KerkNieuws 2019 – nr 6

Catechisaties
Het einde van het catechese-seizoen nadert. Volgende week maandag en dinsdag (1 en 2 april) komen we voor de laatste keer bij elkaar. Dank aan alle jongeren voor het meedoen. En uiteraard zijn we ook dankbaar voor de inzet van degenen die catechisatie geven. Het is mooi dat de broeders Kreuk en Vermeulen ieder een groep voor hun rekening nemen. Ook dit jaar waren Gerdien, Tim en Joëlle bij de groep 12-13 jarigen betrokken. Mijzelf is de nieuwe methode ‘Leer en leef’ van de HGJB goed bevallen. We hopen dat het besprokene doorwerkt in het leven van de jongeren, opdat ze in deze turbulente tijd hun weg met God leren gaan, in het spoor van de Heere Jezus Zelf, onder leiding van de Heilige Geest.

Belijdenis van het geloof
Als belijdenisgroep hebben we een intensieve winter achter de rug. Wekelijks kwamen we bijeen rond een thema uit het boek ‘Hou(d)vast’. Het is mooi om te zien hoe er een hechte onderlinge band is gegroeid. Op een heel persoonlijke manier is er gesproken over wat geloven inhoudt, en welke consequenties het volgen van Christus heeft.

We zijn blij en dankbaar dat heel de groep nu ook belijdenis wil doen. Dit zal D.V. gebeuren op de zondag voor Pasen – zondag 14 april – in de morgendienst. De aannemingsontmoeting met enkele leden van de kerkenraad vindt plaats op dinsdag 9 april om 19.45 uur in de consistorie.

Laten we meeleven en in de voorbede denken aan hen die belijdenis willen doen. (In de papieren versie van KerkNieuws zijn ook de namen vermeld). Opdat ze zich door het gebed van de gemeente gedragen weten, op weg naar de belijdenisdienst waarin ze ja zeggen.

Ter bemoediging een woord uit de Schrift: ‘Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen’ (1 Thess. 5:24).

Tenslotte
* Voor ons liggen de vijfde en de zesde lijdenszondagen. We volgen de Heere Jezus op Zijn lijdensweg vanuit het Lukasevangelie. We zien uit naar gezegende diensten waarin de Heilige Geest krachtig werkt onder alle leeftijden.
* Een hartelijke groet aan u en jullie allen.

J.C. Schuurman

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Biddagcollecte
De opbrengst van de Biddagcollecte bedraagt op moment van schrijven (20 maart) het mooie resultaat van  € 4243,00.
Allemaal hartelijk bedankt voor uw en jouw bijdrage!     
Uw wijkkerkrentmeesters

Meeluisteren kerkdienst internet / kerktelefoon
Op dit moment kunnen de uitzendingen van de kerkdiensten worden meegeluisterd via twee systemen, namelijk via Kerkomroep en Kerkdienstgemist. Om kosten te besparen is de diaconie van plan op termijn te stoppen met de uitzendingen via Kerkdienstgemist. Als het goed is maken de kerktelefoonkastjes al gebruik van de uitzending via Kerkomroep, maar het kan zijn dat nog enkele van deze kastjes op Kerkdienstgemist zijn afgestemd. We willen natuurlijk niet dat als we stoppen met uitzenden via Kerkdienstgemist een aantal van de kerktelefoonluisteraars niet meer kunnen luisteren naar de uitzendingen. Daarom willen we eerst een test doen of er nog kerktelefoonkastjes zijn afgestemd op Kerkdienstgemist.

Op zondag 7 april zullen we de uitzending van Kerkdienstgemist direct na de zegen stoppen. Indien u dan niet het uitleidend orgelspel kunt horen, is het duidelijk dat dit kastje nog op het oude systeem staat afgesteld. Mocht dit bij u het geval zijn, neem dan contact op met L.J. Vlastuin 010-4581922.

