KerkNieuws 2020 – nr 7

Meditatief moment
Nog een paar keer houden we op woensdagavond een meditatief moment, tot aan de zondag waarop er weer zo’n 100 mensen naar de kerk kunnen (dus 200 per zondag). Op woensdag 1 juli is de laatste keer. In deze weken lezen en overdenken we de geschiedenis van Gideon uit Richteren 6 – 8. Zoals bekend beginnen we om 19.30 uur met de uitzending.

Bijzondere diensten
Nu we vanaf zondag 5 juli met meer kerkgangers samen kunnen komen, hebben we ook twee bijzondere diensten gepland.

  • Op 5 juli vindt ’s middags de belijdenisdienst plaats. Er is gekozen voor de middag zodat er ’s morgens ‘logistiek geoefend’ kan worden met het plaatsen van 100 mensen. Hopelijk komt dat een soepele ontvangst van gasten (familie en vrienden) in de middagdienst ten goede.
  • Op 12 juli zal in de morgendienst de Heilige Doop bediend worden. Het is voor enkele ouderparen best even wachten geweest. We zijn dankbaar dat, zoals het er nu naar uit ziet, de kinderen binnenkort toch het teken en zegel van de Doop ontvangen.
    Voor beide diensten is met betrokkenen afgesproken dat het aantal familieleden en vrienden beperkt wordt gehouden, zodat er voldoende ruimte is voor gemeenteleden om aanwezig te zijn.
    Op beide diensten kom ik in het volgende KerkNieuws terug.

1 juni
Deze berichten schrijf ik een dag na Tweede Pinksterdag. Ik ben nog steeds wat beduusd van al het meeleven rond het veertigjarig ambtsjubileum. Alleen al de goede woorden die na de dienst zijn gesproken door twee broeders van de kerkenraad en onze dochter. Het was heel bijzonder dat we precies op die datum met 30 mensen in de kerk konden zijn. Ik heb het als een groot voorrecht ervaren dat naast de voltallige kerkenraad onze kinderen en kleinkinderen aanwezig waren. Het is voor mijn vrouw en mij een onvergetelijke dag geworden. Het was een geschenk uit de hemel, evenals trouwens al die veertig jaar.
Prachtig wat de kinderen hebben gegeven – al die tuinattributen, en vooral de mooie tekeningen, kleurplaten en werkjes met van die ontroerende woorden. Kindertaal … – maar ondertussen! Daarnaast de twee boeken vol goede woorden van gemeenteleden. Ik heb ze nog niet eens allemaal kunnen lezen. Verder tal van bloemen en attenties. Ik zou graag ieder persoonlijk willen bedanken, maar dat is eigenlijk onmogelijk.
We zijn verwonderd over het feit dat God ons heeft willen gebruiken. Dat is te danken aan Zijn goedheid. Ik vind het mooi om op zondagavond 7 juni in Zalk (de eerste gemeente) voor te gaan, al kunnen ook daar slechts enkelen in de dienst zelf aanwezig zijn. Ook dan preek ik over Nehemia 9: 20a en 21a: ‘Uw Goede Geest hebt U gegeven om hen te onderwijzen. Veertig jaar hebt U hen onderhouden.’

Tenslotte
Zondagmiddag 21 juni is het weer een leerdienst. We zijn toe aan de bede ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’ – zondag 50 van de Catechismus). Het moet lukken om het bepreken van dit belijdenisgeschrift voor ons afscheid af te ronden.

Een hartelijke groet van mijn vrouw en mij,
J.C. Schuurman

Vanuit de kerkenraad
Door de bijzondere situatie zijn we als kerkenraad in de afgelopen periode niet bijeengeweest. Het moderamen heeft wel enkele keren vergaderd.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan hoor ik het graag van u!
Erik de Heer

Ds. J.C. Schuurman 40 jaar predikant
Op maandag 1 juni jl. gedacht ds. Schuurman het feit precies 40 jaar geleden tot predikant te zijn bevestigd. Dat gebeurde door zijn vader in Zalk en Veecaten. Daarna volgden de gemeenten Rijssen, Capelle aan den IJssel, Alblasserdam, Ridderkerk, Boven-Hardinxveld, Harderwijk en opnieuw Capelle. Als gemeente en velen die ook vanuit heel het land met ons verbonden waren luisterden we op deze 2e Pinksterdag naar Gods Woord vanuit Nehemia 9 waarin het ging over Gods goede Geest Die onderwijst en de levens van mensen onderhoudt. Na de dienst werden ds. en mw. Schuurman namens hun kinderen toegesproken door hun dochter Lydia Gelderblom, door br. De Heer namens de gemeente en kerkenraad en door br. Vermeulen namens de kinderen en jongeren van de gemeente. Als gemeente zongen we ds. en mw. Schuurman toe Psalm 31 vers 17 ( gewijzigd).

