Kerknieuws 2018 – nr 9

 

Ambtsjubileum
Op 30 april was ons gemeentelid ds. H. Schipaanboord 40 jaar predikant. We willen hem van harte feliciteren met dit bijzondere feit. In al die jaren heeft hij de kerk mogen dienen in verschillende gemeenten. En nog steeds is hij actief in de verkondiging van het Woord. We zijn dankbaar voor de taak die hij in ons midden heeft als voorzitter van de Commissie Kerk en Israël. Ook zijn er goede herinneringen aan de tijd dat hij consulent was. Bovendien gaat hij regelmatig voor in de Nieuwe Westerkerk. Uiteraard betrekken we in onze felicitaties ook zijn vrouw en het hele gezin. We wensen onze collega en broeder Gods zegen toe om door Zijn genade ook in de toekomst tot een zegen te zijn.

Pinksteren
In deze tijd van het kerkelijk jaar “gaan we van feest tot feest steeds voort” (om het met een variant op psalm 84 te zeggen). Na de viering van Jezus’ hemelvaart mogen we ook de uitstorting van de Heilige Geest vieren. Wat ligt er een volheid van genade in de heilsfeiten opgesloten. Wie daaruit leeft ontvangt inderdaad steeds weer kracht om voort te gaan. In de zending van de Trooster (prachtige naam trouwens voor de Pinkstergeest!) komt God nog weer dichterbij. De Heilige Geest heeft immers Zijn intrek in de gemeente genomen om in haar te wonen! Hoe ontvangen we de Geest? Op het gebed. We hebben Zijn kracht en doorwerking dringend nodig. In onszelf zijn we zo dood en doods, maar de Heilige Geest maakt levend. Hij zorgt ervoor dat Christus centraal staat in ons leven, en dat ons bestaan naar Zijn beeld wordt vernieuwd.

Leerdiensten
In een aantal leerdiensten staan we stil bij het Heilig Avondmaal. In de eerste preek over dit thema hoorden we dat het in brood en wijn om ‘versterkende middelen’ gaat. Op de Weeszondag 13 mei wil ik ’s middags preken over de avondmaalsperikoop uit 1 Korinthe 11 met als kerntekst vers 26b: ‘Verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt’. Thema van de preek zal zijn: ‘Avondmaal vieren tussen hemelvaart en wederkomst. Op zondag 27 mei komt zondag 30 van de Catechismus aan de orde. We richten ons vooral op de vraag voor wie het Avondmaal is ingesteld. In het antwoord zegt onze belijdenis rake dingen waarmee we echt geholpen worden.

Dank
Rond ons veertigjarig huwelijksjubileum hebben we vanuit de gemeente veel meeleven ontvangen. Alleen al de avond in de kerk waar velen ons een hand kwamen geven. Wat een hartelijke verbondenheid … We hebben genoten van de bijdrage van de kinderen. Heel, heel hartelijk dank voor alle goede woorden, kaarten en attenties die we hebben gekregen. De kamer stond vol met bloemen – een feestelijk gezicht. Op allerlei manieren zijn we door u verwend. Toen we op 19 april aan het einde van de avond nog een moment met de broeders van de kerkenraad en hun vrouwen bij elkaar waren, is psalm 103 gelezen en overdacht – woorden die ons uit het hart gegrepen waren en zijn. God de Heere komt alle eer toe. We weten ons rijk gezegend. En dat is bepaald geen verdienste maar enkel en alleen genade. Ook de hartelijke woorden en het toegezongen worden in de dienst van zondagmiddag 22 april deden ons goed.

