Kerknieuws 2018 – nr 2

Zieken
In het IJsselland Ziekenhuis werd mw. A.J. Hartmans-Dorst opgenomen met een longontsteking.
We hopen dat de medicatie aanslaat zodat de duur van de opname beperkt blijft.
Mw. D. Kortland-van Loon keerde vanuit het ziekenhuis weer terug naar de Vijverhof, en mw. A.J.A. Kreuk-Verwaal naar d’ Amandelhof.
De laatste tijd is dhr. P. Kapteijn erg aan het tobben met zijn gezondheid. Hij heeft helaas veel pijn. We leven met hem en met zijn vrouw mee.
We denken ook aan mw. J. Bouter-Baardman in Salem en aan dhr. G.J. Broekhuizen.
We wensen allen die lichamelijke en/of psychische klachten hebben de sterkte van onze God toe.

Overleden
Op donderdag 18 januari kreeg ik bericht dat die morgen mw. Alie Aplonia Roggeveen-Mulder plotseling was overleden in de leeftijd van 83 jaar. Een ingrijpend verdriet, in het bijzonder voor haar man die nu alleen achterblijft. Na het verlies van twee zonen moet hij nu ook zijn vrouw missen. Tijdens een bezoek hebben we hem persoonlijk gecondoleerd, terwijl we afgelopen zondag ook voorbede voor dhr. Roggeveen, zijn schoondochters, kleinkinderen en verdere familieleden hebben gedaan. We wensen elkaar Gods zegen en nabijheid toe.

Jarige
Op 7 februari hoopt mw. A. van der Linde-Barmentlo 80 jaar te worden. Een hartelijke felicitatie en vooral Gods zegen toegewenst, ook als het qua gezondheid niet altijd gemakkelijk is.

Bijbelkring
In dit winterseizoen staat nog één ontmoeting gepland en wel op 8 februari. We lezen en bespreken het slothoofdstuk van het laatste Bijbelboek. Mooi om te zien hoe de Bijbel eindigt: met een open venster naar Gods toekomst toe. Weet u van harte welkom. We beginnen om 20.00 uur. Voor die tijd is er koffie of thee.

Heilige Doop
Komende zondagmorgen (28 januari) wordt het sacrament van de Heilige Doop bediend. Peter en Marian Groenendijk laten hun dochtertje Lenthe dopen. We zien uit naar een gezegende dienst waarin de Heere Zijn verbond met heel de gemeente vernieuwt. Zijn trouw is groot!

Leerdiensten
Op zondagmiddag 4 februari pakken we de draad van de leerdiensten weer op. We zijn toe aan een nieuw blokje in de Catechismus over de sacramenten. We gaan ons verdiepen in de betekenis van de Heilige Doop en van het Heilig Avondmaal. De Heere geeft ons veel in deze zichtbare tekenen. Maar of de bedoeling van de sacramenten voor ons altijd duidelijk is …? In ieder geval is het goed om hier onderwijs in te krijgen. En dat is in onze belijdenis geen droge stof. Er wordt vanuit het geloof gesproken over de waarde van de Doop en het Avondmaal. In zondag 25 gaat het allereerst over de vraag wat sacramenten precies zijn en waarvoor ze ons gegeven zijn. Er wordt weer voor een A4’tje gezorgd. Ik hoop dat we er zijn in de leerdiensten, en trouwens ook in de andere diensten.

Kerkbalans
Graag wil ik de actie Kerkbalans aanbevelen. Ik houd er niet van om te bedelen. Tegelijk weten we dat er jaarlijks een heel bedrag nodig is om als kerkelijke gemeente rond te komen. Ik hoop dat we onze verantwoordelijkheid verstaan en met liefde bijdragen – uiteraard naar vermogen. Allen die bij de actie betrokken zijn sterkte gewenst. Mooi dat zo velen bereid zijn om zich voor Kerkbalans in te zetten. We zien met verwachting, en toch ook met vertrouwen, uit naar het resultaat. Opdat de verkondiging van het evangelie en al het gemeentewerk kunnen doorgaan.

Tenslotte
Vanuit De Fallastraat een hartelijke groet voor u en jullie.
J.C. Schuurman

 

Vanuit de kerkenraad
Welkom
Als nieuwe leden zijn ingeschreven:
• dhr. J.W. (Jan-Willem) Kortlever en mw. A.L.J. (Andrea) Kortlever-van der Spek, Fluiterlaan 50-5, 2903 RL.
• dhr. W. (Willem) Groenendijk en mw. C. (Corina) Groenendijk-Verkade, IJsselmondselaan 277, 3064 AS Rotterdam met hun kinderen Stefan, Mariska en Robert.
Allen heel hartelijk welkom! We wensen allen een goede en gezegende tijd toe!