De diaconie zal er dan voor zorgen dat uw kerktelefoonkastje wordt vervangen. Zodra we zeker weten dat alle kastjes op Kerkomroep zijn afgesteld, zullen we de uitzending via Kerkdienstgemist stoppen.
Uw wijkdiaconie  

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Op D.V. woensdag 3 april hoopt broeder Uitbeijerse de avond te verzorgen met als thema ‘Kruis en gratie’. Een onderwerp welke toepasselijk is voor de lijdenstijd waarin we momenteel leven, wij hopen u/jou dan ook deze avond te mogen ontmoeten. Dit zal tevens de laatste avond zijn van dit seizoen, welke begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.
Peter Boelhouwers

Vrouwenvereniging ‘De Heere is onze Banier’Op D.V. 10 april  komen we als vrouwenvereniging alweer voor het laatst  bij elkaar in dit seizoen. Marjolein hoopt de Paasavond te verzorgen. We starten deze avond met een gezamenlijke maaltijd. Vanaf half 6 is de inloop waarna we zullen eten van de meegebrachte gerechten. Ada zal zoals gewoonlijk kaarten verkopen voor het project  van Hans en Gerrie Kasbergen “een kinderbijbel in een klaslokaal” op de scholen in Malawi. Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom in de bijzaal van de kerk.
Corrie, Ada, Wilma en Ellen

Jonge Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’
10 april is er alweer een verenigingsavond. Onder de leiding van Arine zullen we weer verder gaan met de bespreking van Petrus. Zoals gewoonlijk beginnen we om 20.00 uur. Je bent echter welkom vanaf 19.45 uur voor een hapje en drankje. Lieve groet, Nellie, Corinne en Eline

Inzameling Oost Europa Zending

Beste gemeenteleden, binnenkort is er weer een inzameling voor OostEuropa Zending. Daarom wil ik u vragen om weer uw (kinder)kleding in dichte zakken aan te leveren op zaterdag 6 april tussen 10.00 en 12.00 uur bij de Nieuwe Westerkerk. Dekens, dekbedden en dekbedovertrekken. Ook speelgoed is van harte welkom!! Mocht u deze dag niet in de gelegenheid zijn om uw bijdrage zelf te komen brengen, mag u mij bellen (06-5368 4653) dan kom ik het bij u ophalen.
Wol: Op verzoek van mw. Donker vraag ik u vriendelijk om weer eens in de kast te kijken voor wol, zodat ze nog wat moois kan breien voor de mensen daar. Alvast hartelijk dank. U mag de wol ook bij koster De Jong afgeven. Hartelijke groeten en tot ziens,Pieter Kreuk

Actie kindertehuis Kenia
Zoals u misschien heeft gelezen in De Waarheidsvriend is de dochter van Herman Janssens, met haar gezin, uitgezonden naar Kenia. Ze werken daar in het kindertehuis Happy Rock Center in Eldoret.
Om hun werk daar financieel te ondersteunen is er een kipactie gestart: het bestellen van kip, waarvan de winst naar het project zal gaan. In de hal van de kerk liggen A4’tjes met de verdere gegevens. Fijn als u meedoet om de kinderen in Kenia te helpen!

Wat wij geloven ten aanzien van Israël
Stelling 12 Wij geloven dat de vernieuwing van alle dingen uiteindelijk en definitief zal plaatsvinden.
De schepping zal bevrijd worden van de slavernij en het verderf. God zal dan zijn alles en in allen. De Heere zelf zal de borg zijn voor deze vernieuwing van alle dingen. Wanneer de Messias alle vijanden heeft uitgeschakeld zal Jezus het koningschap overgeven aan de Vader. Er staat nl. dat Hij als Koning zal regeren tot Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. Het koninkrijk zal werkelijkheid worden wanneer de satan en de machten van de duisternis gebonden zijn. De laatste vijand is de dood. Deze zal ook teniet gedaan worden. Wanneer en hoe dit zal geschieden en in welke fasen dat alles zal gebeuren is niet bekend voor ons. Er zal eens een (ver)nieuw(d)e hemel en de (ver)nieuw(d)e aarde komen. Dan zal het hemelse Jeruzalem neerdalen op de aarde en zullen de volken wandelen bij haar licht. En de heerlijkheid van God zal haar verlichten en het Lam zal haar lamp zijn. De boom van het leven zal de bron zijn voor de genezing van de volken. Maar het Koninkrijk van God zal een realiteit worden. Op die dag zal God zijn alles en in allen. Halleluja!!
 (Bron, Christenen voor Israël)
Commissie Kerk en Israël