Kerknieuws 2018 – nr 4

Zieken
Grote zorgen zijn er rond de gezondheid van Dick Hofman. Er is bij hem maagkanker geconstateerd. Verder onderzoek maakte duidelijk dat er sprake is van uitzaaiingen. Volgens de artsen is de ziekte ongeneeslijk. Nu ik de berichten schrijf moet het gesprek met de oncoloog over chemo behandeling nog plaatsvinden. Een schokkend bericht, in de eerste plaats voor Dick zelf, maar ook voor zijn vriendin Rosanne (ze waren juist bezig om trouwplannen te maken), en uiteraard ook voor zijn ouders en het hele gezin. We bidden om Gods nabijheid in deze zware weg vol onzekerheid. Laten we als gemeente biddend om de familie Hofman heen staan. We wensen in het bijzonder Dick en Rosanne de steun en de troost van de Heere Jezus toe.
Mw. A.J. Hartmans-Dorst maakt een moeilijke tijd door. Ze leek even wat op te knappen – het verblijf in een zorgkamer van de Vijverhof deed haar goed. Maar helaas kwam de longontsteking weer terug. Vorige week woensdag (14-2) werd ze binnen korte tijd voor de derde keer opgenomen in het IJsselland Ziekenhuis. Ze weet zich gedragen door de Heere, maar dat neemt niet weg dat ze veel moet verwerken.
Op donderdag 22 februari wordt mw. M. Saly-de Jonge opgenomen in het Erasmus Medisch Centrum voor een rugoperatie. Zij tobt al lange tijd met hevige pijnklachten. We hopen dat de operatie baat zal hebben.
We noemen ook de naam van Inge de Pater met wie het nog niet zo gaat. We wensen haar, en ook allen die bij haar horen, veel Sterkte met een hoofdletter toe.
Mw. M.M. Wolvers-Hoogendam is opgenomen in Verpleeghuis Schiehoven, mw. J. Bouter-Baardman in Salem en dhr. G.J. Broekhuizen. Ieder heeft zijn / haar eigen moeiten. Weet dat tekenen van meeleven altijd weer goed doen. We bevelen alle zieken in elkaars voorbede aan.

Jarigen
Ook in de komende twee weken hoopt een aantal ouderen jarig te zijn. Een van hen zegt zelf om de vier jaar jarig zijn (alleen als het een schrikkeljaar jaar is). Je zult maar op 29-2 geboren zijn. We noemen ieders naam en adres zodat er meegeleefd kan worden.
27 februari mw. W. Verhoef-Spek (86 jr.);
29 februari mw. D.B. de Best-Muller (90 jr.);
6 maart dhr. F. de Boer (84 jr.);
10 maart mw. A.Z. Oskam-van Dijk (85 jr.).
Voor ieder een hartelijke felicitatie. God geve ieder Zijn genadige zegen.

Belijdeniscatechisanten
Wekelijks komen we samen met acht jongeren (van wie er één al belijdenis heeft gedaan) om ons te bezinnen op het belijden van de Naam van Christus. Het is de bedoeling dat in het volgende nummer van KerkNieuws de namen komen te staan van hen die hun ja-woord in het midden van de gemeente zullen geven. Rond het verschijnen van dit nummer moeten de catechisanten zich uitspreken of ze ook inderdaad belijdenis zullen doen. Dat is doorgaans een hele beslissing. Zullen we aan hen denken in onze voorbede? De belijdenisdienst is vastgesteld op zondag 25 maart in de morgendienst (dat is een week voor Pasen).

Censura Morum
In verband met de viering van het Heilig Avondmaal op 11 maart wordt er Censura Morum gehouden op maandag 5 maart van 19.00 tot 19.30 uur in de consistorie.

Bezinningsmoment Heilig Avondmaal
In diezelfde week komen we D.V. op donderdag 8 maart samen in de bijzaal voor een moment van bezinning en gebed met het oog op de Avondmaalsviering. We beginnen om 19.30 uur. Deze keer valt de avondmaalsbediening in de lijdenstijd. Treffend, omdat het in de tekenen van brood en wijn juist om Jezus’ lijden en sterven gaat.

Voorjaarsweek
Tijdens de voorjaarsvakantie vervallen de catechisaties. Zelf heb ik ook vrij van 26-2 tot 3-3. Voor bijzonderheden kunt u contact opnemen met de scriba: br. G.D. de Heer, telefoon: 06-53 11 45 75.

Prediking
Op zondag 25 februari is het ’s middags een leerdienst. Nadat we onlangs stil hebben gestaan bij de sacramenten in het algemeen, gaat het nu specifiek over de betekenis van de Heilige Doop (n.a.v. zondag 26 van de Catechismus). De vragen rond de kinderdoop bewaren we voor een volgende keer als zondag 27 aan de orde komt. Wat is het belangrijk dat we de waarde van onze Doop beseffen. Dat komt een gezond geloofsleven ten goede.
Op zondag 4 maart bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. Het is mijn bedoeling om opnieuw het evangelie van Matthéüs met u en jullie te openen.

