KerkNieuws 2019 – nr 2

Heilige Doop
Komende zondagmorgen (27 januari) zal de Heilige Doop worden bediend. Op het moment dat ik de kopij schrijf moet de doopzitting nog plaatsvinden. Maar ik weet van meerdere ouders dat ze naar dit voorbereidings- en tevens aanmeldingsmoment komen. We zien ernaar uit dat verschillende kinderen het teken van Gods genade ontvangen. Als gemeente worden we ook herinnerd aan onze eigen doop en vooral aan de trouw van Gods verbond. Tegelijk gaat er van een doopdienst een krachtig appèl uit om de drie-enige God met heel ons hart lief te hebben en te dienen. We wensen vooral de doopouders een gezegende eredienst toe.

Leerdienst
De volgende leerdienst is op zondag 3 februari om 16.30 uur. Aan de orde komt het 3e gebod over het gebruik van Gods Naam. In de Catechismus worden er twee zondagen aan gewijd doordat er een uitstapje wordt gemaakt naar de eed. Hier wil ik ook iets over zeggen omdat sommigen er in hun werk mee te maken hebben. Pas vroeg een catechisant er nog naar. Maar de meeste aandacht besteden we aan het 3e gebod zelf. Het is goed om de zondagen 36 en 37 alvast een keer door te lezen.

Ochtendkring
Fijn dat we de laatste keer weer nieuwe gezichten zagen. Anderen waren helaas wegens ziekte verhinderd. Hopelijk lukt het om op donderdag 7 februari weer aanwezig te zijn. We bespreken 1 Samuël 9: 17 – 10: 9 (Saul wordt gezalfd tot koning). Vanaf 10.00 uur zijn we welkom om iets te drinken en elkaar te ontmoeten. We beginnen om 10.15 uur en sluiten rond 11.30 uur af.

Kerkbalans
Graag beveel ik de actie Kerkbalans aan. Toen we vorige week zondag het bevestigingsformulier lazen, viel het me op met welke bedoeling de ouderlingen-kerkrentmeester zorg dragen voor de financiën binnen de gemeente: ‘opdat er voldoende gelegenheid zal zijn om het evangelie te prediken, de sacramenten te bedienen en de Naam van de Heere in het openbaar aan te roepen.’ Het is duidelijk dat de kerk niet zonder inkomsten kan. Laten we – uiteraard naar vermogen – onze verantwoordelijkheid verstaan en met liefde geven. Ziende op wat we in Gods liefde ontvangen.

Datum Avondmaalsviering gewijzigd
Omdat de opening winterwerk een week naar voren is gehaald, is ook de Avondmaalsviering in september verschoven. In plaats van zondag 15-9 wordt het zondag 8-9. Het duurt nog even, maar voor sommigen is het belangrijk om dit vroegtijdig te weten in verband met roosters.

Tenslotte
We hopen op een mooie avond die door de commissie Kerk en Israël wordt georganiseerd op woensdag de 30ste. Het bijzondere is dat de spreker Uri Schwarz voor sommigen in de gemeente geen onbekende is. Via het werk van de stichting Shaare Zedek lopen er lijnen. Ik kan u verzekeren dat we op een boeiend verhaal kunnen rekenen waardoor onze betrokkenheid op het Joodse volk zal worden gestimuleerd.

Een hartelijke groet aan u en jullie allen.
J.C. Schuurman

Verslag kerkenraadsvergadering
Na de opening kwamen we bij de bezinning toe aan het nadenken over het votum en de groet, ook wel de ‘officiële start van de dienst’ genoemd. Mooi om ons steeds te beseffen dat we onze hulp verwachten van Hem, die hemel en aarde heeft geschapen en Die ons wil groeten met genade en vrede. Een wonder!
Deze avond was er een bescheiden agenda. Dat is ook wel eens prettig. Na de gebruikelijke punten als ’notulen’ en ‘ingekomen post’ spraken we o.a. over de huwelijkstoerusting, die in het voorjaar zal worden verzorgd. Ook werd er gesproken over enkele pastoralia en meldde de diaconie deelgenomen te hebben aan de boodschappenactie van de Capelse Kerken in Actie.
Ook kwam de nieuwe privacywet weer kort aan de orde. Br. M. Schinkel, de ledenadministrateur, heeft zich beschikbaar gesteld als coördinator van de persoonsgegevens binnen onze wijkgemeente. Dat betekent dat aanvragen voor persoonsgegevens door hem worden beoordeeld.
Verder is er teruggeblikt op fase 2A van de verbouwing en gesproken over fase 2B. De kerkrentmeesters zullen u hier binnenkort uitgebreider over informeren middels een informatiebrief.

