KerkNieuws 2019 – nr 11


Doopzitting
Er is vlak voor de zomervakantie op zondagmorgen 7 juli een doopdienst gepland. Met de ouders die hun kindje laten dopen hebben we een bezinningsmoment op D.V. donderdag 27 juni. De doopzitting begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de consistorie.

ExamensNu ik de berichten schrijf zijn de uitslagen net bekend. Een hartelijke felicitatie voor wie geslaagd zijn. We denken ook aan hen die een teleurstelling moesten verwerken. We wensen jullie allemaal de leiding van de Heere God toe, ook als je aan een nieuwe opleiding begint.

Bij de diensten
Komende zondag (23 juni) de viering van het Heilig Avondmaal. We zien uit naar gezegende diensten. De Heere komt zowel hoorbaar als zichtbaar naar ons toe, opdat we des te meer verzekerd worden van Zijn liefde en genade. Zullen we er ook zijn als we dankzegging houden? We bidden om de krachtige werking van de Heilige Geest.
Op zondag 30 juni is er ’s middags weer een leerdienst. Deze keer rond het zevende gebod: ‘u zult niet echtbreken’ (naar aanleiding van zondag 41 van de Catechismus). We zoeken naar de Bijbelse lijnen rond huwelijk, relaties en seksualiteit. Er speelt veel rond deze thematiek. Daarom hebben we de leiding van de Geest extra nodig.

Tenslotte
Vanuit De Fallastraat een hartelijke groet.
J.C. Schuurman

Verslag kerkenraadsvergadering
Op maandag 3 juni kwam de kerkenraad weer bij elkaar voor een reguliere vergadering.
Tijdens de bezinning dachten we na (en spraken we over) de prediking. Ik deel even één citaat uit het boekje ‘In de kerk, bij God’: “We weten allemaal hoe het zou moeten, het is alleen nog wachten op de predikant die dat ook doet. Én op de hoorder die hoort zoals het (be)hoort” (p. 59).
Tijdens deze vergadering kregen we bezoek van de vertrouwenspersonen. Zij vertelden meer over hun taak en plannen. Zie hieronder voor meer info.
Ook spraken we over de evaluatie die is gedaan door de commissie ‘Opening Winterwerk’ m.b.t. de opening winterwerk 2018. Ook daarover hieronder meer.
De diaconie meldde dat binnenkort de kerkdiensten alleen via Kerkomroep worden uitgezonden. Dit i.v.m. kostenbesparingen.
Ook werd er gesproken over de afkondigingen. Soms is de combinatie van afkondigingen niet zo gelukkig. Voorbeeld daarvan is het afkondigen van een overlijden en de oproep om oliebollen te bestellen. Besloten is om in die situaties voorrang te geven aan de afkondiging van overlijden. Dat kan dus betekenen dat een afkondiging niet kan worden gedaan. De scriba zal u daar dan over contacten. Alvast dank voor uw meedenken.
Voor nieuw ingekomen leden is er een welkomstfolder gemaakt. Hierin worden alle belangrijke activiteiten en wetenswaardigheden over ‘onze’ gemeente vermeld.
M.b.t. de verbouwing werd gemeld dat deze is afgerond. Het is een schitterend geheel geworden. Het financiële verslag van de verbouwing(en) volgt op een later moment.
Zo was er deze keer veel te bespreken. Toch konden we op een mooi tijdstip afronden. De volgende reguliere vergadering staat gepland voor september. In juli komen we als kerkenraad (extra) bij elkaar om na te denken over het thema: ‘de zorg voor / om jongeren’. Fijn als u met ons mee wilt bidden, in het bijzonder voor de jongeren!

Opening winterwerk
De commissie ‘opening winterwerk’ heeft n.a.v. de opening in 2018 een evaluatie gehouden. Tijdens de juni-vergadering van de kerkenraad is e.e.a. besproken. Commissie en kerkenraad maken zich zorgen over de opkomst (m.n. de opkomst op de zaterdagmiddag). Uit de evaluatie kwamen verschillende feedbackpunten. Soms werden ook tegenstrijdige opmerkingen gemaakt, waarbij het dus lastig is om aan beide wensen tegemoet te komen. Tegelijk zijn er wel enkele ideeën die mogelijk uitgevoerd kunnen worden.
Voor het komende seizoen is de opening van het winterwerk gepland op zaterdag 14 en zondag 15 september a.s. Noteer deze datum dus alvast in uw agenda. Het zou mooi zijn als we met velen het nieuwe seizoen gezamenlijk kunnen openen. Verdere gegevens over het programma hoort u later van de commissie.

