KerkNieuws 2019 – nr 7

Belijdenis van het geloof
Aanstaande zondag de belijdenisdienst! We zien er naar uit. We hopen dat het vooral voor Marjolein, Arnoud, Tessa, Wouter, Julia en Christon een hoogtepunt zal zijn. Met hun ja mogen zij steunen op Gods ja. Alleen zo kunnen we de Naam van Christus belijden. Ook voor allen die hen lief zijn is het een belangrijke zondag. Hun ouders zullen zeker terugdenken aan het moment waarop zij hen lieten dopen. God bevestigt Zijn trouw in de keus die nu door hun kinderen zelf wordt gemaakt.
Ook voor de gemeente is de komende zondag een reden tot dankbaarheid. Het spreekt – zeker in deze tijd – allerminst vanzelf dat jongeren zich geroepen weten om belijdenis te doen. Wat zou het geweldig zijn als er van de belijdenisdienst iets uitgaat, zodat bij velen hun eigen belijdenis uit het verleden wordt vernieuwd. Helaas kan het vuur van toen zo gedoofd zijn. Maar door de Heilige Geest kan het ook weer aangewakkerd worden. Zullen we er om bidden? ‘Heere, vernieuw in mijn leven het belijden van Uw Naam en de toewijding aan U.’
Bovendien hoop ik dat er verlangen wordt gewekt bij wie nog geen belijdenis deed. Wellicht zijn er die morgen mensen in de kerk die niet zo vertrouwd zijn met het evangelie. Laat het ons gebed zijn dat ook zij worden geraakt, en dat ze iets proeven van Gods liefde en ook van het gemeente-zijn. Ontvang de gasten hartelijk.
Er zal die morgen een liturgie beschikbaar zijn. Ook nu zullen enkele jongeren namens de groep iets zeggen. Zij hebben hier samen goed over nagedacht en zorgvuldig voorbereid wat ze met ons willen delen. We kunnen onze nieuwe belijdende leden geen betere dienst bewijzen dan voorbede voor hen te doen. Mogen ze daar op rekenen?
Na de belijdeniszondag komen we als groep nog twee keer bij elkaar om de laatste thema’s uit het boekje te bespreken. We zullen onze wekelijkse gesprekken ook weer missen.

Tweede avond huwelijkstoerusting
De eerste keer hadden we meteen een goede ontmoeting waar we dankbaar op terugzien. Het ging die avond over het huwelijk in Bijbels licht. En dan blijkt het zowel een gave als een opgave te zijn. Er is open met elkaar gesproken, zowel plenair als door ieder stel afzonderlijk. De tweede avond wordt gehouden op D.V. maandag 15 april. Deze keer is het thema ‘Communicatie’. Mw. Cora Opschoor van De Vluchtheuvel zal die avond de leiding hebben. We beginnen om 19.45 uur (koffie / thee vanaf 19.30 uur). We hopen alle tien (aanstaande) echtparen weer te ontmoeten.

Doopzitting
Op zondag 5 mei zal in de morgendienst de Heilige Doop bediend worden. De doopzitting wordt gehouden op vrijdag 26 april om 19.30 uur. Met één echtpaar zijn hier al afspraken over gemaakt. Mochten er meer ouders zijn – laten zij dan contact met mij opnemen.

Goede Vrijdag en Pasen
Belangrijke feestdagen binnen de kerk. We vieren Jezus’ kruisiging en opstanding. Twee feiten waarmee het heil en ook heel het Koninkrijk van God staat of valt. Wat is het een reden tot verwondering dat Jezus de opdracht van Zijn Vader gehoorzaam heeft volbracht, al heeft het Hem wel bloed, zweet en tranen gekost. Hij is zelfs door de hel van de Godverlatenheid gegaan. Maar daardoor is er wel verzoening met God voor ieder die in Christus gelooft. We sporen elkaar aan om op Goede Vrijdagavond in de dienst aanwezig te zijn. Zonder Goede Vrijdag kan het moeilijk Pasen worden … We bidden om een krachtige verkondiging. Ook van het opstandingsevangelie. Het is in de wereld van nu een vreemde boodschap, maar juist daarom ook zo uniek!! We hebben een levende Heere Die de dood achter Zich heeft gelaten. Daarmee is tevens de macht van de zonde en de duisternis overwonnen. Dát te geloven, en dááruit te leven – daar word je een ander mens van. Immers: Jezus leeft, en ik met Hem … Goede feestdagen gewenst!