Namens zijn kinderen biedt dochter Lydia ds. Schuurman een herinneringsboek aan met bijdragen van gemeente- en kerkenraadsleden uit alle gemeenten die hij de afgelopen 40 jaren mocht dienen.

Dochter Lydia overhandigt een herinneringsboek aan haar vader

Gemeentegids
We herinneren u aan de mogelijkheid een nieuwe foto in te leveren voor de gemeentegids. Juist de leden die nog geen foto hebben ingediend roepen wij ook op! U kunt de foto sturen naar gemeentegids@nieuwewesterkerk.nl. Heeft u geen foto, dan horen wij het graag. Dan komen we een keer langs… Alvast dank!
Commissie Communicatie

Financiën mei
Diverse collecten
Via de collectezakken € 980,55
Collecten via de bank in mei € 3.630,98
Godsdienstonderwijs € 15,00

Kerkbalans 2020
Begroot € 111.000,00
Toegezegd € 117.166,60
Reeds ontvangen € 78.019,90

Verbouwingslening
Vorig saldo € 63.566,82
Giften per bank € 510,00
Collectezakken en bank € 607,50
Nog af te lossen € 62.449,12

Voorjaarsactie
Ontvangen in mei € 6.619,52

Giften
Voor de kerk

via ds. Schuurman 2 x € 50,00
via ds. Schuurman € 20,00
via ouderling De Heer € 100,00
via br. C.J. Kaptein € 50,00
Voor het verbouwingsfonds
via ouderling De Heer € 50,00

Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank.
Uw wijkkerkrentmeesters

Maaltijd voor de buurt
Dinsdag 26 mei stond de laatste maaltijd voor de buurt van dit seizoen gepland. Natuurlijk kon dit niet doorgaan. Maar Arie heeft toch een heerlijke maaltijd klaargemaakt.
Nasi met saté en kroepoek. Met elkaar hebben we de nasi in bakjes uitgeschept en hebben we deze naar de buurtbewoners gebracht. Samen met een kaart en fleurige gerbera. De buurtbewoners waren blij verrast, en vonden het erg leuk.
Ook wij als vrijwilligers vonden het fijn om dit te doen, zo mochten we weer even in de kerk zijn en konden we elkaar weer zien en spreken.
Het team van Maaltijd voor de buurt

Uw gebed is onmisbaar!
Het coronavirus heeft wereldwijd grote impact. Ook de GZB partnerkerken staan voor grote uitdagingen. Hoe help je mensen die vanwege de lockdown geen inkomsten en dus ook geen eten hebben? Ook voor veel zendingswerkers zijn het onzekere tijden. Samen zoeken naar wegen om juist nu mensen weer hoop en perspectief te kunnen bieden. Uw gebed daarbij is onmisbaar!
Per land is de situatie voortdurend in beweging.
In plaats van een gebedskalender 1 x per kwartaal wil de GZB nu 1 x per week actuele gebedspunten met u delen.
U kunt zich daarvoor aanmelden via het formulier op www.gzb.nl/gebed of door een mailtje te sturen naar gebed@gzb.nl
U ontvangt dan elke donderdag een mail met daarin de gebedspunten voor de komende week.
Ook deelt de GZB dagelijks een gebedspunt via Facebook en Instagram. Behalve de dagelijkse gebedspunten delen ze ook inspirerende verhalen uit Gods wereldwijde kerk.
De zendingscommissie

Het nieuwe verbond
Jeremia leefde op de rand van de ondergang van Jeruzalem. Zelfs de Tempel zou verwoest worden en Juda zou weggevoerd worden naar Babel. Toch mag Jeremia  een prachtige belofte uitspreken en profeteren over de triomf van Gods genade.
In Jeremia 31 lezen we ‘Zie de dagen komen dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten’(Jer. 31: 31). Het volk van God heeft gefaald in de relatie met de Heere, maar God gaat door. De ballingschap is echter niet het einde. Het woord Verbond is in de Bijbel geen verdrag, maar eerder een eed en een belofte. God zelf komt hen te hulp en schenkt tenslotte vergeving van alle zonden. Hij zal de Thora en de gehoorzaamheid hieraan in het hart van Zijn volk leggen. Inmiddels zijn jaren en eeuwen voorbij gegaan. Omdat God eerst wilde dat ook de heidenen deel zouden krijgen aan de gaven van dit verbond. Al tweeduizend jaar laat de Heere ons delen in de geestelijke goederen van Israël (Romeinen 15: 27).
Het Koninkrijk is nu meer nabij dan ooit! Jezus laat tijdens zijn leven op aarde zien dat je als mens daar alleen zal kunnen leven zonder zonden en met de Geest van God. Het Koninkrijk zal komen. Maar eerst zal God Juda en Israël thuisbrengen en hen schenken wat Hij in de dagen van Jeremia aan hen beloofde.

Bron Chr. voor Israël