KerkNieuws 2019 – nr 1

Bevestiging ambtsdragers
De morgendienst op zondag 13 januari staat in het teken van de (her)bevestiging van een tweetal ambtsdragers. Voor br. J.L. Vermeulen begint een nieuwe termijn als jeugdouderling, terwijl br. F.P. Vlastuin als wijkouderling aantreedt. We zijn dankbaar dat de kerkenraad vanaf dat moment weer voltallig is. We wensen de beide broeders een gezegende dienst toe waarin ze met vreugde ja zeggen, ziende op de grote ambtsdrager Christus. We denken ook aan hun vrouwen en gezinnen die hier nauw bij betrokken zijn. Het thema van de preek (met als tekst 2 Timothéüs 1:7-8a) is: ‘In de kracht van de Geest!’

Leerdienst
Op zondag 20 januari is het ’s middags weer een leerdienst. We zijn toe aan het 2e gebod (zondag 35 van de Catechismus). Een belangrijke thematiek. Al maken wij geen gesneden beelden meer – wij maken en hebben wel onze voorstellingen van de Heere. Het zal die middag vooral om ons Godsbeeld gaan. Hoe komen we tot een gezond, Bijbels Godsbeeld? Hoe worden we bewaard voor – en zo nodig bevrijd van – een verwrongen beeld van God? Hoezeer is je Godsbeeld bepalend voor je geloofsleven! Kortom: stof genoeg voor een leerdienst. Ik hoop dat u en jij er die middag zullen zijn.

Jongerenkring
Onze eerste ontmoeting in het nieuwe jaar is op donderdag 17 januari D.V. We beginnen om 20.00 uur in de consistorie. Ieder weer van harte welkom. Aarzel niet om je alsnog bij ons te voegen. We bespreken het vierde hoofdstuk uit het boekje ‘Opgeheven handen’. Het gaat die avond over het gebed van Daniël. Een prachtig gedeelte dat we lezen in Daniël 9.

Doopzitting
Voor de laatste zondag in januari – de 27 ste – staat ’s morgens een doopdienst gepland. Er zal een aantal kinderen worden gedoopt. Met de ouders komen we ter voorbereiding bij elkaar op maandag 21 januari om 20.00 uur in de consistorie van de Nieuwe Westerkerk.

Preekvoorziening
Met ingang van dit jaar heeft onze scriba het regelen van de preekbeurten op zich genomen. Tot nu toe werd dit door br. H.J. Goudriaan gedaan. We willen hem heel hartelijk danken voor zijn inzet en ook voor de zorgvuldige wijze waarop hij dit werk heeft verricht. Met name voor de vakantieperiode kan het een hele puzzel zijn om gastvoorgangers te vinden. We zijn dankbaar dat br. Goudriaan, nadat hij was gestopt als scriba, bereid was om nog even door te gaan met deze taak, zodat br. De Heer in het
eerste jaar tijd en rust kreeg om zich als nieuwe scriba in te werken.

Tenslotte
Dank voor alle wensen en andere goede woorden die we rond de Kerstdagen en jaarwisseling ontvingen. We zijn dankbaar voor de verbondenheid in het Woord. We hopen ook in 2019 de kracht te krijgen om het werk binnen de gemeente te kunnen doen. Van mijn vrouw en mij een hartelijk groet.

J.C. Schuurman

Kerkbalans 2019: Geef voor uw kerk
In de week van D.V. 20 januari zult u de folder voor Kerkbalans thuisbezorgd krijgen. Daarin vindt u specifieke informatie over de inkomsten en uitgaven waarvoor onze wijkgemeente zich in 2019 gesteld ziet. U wordt hierin verder verzocht uw jaarlijkse bijdrage te bepalen. Deze bijdrage is geheel bestemd voor het werk in onze wijkgemeente. Uw antwoord wordt in de week van
27 januari door de vrijwilliger weer bij u opgehaald. Van harte aanbevolen !

