KerkNieuws 2018 – nr 20

Verkiezing aangenomen
In het vorige nummer van KerkNieuws kon nog net het bericht van onze scriba worden opgenomen dat br. F.P. Vlastuin zijn verkiezing tot ouderling heeft aanvaard. We zijn dankbaar dat het deze positieve beslissing is geworden. We wensen hem samen met zijn vrouw Gods zegen toe om straks in het werk ook tot een zegen te zijn. Als in het nieuwe jaar de bevestiging heeft plaatsgevonden, is de kerkenraad weer voltallig.


Jongerenkring

Dit jaar komen we nog één keer samen met de jongerenkring op donderdag 13 december D.V. We beginnen om 20.00 uur. Jullie allemaal weer welkom. Ook wie alsnog wil aanschuiven. We hopen op een goede ontmoeting rond hoofdstuk 3 uit het boekje ‘Opgeheven handen’. Centraal staat het gesprek dat Mozes met God voerde (Exodus 32: 30-35 en 33: 12-23).


Heilig Avondmaal

Deze keer valt het Heilig Avondmaal in de adventstijd. Afgelopen zondag stonden we stil bij de adventsgeschiedenis uit Lukas 1. Komende zondag gaan we hiermee verder. Juist in deze tijd van het kerkelijk jaar worden we bepaald bij Christus’ komst (zowel Zijn eerste als Zijn tweede). Vanuit het Heilig Avondmaal worden we ook geoefend in het verwachten van de toekomst van Gods Koninkrijk. We hopen op een gezegende en vreugdevolle viering ’s morgens met aansluitend een goede dankzeggingsdienst ‘s middags waarin de Heere wordt grootgemaakt.


Catechisatie

Volgende week al weer de laatste catechisaties in 2018 (op maandag 10 en dinsdag 11 december). In de week voor Kerst ligt de catechese stil. Na de jaarwisseling gaan we verder met de tweede helft van het seizoen (in de week na zondag 6 januari).


Tenslotte

Het is goed te merken dat we in de donkere tijd van jaar leven. Juist nu horen we voortdurend over het licht dat in Christus is verschenen. We wensen elkaar een goede adventstijd toe op weg naar het Kerstfeest. Van ons beiden een hartelijke groet.
J.C. Schuurman


Wie is wie: foto’s gevraagd!

‘Handig hè, die gemeentegids met foto’s van de gemeenteleden’? ‘Zeker, alleen missen er nogal wat’. Voor de gemeentegids blijven we op zoek naar foto’s van gemeenteleden.
Er zijn nl. nog best veel gemeenteleden die geen foto hebben ingeleverd. Het kan nog altijd!
Het kan ook zijn dat u vindt dat de geplaatste foto aan vervanging toe is, ook dat kan! Graag ontvangen wij dan uw foto op gemeentegids@nieuwewesterkerk.nl
Commissie Communicatie


Kerstmiddag voor de ouderen op 18 december

Op D.V. 18 december is er de kerstmiddag voor de ouderen van onze gemeente, de middag begint om 14.30 uur. We sluiten de middag af met een gezamenlijke maaltijd. Alle ouderen vanaf 70 jaar zijn van harte welkom. De ouderen vanaf 75 jaar krijgen een uitnodiging via de bezoekdames. De ouderen van 70 tot 75 jaar kunnen zich rechtstreeks opgeven bij Jan Kaptein (010-2022970).
Uw wijkdiaconie


Kinderkerstfeest

Ook dit jaar willen wij met alle kinderen van de zondagsschool stilstaan bij de geboorte van onze Heere Jezus Christus. De kinderen zullen een sketch voordragen, met het thema ‘Belangrijk nieuws’. Ook zal er weer een vrij verhaal worden verteld.
U allen, van klein tot groot, zijn van harte uitgenodigd om dit samen met ons te vieren op D.V. 2e Kerstdag.
Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee.
Inloop vanaf 9.30 uur waarna wij om 10.00 uur willen beginnen. Hartelijke groet,
De kerstcommissie
Zondagsschool De Zaaier


Kerst voor de buurt ‘Anders dan je denkt’

Het projectkoor heeft een vliegende start gemaakt, de kerstsfeer zit er al behoorlijk in!
U kunt nog kaarsen inleveren t.b.v. het folderen in de wijk.
Spaart u mee? Als ieder gemeentelid er een paar of meer meeneemt en in de hal (doos) van de kerk legt, zijn we er zo.
Als u wilt helpen om deze ook te verspreiden op 15 december, wilt u dat dan doorgeven via mpvanderhoek@planet.nl
Uiteraard ook van harte welkom tijdens de viering op vrijdag 21 december!


Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’

Op D.V. woensdag 12 december hoopt broeder W. Molenaar een inleiding te houden met als thema: ‘Welk een vriend is onze Jezus’ vanuit Micha 5. Tijdens de inleiding zal zowel de geboorte als Zijn lijden maar ook de wederkomst aan de orde komen. Alle mannen, jong of oud, zijn van harte welkom! De avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur. Tevens willen wij u allen, namens het bestuur Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar toewensen.
Peter Boelhouwers


Jonge Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’

Lieve dames, zoals eerder vermeld, hebben we op 12 december onze kerstviering. We beginnen om acht uur, de koffie en thee staan klaar vanaf kwart voor acht. Als je nog niet hebt doorgegeven of je iets meeneemt, wil je dit dan nog aan Corinne laten weten? We hopen jullie allemaal weer te zien!
Nellie, Corinne en Eline

Vrouwenvereniging ‘De Heere is onze Banier’
Op D.V. 19 december hebben we onze “Kerstviering”. Mw. Schuurman zal deze avond verzorgen. Om 19.45 uur staat de koffie klaar in de bijzaal van de kerk. Van harte welkom namens,
Corrie, Ada, Wilma en Ellen

Wat wij geloven ten aanzien van Israël
Stelling 8 – Wij geloven dat het herstel van het Joodse volk in het Beloofde Land Israël het begin is van de uiteindelijke verlossing. We aanschouwen en geloven dat de terugkeer van het Joodse volk naar het Beloofde Land en de stichting van de staat Israël een teken van Gods trouw is aan de eeuwige beloften en verbonden die Hij gesloten heeft. Een deel van het orthodoxe Jodendom is de overtuiging toegedaan, dat het volk Israël alleen in vrede in het land kan wonen, als de beloofde Messias is gekomen. De huidige staat Israël is als seculiere staat zeker niet volmaakt! Er worden fouten gemaakt tegen de uitdrukkelijke wil van de Eeuwige. Het is ook zeker niet onze plicht alles wat er gebeurt kritiekloos goed te keuren. Echter op basis van Gods beloften moeten wij ondubbelzinnig het bestaansrecht van de staat Israël steunen. De boycotacties en de pogingen van de vijanden van Israël om de Joodse staat in het Midden-Oosten te elimineren afwijzen. Het zijn beloften die Hij met het Joodse volk en het land Israël gesloten heeft. Samen met Israël zullen wij de Heere danken, aanbidden en loven voor het begin van de verlossing en de vervulling van de Bijbelse profetieën, uitlopend op de uiteindelijke verlossing. (Bron, Christenen voor Israël)
Commissie Kerk en Israël

Dorcas Voedselactie
De Dorcas-actie heeft 48 volle dozen en het mooie bedrag van € 270,- opgebracht voor transportkosten. Iedereen heel hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage.