KerkNieuws 2019 – nr 5

Catechisaties
We zijn toe aan de laatste drie keer van dit seizoen. Als catecheten verwachten we alle jongeren weer op maandag 18 of dinsdag 19 maart. We hopen jullie te zien op de catechisatie. Laten we als ouders onze jongeren stimuleren om trouw te komen.

Censura Morum
Op 17 maart bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. Deze keer wordt dit sacrament in de lijdenstijd bediend – de 24ste maart is al weer de vierde lijdenszondag. Naast de hoorbare prediking van Christus’ lijden en sterven ontvangen we in brood en wijn ook een zichtbare verkondiging van de kruisweg die onze Heiland moest gaan.
Censura Morum wordt gehouden op maandag 18 maart om 19.00 uur in de consistorie van de Nieuwe Westerkerk.

Bezinningsmoment
Ook nu willen we in de week van voorbereiding bijeenkomen voor een moment van bezinning en gebed, en wel op donderdag 21 maart om 19.30 uur in de bijzaal. Ieder is van harte welkom. Het is een korte bijeenkomst die ons wil helpen om de avondmaalsviering des te intenser te beleven.

Heilig Avondmaal in De Rozenburcht
Met enige regelmaat vindt er onder verantwoordelijkheid van onze kerkenraad een avondmaalsbediening in De Rozenburcht plaats. Bij voorkeur op de vrijdag voorafgaand aan een avondmaalszondag in onze wijkgemeente. Binnenkort is er D.V. weer zo’n viering. En wel op vrijdag 22 maart om 15.00 uur in het Zorgcentrum. Ik wijs er nog weer eens op dat ook mensen van buiten de Rozenburcht welkom zijn, als de zondagse avondmaalsdienst om gezondheidsredenen te bezwaarlijk is.

Huwelijkstoerusting
De eerste avond van de huwelijkstoerusting komt snel dichterbij. Maandag 18 maart is het zover. Ik ben benieuwd hoe het geheel zal verlopen. Er heeft zich een maximaal aantal echtparen aangemeld zodat de toerusting is ‘volgeboekt’. Daar zijn we dankbaar voor. Het gaat om vier avonden verspreid over de maanden maart tot en met juni. De deelnemers hebben een mail met de nodige informatie gekregen.

Tenslotte

  • We zien uit naar goede zondagen, in het bijzonder als het Heilig Avondmaal wordt bediend. Wat is dat eigenlijk een treffend woord! Ten diepste is het Christus Zelf Die Zijn gemeente dient. De tekstkeus voor de verschillende diensten moet nog worden gemaakt. We laten ons leiden door het Lukasevangelie.
  • Een hartelijke groet vanuit De Fallastraat.
    J.C. Schuurman

Verslag kerkenraadsvergadering
Op maandag 4 maart vergaderde de kerkenraad. In de voortgaande bezinning op de liturgie werd deze avond gesproken over de geloofsbelijdenis. Geconcludeerd werd dat deze onopgeefbaar is, omdat deze ons verbindt met alle Christenen van alle tijden en plaatsen.
Tijdens het eerste deel van de vergadering was ook ds. E.G. de Kruijf aanwezig. Hij leidde het gesprek over een aantal vragen die ons vanuit de algemene kerkenraad zijn gesteld m.b.t. de toekomst van de Protestante gemeente Capelle en onze plaats daarin. Het was een goed gesprek!
Tijdens de vergadering hebben we ook gesproken over de zorgen in de gemeente; tijdens de bespreking van enkele pastoralia, maar ook bij een gesprek over de jongeren in de gemeente: lukt het ons om ze (blijvend) te bereiken en hen te leiden tot Christus? U begrijpt dat we hier nog lang niet over uitgesproken zijn, het gesprek hierover wordt vervolgd. Tegelijk zijn we blij en dankbaar dat de dominee kon melden dat dit jaar meerdere jongeren hebben aangegeven belijdenis van het geloof te willen afleggen. De Heere gaat door!
Er werd eveneens gesproken over een welkomstfolder voor nieuwe leden. Hiervoor is een eerste opzet gemaakt.

Wijkgids
Inmiddels is de wijkgids van ‘onze’ wijkgemeente gereed. Hierin staat de belangrijkste info en adressen m.b.t. onze wijkgemeente. Aangezien al deze gegevens ook op de website beschikbaar zijn (en deels in KerkNieuws) verwachten we dat vooral de oudere gemeenteleden van deze papieren wijkgids gebruiken willen maken. Via de bezoekdames zal dit verspreid worden.
Mocht u (ook als u niet tot de ouderen behoort) een exemplaar willen ontvangen, kunt u zich melden bij de koster of de scriba.
Erik de Heer

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Collecten februari
Kerk € 1812,20
Jeugd- en jongerenwerk € 353,70
Onderhoud orgel € 394,80

Kerkbalans 2018
Begroot €103.000,00
Toegezegd €110.015,00
106,81% t.o.v. begroting

Ontvangen betalingen Kerkbalans 2018
Saldo januari 2019 € 110.227,34
Ontvangen in februari per bank € 520,00
Totaal ontvangen € 110.747,34
100,67 % t.o.v. toegezegd 2018

Solidariteitskas 2018
Ultimo januari 2019 € 4.365,00
Ontvangen in februari € 225,00
Totaal € 4.590,00

Ontvangen per bank februari 2019
Gift Godsdienstonderwijs € 15,00

Kerkbalans 2019
Begroot € 107.000,00
Toegezegd per 28 februari 2019 € 112.028,60 is 104,70% t.o.v. begroting 2019

Betalingen Kerkbalans 2019
Saldo ultimo januari 2019 € 25.805,00
Per bank in februari ontvangen € 20.856,26
Contant ontvangen € 590,00
Totaal ontvangen € 47.251,26

Herziene begroting voor deel 2 Fase 2 € 125.000,00

Financiering deel 2 fase 2:
Saldo eind januari € 9.867,44
Mutaties in februari 2019:
Giften via de bank € 135,00
Giften contant € 52,00
Uitgangscollecte € 439,55
Opbrengst oud papier € 200,00
Totale beschikbaar voor deel 2 € 10.693,99

Saldo nog te financieren voor deel 2 fase 2 € 114.306,01

Giften februari 2019
Voor de kerk
via ds. Schuurman 2 x € 100,00
via ds. Schuurman 3 x € 50,00
via ouderling Hartmans € 10,00
Voor het verbouwingsfonds
via ouderling Hartmans € 50,00
via ouderling Kaptein 2 x € 20,00
via mw. Goudriaan-Bongers 2 x € 10,00
Voor de kerktelefoon
via mw. Goudriaan-Bongers € 40,00
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Opbrengst diaconale collecten januari en februari
Diaconie € 753,22
Op weg met de ander € 428,80
Kerktelefoon € 401,95
Ouderenwerk € 591,95
Werelddiaconaat € 375,00
Rampenfonds € 475,50
NPV € 384,90
We danken u hartelijk voor uw bijdrage.
De wijkdiaconie

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Op D.V. woensdag 20 maart hoopt prop. G.R. Mauritz ons mee te nemen over ‘het leven van het geloof gericht op Gods beloftes’. Een mooie gelegenheid om voor het eerst of opnieuw de mannenvereniging te bezoeken. Wij hopen u/jij deze avond te ontmoeten. De avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.
Peter Boelhouwers

Vrouwenvereniging ‘De Heere is onze Banier’
Op D.V. 27 maart komen we als vrouwenvereniging weer bij elkaar. Corrie Zwijnenburg hoopt de avond te verzorgen over Bijbelstudie nummer 8 vanuit de Hervormde vrouw. Het Bijbelgedeelte dat we behandelen komt uit Jeremia 31: 27-40. Een prachtig hoofdstuk over Gods beloften dat Hij een nieuw verbond zal sluiten met het huis van Israël en Juda. Tevens houden we onze verloting voor het project van Hans en Gerrie Kasbergen ‘een kinderbijbel in een klaslokaal’ op de scholen in Malawi. Vergeet geen spullen en voldoende contant geld mee te nemen!! We hopen op een mooie opbrengst waardoor er vele Bijbels gekocht kunnen worden. Van harte welkom. Om kwart voor 8 staat de koffie klaar in de bijzaal van de kerk. Namens,
Corrie, Ada, Wilma en Ellen

Jonge Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’
Lieve dames, op 27 maart wil Monica met ons opnieuw in het leven van Petrus duiken. Iedereen van harte welkom! Koffie, thee, fris staan klaar om 19.45 uur. We beginnen echt om 20.00 uur.
Nellie, Corinne en Eline

Wat wij geloven ten aanzien van Israël
Stelling 11 – Wij geloven dat de Mensenzoon wanneer het Koninkrijk komt zal zitten op Zijn troon om te oordelen over de goddeloze volken en hen ook zal vragen hoe zij Israël en het Joodse volk behandeld hebben.
Op die dag zullen de volken de vraag die Jezus hen stelde moeten beantwoorden die in Matth. 25: 40 staat: “Wat hebt u aan mijn geringste broeders gedaan?” Zijn oproep tot solidariteit met de armen en onderdrukten in de wereld heeft ook betrekking op onze houding ten opzichte van Israël. Helaas zoeken veel christenen hun kracht in het bekritiseren van Israël. Dit heeft met name te maken met de berichtgeving omtrent het lijden van de Palestijnen. Het valt niet te ontkennen dat, in het bijzonder onze Arabische broeders en zusters in Christus te lijden hebben onder het Palestijnse leiderschap. Ook hier moet zeker aandacht voor zijn. Maar ook het antisemitisme of antizionisme neemt in Europa maar ook in Nederland steeds hardere vormen aan. Onze belangrijkste taak en opdracht als christenen is echter te bemoedigen, lief te hebben en naast hen te staan. Het Goddelijke gebod wordt ons bij monde van Jesaja gegeven: “Troost, troost Mijn volk zegt uw God spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is”. Nu is er nog strijd, maar eens zal dit over zijn als de Mensenzoon zal zitten op Zijn troon in de stad van David, Jeruzalem.
(Bron, Christenen voor Israël)
Commissie Kerk en Israël