Kerkenraadsvergadering
Op 15 januari jl. vergaderde de kerkenraad. Tijdens de bezinning is de kerkenraad gestart met de bespreking van het boekje ‘In Zijn spoor’ van ds. H.J. van der Veen. De kerkenraad bezint zich hiermee op het missionaire aspect van het leven (persoonlijk en gemeentelijk).
We spraken ook nog over enkele andere onderwerpen, zoals de vacature voor wijkouderling, wijkoverstijgend beleid binnen de PKN Capelle en de verbouwingsplannen fase 2.
Ook werd afscheid genomen van br. H.J. Goudriaan. Dominee Schuurman sprak br. Goudriaan en zijn vrouw toe. Hierna werd br. Goudriaan onderscheiden met de zilveren draaginsigne van de PKN voor de vele werkzaamheden die hij heeft verricht als ambtsdrager. Naast deze onderscheiding ontving hij een bijbehorende oorkonde.

Scribaat
Vanwege het bereiken van het maximum aantal ambtstermijnen heeft br. Goudriaan zijn functie als scriba neergelegd. Wel blijft br. Goudriaan in 2018 de preekbeurten verzorgen. En dat is een flinke klus! Ook vanaf deze plaats hartelijk dank voor (de overdracht van) de werkzaamheden!
Het is ook gelijk een goed moment om in herinnering te roepen: heeft u iets voor de afkondigingen, graag doorgeven uiterlijk vrijdagavond 22.00 uur, bij voorkeur per mail (scriba@nieuwewesterkerk.nl).

Gemeentegids
In de achterliggende periode is de papieren versie van de gemeentegids gereed gekomen. Als u nog niet in het bezit bent van een papieren exemplaar van de gemeentegids, kunt u één exemplaar per adres afhalen bij de koster. De bedoeling is dat eens per twee jaar een nieuwe papieren versie zal worden uitgegeven. De digitale versie zal steeds up-to-date worden gehouden.
Overigens is het nog steeds mogelijk om foto’s in te leveren (aanbevolen!). Evt. op- en aanmerkingen kunt u melden via gemeentegids@nieuwewesterkerk.nl

scriba

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Collecten december 2017
Kerk € 3.201,45
Verbouwingsfonds € 255,00
Energieverbruik € 413,05
Onderhoud kerk € 277,52
Jeugd- en jongerenwerk € 891,68
Dankdag € 65,00
Kerstfeestviering zondagsschool € 703,21
Ontvangsten bank/giro december 2017:
Giften godsdienstonderwijs € 15,00
Giften kerk € 100,00
Verhuur en opbrengst keukenexploitatie € 10.000,00
Ontvangen betalingen Kerkbalans 2017:
t/m november 2017 € 97.451,20
per bank/giro december 2017 € 4.146,37
Totaal t/m december 2017 € 101.597,57 is 96,48 % t.o.v. toegezegd in 2017
Kerkbalans 2017:
Begroot € 100.000,00
Toegezegd € 105.307,50
is 105,31 % t.o.v. begroting 2017
Solidariteitskas 2017:
Saldo t/m november 2017 € 4.030,00
Ontvangen in december € 10,00
Totaal t/m november 2017 € 4.040,00
Totale ontvangsten verbouwingsfonds Fase 2:
Ontvangen t/m november 2017 € 55.238,00
december per bank – giften € 8.560,00
december per bank – stenen € 680,00
december via collecten € 255,00
december restant verkoopdagen € 378,18
Totaal t/m december 2017 € 65.111,18
(exclusief leningen)
Thermometerstand per ultimo december 2017:
Benodigd voor fase 2 in 2018 € 139.175,00
Benodigd voor fase 2 in 2019 € 73.900,00
€ 213.075,00

Ontvangen t/m november 2017 € 55.238,00
Diverse giften in november € 8.565,00
Verkoop stenen in november € 930,00
Restant opbrengst verkoopdagen € 378,18
Leningen € –
Totaal € 65.111,18

Saldo nog te financieren € 147.963,82
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters


Vrouwenvereniging ‘De Heere is onze Banier’

Op D.V. woensdag 31 januari hopen we weer bij elkaar te komen. Deze avond bespreken we Bijbelstudie 7 uit de Herv. Vrouw van december. Het thema is: De doop van Johannes n.a.v. Mattheüs 3: 5-8 en 13-17.
Allen van harte welkom om 19.45 uur in de bijzaal van de Nieuwe Westerkerk.
Ineke, Corrie en Ada

Jonge Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’
Lieve dames, op 31 januari hebben we weer een gezellige avond voor de boeg! Om 19.45 uur beginnen we met een drankje, en vanaf 20.00 uur zullen Margriet en Nella de avond inhoudelijk verzorgen. We gaan weer verder met het boekje over Samuel. Graag tot dan! Groetjes,
Elise, Corinne en Eline

