor. Als geboren en getogen Bodegraver, woon ik sinds mijn huwelijk met Ariëtte in Stolwijk, die daar geboren en getogen is. In de achterliggende jaren is ons gezin uitgebreid met twee zoons, Jeftha (2) en Ezra (bijna 1). Naast het gezin ben ik dus bezig met de opleiding tot gemeentepredikant. Deze volg ik inmiddels al weer ruim drie jaar in deeltijd. Daarnaast ben ik al enkele jaren voor ca. 0,8 fte werkzaam, eerst bij het Driestar College en inmiddels al weer bijna twee jaar bij Driestar educatief. Een veelzijdige baan, die elke keer nieuwe uitdagingen op mijn pad brengt. Ook doe ik zo de nodige werkervaring op buiten de kerk, ervaring die later in de pastorie wel eens van grote waarde kan blijken te zijn. Dat is, naast financiële verantwoordelijkheid voor het gezin, een belangrijke reden geweest om naast de studie te werken. We hebben hier tot op heden geen spijt van, maar kijken wel uit naar het moment dat de studie tot een afronding komt én we ons beschikbaar mogen stellen voor de gemeenten.
Er valt vanzelfsprekend nog veel meer over mij en ons te vertellen, maar dat bewaar ik graag voor een meer persoonlijke kennismaking met u en jou. Ik hoop dat we elkaar in de komende periode meer dan eens zullen ontmoeten, zowel in en rond de zondagse erediensten als in de veelheid aan andere activiteiten die plaatsvinden binnen het gemeenteleven. Op deze plaats wil ik nog wel graag mijn dank uiten richting de kerkenraad, zowel voor de getoonde bereidwilligheid als de warmte waarmee ik ontvangen ben op de laatstgehouden kerkenraadsvergadering. Ook ben ik dominee Schuurman dankbaar dat hij mij wil begeleiden bij het staan en gaan in uw midden ter voorbereiding op het staan in het ambt. In ons kennismakingsgesprek hebben we naar elkaar toe uitgesproken dat we hopen dat de Heere onze samenwerking én mijn periode bij u zal zegenen, juist ook vanuit het besef dat we in alles van Hem afhankelijk zijn.
Met vriendelijke groet, mede namens Ariëtte,
Prop. H.B. van der Knijff

Tenslotte
Nu het winterwerk begint wensen we allen die een taak hebben de bezieling van de Heilige Geest toe, opdat de gemeente wordt gebouwd. Wat was het goed om vlak voor de start van het winterwerk de diensten rond de viering van het Heilige Avondmaal te hebben. We kunnen niet anders zeggen dan dat de Heere ons zeer genadig is …
Een hartelijke groet vanuit De Fallastraat.
J.C. Schuurman

Verslag kerkenraadsvergadering
Op maandag 2 september vergaderden we weer voor het eerst na de zomervakantie. Tijdens de voortgaande bezinning op de liturgie was vandaag de prediking aan de beurt. Na inleidende woorden spraken we hierover in groepjes door.
Tijdens de vergadering maakten we kennis met proponent H.B. van der Knijff, die in de komende periode zijn stage in onze gemeente zal uitvoeren.
De eerste vergadering na de zomervakantie geven de aftredende broeders aan of zij zich nog herkiesbaar stellen voor een nieuwe termijn. Hieronder leest u daarover meer.
De commissie Geloofsopvoeding heeft mooie plannen opgesteld voor het (onderling) toerusten van ouders in de geloofsopvoeding. Kerkenraad waardeert dit zeer en is enthousiast over de ideeën en de opzet van de avonden.
Rondom de verbouwing was er positief nieuws te melden: financieel is alles binnen de verwachte begroting gebleven. Dit resulteert in een kleinere lening dan vooraf verwacht. Het was goed om weer bijeen te zijn.

Welkom in Gods huis!
Het schooljaar is al weer begonnen. Ook in de kerk is het winterwerk gestart. Iedereen is welkom! Dat blijkt uit het thema van Opening Winterwerk (Kom doe mee!), maar dat geldt altijd! Een lied verwoordt dat zo:
God heeft Zijn deur openstaan
Ongeacht wat is misgegaan
Neem je mooie cv
Of je strafblad maar mee
Want God heeft Zijn deur openstaan

Wat een genadewonder dat Hij ons steeds weer verwelkomt in Zijn huis. Ook het komende seizoen. Maak vrijmoedig gebruik van alle mogelijkheden die er zijn om God te eren, samen te bidden en Zijn genade te ervaren tijdens de diensten en tijdens alle andere activiteiten. Van harte welkom! Voel u/je welkom in Gods huis!