Tenslotte
* In de stille week hebben we op dinsdag de ouderenmiddag. Goed om elkaar te ontmoeten. Ook als voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen. Het thema van de meditatie is ‘Gods lijdende Knecht’.
* Voor u allen een hartelijke groet. Deze keer met de woorden: ‘De Heere is werkelijk opgewekt!’
J.C. Schuurman

Verslag kerkenraadsvergadering
Op de 1e april was de kerkenraad weer bijeen voor een reguliere vergadering. In de bezinning in het kader van de liturgie dachten we na over het gebed in de kerkdienst. We zagen o.a. de rijkdom en het wonder van het feit dat we tot God kunnen en mogen naderen.
Naast de bezinning en enkele andere vaste agendapunten werd er gesproken over het vervullen van de vacatures voor bezoekbroeders. Hopelijk zullen de vacatures binnenkort vervuld zijn. Ook werd er gesproken over het rapport van de algemene kerkenraad over de kerkelijk werker in de PKN Capelle. Eveneens kwam de toekomst van KerkNieuws aan de orde en werden enkele toekomstmogelijkheden besproken.
De beleidsplancommissie Liturgie deed verslag van hun werkzaamheden (zie ook hieronder).
De belijdeniscatechisanten zijn bezocht. Van deze bezoeken werd verslag gedaan. Mooi en dankbaar voor de vele goede gesprekken werd hierop teruggezien. We bidden de belijdeniscatechisanten toe dat ze de Heere met hun hele hart mogen belijden en de kracht mogen ontvangen om hun ‘ja’ uit te spreken en uit te leven.
De aanstaande verbouwing (fase 2b) werd besproken. Er moeten weer veel werkzaamheden worden uitgevoerd. We kijken uit naar het resultaat en zijn blij met de inzet van de bouwcommissie.

Beleidsplan – liturgie
Zoals u ongetwijfeld weet is sinds eind vorig jaar in onze gemeente een nieuw beleidsplan van kracht. Eén van de genoemde aandachtspunten voor de lopende periode is daarin dat de kerkenraad wil nadenken over de liturgie in de meest brede zin van het woord.
Daartoe is een werkgroep van vier kerkenraadsleden en vier gemeenteleden ingesteld die met elkaar denklijnen uitzet en wil komen tot beleidsvoorstellen. In mei zal de kerkenraad zich samen met de werkgroep hierover verder bezinnen op een speciaal hiervoor vastgestelde avond. Op deze avond zal dhr. P.J. Vergunst (algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond) een inleiding houden over de betekenis van de inhoud van de liturgie en relevante vragen behandelen die vandaag in hervormde gemeenten hierover leven. Wij houden u hiervan verder op de hoogte.
Erik de Heer (scriba)

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Collecten maart
Kerk                                                      €      1835,83
Pastoraat en eredienst                        €        353,85
Jeugd- en jongerenwerk                    €        359,90
Algemeen onderhoud                        €        391,10
Energieverbruik                                   €        383,55
Ontvangen per bank maart
Gift godsdienstonderwijs                  €          15,00
Kerkbalans 2019
Begroot                                                 € 107.000,00
Toegezegd per 31 maart                   € 112.028,60 is 104,70 % t.o.v. begroting 2019
Betalingen Kerkbalans 2019
Saldo ultimo februari 2019              €   47.251,26
Per bank ontvangen maart                €     8.483,06
Totaal ontvangen t/m maart              €   55.734,32
Biddag 2019
Collecten                                              €     3.704,05
Per bank in februari                           €          50,00
Per bank in maart                               €        670,00
Totaal                                                   €     4.424,05
Herziene begroting voor deel 2 Fase 2
(zonder zelfwerkzaamheid)              € 125.000,00
Financiering deel 2 Fase 2:
Saldo eind februari                             €   10.693,99
Mutaties maart 2019:
Giften contant                                     €        270,00
Uitgangscollecte                                  €        469,70
Opbrengst oud papier                        €        169,60
Totaal beschikbaar voor deel 2        €   11.603,29
Saldo nog te financieren
voor deel 2 Fase 2                              €  113.396,71
Giften maart 2019
Voor de kerk
via ds. Schuurman                              €          50,00
via ds. Schuurman                             €          20,00
via ouderling Vlastuin                       €          50,00
Voor het verbouwingsfonds
via ouderling Hartmans                    €          30,00
via ouderling Kaptein                        €          50,00
via ouderling Kaptein                        €          40,00
via ouderling Kaptein             2 x    €          20,00
Voor de Biddagcollecte
via ouderling Kaptein                        €          20,00
via ouderling Kaptein                        €          10,00
Voor de diaconie
via diaken Vlastuin                            €            7,00
Voor de kerktelefoon
via ds. Schuurman                             €          20,00
Voor het ouderenwerk
via mw. Ankersmit                             €          10,00
Opbrengst Verjaringsfonds
januari – februari – maart
Mw. Goudriaan-Bongers                  €        233,32
Mw. Kaptein-Broere                          €          88,30
via de collectezak                               €        110,00
Totaal                                                   €        431,62
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Paasmiddag voor de ouderen op 16 april
Op D.V. 16 april is er de paasmiddag voor de ouderen van onze gemeente, de middag begint om 14.30 uur. We sluiten de middag af met een gezamenlijke broodmaaltijd. Alle ouderen vanaf 70 jaar zijn van harte welkom. De ouderen vanaf 75 jaar hebben een uitnodiging gekregen via de bezoekdames. De ouderen van 70 tot 75 jaar kunnen zich rechtstreeks opgeven bij Jan Kaptein (010-2022970).
Uw wijkdiaconie  

