KerkNieuws 2018 – nr 21

Donderdagochtendkring
In het nieuwe jaar hopen we weer bij elkaar te komen als ochtendbijbelkring op donderdag 10 januari D.V. De vorige keer was er (door een foute vermelding van mij) verwarring over het tijdstip. Deze keer de goede tijden: 10.00 uur inloop, terwijl we om 10.15 uur beginnen. We ronden af om 11.30 uur. De volgende Bijbelstudie uit het boekje dat ik als leidraad gebruik gaat over 1 Samuël 8: ‘Het volk verlangt een koning’. Ieder van harte welkom, ook als u eerder niet kon.

Catechisaties
Al weer de tweede helft van het winterseizoen! We verwachten alle jongeren in 2019 op maandag 7 of dinsdag 8 januari op de bekende uren. Dat is de week waarin ook de scholen na de Kerstvakantie beginnen. Zullen we trouw zijn? De meeste catechisanten zijn dat gelukkig. Maar sommigen ontbreken nogal eens. Het begin van een nieuw jaar is een geschikt moment voor goede voornemens. En die zijn er natuurlijk om ze ook uit te voeren.

Tenslotte
Er liggen bijzondere dagen voor ons. Eerst het Kerstfeest. Wat kun je ernaar verlangen dat de kern voor ons opengaat: God Die Zelf naar deze gebroken wereld is gekomen in de Heere Jezus. Hoe diep is Hij ons bestaan binnengedrongen om te redden wat er te redden valt. We bidden om de kracht van de Heilige Geest Die ons hart weet te openen voor de geboren Koning.

Vieringen naast de erediensten zijn de Kerstavond voor de buurt op vrijdag 21 december en de Kerstbijeenkomst met de kinderen op Tweede Kerstdag. Er is veel energie gestoken in de voorbereiding. We hopen dat buurtbewoners iets opvangen van het evangelie en dat ze ook iets ervaren van gastvrijheid in de gemeente. Verder wensen we alle kinderen sterkte toe die een taak hebben in de viering op 26 december.

Het jaar 2018 ligt bijna achter ons. Wat gaat de tijd toch snel … Al weer een jaar voorbij.
Het is goed om juist rond de jaarwisseling bijeen te komen als gemeente rond het Woord van onze God. Hij is en blijft altijd Dezelfde. Met alles wat ons bezighoudt mogen we in Hem schuilen. Of het nu blijdschap is of verdriet, dankbaarheid of bezorgdheid, voorspoed of tegenslag, vertrouwen of twijfel ….! De eeuwige God is een Toevlucht!

Van mijn vrouw en mij een hartelijke groet aan u en jullie allen. Ieder gezegende dagen toegewenst.
J.C. Schuurman

Verslag kerkenraadsvergadering
Op maandag 3 december kwam de kerkenraad weer bijeen. Tijdens de bezinning dachten we na over de voorbereiding op de kerkdienst en over het consistoriegebed. Goed om na te denken over deze onderdelen van de liturgie.
Hierna spraken we over de huwelijkstoerusting, het preekrooster voor 2019 en een evaluatie van de opening winterwerk. Ook kwam het onderwerp privacy aan de orde (zie hieronder). Daarna werd er ook gesproken over de begroting voor 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2024.
In de algemene kerkenraad is eerder besloten de kerkelijke gids, die werd uitgegeven niet meer te laten verschijnen. Daarom heeft de kerkenraad besloten een informatieblad te maken waarop alle belangrijke gegevens staan. Binnenkort hoort u hier meer over.

Privacy
In de kerk is aandacht voor elkaar erg belangrijk. Sinds de nieuwe privacywetgeving (AVG) van kracht is, lijkt dat soms een lastig punt. Er is er heel wat te doen over het omgaan met persoonsgegevens. Zowel de algemene kerkenraad als de wijkkerkenraad heeft hier over nagedacht. Op de website www.protestantsegemeentecapelle.nl is de privacyregeling te vinden van de PKN-gemeenten in Capelle. Omdat in onze wijkgemeente persoonsgegevens soms gebruikt worden voor specifieke zaken, heeft de kerkenraad – aanvullend op de privacyregeling – een brief opgesteld. In deze brief wordt u toestemming gevraagd voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor enkele specifieke situaties. Deze brief zult u tegelijkertijd met de actie Kerkbalans ontvangen. Wij zouden het erg op prijs stellen als u de vragen wilt beantwoorden en in de aparte blanco envelop wilt retourneren, tegelijk met de Kerkbalans envelop. Evt. kan dit ook via de post of de brievenbus van de scriba in de hal van de kerk. Overigens kunt u later, indien gewenst, uw voorkeuren altijd wijzigen.
De bedoeling is dat we op deze manier op een goede manier oog, oor, en hart voor elkaar kunnen blijven hebben!

Mailadressen
I.v.m. de bescherming van persoonsgegevens hebben alle clubs en verenigingen in de afgelopen periode een eigen mailadres gekregen, eindigend op @nieuwewesterkerk.nl (voor zover ze dat nog niet hadden). Alle contactpersonen van de clubs, commissies en verenigingen zullen binnenkort een mail hierover ontvangen. Het gebruiken van deze mailadressen zorgt voor eenduidigheid en maakt het makkelijker het goede adres te vinden. Daarnaast zijn persoonlijke mailadressen ook onderdeel van de persoonsgegevens. Door alleen gebruik te maken van kerk-mailadressen proberen we de digitale veiligheid te verhogen. De mailadressen zijn binnenkort ook op de website te vinden.

Bijbel cadeau doen
Heeft u een buur, familielid of kennis die onbekend is met de Bijbel? Wilt u deze wel aan hem/haar geven? Binnenkort zullen er in de hal een aantal exemplaren liggen van de Levensbron. Deze kunt u meenemen om aan mensen te geven die zelf geen Bijbel hebben. Aanbevolen!
Scriba

Bijbelleesplan
Vanaf zondag 23 december ligt er in de hal van de kerk voor iedereen een Bijbelleesplan klaar.
Dit is een mooi hulpmiddel om in twee jaar tijd heel de Bijbel door te lezen.
Hierdoor komen ook de minder bekende Bijbelgedeelten aan bod.
Een goed begin voor 2019.

Kerkbalans 2019: Geef voor uw kerk
Van zondag 20 januari t/m zaterdag 2 februari wordt de actie Kerkbalans weer gehouden. In 2019 kent deze actie het landelijke thema: ‘Geef voor uw kerk’.
In de week van D.V. 21 januari zult u door onze gewaardeerde vrijwilligers benaderd worden voor de jaarlijkse bijdrage 2019.
Deze bijdrage is geheel bestemd voor het werk in onze wijkgemeente West.
In de folder die u dan ontvangt vindt u specifieke informatie over de inkomsten en uitgaven waarvoor wij ons in 2019 gesteld zien.
Wij vragen u Kerkbalans 2019 in uw gebed te gedenken en hopen dat u zult laten zien dat u ook financieel om onze kerk geeft. Mocht u vooraf meer informatie over de actie Kerkbalans willen ontvangen, kunt u contact opnemen met br. G.C. den Ouden, tel. 06-51 27 41 63.
Wij bevelen de actie Kerkbalans van harte bij u aan.

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Verantwoording collecten november
Kerk                                                                 € 1.652,21
Energieverbruik                                           € 379,45
Onderhoud kerk                                          € 406,60
Jeugd- en jongerenwerk                         € 396,70
Orgelpijpen                                                     € 176,95
Ontvangsten bank november
Giften godsdienstonderwijs                    € 15,00
Giften kerk                                                    € 500,00
Verhuur- en keukenopbrengst     € 10.000,00
Kerkbalans 2018
Begroot € 103.000,00
Toegezegd € 110.015,00 is 106,81% t.o.v. begroting.
Ontvangen betalingen Kerkbalans 2018
Per bank oktober                                 € 97.127,94
Ontvangen november                          € 4.288,45
Totaal t/m november € 101.416,39 is 92,18 % t.o.v. toegezegd in 2018.
Solidariteitskas 2018
Per eind oktober                                        € 3.875,00
Ontvangen in november                               € 60,00
Totaal t/m november                               € 3.935,00
Najaarsactie 2018
Ontvangen november                              € 2.957,55
Dankdag 2018
Ontvangen via collecten                        € 4.786,60
Ontvangen via de bank                               € 945,00
Totaal t/m november                                 € 5.731,60
Thermometerstand per ultimo november 2018           
Benodigd voor fase 2 in 2018           € 139.175,00
Benodigd voor fase 2 in 2019            € 73.900,00
€ 213.075,00
Stand van ontvangsten
per ultimo oktober 2018 € 143.815,23
Giften via de bank € 475,00
Via collectestaat € 45,00
Uitgangscollecte oktober € 519,95
Totaal van de ontvangsten
t/m november 2018 € 144.855,18
Saldo nog te financieren € 68.219,82
Giften november
Voor de kerk
via ds. Schuurman 2 x € 50,00
via ds. Schuurman € 35,00
via ds. Schuurman € 10,00
Voor het verbouwingsfonds
via ouderling Kaptein € 35,85
via ouderling Kaptein € 25,00
via ouderling Kaptein € 20,00
Voor de diaconie
via ds. Schuurman € 20,00
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Op D.V. woensdag 9 januari hopen wij voor de eerste keer in het nieuwe kalenderjaar samen te komen. Deze avond zal de jaarvergadering gehouden worden en tevens zal Arjen Uitbeijerse een korte inleiding verzorgen met als thema: lessen van Simson vanuit Richteren. U/jij bent allen van harte welkom, de avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.
Peter Boelhouwers