Tenslotte
* We hopen dat de jongeren van de Ankerplaats fijne dagen hebben als zij rond de Hemelvaartsdag met elkaar weg zijn.
* Mede namens mijn vrouw een hartelijke groet vanuit De Fallastraat. Gezegende Pinksterdagen toegewenst.
J.C. Schuurman

Begroetingsavond
We melden nu alvast dat ook dit jaar weer een begroetingsavond wordt georganiseerd voor leden die in het afgelopen jaar lid geworden zijn. Ook zij die aansluiting bij ‘onze’ wijkgemeente overwegen worden hiervoor hartelijk uitgenodigd. Tijdens deze avond zullen verschillende geledingen uit de gemeente zich presenteren en zal er gelegenheid zijn voor onderlinge ontmoeting en kennismaking. Deze avond zal worden gehouden op D.V. dinsdag 12 juni 2018, aanvang 20.00 uur. Wilt u deze avond bezoeken? Meld u dan alvast aan via: scriba@nieuwewesterkerk.nl. Hartelijk welkom!
De scriba

Nieuwe website
In de achterliggende periode is er gewerkt aan een nieuwe versie van de website. Rond de verschijning van dit nummer van KerkNieuws wordt de website vernieuwd.
Reden voor de nieuwe versie is dat de huidige website verouderd was. Dit kwam m.n. tot uiting in het feit dat deze niet (goed) functioneerde op de verschillende mobiele apparaten. Deze mobiele apparaten worden tegenwoordig steeds meer gebruikt om ook onze website te bekijken.
Daarnaast paste de weergave zich niet aan de grootte van het scherm aan. Met de nieuwe versie van de website willen we dit oplossen. Daarnaast is er ook gelet op de teksten die er op alle pagina’s staan. Deze zijn soms wat aangepast omdat deze verouderde info bevatte.
We hopen dat de nieuwe website naar ieders tevredenheid zal functioneren en mag bijdragen aan (nog meer) onderling meeleven.
Als u vragen en/of opmerkingen heeft over de website, horen wij het graag: website@nieuwewesterkerk.nl
Commissie communicatie

Bloemen- en plantenmarkt 14 april
Met dankbaarheid kijken we terug op de gehouden bloemen- en plantenmarkt van de zonnige zaterdag 14 april jl. waar we velen van u mochten ontmoeten. De opbrengst van deze dag kent het mooie resultaat van € 2.467,20 dat geheel voor het verbouwingsfonds bestemd is. Iedereen bedankt daarvoor! Een bijzonder woord van dank aan de mensen die alle bloemen en planten (en flyers) ‘geregeld’ hebben: Aad Nederlof en Tim Sonneveld! Héél hartelijk dank voor al jullie inspanningen.

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Giften april 2018
Voor de kerk
via ds. Schuurman € 50,00
via ouderling Kaptein € 46,00
via ouderling Kaptein € 20,00
Voor de diaconie
via ouderling Hartmans € 20,00
via ouderling Kaptein € 20,00
via ouderling Kaptein € 10,00
Voor het verbouwingsfonds
via mw. Goudriaan-Bongers € 20,00

Collecten april 2018
Kerk € 2.601,43
Jeugd- en jongerenwerk € 381,10
Pastoraat en eredienst € 334,30
Onderhoud orgel € 346,75

Ontvangsten bank/giro april:
Giften godsdienstonderwijs € 15,00
Giften kerk via bank € 250,00
Giften kerk via collectestaat € 296,00
Kerkbalans 2018:
Begroot € 103.000,00
Toegezegd € 109.785,00 is 106,59% t.o.v. begroting.
Ontvangen betalingen Kerkbalans 2018:
Per bank/giro maart 2018 € 49.462,60
Ontvangen april 2018 € 4.949,64
Totaal t/m april 2018 € 54.412,24 is 49,56 % t.o.v. toegezegd in 2018
Biddag 2018
Via collecten maart 2018 € 4.845,17
Via collecten april 2018 € 20,00
Totaal t/m april 2018 € 4.865,17
Thermometerstand per ultimo april 2018:
Benodigd voor fase 2 in 2018 € 139.175,00
Benodigd voor fase 2 in 2019 € 73.900,00
€ 213.075,00
Stand van ontvangsten
per ultimo maart 2018 € 100.815,14
Diverse giften
via de bank in april 2018 € 75,00
Planten- bloemenmarkt 14 april € 2.467,20
Uitgangscollecte april 2018 € 722,35
Ontbijtactie Ankerplaats 21 april € 500,00
Giften € 80,00
Totaal van de ontvangsten
t/m april 2018 € 104.659,69
Saldo nog te financieren € 108.415,31