Tenslotte
* Wat werden we blij verrast door het resultaat van de actie Kerkbalans. Daarin zien we een blijk van Gods trouwe zorg.
* We zijn benieuwd naar de ervaringen opgedaan tijdens de zendingsconferentie. Daar zullen we in de komende tijd vast nog wel het een en ander van terugkrijgen.
* Van mijn vrouw en mij een hartelijke groet aan ieder die dit leest.
J.C. Schuurman

Vanuit de kerkenraad
Op 12 februari jl. vergaderde de kerkenraad. Tijdens de bezinning werd er doorgesproken n.a.v. een Bijbelstudie over discipelschap, dit maal over het onderwerp ‘Navolgen’.
Naast de vaste agendapunten (zoals binnengekomen post, algemene kerkenraad, classis, jeugdwerk, pastorale / diaconale / kerkrentmeesterlijke zaken) werd er o.a. gesproken over de vacature voor wijkouderling (zie hieronder) en de voortgang van de verbouwingsplannen fase 2 (zie het stukje hieronder van de kerkrentmeesters). Ook werd er gesproken over de jaarlijkse ambtsdragersvergadering. Dit jaar is onze wijkkerkenraad aan de beurt om deze jaarlijkse bijeenkomst van de PKN-ambtsdragers in Capelle te organiseren. Gekozen is voor het thema ‘Voltooid leven’. Ter voorbereiding is een commissie ingesteld.

Vacature wijkouderling
Zoals u weet is er op dit moment een vacature voor wijkouderling wijk 6. De kerkenraad heeft zich beraden op een dubbeltal. Helaas kon een eerder opgesteld tweetal niet doorgaan omdat beide broeders op voorhand niet beschikbaar bleken i.v.m. gezondheid en een a.s. verhuizing. Daarom heeft de kerkenraad nu besloten de vervulling van deze vacature door te schuiven naar het najaar. Woont u in wijk 6 (wijk Fascinatio of buiten Capelle) en wilt u een bezoek ontvangen of zijn er ziekten, zorgen of zegeningen te melden, neemt u dan gerust contact op met de scriba, br. De Heer (scriba@nieuwewesterkerk.nl of 0180 785949).
De scriba

Verbouwing Fase 2: start!
Hierbij delen wij u mede dat de omgevingsvergunning die nodig is voor de verbouwing Fase 2 van ons kerkgebouw door de gemeente Capelle aan den IJssel is afgegeven. Dat betekent dat de start van de bouwplannen weer een stap dichterbij komt.
De bouwcommissie is druk bezig met de organisatie en planning: een immense klus, waar wij hen zeer erkentelijk voor zijn.
Als alles naar verwachting verloopt, willen we D.V. in de week van maandag 16 april met de verbouwing beginnen.
We houden u op de hoogte!

Opbrengst Kerkbalans 2018
Met dankbaarheid maken wij u bekend dat de toezegde bedragen voor Kerkbalans 2018 op moment van schrijven (13 febr.) het prachtige resultaat kennen van € 106.470,00! U en jij worden hier allen héél hartelijk voor bedankt.

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Collecten januari 2018
Kerk                                                                                      € 1.880,74
Pastoraat en eredienst                                                          € 106,42
Kerkenwerk in eigen wijkgemeente                                   € 367,42
Energieverbruik                                                                     € 371,60
Algemeen onderhoud                                                           € 489,83
Ontvangsten bank/giro januari:
Giften godsdienstonderwijs                                                   € 15,00
Giften kerk                                                                            € 1255,00
Verjaardagsfonds                                                                     € 25,00
Ontvangen betalingen Kerkbalans 2017:
t/m december 2017                                                        € 101.597,57
per bank/giro januari 2018                                             € 2.325,00
Totaal t/m januari 2018                                               € 103.922,57 is 98,68 % t.o.v. toegezegd in 2017
Kerkbalans 2017:
Begroot                                                                           € 100.000,00
Toegezegd                                                                        € 105.307,50 is 105,31 % t.o.v. begroting 2017
Kerkbalans 2018:
Begroot                                                                           € 103.000,00
Toegezegd                                                                       € 106.470,00 is 103,37% t.o.v. begroting
Ontvangen betalingen Kerkbalans 2018:
per bank/giro dec. 2017/ jan. 2018                             € 17.003,34
Totaal t/m januari 2018                                                 € 17.003,34 is 15,79 % t.o.v. toegezegd in 2018
Solidariteitskas 2017:
Saldo t/m december 2017                                               € 4.040,00
Ontvangen in december                                                      € 250,00
Totaal t/m december 2017                                              € 4.290,00
Thermometerstand per ultimo december 2017:
Benodigd voor fase 2 in 2018                                      € 139.175,00
Benodigd voor fase 2 in 2019                                       € 73.900,00
€ 213.075,00
Ontvangsten per ultimo december 2017                      €  65.111,18
Diverse giften via de bank in januari 2018                   € 1.280,00
Verkoop stenen in januari 2018                                         € 365,00
Oliebollenopbrengst 2015 en 2016                                 € 3.124,00
Oliebollenopbrengst 2017                                                 € 2.653,45
Uitgangscollecte januari 2018                                             € 618,68
Giften                                                                                          € 45,00
Totaal van de ontvangsten t/m januari                         € 73.197,31
Saldo nog te financieren                                                € 139.877,69

Opmerking: in februari 2018 hopen wij de opbrengst oud papier te hebben ontvangen.
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Vrouwenvereniging ‘De Heere is onze Banier’
Woensdag 28 februari hopen we weer bij elkaar te komen.
Het eerste gedeelte van de avond bespreken we Bijbelstudie 8 uit ons blad de Herv. Vrouw van januari.
Het thema is ‘Vriend van de Bruidegom’ n.a.v. Johannes 3: 22-36.
Het laatste gedeelte houden we een verloting voor ons GZB project ‘Vrouwen in Albanië’.
Om 19.45 uur staat de koffie weer klaar. Om 20.00 uur beginnen we in de bijzaal van de kerk.
Van harte welkom.
Ada, Corrie en Ineke

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Op D.V. woensdag 7 maart hoopt broeder Pals u en jou mee te nemen door het boekje van de profeet Habakuk. Het thema van deze avond zal zijn: “Vrees niet, geloof alleen”. U/jij bent allen van harte welkom, de avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.
Peter Boelhouwers

Voorjaarscollecte GZB
Steun geheime studenten in het Midden-Oosten
Stel u wilt zich extra verdiepen in de Bijbel of u wilt een dienende rol in de kerk vervullen, wat doet u dan? U volgt een studie of een cursus om kennis op te doen en vaardigheden te leren. Maar wat als juist het volgen van een theologische studie, gevaarlijk is. Wat dan?
In het Midden-Oosten heeft een theologische academie een online bijbelstudie ontwikkeld. Zo kunnen mensen gewoon thuis aan de slag en worden ze, zonder dat ze gevaar lopen, toegerust en opgeleid tot goede kerkelijke leiders. En die zijn hard nodig.
In het Midden-Oosten wordt de kerk van binnen en buiten bedreigd. Mensen vluchten of kiezen ervoor om naar een veiligere plek te gaan. Toch komen er ook in de Arabische wereld iedere dag nieuwe christenen bij. Voor hen is het extra belangrijk om een gemeente te hebben waarin zij worden bemoedigd en gevormd.
De GZB steunt enkele van deze studenten om de kerk in het Midden-Oosten te versterken. Uw gebed en financiële steun zijn daarbij onmisbaar. Geef aan de collecte of maak uw gift over op NL91 INGB 0690.7624.45 t.n.v. GZB, Driebergen o.v.v. ‘Voorjaarscollecte’. Alvast dank voor uw bijdrage.
De collecte wordt dit jaar gehouden op zondag 4 maart. Na de morgendienst op 25 februari wordt aan u een envelop en een folder uitgereikt, waarin u meer informatie kunt vinden.

GZB-dag op D.V. zaterdag 17 maart in Barneveld
Het thema van de GZB dag is: “Laat je Zien”. U bent van harte uitgenodigd op 17 maart in Barneveld D.V.
Voor meer informatie en aanmelden: www.gzb.nl/gzb-dag of poster in KerkNieuws.
De zendingscommissie

De poorten van Jeruzalem (8): de Leeuwenpoort
De Leeuwenpoort (sja’ar ha’arajot) in de oostelijke muur van de Oude Stad dankt zijn naam aan de beeltenis van 4 leeuwen in de stenen van de poort. Eigenlijk zijn het luipaarden. Er zijn meerdere theorieën over deze beeltenissen. Zo zouden de luipaarden verwijzen naar de mamelukse sultan Baibars (1223 – 1277) die de kruisvaarders en de Mongolen versloeg en de ‘Leeuw van Egypte en Syrië’ werd genoemd.
Een andere legende verhaalt hoe sultan Suleiman eens droomde over 4 leeuwen die hem wilden verscheuren. Toen hij ’s ochtends wakker werd en wilde weten wat zijn droom betekende, vroeg een wijs man hem waaraan hij had gedacht bij het slapen gaan. De sultan had gedacht aan hoe de bevolking van Jeruzalem te straffen voor hun weigering om belasting te betalen. Hierop wees de wijze man de sultan op de koningen David en Salomo (die in de islam als profeten worden geëerd) wiens tronen werden bewaakt door leeuwen. “Als u deze heilige stad met goedheid en genade behandelt, zult u gezegend zijn, als David en Salomo”. Hierop reisde Suleiman naar Jeruzalem en besloot de muren te herbouwen.
In 1967 drongen Israëlische soldaten via de Leeuwenpoort de Oude Stad binnen en heroverden zo de Oude Stad en Tempelberg.
Bron: De Tijden, uitg. Chr. voor Israël (Ruben Ridderhof)
Commissie Kerk en Israël