KerkNieuws 2020 – nr 1

Donderdagmorgenkring
Op donderdag 6 februari komen we weer bij elkaar als ochtendkring. Vanaf 10.00 uur staat er koffie / thee klaar. We beginnen om 10.15 uur. Het gedeelte uit Markus dat we bespreken, is hoofdstuk 3: 20-35. Het gaat om ‘een dubbele confrontatie’. Ieder van harte welkom. Mooi dat er niet alleen ouderen komen. Binnen de gemeente kunnen juist verschillende leeftijdscategorieën van elkaar leren.

Jongerenkring
De volgende jongerenkring is op donderdag 13 februari om 20.00 uur in de consistorie van de kerk. Aan de beurt is het derde hoofdstuk uit het Bijbelstudieboekje over emoties. Het thema luidt: ‘Blijdschap – Jezus verheugt Zich’ (naar aanleiding van Lukas 10: 1-24). Deze avond zal onze predikant in opleiding, br. V.d. Knijff, aanwezig zijn. Was je nog niet eerder aanwezig? Weet je welkom.

Leerdiensten
Op zondag 19 januari zal er ’s middags weer een leerdienst zijn. Deze keer niet over de Catechismus. In het vorige nummer van KerkNieuws is al gemeld dat er in het kader van de bezinning op de liturgie twee leerdiensten over de eredienst gehouden worden. De eerste is op de 19e januari, de tweede op de 16e februari.
Het is de bedoeling dat we ons in de eerste preek op de oudtestamentische gegevens richten met het accent op de eredienst als ontmoeting met God. In de tweede preek zal het vooral om de nieuwtestamentische gegevens gaan met als centraal thema de lofprijzing. Hopelijk vormen deze preken een goede voorbereiding op de gemeenteavond die op 19 maart rond de liturgie wordt gehouden.
Op zondag 2 februari komt ’s middags wel de Catechismus aan de orde: zondag 47 – de bede ‘Uw Naam worde geheiligd’. Het is verrijkend om aan de hand van onze belijdenis na te gaan wat de verschillende onderdelen van het ‘Onze Vader’ betekenen.

Tenslotte
Hartelijk dank voor alle goede wensen die we in afgelopen weken ontvingen, en ook voor alle persoonlijke woorden die geschreven werden. Ze hebben ons goed gedaan. Nogmaals wensen we elkaar voor 2020 Gods zegen toe, ook en juist als de omstandigheden moeilijk zijn. Een vriendelijke groet van ons beiden.
Familie Schuurman

Verslag kerkenraadsvergadering
Op maandag 6 januari kwamen we voor het eerst in het jaar weer bijeen. Na de opening dachten we (in het kader van de voortgaande bezinning op de liturgie) na over de plaats van dankzegging en voorbede. Mooi in tijden van ziekte, zorgen en zegeningen met elkaar mee te leven / bidden. Maar ook om ons leven neer te leggen bij Hem, die het goede zoekt voor ons.
Hierna kwamen verschillende onderwerpen aan de orde: wat zijn er veel zorgen in de gemeente, zowel lichamelijk als psychisch. We baden ook met elkaar of God zich (juist dan) van nabij wil laten ervaren.
De jeugdouderlingen gaven aan binnenkort weer een gesprek te voeren met jongeren uit de gemeente over hun relatie met God – kerk – geloof.
Daarna hebben we ons bezonnen op de toekomst van de protestantse gemeente in Capelle, die (zie vorige KerkNieuws) financieel een flinke uitdaging heeft. Ook werd de afvaardiging naar de Algemene Kerkenraad 2020 geregeld: de brs. Hartmans en Simonse.
Tevens kwam het onderwerp Toerusting aan de orde n.a.v. het beleidsplan. De commissie van 3 gemeenteleden en 3 kerkenraadsleden had een notitie opgesteld. Eén van de aanbevelingen was het instellen van een permanente commissie Toerusting, die de kerkenraad adviseert in het agenderen van onderwerpen binnen de gemeente. De aanbevelingen werden overgenomen en de commissie bedankt voor het duidelijke verslag.
In het kader van de toerusting onderling i.c.m. de (her)bevestiging van ambtsdragers op 12 januari jl. spraken we daarna door over de impact van het ambt op ons geloofsleven. Mooi om zo met elkaar mee te leven en elkaar wat meer in het hart te zien! Na dankgebed en voorbede sloot de voorzitter de vergadering.

Data Avondmaal
Op de volgende zondagen in 2020 zal D.V. het Heilig Avondmaal worden bediend: 8 maart, 14 juni, 6 september en 6 december.
Erik de Heer

Kerkbalans 2020: Geef voor uw kerk
In de week van D.V. 19 januari zult u de folder voor Kerkbalans thuisbezorgd krijgen. Daarin vindt u specifieke informatie over de inkomsten en uitgaven waarvoor onze wijkgemeente zich in 2020 gesteld ziet. U wordt hierin verder verzocht uw jaarlijkse bijdrage te bepalen. Deze bijdrage is geheel bestemd voor het werk in onze wijkgemeente. Uw antwoord wordt in de week van 26 januari door de vrijwilliger weer bij u opgehaald. Van harte aanbevolen!