Binnenkort examen doen?
Begin mei beginnen de examens weer. Graag geven we jongeren die examen doen of een studie afronden als gemeente wat extra aandacht in KerkNieuws en door even langs te komen met een kleinigheidje. Om niemand over het hoofd te zien de volgende vraag: als je binnenkort examen voortgezet onderwijs doet, wil je ons als jeugdouderlingen dat even laten weten? Als u iemand in uw omgeving uit onze gemeente weet die binnenkort examen doet mag u dat ook doorgeven natuurlijk. Graag even een mailtje naar Pieter Kreuk en Jan Vermeulen. Alvast hartelijk bedankt! Jeugdouderlingen@nieuwewesterkerk.nl

Zendingsbussen 2e kwartaal
De komende 3 maanden is de opbrengst bestemd voor een GZB project in Malawi. Hans en Gerrie Kasbergen wonen vanaf november 2014 in het noorden van Malawi in de plaats Mzuzu. Malawi is een mooi maar erg arm land; in afgelegen gebieden is goed drinkwater een probleem.
In samenwerking met de plaatselijke kerk leidt Hans lokale mensen op om zelf waterpompen en sanitair te bouwen.
Gerrie heeft in 2018  in Malawi het certificaat als nationaal trainer ontvangen en nu mag zij in heel Malawi trainingen geven. Zij gaat zich specialiseren in het maken van educatief speelgoed en het leren werken met een eenvoudig lesprogramma.
Met Gods hulp en onder Zijn leiding gaat zij de volgende uitdaging aan, namelijk het trainen van kleuterjuffen die nu zonder enige scholing voor de klas staan.
Zij zijn uitgezonden door de Hervormde gemeente in Bergambacht via de GZB en in dienst van de Church of Central Africa Presbyterian (CCAP). Samen willen zij er ‘zijn’ voor deze mensen, Hem kennen en bekend maken. Uw steun hiervoor is hartelijk welkom.
Verder willen wij u de volgende opbrengsten melden;
De zendingsbussen 4e kwartaal 2018 en 1e kwartaal 2019 voor Centraal-Azië bracht € 2511,60 op.
De voorjaarszendingscollecte, theologisch onderwijs in Rwanda, het bedrag van € 718,87.
Hartelijk dank hiervoor.
e zendingscommissie

Pesach
Dit jaar valt Goede Vrijdag en Pasen weer gelijk met het Joodse Pascha. God schreef het houden van bepaalde jaarlijkse feesten voor. We lezen hierover in Leviticus 23. Pesach moet volgens de Bijbel altijd en overal gevierd worden op de 14e Nisan en vertelt over Israëls bevrijding van de tirannie. Het is de jaarlijkse herinnering aan de verschrikking van de onderdrukking en de vreugde van de vrijheid. Het oorspronkelijke Pascha hield men in Egypte. Doordat het bloed van een lam aan de deurposten van de Joodse huizen gestreken werd ging de Engel des doods voorbij en werden de eerstgeborenen gespaard.  Het verwees ook naar de Verlosser wiens bloed voor bevrijding zorgt.  Johannes noemt Jezus “Het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt”. Daarna viert het Joodse volk Chag Hamatzah van 15-21e Nisan, het feest van de ongezuurde broden. Het is de herinnering dat het volk Israël in haast Egypte moesten verlaten. Gedurende 7 dagen wordt er niets gegeten /gedronken waar zuurdesem inzit. Het gist, wat het brood doet rijzen, is een symbool van de zonde die uitgeroeid moet worden. Op de 3e dag, wanneer wij 1e Paasdag gedenken, vieren de Joden het ‘Bikkurimfeest’. Een schoof graan moest voor de Heere bewogen worden als aankondiging voor de andere vruchten die nog moesten komen. Paulus vertelt de Korintiërs dat Jezus opgewekt is uit de doden “de Eersteling van hen, die ontslapen zijn”. Jezus opstanding is de schoof die bewogen wordt voor de wereld en spreekt van de opstanding die komt. Mooi dat dit jaar Pesach gelijk valt met Goede Vrijdag en Pasen.  Wij wensen u, namens de Israël commissie, gezegende dagen toe. 
Commissie Kerk en Israël