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Giften december 2018
Voor de kerk
via ds. Schuurman € 50,00
via ds. Schuurman € 20,00
via ouderling De Jonge € 20,00
via ouderling Kaptein € 20,00
Voor het verbouwingsfonds
via mw. Goudriaan-Bongers € 20,00
via mw. Goudriaan-Bongers € 10,00
Voor de kerktelefoon
via mw. Goudriaan-Bongers € 40,00
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Vrouwenvereniging ‘De Heere is onze Banier’
Op D.V. 16 januari komen we als vrouwenvereniging weer bij elkaar in het nieuwe jaar. Cock de Vos en Nelly Visser hopen de avond te verzorgen over Bijbelstudie 5 vanuit de Hervormde vrouw. Het Bijbelgedeelte dat we behandelen komt uit Jeremia 20: 7-18. Om 19.45 uur staat de koffie klaar in de bijzaal van de kerk. Van harte welkom namens,
Corrie, Ada, Wilma en Ellen

Jonge Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’
Op 16 januari willen we weer verder gaan met de bespreking van Petrus, dit keer n.a.v. Mattheüs 14.
Iedereen weer van harte welkom! Koffie en thee staan klaar vanaf 19.45 uur.
De volgende avond is 30 januari. Deze avond zullen we gezamenlijk met de andere vrouwenvereniging houden. Lieve groet,
Corinne, Nellie en Eline

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Op D.V. woensdag 23 januari hoopt broeder H. Hofman de Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan van augustus 2008 met ons door te nemen. De Bijbelstudie heeft als titel “Loflied op Gods verkiezende liefde” vanuit Efeze 1: 1-10 en is destijds door ds. J.C. Schuurman geschreven. De Hervormde Vaan van Augustus 2008 is te downloaden via  http://www.hervormdemannenbond.nl/hervormde-vaan/archief   of digitaal op te vragen via  schriftenbelijdenis@nieuwewesterkerk.nl.
Na de Bijbelstudie zullen we ook de gespreksvragen uit de Hervormde Vaan behandelen en met elkaar bespreken. Heeft u/jij al langer op het punt gestaan om de mannenvereniging te bezoeken, dan is deze avond een mooie gelegenheid om zowel te luisteren naar de Bijbelstudie als met elkaar in gesprek te gaan over het Bijbelgedeelte. Wij hopen dan ook vele mannen, jong en oud, te mogen ontmoeten. De avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.
Peter Boelhouwers

Uitnodiging met spreker van het Shaare Zedek Ziekenhuis, Jeruzalem
De vrouwenverenigingen en de commissie Kerk en Israël nodigt u allen hartelijk uit voor een bijeenkomst die gehouden wordt op woensdag 30 januari 2019 in de bijzaal van de Nieuwe Westerkerk.
Het Shaare Zedek Ziekenhuis is het grootste, snelst groeiende en meest centraal gelegen ziekenhuis in Jeruzalem en omgeving. Het is een plaats van vrede en verzoening en borging van de beschermwaardigheid van het leven. Het ziekenhuis ontvangt nauwelijks overheidssubsidie en er is onvoldoende vergoedingsstructuur van de zorgverzekeraar. Tevens zijn er financiële consequenties door de nauwelijks of niet verzekerde Palestijnse medeburgers, waaronder relatief veel kinderen die in het ziekenhuis behandeld worden. Deze negatieve financiële effecten worden door wereldwijde donateurs opgevangen. De collecte die wordt gehouden is bestemd voor het Shaare Zedek Ziekenhuis.
Onze gastspreker deze avond (wordt vertaald) is mr. Uri Schwarz, Director Department of Resource Development van het Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem. Het thema is: “de betekenis en waarde van het leven in de Joodse visie gebaseerd op de Bijbel”. Dit wordt uitgewerkt naar de visie en missie van het ziekenhuis inclusief visie op de beschermwaardigheid van het leven, de omgang met ‘vijanden’ en de verhouding Joden en Palestijnen. Tevens ziet u beelden uit het ziekenhuis waar slachtoffers t.g.v. terreuraanslagen worden opgevangen maar ook hoopvolle beelden van de afdeling neonatologie waar het kwetsbare leven de
aandacht krijgt die noodzakelijk is.
Van harte welkom woensdag 30 januari 2019! De kerk is open vanaf 19.15 uur. De avond begint om 19.45 uur.
Commissie Kerk en Israël