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Collecten december
Voor de kerk € 2.789,90
Pastoraat en eredienst € 721,53
Jeugd- en jongerenwerk € 996,71
Energieverbruik € 241,95
Onderhoud orgel € 358,40

Kerkbalans
Begroot € 107.000,00
Toegezegd € 112.878,60 us 105,49% t.o.v. begroting

Ontvangen betalingen Kerkbalans
Per bank november € 104.380,60
Ontvangen december € 5.117,66
Totaal t/m december € 109.498,26 is 97,01 % t.o.v. toegezegd in 2019

Najaarsactie
Ontvangen t/m november € 2.798,54
Ontvangen december € 2.840,00
Totaal t/m december € 5.638,54

Zaalverhuur en keukenopbrengst
Reeds ontvangen in mei en oktober € 20.000,00
Ontvangen in december € 6.000,00
Totaal t/m december € 26.000,00

Verbouwing – deel 2
Werkelijke kosten € 107.366,80

Financiering deel 2 fase 2:
Saldo eind november € 33.534,20
Mutaties in december:
Giften via bank en collecten € 1.415,00
Uitgangscollecte € 508,25
Oud papier € 264,00
Bijdrage uit zaalverhuur en keuken € 2.000,00
Tot. ontvangen voor deel 2 € 37.721,45
Saldo nog af te lossen € 69.645,35
*) exclusief opbrengst verkoop oliebollen Oudejaarsdag

Giften december
Voor de kerk
via ds. Schuurman € 100,00
via ds. Schuurman € 50,00
via ouderling Kaptein € 10,00
via ouderling Kaptein € 5,00
Voor de diaconie
via ouderling De Jonge € 50,00
Voor de kerktelefoon
via diaken Vlastuin € 20,00

Opbrengst Verjaringsfonds
oktober – november – december
Mw. Goudriaan-Bongers € 240,61
Mw. Kreuk-Both € 92,50
Mw. V.d. Veer € 85,50
Mw. Moree-v.d. Blom € 80,70
Mw. De Jong-de Bode € 79,72
Mw. V.d. Berg-Lugtenaar € 71,50
Mw. Rink-Kreuk € 69,20
Mw. De Groot-Zuiddam € 63,30
Mw. Kaptein-Broere € 41,30
Dhr. Schinkel € 96,00
via de collectezak € 75,00
Totaal € 995,33
De totale opbrengst van het verjaringsfonds over 2019 bedraagt € 2.794,96 dat ten goede komt aan het kerkenwerk in eigen wijkgemeente. Allen die hieraan een bijdrage hebben geleverd, hartelijk dank.
Ook de medewerkers bedankt voor jullie inzet.

Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Op D.V. woensdag 22 januari hoopt ds. J.C. Schuurman een inleiding te verzorgen met als thema ‘Leven met een dubbele nationaliteit’. En op D.V. woensdag 5 februari hoopt predikant in opleiding H.B. van der Knijff ons mee te nemen met het thema ‘Een levende kerk’. Beide avonden beginnen om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur, waarbij u/jij van harte welkom bent!
Peter Boelhouwers

Vrouwenvereniging ‘De Heere is onze Banier’
Op D.V. 22 januari is de benedenzaal weer gereserveerd. We hopen die avond bijbelstudie 6 te behandelen uit de 1e brief aan Timotheüs hoofdstuk 6: 2-21. Op woensdag 5 februari bespreken we bijbelstudie 7 en wordt 2 Tim. 1: 1-18 behandeld.
Om kwart voor 8 staat de koffie klaar. We heten iedereen van harte welkom.
Aartje, Ellen, Marjolein en Wilma

Luisteren – zingen – knutselen
Beste ouders, jongens en meisjes, de kerstvakantie is voorbij. Afgelopen weken hebben we met de Zondagsschool stilgestaan bij het Bijbelboek Samuel. Hanna bleef vertrouwen op God ondanks de tegenslagen. Over Eli, die zijn zonen belangrijker vond dan God. En Samuel, die wordt geroepen door de Heere om Hem te dienen. God roept niet alleen belangrijke mensen maar ons allemaal om Hem te dienen. Komende weken gaan we luisteren naar verhalen over de Heere Jezus, we gaan veel zingen en we doen een knutselwerkje. Hierbij de data: 19-01, 09-02, 01-03, 22-03, 19-04 en 17-05. Groeten van,
De leiding van de Zondagsschool

Misverstand 4 – Jezus had niks met Israël.
We hebben net de kersttijd achter ons gelaten waarin we de geboorte van Jezus herdachten. Sommige mensen denken dat Jezus een christen was die naar de kerk ging en rebelleerde tegen het Jodendom. Niks is minder waar. We zullen in deze aankomende tijd weer horen en lezen uit de evangeliën waar over Zijn leven is geschreven. Hij werd als Jood geboren, na acht dagen besneden, at koosjer, bezocht op Sabbat de synagoge en las alleen maar in het Oude Testament. Het Nieuwe Testament bestond in de tijd van Jezus niet. De term ‘Messias’ is de koningstitel van Israël, zoals bijvoorbeeld ‘Farao’ dat van Egypte was. Jezus is dus de Koning van Israël en dat komt op belangrijke momenten in Zijn leven steeds terug. Bij zijn geboorte (Matth.2: 2) waar de wijzen vragen; Waar is de pasgeboren Koning van de Joden? Tevens bij Zijn glorieuze intocht in Jeruzalem jubelt het volk; ’Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere, de Koning van Israël!’ (Joh.12: 13). Bij Zijn verzoenend sterven liet Pilatus een opschrift plaatsen op het kruis; JEZUS DE NAZARENER, DE KONING VAN DE JODEN. (Joh.19: 19). In de afgelopen tweeduizend jaar is er onder christenen veel verwarring ontstaan over de rol van Jezus en Israël. Een goede reden om in de Bijbel te ontdekken wat God zelf zegt. We zullen er Jezus beter door leren kennen en het zal een zegen voor een ieder persoonlijk zijn.
Bron Israelity; Chr. voor Israël
Commissie Kerk en Israël