KerkNieuws 2019 – nr 3

Heilige Doop
Op zondag 27 januari hadden we een bijzondere dienst toen er vier kinderen werden gedoopt: Jula Hodaya van Dijk, de zusjes Lisa Roos en Sofie Paula Roos en Jolijn Uitbeijerse. We zien terug op een gezegende morgen die we uit Gods hand ontvingen. De tekst van de preek was Matthéüs 18: 2-3 met als thema: ‘Wat Jezus ons leert door een kind …’. We wensen de ouders nogmaals de leiding van de Heilige Geest toe.

Leerdienst / Themadienst voor jongeren
Het is al weer even geleden dat we met de jongeren een preekbespreking hadden. Op zondag 17 februari willen we na de middagdienst over de preek doorspreken. In overleg met leiding uit het jeugdwerk hebben we afgesproken om bij het gebod stil te staan waar we in de leerdiensten aan toe zijn. Dat is het 4e gebod over de rustdag. Het thema zal zijn: ‘Het is zondag! – Hoera of help?’. Ik ben vorige week op de Ankerplaats geweest om hier alvast wat over na te denken met de jongeren. Hieronder staat een bericht vanuit het jeugdwerk met meer gegevens over de preekbespreking. Alle jongeren zijn welkom.

Jongerenkring
Op donderdag 14 februari hopen we weer bij elkaar te komen. We beginnen om 20.00 uur in de consistorie. Deze keer letten we op Nehemia als bidder. Het thema van het hoofdstuk uit het boekje luidt ‘Bid en werk’.
Als Bijbelgedeelte staat Nehemia 1: 1 – 2: 6 centraal. We zien opnieuw uit naar een vruchtbare bespreking. Graag tot ziens.

Tenslotte
Een hartelijke groet voor ieder die deze regels leest.
J.C. Schuurman

Themadienst zondag 17 februari
Zondag 17 februari is er ’s middags een themadienst, speciaal gericht op ons als jongeren vanaf 12 jaar. Het thema is: “Het is zondag! – Hoera of help?”. We gaan gezellig bij elkaar voorin op de stoelen zitten. Na afloop eten we samen (voor soep en broodjes wordt gezorgd) en vervolgens bespreken we de preek. Jij bent ook van harte uitgenodigd, of je nou op een vereniging zit of niet. De preekbespreking is uiterlijk half acht afgelopen. Hopelijk ben jij er ook bij!
Leiding jeugdclubs

Vrouwenvereniging ‘De Heere is onze Banier’
Op D.V. 13 februari komen we als vrouwenvereniging weer bij elkaar. Ada van Dieren en Lenie van den Berg hopen de avond te verzorgen over Bijbelstudie 6 vanuit de Hervormde vrouw.
Het Bijbelgedeelte dat we behandelen komt uit Jeremia 23. Het is een hoofdstuk vol contrasten.
Het gaat over de herders die het volk Israël laten verdwalen. Tevens is er de aankondiging van de komende Messias de wettige nakomeling van David. Hij zal de rechtvaardige Koning zijn. Om kwart voor 8 staat de koffie klaar in de bijzaal van de kerk. Van harte welkom namens,
Corrie, Ada, Wilma en Ellen

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Op D.V. woensdag 20 februari hoopt ds. J.C. Schuurman onze vereniging te bezoeken en ons mee te nemen door de gelijkenis waarin de Heere Jezus ons aanspoort om altijd te bidden, vanuit Lukas 18: 1-8. Een mooie gelegenheid om onze vereniging te komen bezoeken, ook als u/jij nog niet eerder bent geweest en wilt komen kijken hoe een avond op de mannenvereniging verloopt. Weet dat u/jij, jong of oud van harte welkom bent! De avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.
Peter Boelhouwers

Oproep weeksluiting De Rozenburcht
Elke vrijdagmiddag wordt om 15.00 uur in De Rozenburcht een weeksluiting gehouden.
Vrijwilligers begeleiden dan de bezoekers van hun kamer naar deze bijeenkomst en na afloop van de weeksluiting worden de bezoekers weer teruggebracht. We doen dit bij toerbeurt 1 x in de 6 weken.
Om dit rooster te handhaven, zijn we op zoek naar enkele vrijwilligers.
Voelt u wat voor dit dankbare werk?
Kom dan gerust eens op vrijdagmiddag kijken. Wellicht wordt u dan ook vrijwilliger.
We (en natuurlijk de bezoekers) zouden dit erg op prijs stellen.
We zouden onze groep van vrijwilligers graag wat willen uitbreiden.
Tevens zijn we zeer dringend op zoek naar vrijwilligers die orgel kunnen spelen, om bij de weeksluiting te begeleiden.
Neem gerust contact op:
W.J. Goudriaan, 010 451 04 15, wj.goudriaan@hotmail.com

D.V. zaterdag 16 maart: GZB-dag in Barneveld
25 jaar geleden vond er in Bosnië een gruwelijke oorlog plaats. Bij veel Nederlanders staan de beelden van de val van Sebrenica nog scherp op het netvlies. Dit jaar zendt de GZB voor het eerst zendingswerkers uit naar dit land: Adré & Marja Lichtendonk en Heleen van der Sluijs. Te midden van een complexe samenleving, met een grote kloof tussen de verschillende bevolkingsgroepen, willen zij gaan helpen bij de opbouw van de kerk. Iemand die zich daar ook altijd voor heeft ingezet is dr. Peter Kuzmic. Het is zijn verlangen dat over grenzen van taal, etniciteit en religie er in Bosnië een kerk is waar iedereen welkom is.
Dr. Kuzmic is een van de sprekers op de GZB-dag, die dit jaar plaatsvindt op D.V. zaterdag 16 maart. Het thema is ‘De Geest doorbreekt de grenzen’. De dag trekt jaarlijks zo’n 2.000 bezoekers om samen te luisteren naar inspirerende verhalen uit Gods wereldwijde kerk. De muzikale begeleiding is in handen van Martin Zonnenberg. Voor kinderen en jongeren zijn er aparte programma’s en is er kinderopvang aanwezig. Het is dus echt een dag voor jong en oud! Van harte welkom!
Zie voor meer informatie en om u aan te melden: www.gzb.nl/gzb-dag.
De zendingscommissie

Wat wij geloven ten aanzien van Israël
Stelling 9 – Wij geloven dat de stad Jeruzalem de plaats is waar de Heere Zijn heilige Naam weer zal doen wonen.
Met reikhalzend verlangen zien we uit naar het moment dat Jeruzalem gesteld zal zijn tot lof op aarde. De genoemde hoop stoelt op de woorden van de profeten Micha (hfdst. 4) en Jesaja (hfdst. 2: 1-4). “Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen”.

Deze profetie is schitterend uitgedrukt door Evgeney Vuchetiv bij het gebouw van de Verenigde Naties in New York. Zonder enige twijfel mogen de woorden van de profeet tot inspiratie zijn voor hen die in de Verenigde Naties besluiten moeten nemen. Dit echter zal alleen worden gerealiseerd als de Thora uit zal gaan van Sion. Het Woord van de Heere uit Jeruzalem. Pas dan zullen vrede en recht de aarde bedekken en de volken zullen de oorlog niet meer leren. (Bron, Christenen voor Israël)
Commissie Kerk en Israël