Liturgie op website
Mogelijk is het u al opgevallen: de liturgie van de kerkdiensten wordt sinds kort ook op de website geplaatst. Zodra de liturgische gegevens (zoals Bijbelgedeelte, tekst en evt. thema) bekend zijn worden deze op de website geplaatst, zodat u zich alvast kunt voorbereiden op de diensten.

Mobiel telefoonnummer
In de gemeente is onderling contact erg belangrijk. Niet alleen sociaal, maar ook op geestelijk gebied willen we met elkaar meeleven. De wijkouderlingen merken steeds vaker dat vaste telefoonnummers niet meer bereikbaar zijn en dat mensen zijn overgestapt naar een mobiel nummer. Dat is best lastig als je een afspraak wilt maken voor een huisbezoek of wilt informeren hoe het er mee gaat.
Daarom de vraag aan een ieder: wilt u uw mobiele telefoonnummer doorgeven aan uw wijkouderling of de scriba (scriba@nieuwewesterkerk.nl). Het mailadres en telefoonnummer van uw wijkouderling vindt u op de website of in de wijkgids. Alvast dank!

Intern vertrouwenspersonen
De afgelopen tijd horen we geregeld over grensoverschrijdend gedrag, denk bijvoorbeeld aan de aandacht voor MeToo in de filmwereld, de sportwereld, maar ook in de kerk. Overal waar mensen samenwerken kan grensoverschrijdend gedrag plaatsvinden. Dat kan dus ook in de kerk!
Als kerkenraad willen we benadrukken dat we dit onderwerp graag breder trekken dan alleen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat is inderdaad één van de mogelijke vormen. Maar er zijn meer grensoverschrijdende gedragingen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan: pesten, financiële malversaties, discrimineren. Zomaar enkele voorbeelden…
Ook is het goed om aan te geven dat er op dit moment, voor zover wij weten, geen concrete aanleiding in de gemeente is om dit nu te bespreken. Maar dat neemt niet weg dat we het belangrijk vinden dit toch aan de orde te stellen. Omdat we in de gemeente verantwoordelijk zijn naar elkaar, naar oud en jong!
In de achterliggende periode heeft de kerkenraad hierover nagedacht. Eén van de uitkomsten hiervan is de aanstelling van twee vertrouwenspersonen, t.w. Liesbeth Hofman en Tiemen Schouten. Er is bewust gekozen voor twee gemeenteleden die geen deel uitmaken van de kerkenraad en niet actief zijn in het jeugdwerk. De vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor en geven informatie over stappen die genomen kunnen worden. Zij hebben hierbij een geheimhoudingsplicht.
Daarnaast willen de vertrouwenspersonen voorlichting geven aan de kerkenraad, jeugdcommissie, verenigingen, enz. om zo samen te werken aan een veilige kerk voor iedereen.
In de afgelopen maanden hebben beide vertrouwenspersonen een training gevolgd en afgerond.

Op deze pagina stellen ze zichzelf voor en vertellen ze iets over de taak van vertrouwenspersoon. Mocht u / jij contact met hen willen opnemen, hun contactgegevens staan op de website en in de colofon van KerkNieuws: ivp-liesbethhofman@nieuwewesterkerk.nl en ivp-tiemenschouten@nieuwewesterkerk.nl.
Ook liggen er binnenkort folders in de hal over het werk van de vertrouwenspersonen.
Zo hopen zij bij te dragen aan een kerk waarin een veilige plek is voor iedereen. Fijn als u / jij daar ook voor gaat!