Bijbels om uit te delen
Zoals u misschien al heeft gezien, zijn er verschillende gemeenteleden die één of meerdere Levensbron-Bijbels van de tafel in de hal hebben meegenomen. Fijn, daar zijn ze voor bedoeld! Mocht u ook zo’n Levensbron willen weggeven, maar liggen er geen exemplaren meer, dan hoor ik het graag van u, want er zijn er genoeg!
Scriba

Bijbels om uit te delen

Zoals u misschien al heeft gezien, zijn er verschillende gemeenteleden die één of meerdere Levensbron-Bijbels van de tafel in de hal hebben meegenomen. Fijn, daar zijn ze voor bedoeld! Mocht u ook zo’n Levensbron willen weggeven aan iemand die niet zo vertrouwd is met de Bijbel, maar liggen er geen exemplaren meer, dan hoor ik het graag van u, want er zijn er genoeg!
Scriba

Verjaringsfonds
Graag willen wij elkaar wijzen op het verjaringsfonds in onze gemeente. Op of rond uw geboortedag wordt u door één van onze gewaardeerde vrijwilligers aan de deur bezocht om u hiermee te feliciteren. Van onze gemeente ontvangt u dan een verjaardagskaart. Uit dankbaarheid voor het nieuwe levensjaar dat we van de HEERE ontvangen hebben, kunt u in het busje dat de vrijwilliger bij zich heeft een financiële bijdrage doen. Dat kan ook door middel van collectebonnen. De opbrengst van het verjaringsfonds is voor de kerk. In de bijdrage hieronder leest u meer over de opbrengst van het verjaringsfonds in het afgelopen jaar. We bevelen het verjaringsfonds van harte bij u aan !

Opbrengst Verjaringsfonds
oktober – november – december
Mw. Goudriaan-Bongers € 201,20
Mw. Goudriaan-Bongers(Oostgaarde) € 65,50
Mw. Kreuk-Both € 138,60
Mw. Moree-v.d. Blom € 103,10
Mw. De Jong-de Bode € 78,68
Mw. V.d. Berg-Lugtenaar € 66,50
Mw. Rink-Kreuk € 60,20
Mw. Heutink € 43,90
Mw. V.d. Veer € 42,00
Mw. De Groot-Zuiddam € 29,47
Dhr. Schinkel € 63,70
via de collectezak € 75,00
Totaal € 967,85

De totale opbrengst van het verjaringsfonds over het jaar 2018 bedraagt € 2.703,62 dat ten goede komt aan kerkenwerk in de eigen wijkgemeente. Allen die hieraan een bijdrage hebben geleverd, hartelijk dank! Ook de medewerkers bedankt voor jullie inzet! Mw. Heutink is gestopt met het verjaringsfonds, wij willen haar bedanken voor haar inzet. Mw. Kaptein-Broere heeft deze wijk overgenomen.

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Collecten december 2018
Kerk € 3.216,72
Energieverbruik € 204,75
Onderhoud orgel € 351,95
Jeugd- en jongerenwerk € 387,70
Pastoraat en eredienst € 331,47
Ontvangsten bank december 2018
Giften godsdienstonderwijs € 15,00
Giften kerk via bank € 1.000,00
Giften kerk via collectestaat € 255,00
Kerkbalans 2018
Begroot €103.000,00
Toegezegd €110.015,00 is 106,81% t.o.v. begroting
Ontvangen betalingen Kerkbalans 2018
Per bank november 2018 €101.416,39
Ontvangen december 2018 € 6.575,95
Totaal t/m december 2018 €107.992,34 is 98,16 % t.o.v. toegezegd in 2018
Solidariteitskas 2018
Per eind november 2018 € 3.935,00
Ontvangen in december 2018 —
Totaal t/m december 2018 € 3.935,00
Najaarsactie 2018
Ontvangen t/m november 2018 € 2.957,55
Ontvangen in december 2018 € 2.080,00
Totaal t/m december 2018 € 5.037,55
Thermometerstand per ultimo dec. 2018
Benodigd voor fase 2 in 2018 €139.175,00
Benodigd voor fase 2 in 2019 € 73.900,00
€213.075,00
Stand van ontvangsten per ultimo november 2018 €144.855,18
Giften via de bank € 750,00
Via collectestaat € 160,85
Uitgangscollecte oktober 2018 € 514,85
Opbrengst oud papier € 468,80
Opbrengst oliebollen oudjaar 2018 € 2.190,00
Totaal van de ontvangsten
t/m december 2018 €148.939,68
Saldo nog te financieren € 64.135,32
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Uitnodiging avond met Uri Schwarz van het Shaare Zedek Ziekenhuis, Jeruzalem
De vrouwenverenigingen en de commissie Kerk en Israël nodigt u allen hartelijk uit voor een bijeenkomst die gehouden wordt woensdag 30 januari 2019 in de bijzaal van de Nieuwe Westerkerk.
Het thema is “de betekenis en waarde van het leven in de Joodse visie gebaseerd op de Bijbel”. Tevens ziet u beelden uit het ziekenhuis waar het kwetsbare leven, van slachtoffers tot pasgeborenen, ongeacht etnische achtergrond de aandacht krijgt die noodzakelijk is. Er zal een collecte gehouden worden voor het betreffende ziekenhuis. Er is ook een tafel met Israëlproducten aanwezig. Namens ons allen van harte welkom woensdag 30 januari 2019. De kerk is open vanaf 19.15 uur. De avond begint om 19.45 uur.
Cie. Kerk en Israël en vrouwenverenigingen

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Op D.V. woensdag 6 februari hoopt ds. H. Schipaanboord de inleiding met als onderwerp “dieren in de bijbel” te verzorgen. U/jij bent allen van harte welkom, ook als u/jij vrijblijvend langs wilt komen om een kijkje te nemen op onze vereniging. Wij hopen u/jou deze avond te mogen begroeten. De avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.
Peter Boelhouwers