Collecten Rozenburcht
De opbrengst van de collecten tijdens de weeksluitingen in de Rozenburcht over de periode van oktober 2017 t/m maart 2018 bedraagt € 360,00. (ontvangen via mw. C. Zwijnenburg). Dit bedrag zal gaan naar het Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem.
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Jonge Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’
Lieve dames, op 16 mei hebben we alweer de laatste JVV avond van het seizoen! We zullen deze avond een alternatief programma hebben. Nadere informatie volgt nog via de e-mail. We hopen jullie allemaal weer te zien! Lieve groet,
Elise, Corinne en Eline

Vrouwenvereniging ‘De Heere is onze Banier’
Op woensdag 18 april hebben we ons verenigingsseizoen afgesloten met een bijzondere middag/avond.
Mw. Fluit heeft ‘s middags stil gestaan bij het feit dat zij 55 jaar lid is van de vereniging. Aan de hand van een PowerPoint presentatie nam zij ons in dichtvorm langs de hoogtepunten van deze 55 jaar. Daarna gebruikten we de maaltijd, die door
de leden was aangedragen. Kookkunst in veel variaties. Na de maaltijd namen we afscheid van Ineke van Dijk.
Zij gaat in oktober verhuizen naar Rotterdam. We vinden het heel fijn dat Ellen Aaldijk en Wilma Schouten het bestuur komen versterken. Wij wensen ieder een fijne rustperiode toe en hopen in september weer te starten met het nieuwe seizoen.
Ada en Corrie

Jongeren die examen doen
De volgende jongeren uit onze gemeente hopen dit jaar examen te doen.
De landelijke theorie-examens beginnen op 14 mei en duren ongeveer twee weken.
Daarna is het in spanning wachten op de uitslag. Die wordt op 13 juni bekend gemaakt. Als jeugdouderlingen hopen we de geslaagden in het weekend daarop volgend even te komen feliciteren.
Wilt u met hen meeleven in uw gebeden, door een praatje, een kaartje of iets dergelijks? Het zijn: Lars Ottervanger, Bryan Moree, Mariëlle van Dijk, Josaline de Witte, Jonathan Schipaanboord, Matthias Schipaanboord, Mauro van Lenten, Reinout Noorland, Jonathan Blaak, Luciënne Schreuder en Elianne Hofman.
Alvast hartelijk dank! Als de uitslag bekend is, zullen we (uiteraard alleen met hun toestemming) publiceren wie van de jongeren geslaagd is.
Pieter Kreuk en Jan Vermeulen
(jeugdouderlingen@nieuwewesterkerk.nl )

Voorjaar – Lente – Schoonmaak – Opruiming!
Beste gemeenteleden, misschien heeft u herkenning aan de kop van dit artikel.
Heeft u opruiming gehouden of gaat u dit binnenkort doen en heeft u goede verkoopbare spullen die u weg wilt doen dan kunt u deze inleveren bij de verkoopcommissie.
We houden nu alvast een inzamelavond voor de verkoopdagen van 26 & 27 oktober, op woensdag 23 mei a.s. kunt u van 19.00 tot 20.00 uur uw spulletjes kwijt in de hal van de kerk.
Zo ruimt het bij u lekker op en de verkoopcommissie heeft de tijd om alles goed uit te zoeken.
De verkoopcommissie,
Tiemen Schouten
06-53397707