Speldenprikken
Kort geleden gaf de PKN een boekje ’95 speldenprikken’ uit. Hierbij twee van deze speldenprikken:
‘Wie uitgekeken is op de Hoofdrolspeler, gaat zich druk maken over het decor…’ (p. 13)
‘In de kerkdienst dankt men God met blijde Psalmen. De Klaagliederen worden bewaard tot na de dienst…’ (p. 31).
Erik de Heer

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Collecten mei
Kerk                                                      €     2063,78
Pastoraat en eredienst                        €       342,05
Energieverbruik                                   €       353,40
Algemeen onderhoud                        €       359,70

Ontvangen per bank mei
Gift godsdienstonderwijs                  €         15,00

Kerkbalans 2019
Begroot                                                 €107.000,00
Toegezegd per 31 mei 2019             €112.578,60 is 105,21 % t.o.v. begroting 2019

Betalingen Kerkbalans 2019
Saldo ultimo april 2019                    €  61.256,98
Per bank ontvangen mei 2019         €  10.102,66
Totaal ontvangen t/m mei 2019       €  71.359,64

Voorjaarsactie 2019
Ontvangen in mei 2019                     €    2.554,95

Herziene begroting voor deel 2 Fase 2
(zonder zelfwerkzaamheid)              €125.000,00

Financiering deel 2 Fase 2:
Saldo eind april                                   €  19.111,84
Mutaties mei 2019 :
Giften via de bank                             €    3.100,00
Giften contant                                     €         70,00     
Uitgangscollecte                                  €       529,46

Totaal beschikbaar voor deel 2     €  22.811,30

Saldo nog te financieren deel 2 Fase 2      €102.188,70

Giften mei 2019
Voor de kerk
via ds. Schuurman                             €          50,00
via ds. Schuurman                   2  x   €          30,00
via ds. Schuurman                             €          20,00
Voor het verbouwingsfonds
via ds. Schuurman                             €          50,00
via ouderling Kaptein                        €          31,50
via ouderling Kaptein              2 x   €          20,00
Voor de kerktelefoon
via ouderling Kaptein                        €          20,00
Voor de GZB
via ds. Schuurman                             €          20,00

Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!

Uw wijkkerkrentmeesters

Bijna Sabbat 

Het begin van de Sabbat in Jeruzalem is iets wonderlijks. De drukte in de stad komt op  vrijdagmiddag tot een hoogtepunt. Mensen doen snel hun boodschappen en lijken nog sneller te lopen dan anders, nog drukker telefoneren, nog gejaagder spreken. Het leven lijkt te versnellen. Maar dit alles heeft een doel. Want als de zon ondergaat, begint de Sabbat en moet daarvoor alles klaar zijn. Als een tijdje voor het ingaan van de Sabbat het sabbatsalarm gaat – een sirene die als een soort luchtalarm over de stad klinkt – is veel van de drukte al uitgestorven. Een paar laatste auto’s rijden nog haastig door de straten, maar de meeste mensen zijn al thuis. En zo daalt als het ware de rustdag neer op Jeruzalem. Als de Sabbat dan echt is begonnen zijn de anders zo drukke straten stil. De winkelstraten leeg en de winkels gesloten. Toch verschijnen overal mensen op straat. Joden die naar de synagoge gaan om de gebeden voor Sabbat op te zeggen. Iedereen wenst elkaar Sabbat Shalom en zo gaat men op naar de synagoge om God dank te zeggen voor de rustdag. Het is de enige dag in de Bijbel die een naam heeft gekregen van God “Sabbat”. De andere dagen heten in  Israël de eerste dag, de tweede dag enz. Zij beginnen daar iedere week met 6 psalmen, psalm 95-99 en psalm 29 welke staan voor de 6 dagen van de week die achter hen liggen ‘Komt laat ons jubelen voor de Heer, juichen ter ere van de rots van ons heil’. Een prachtig loflied om de dienst te beginnen. Daarna verwelkomen zij de Sabbat als een bruid die binnenkomt.  Mooi om zo de Sabbat met elkaar te vieren!!  (bron: Christenen voor Israël)
Commissie Kerk en Israël

Inleveren kopij!!Voor het volgende nummer (KerkNieuws nr.12)  neemt dhr. G.D. de Heer (scriba) de wijkredactie over. Het e-mail adres kerknieuws@nieuwewesterkerk.nl blijft ongewijzigd.