KerkNieuws 2019 – nr. 4

Jongerenkring
Een week later – op donderdag 14 maart – wordt deze kring gehouden om 20.00 uur in de consistorie. We bespreken hoofdstuk 6 uit het boekje dat als thema heeft: ‘Genezing’. Het Bijbelgedeelte is 2 Korinthe 12: 1-10. We hopen jullie te ontmoeten. Doordat steeds iemand anders het gedeelte inleidt, verloopt elke avond weer anders. Dat maakt het extra boeiend!

Donderdagochtendkring
Op 7 maart hopen we weer bij elkaar te komen. Zelf beleef ik veel vreugde aan deze kring. En ik hoor dat gelukkig ook van anderen. Wat is het mooi om met zovelen rond het Woord van onze God bijeen te zijn. Het boek Samuël biedt ook de nodige gespreksstof. Deze keer komt 1 Samuël 15 aan de orde, de verzen 1-3 en 7-23. Het hoofdstuk gaat over de ongehoorzaamheid van koning Saul. Ieder is weer van harte welkom om 10.00 uur (inloop). We beginnen om 10.15 uur en ronden om 11.30 uur af.

Voorjaarsvakantie
Tijdens de voorjaarsvakantie heb ik vrij (van 23 februari tot 2 maart). Bijzonderheden kunnen tijdens die week bij onze scriba worden gemeld (zijn gegevens staan boven de wijkberichten).

Catechisatie
We zijn alweer toe aan het laatste gedeelte van het catechisatieseizoen. Dan wordt er altijd wat verbrokkeld catechisatie gegeven doordat er geen catechisatie is tijdens de voorjaarsvakantie (op 25 en 26 februari) en ook niet in de week van de biddag (op 11 en 12 maart).
Zullen we het ook de laatste keren volhouden en trouw komen?

Biddag
Op de tweede woensdag in maart is het biddag voor gewas en arbeid (13 maart). Door deze dag te houden belijden we onze afhankelijkheid van God. In alles zijn we aangewezen op Zijn kracht en hulp. Bij dat ‘alles’ denken we aan voedsel, levensonderhoud, werk, inkomen, school, studie, opvoeding, vrijwilligerstaken, het bezig zijn in de kerk, enzovoort. Die afhankelijkheid geldt ook in deze tijd waarin God dikwijls buiten beeld is. Hoeveel we als mens ook denken te kunnen – steeds blijken veel dingen in het leven niet maakbaar te zijn. Ik hoop dat we met overtuiging de diensten op de biddag bijwonen.
Voor de middagdienst is er weer een thema door de HGJB aangereikt: deze keer de vraag van Salomo bij zijn aantreden als koning (1 Samuël 3: 1-15). Het thema is: Wat vraag jij? We zingen voor/na de dienst enkele liederen, terwijl kinderen de schriftlezingen verzorgen.

Prediking
Op 3 maart begint de lijdenstijd. We laten ons in de prediking leiden door het Lukasevangelie. De afgelopen jaren kwamen de andere drie evangeliën in deze tijd van het kerkelijk jaar aan de orde. Binnen de kerk een bijzondere periode waarin we bij het hart van het evangelie worden bepaald. Voor 3 maart overweeg ik de verheerlijking van de Heere Jezus op de berg (Lukas 9: 28-36).
Op 10 maart ’s middags weer een leerdienst. Nu is het vijfde gebod aan de beurt (zondag 39 van de Catechismus). Het gaat niet alleen om de verhouding ouders – kinderen. Paulus verbreedt het gebod ook naar andere gezagsverhoudingen (zie o.a. het begin van Efeze 6). In verband met de lijdenstijd en de avondmaalsviering op 24 maart liggen de leerdiensten daarna even stil.

Tenslotte

  • In deze tijd komt voor de belijdeniscatechisanten (we hebben een groep van 6 jongeren) het moment van belijdenis doen dichterbij. Ik wil u vragen om aan hen in de voorbede te denken. Dat hebben ze nodig.
  • Van ons beiden een hartelijke groet.
    J.C. Schuurman

Verslag kerkenraadsvergadering
Op 4 februari kwamen we weer bij elkaar. Ook deze avond dachten we weer na over een onderdeel van de liturgie, deze keer de Tien Geboden. Na een korte inleiding gingen we uiteen in groepjes om verder te spreken.
Tijdens de vergadering spraken we o.a. over het afkondigen van het overlijden van een gemeentelid. Geconstateerd werd ook dat de afkondigingen soms wel erg lang zijn en niet altijd passend bij de start van de dienst, zeker niet als er sprake is van een overleden gemeentelid. We besluiten hier later over verder te spreken.
Broeder Hartmans heeft zich beschikbaar gesteld om, samen met br. Molenaar, de afvaardiging naar de AK te vormen. Daarnaast zal ds. Schuurman deze vergaderingen bezoeken.
De kerkenraad is blij en dankbaar over de toezeggingen voor Kerkbalans 2019. De kerkrentmeesters hebben een brief opgesteld m.b.t. de verbouwing en enkele andere zaken. Inmiddels heeft u deze ontvangen of via de website kunnen lezen.

Privacy
Bij de Kerkbalans-envelop kreeg u ook een vragenlijst m.b.t. privacy. Helaas is er een fout in de tekst geslopen. In de eerste vraag werd genoemd dat in de gemeentegids alleen de geboortedag en -maand en niet het geboortejaar wordt genoemd. Helaas is dit juist andersom; het geboortejaar wordt vermeld, de andere gegevens niet. Mocht u hierdoor uw privacyvoorkeuren willen wijzigen, laat het dan weten via scriba@nieuwewesterkerk.nl of 06 53114575.

Wijkgids
Omdat er door de AK besloten is geen kerkelijke gids meer uit te geven, heeft de kerkenraad besloten een wijkgids te maken. Hierin staat de belangrijkste info en adressen m.b.t. onze wijkgemeente. Aangezien al deze gegevens ook op de website beschikbaar zijn (en deels in KerkNieuws) verwachten we dat vooral de oudere gemeenteleden van deze papieren wijkgids gebruiken willen maken. Via de bezoekdames zal dit verspreid worden.
Mocht u (ook als u niet tot de ouderen behoort) een exemplaar willen ontvangen, kunt u zich melden bij de koster of de scriba.
Erik de Heer

Uitnodiging vrijwilligersavond 7 maart
Alle vrijwilligers van onze gemeente zijn van harte welkom op de vrijwilligersavond die op D.V. donderdag 7 maart in onze kerk gehouden wordt. Op die avond willen we met elkaar een maaltijd gebruiken, die om 18.30 uur begint. Inloop vanaf 18.00 uur. We hebben geprobeerd alle vrijwilligers die op een of andere wijze in onze gemeente vrijwilligerswerk doen per mail en per brief voor deze avond uit te nodigen, maar in die gevallen waarin dat mogelijk niet gelukt is, willen we dat bij dezen alsnog doen! Als dit voor u of jou geldt, wilt u zich dan i.v.m. de voorbereidingen uiterlijk 28 februari opgeven bij br. A. Molenaar, tel. 010-4519711. Hartelijk bedankt en we zien elkaar graag op 7 maart.

Opbrengst Kerkbalans 2019
Met dankbaarheid maken wij u bekend dat de toezegde bedragen voor Kerkbalans 2019 op moment van schrijven (12 febr.) het prachtige resultaat kennen van € 110.363,50. U en jij worden hier allen héél hartelijk voor bedankt!

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Collecten januari
Kerk € 1.692,03
Pastoraat en eredienst € 111,63
Kerkenwerk in eigen wijkgemeente € 428,75
Energieverbruik € 368,27
Algemeen onderhoud € 375,30

Ontvangsten bank januari 2019
Giften godsdienstonderwijs € 15,00

Kerkbalans 2018
Begroot €103.000,00
Toegezegd € 110.015,00 is 106,81% t.o.v. begroting

Ontvangen betalingen Kerkbalans 2018
Per december 2018 €107.992,34
Ontvangen in januari 2019 per bank € 2.235,00
Totaal ontvangen t/m januari 2019 €110.227,34 is 100,19 % t.o.v. toegezegd in 2018

Solidariteitskas 2018
Per december 2018 € 3.935,00
Ontvangen in januari 2019 € 430,00
Totaal t/m januari 2019 € 4.365,00

Ontvangen betalingen Kerkbalans 2019
Begroot € 107.000,00
Toegezegd per 4 februari € 106.638,00 is 99,66 % t.o.v. begroting
Ontvangen december 2018 € 1.440,00
Ontvangen januari 2019 € 24.405,00
Totaal ontvangen t/m januari 2019 € 25.805,00

Herziene begroting voor deel 2 Fase 2 €125.000,00
( zie informatiebrief )
Restant bestemd voor
financiering deel 2 Fase 2 € 9.418,39
Uitgangscollecte januari 2019 € 449,05
Totaal beschikbaar voor deel 2 Fase 2 € 9.867,44

Saldo nog te financieren €115.132,56

Giften januari 2019
Voor de kerk
via ds. Schuurman € 20,00
via ds. Schuurman € 10,00
via ouderling Hartmans 2 x € 20,00
Voor het verbouwingsfonds
via ouderling Kaptein € 32,00
via ouderling Kaptein € 20,00
Voor de kerktelefoon
via ouderling Kaptein € 20,00
Voor Kerkbalans
via ouderling Kaptein € 50,00
Voor het orgelfonds
via ds. Schuurman € 50,00
Voor de diaconie
via mw. C. van den Berg € 20,00
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Vrouwenvereniging ‘De Heere is onze Banier’
Op D.V. 27 februari komen we als vrouwenvereniging weer bij elkaar.
Addie Aaldijk en Anja Krabbendam hopen de avond te verzorgen over Bijbelstudie nummer 7 vanuit de Hervormde vrouw.
Het Bijbelgedeelte dat we behandelen komt uit Jeremia 29: 1-23. Jeremia moet een brief schrijven aan de ballingen in Babel.
Ada verkoopt iedere avond ook kaarten. De opbrengst hiervan gaat naar het project dat we dit jaar steunen “een kinderbijbel in een klaslokaal” in Malawi van Hans en Gerrie Kasbergen.
Om 19.45 uur staat de koffie klaar in de bijzaal van de kerk. Van harte welkom namens,
Corrie, Ada, Wilma en Ellen

Jonge Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’
Lieve dames, op 6 maart willen we weer bij elkaar komen en verder gaan met de bespreking van het leven van Petrus. Corinne houdt dan de inleiding. Iedereen weer van harte welkom! Inloop vanaf 19.45 uur, we starten om 20.00 uur.
Nellie, Corinne en Eline

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Op D.V. woensdag 6 maart hoopt broeder Arjen Uitbeijerse ons mee te nemen over het leven en werk(en) van C.S. Lewis. Wilt u/jij meer weten over het leven/werk(en) van C.S. Lewis of wilt u/jij kennis komen maken met de mannenvereniging dan hopen wij u/jij deze avond te ontmoeten. De avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.

Daarnaast willen wij u/jij alvast informeren over de daaropvolgende vergadering van D.V. woensdag 20 maart, dan hoopt prop. G.R. Mauritz een inleiding te verzorgen, zodat u deze datum alvast kunt noteren.
Peter Boelhouwers

GZB-voorjaarscollecte 10 maart: Theologisch onderwijs in Rwanda
De kerk in Rwanda wil alle generaties bereiken met de boodschap van Gods liefde. Er zijn veel jongeren en kinderen in dit land: 76% van de bevolking is jonger dan 35 jaar. Daarom is het nodig dat predikanten en kerkleiders toegerust worden om het Evangelie relevant te maken voor deze jonge generatie. Ook komen er steeds strengere eisen voor kerken en moeten predikanten een officieel universitair diploma hebben, terwijl velen nooit een opleiding hebben gevolgd. De overheid wil van Rwanda een voorbeeldland maken en daar moet de kerk haar steentje aan bijdragen.

Met de GZB-voorjaarscollecte vragen we daarom steun voor het theologisch onderwijs van de Anglicaanse Kerk in Rwanda. Helpt u mee? Geef aan de collecte of maak uw gift over op NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB, Driebergen o.v.v. ‘voorjaarscollecte’. Alvast dank voor uw bijdrage.
Na de morgendienst op 3 maart wordt aan u een envelop en een folder uitgereikt, waarin u meer informatie kunt vinden.
Meer informatie over het werk van de GZB in Rwanda: www.gzb.nl/rwanda.
De zendingscommissie

Wat wij geloven ten aanzien van Israël
Stelling 10 – Wij geloven dat op een dag de Messias zal komen om Zijn wereldwijde Koninkrijk op te richten.
Wij verlangen naar de grote dag van de komst van de Vredevorst naar Jeruzalem. Daarom ook de opdracht in Psalm 122 om te bidden voor de vrede voor en vanuit Jeruzalem. Dan zal Hij gaan zitten op de troon van Zijn vader David in Jeruzalem en regeren over het huis van Jakob, de twaalf stammen van Israël. Aan Zijn koningschap zal geen einde komen. Wij zien als het goed is met gespannen verwachting uit naar die dag. Die tijd zal komen, want daar spreekt de hele Bijbel over zowel de profeten als Jezus tegen zijn discipelen.
Profeten zoals Jesaja en Jeremia hebben gesproken over het herstel van de vervallen hut van David (Amos 9: 11).
De Messias zal komen en heersen van zee tot zee, van kust tot kust – zover als er volken zullen bestaan op het aangezicht van de aarde. “Hij zal onze vrede zijn” (Micha 5: 1-4). Dan zal de sluier weggenomen worden van de ogen en de oren en de harten van Israël (2 Kor 3: 12-16), evenals de sluier die het gezicht van de volken bedekt heeft (Jesaja 25: 8). Terwijl joden, joden blijven en heidenen, heidenen is er dan een diepe geestelijke eenheid door het geloof in de Messias van Israël Jezus van Nazareth. Dan zal zoals Psalm 72 zingt heel de aarde met Zijn Heerlijkheid zijn vervuld.
(Bron, Christenen voor Israël)
Commissie Kerk en Israël