Vacature ouderen-ouderling
In de laatstgehouden vergadering van de kerkenraad hebben de ouderlingen Groenendijk en De Heer en ouderling-kerkrentmeester Den Ouden aangegeven zich herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn. Br. Den Ouden i.v.m. zijn leeftijd voor een periode van twee jaar. Ouderen-ouderling br. Kaptein heeft gemeend zich niet meer beschikbaar te moeten stellen, zodat er een vacature voor ouderen-ouderling ontstaat. Voor alle broeders was het een beslissing die biddend is genomen. Je (opnieuw) beschikbaar stellen is niet vanzelfsprekend. Kerkenraad is de Heere dankbaar voor deze beslissingen.
E.e.a. betekent dat u namen kunt indienen van kandidaten. Als er geen tegenkandidaten worden ingediend zijn de brs. Groenendijk, De Heer en Den Ouden daarmee herkozen.
Voor de aanstaande vacature van ouderenouderling roepen wij u op om namen in te dienen. U kunt dit tot D.V. 5 oktober schriftelijk (en ondertekend) doen via mail, post en via de brievenbus van de scriba in de hal van de kerk. Wilt u meedenken en meebidden? Dank!
Erik de Heer

Jonge Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’
Lieve dames, op 25 september is het weer de eerste avond van het seizoen. Alle dames tot 45 jaar zijn van harte welkom! We beginnen de avond om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur staan thee en koffie klaar.
Op 9 oktober is de tweede avond, dan zullen we beginnen met de inleidingen over Numeri. Groetjes van,
Nellie, Corinne en Eline

Vrouwenvereniging ‘De Heere is onze Banier’
Op D.V. 9 oktober bent u van harte welkom op de avond die ingevuld wordt door ds. René van Loon. Hij zal een boeiende lezing, met een PowerPoint presentatie, geven over Bijbelse plaatsen die wij allemaal herkennen vanuit het oude en nieuwe Testament. Om 19.15 uur is de deur open voor koffie, 19.45 uur starten we in de bijzaal van de kerk. We sluiten af rond 21.45 uur. De volgende avond voor de vrouwenvereniging is D.V. 30 oktober. Hartelijke groet namens,
Corrie, Ada, Wilma en Ellen

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Op D.V. woensdag 9 oktober willen we het nieuwe seizoen starten door het bezoeken van de Israël-avond, welke georganiseerd wordt door de commissie Kerk en Israël. Bij deze willen wij u allen dan ook uitnodigen om deze avond bij te wonen, waarbij ds. R. van Loon middels dia’s en vertelling ‘De verrassende boodschap van plaatsen in Israël’ hoopt door te geven. De avond begint om 19.45 uur, waarbij de deur vanaf 19.15 uur geopend zal zijn.
De eerstvolgende reguliere vergadering staat gepland voor D.V. woensdag 30 oktober, waar u/jij in de volgende KerkNieuws meer over kunt lezen. Waarbij alle mannen jong en oud van harte welkom zijn om vrijblijvend onze vereniging een avond te bezoeken, dus noteer deze datum alvast in uw/jouw agenda.
Peter Boelhouwers

Club ‘De Regenboog’
Ha jongens en meiden uit groep 7 en 8! We hebben alweer de eerste avond van het seizoen, van club “de Regenboog” erop zitten. Ben je nog niet/nog nooit geweest en zit je in groep 7 of 8 dan ben je van harte welkom! De eerstvolgende avond is 2 oktober. We beginnen de avond om 19.00 uur rondom de Bijbel. Doen daarna te gekke spelletjes of knutselen wat in elkaar passend bij het thema. We sluiten de avond af rond 20.30 uur. Groetjes,
Marga, Anneke, Miranda en Laurens (contactpersoon:06-40816448)

Uitnodiging woensdag 9 oktober
Ds. René van Loon komt spreken over ‘De verrassende boodschap van plaatsen in Israël’.
Dit aan de hand van zijn boekje ‘Hoogtepunten in het Heilige Land’.
Er zijn boeken en producten uit Israël te koop. Deur open 19.15 uur. Aanvang 19.45 uur.
Namens de commissie Kerk en Israël van harte welkom!

Uitnodiging woensdag 9 oktober
Ds. René van Loon komt spreken over ‘De verrassende boodschap van plaatsen in Israël’.
Dit aan de hand van zijn boekje ‘Hoogtepunten in het Heilige Land’.
Er zijn boeken en producten uit Israël te koop. Deur open 19.15 uur. Aanvang 19.45 uur.
Namens de commissie Kerk en Israël van harte welkom!

Uitnodiging voor alle ouders
In het afgelopen jaar is binnen de gemeente het verlangen ontstaan om met elkaar in gesprek te gaan over de christelijke opvoeding van onze kinderen. Wat houdt dat in? Hoe doe je dat? Omdat we ervan overtuigd zijn dat we binnen de gemeente elkaar hebben gekregen om van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen willen we starten met een aantal avonden over geloofsopvoeding.
Op 17 oktober is er een avond die bestemd is voor (getrouwde en alleenstaande) moeders die alleen staan in de geloofsopvoeding. Op deze avond is er ruimte om, in een vertrouwelijke sfeer, ervaringen met elkaar te delen om zo (h)erkenning te vinden bij elkaar.
Op 21 november is er een avond in de zaal van de kerk, voor alle vaders en moeders met kinderen/jongeren in de leeftijd van 0 tot 18+. Op deze avond willen we met elkaar in gesprek gaan over de mooie kanten in de opvoeding, maar ook de moeilijke kanten en juist ook dat waar je tegenaan loopt. De gespreksgroepen zullen naar leeftijdscategorie worden ingedeeld.
Van harte welkom! Beide avonden starten om 19.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Opgave vooraf is niet nodig, maar schrijf de data vast in je agenda!
Hartelijke groet van het team ‘geloofsopvoeding’,
Annemarie, Arine, Caroline, Corine, Irene en Lies

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Collecten augustus
Voor de kerk € 1.464,17
Pastoraat en eredienst € 292,70
Jeugd- en jongerenwerk € 309,01
Orgelpijpen € 394,56
Ontvangsten bank augustus
Giften godsdienstonderwijs € 25,00
Kerkbalans
Begroot € 107.000,00
Toegezegd € 112.628,60 is 105,26 % t.o.v. begroting
Ontvangen betalingen Kerkbalans
Per bank juli € 81.414,96
Ontvangen augustus € 4.412,66
Totaal t/m augustus € 85.827,62 is 76,20 % t.o.v. toegezegd in 2019

Begroting voor deel 2 Fase 2 (zonder zelfwerkzaamheid) € 125.000,00
Werkelijke kosten bedragen volgens nacalculatie € 107.366,80
Financiering deel 2 Fase 2:
Saldo eind juli € 25.484,40
Mutaties augustus:
Giften via de bank € 150,00
Uitgangscollecte € 384,00
Belasting restitutie € 3.371,00
Overige € 73,30
Totaal beschikbaar voor deel 2 € 29.646,70
Saldo nog af te lossen deel 2 Fase 2 per 31 augustus € 77.720,10

Giften augustus
Voor de kerk
via ds. Schuurman € 100,00
via ds. Schuurman € 20,00
via ouderling De Jonge € 25,00
Voor het verbouwingsfonds
via ouderling Kaptein € 20,00
via ouderling Kaptein € 10,00
Voor de kerktelefoon
via ouderling Kaptein € 10,00
Voor godsdienst op openbare scholen
via ds. Schuurman € 50,00

In aansluiting op het hierboven genoemde kan na het gereedkomen van de verbouwing en oplevering van deel 2 Fase 2 nu samenvattend de volgende financiële informatie worden gedaan:
Begroot was voor de dakopbouw € 125.000,00
De werkelijke kosten bedragen € 107.366,80
Voordelig verschil € 17,633,20

Het verschil is ontstaan uit minderwerk door o.a. het laten vervallen – in de hal naast de vernieuwde bijzaal – van de driehoeklantaarn en het gewijzigd aanbrengen van een lichtkoepel nabij de nieuwe crèche.

De stand per ultimo augustus is nu als volgt:
Werkelijke kosten €107.366,80
Reeds ontvangen € 29.646,70
Nog af te lossen € 77.720,10

Wij zijn blij en dankbaar U dit te kunnen melden.
Namens de bouwcommissie en kerkrentmeesters, G.C. den Ouden

N.B. Uiteraard zijn uw bijdragen en giften nog steeds van harte welkom!! Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Diaconale collecten en giften mei t/m augustus
Rampenfonds € 785,00
Diaconie € 1382,12
Budgetmaatjes Samen010 € 357,70
GZB € 432,85
Ouderenwerk € 485,17
Kerktelefoon € 493,38
De Herberg € 353,10
Pinksterzendingscollecte € 1005,27
Werelddiaconaat € 345,55
Christenen voor Israel (HA) € 606,70
Godsdienstonderwijs € 369,40
Studiefonds Geref. Bond € 269,32
Woord en Daad € 257,15
Mercy Ships € 445,70

We danken u hartelijk voor uw bijdrage!
Uw wijkdiaconie