Zendingsbussen 2e kwartaal
De komende 3 maanden is de opbrengst bestemd voor Dabar van de IZB.
Wat is Dabar?
Ieder jaar zendt Dabar meer dan 400 jongeren uit naar meer dan 20 campings in Nederland. Uit de verhalen waar ze mee thuiskomen, hoor je vaak deze zinnen: ‘Het zijn intensieve weken, je gééft veel, maar je krijgt er minstens zo veel voor terug. Om twee weken op zo’n speciale manier ingeschakeld te zijn in dienst van het evangelie, geeft een boost aan je geloof.’
Waarom Dabar?
Er zijn verschillende motieven voor Dabar, maar de belangrijkste voert terug op de opdracht die Jezus aan Zijn leerlingen geeft om het evangelie bekend te maken in de wereld (Mattheüs 28: 19-20). Wanneer we ontdekken hoe groot Zijn liefde voor ons is, dan verlangen we er naar om Zijn liefde ook aan anderen bekend te maken. Gelukkig doen we dit niet alleen. Gods Geest helpt ons daarbij.
‘Dabar’ is een Hebreeuws woord voor ‘woord en daad’. Je deelt het evangelie in woorden door bijvoorbeeld het vertellen van een bijbelverhaal tijdens de kinderclub of een gesprek met een campinggast. Maar soms spreken vooral je daden op de camping door de eenheid in je team, je actief in te zetten voor de activiteiten en behulpzaam te zijn naar campinggasten.
Daarnaast biedt Dabar jou ook de mogelijkheid om te ‘oefenen’ in getuige zijn. Je ontdekt hoe belangrijk het is om in afhankelijkheid van God te leven bij het delen van je geloof. En je kunt jouw talenten ontdekken en vaardigheden uitbreiden.
Ook uw steun hiervoor is hartelijk welkom. Vandaar dat de zendingsbussen 2e kwartaal voor hen zijn.
Verder willen wij u de volgende opbrengsten melden;
€ 1147,15 voor het GZB werk van Rieneke en Gert van de Pol in Malawi (zendingsbussen 4e kwartaal 2017).
De zendingsbussen 1e kwartaal voor Centraal-Azië bracht € 1322,95 op.
De voorjaarszendingscollecte, steun geheime studenten in het Midden-Oosten, het mooie bedrag van € 1067,24.
Hartelijk dank hiervoor.
De zendingscommissie

Israël en Gods eed
God schiep de hemel en de aarde. Hij sprak en het was er. God hoefde maar 1 woord te spreken. Zo schiep Hij alles, mens en universum door het Woord van Zijn mond. Op een keer dacht God in Zijn ondoorgrondelijke wijsheid dat Zijn woord niet genoeg zou zijn. Toen zwoer Hij een eed. Omdat je alleen kunt zweren bij een hogere macht zwoer God bij zichzelf. Dit staat in Genesis 17: 8 “Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u als vreemdeling bent, heel het land Kanaän als een eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn”. Het is Gods land …. maar dit heeft Hij aan de nakomelingen van Izaäk en Jakob – niet aan de nakomelingen van Ismaël en Ezau – gegeven tot een eeuwige bezitting. En juist over dit land wordt gevochten. De strijd gaat in werkelijkheid om de eed van God zelf. God zwoer maar 1 maal een eed en die ging over het land dat Hij Zijn volk Israël voor eeuwig toezegde. Er staat nergens in de Bijbel dat God ooit een andere eed heeft gezworen. Misschien is daarom de strijd om de Bijbelse gebieden zo heftig. Nadat de Israëlieten ongehoorzaam waren geworden verstrooide Hij ze zoals Hij bij zijn eed had gezworen [ Jeremia 31: 10]. Maar Hij hield zich net zo goed aan Zijn eed dat Hij ze voor eeuwig het land Kanaän in bezit gaf. In Ezechiël 36: 24 lezen we: “Ik leid jullie weg bij die volken. Ik breng jullie bijeen uit de landen en laat je naar je eigen land terugkeren. Ik zal hen terug planten in hun grond, zij zullen niet meer worden weggerukt uit het Land dat Ik hun heb gegeven”. God houdt zich aan zijn Woord, Zijn eed of de wereld het nu leuk vindt of niet.
Bron: Israël Today
Commissie Kerk en Israël