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Op D.V. woensdag 7 februari hoopt broeder Roggeveen u en jou mee te nemen naar de openbaring van Jezus aan Johannes met enkele gedachten over hoofdstuk 1 en 2. U/jij bent allen van harte welkom, de avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.
Peter Boelhouwers

GZB project Centraal-Azië
Een nieuw jaar. Een jaar waarin we mogen uitkijken naar het werk van God. En in het bijzonder in dit deel van de wereld.
Op het bezoek van Vladimir en Katerina vorig jaar maart aan onze gemeente kijken we met dankbaarheid terug.
Ze spraken over de moeilijkheden voor gelovigen maar ook over de hoop en de vernieuwing die het woord van God brengt.
De landen in dit deel van de wereld Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Kazachstan staan allemaal op de ranglijst van Open Doors. Per land verschilt de situatie maar in het algemeen ervaren ze dat de vrijheid van religie afneemt.
De GZB ondersteunt al vele jaren toerustingsprogramma’s in lokale kerken daar.
De plek waar ze bemoedigd en toegerust kunnen worden.
Dit werk staat ook wel bekend als TEE: Theological Education by Extension. Dit zijn Bijbelcursussen die bedoeld zijn voor alle gemeenteleden (ongeacht leeftijd, opleiding of geslacht).
De deelnemers volgen de cursussen in hun eigen gemeente of gezamenlijk met andere kerken in de buurt.
Voor het schrijven van deze cursussen vragen wij uw gebed. Bid voor leiding, helderheid en wijsheid.
De zendingsbussen voor de komende 3 maanden zijn voor dit project bestemd.
Ook kunt u voor dit werk in Centraal-Azië uw gift overmaken op IBAN NL91 INGB 0690 7624 45 o.v.v. projectnr. CA.1.004.

Jonge teams uit deze landen kunnen enorm bemoedigd worden door teams die al langer meedraaien en ook door ontmoetingen met christenen uit verschillende plaatsen, naties en situaties.
Conferenties zijn een van de weinige mogelijkheden waarin ze elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren.
Deze mogelijkheid dient zich ook voor ons aan, om op korte termijn mensen vanuit de TEE-programma’s te ontmoeten.
Een bijzondere kans om ook vanuit onze gemeente deze teams te bemoedigen en te ondersteunen.
We willen u als gemeente daarom nu al vragen om een boodschap, een bemoediging of misschien een vraag op papier te zetten.
Zodat we deze kunnen meenemen en geven aan de diverse teams.
Het lijkt ons mooi om het evangelie op deze wijze van hart tot hart te delen en zo op elkaar betrokken te zijn.
Nadere informatie hierover volgt.
De zendingscommissie

De poorten van Jeruzalem (6)
In dit nieuwe jaar vervolgen we onze serie met de zesde poort: de Damascuspoort
De Damascuspoort
De Damascuspoort is een prachtige poort in het midden van de noordelijke stadsmuur. De poort ligt in een vallei en via een fraai aangelegd trappenpark kom je via een brug door de poort. In het Hebreeuws luidt de naam sja’ar sjechem, naar de plaats Sichem, ten noorden van Jeruzalem. In het Arabisch heet de poort Bab al-Amud, ‘poort van de pilaar’, waarmee wordt verwezen naar een overwinningspilaar die keizer Hadrianus liet bouwen na de verwoesting van Jeruzalem. Hoewel die pilaar al in de Byzantijnse tijd werd verwoest, klinkt de herinnering nog altijd door in de Arabische naam. Bij archeologische opgravingen bij de poort, zijn de resten blootgelegd van een Romeinse poort, die de bouwers van sultan Suleiman als fundament gebruikten voor hun bouwwerkzaamheden.
Boven deze poort is nog in de steen de naam te lezen die de Romeinen aan Jeruzalem gaven, om zijn Joodse geschiedenis uit te wissen: Aelia Capitolina. De poort is de drukste van Jeruzalem en komt uit op de twee drukste winkelstraten van de Arabische wijk. Zowel binnen als buiten de poort vind je marktkooplui die hun waar aanprijzen.
Bron: De Tijden, uitg. Chr. voor Israël (Ruben Ridderhof)
Commissie Kerk en Israël

Oproep
Door de vele activiteiten in de kerk van clubs en verenigingen en doordat het steeds drukker wordt met verhuur zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons 1 keer in de 2 à 3 maanden (een avond of een ochtend) willen komen helpen met het schoonmaken van de kerk.
De laatste jaren zijn er diverse leden mee gestopt door hoge leeftijd of lichamelijke klachten.
Ook bij onszelf kampt er één met schouderklachten en dus wat beperkingen.
Als u in de gelegenheid bent om op dinsdagavond of woensdag- of donderdagmorgen een keer te komen helpen dan horen wij dat graag. Wij zijn heel blij met uw hulp.
Na aanmelding krijgt u een lijst waarop aangegeven staat wanneer u verwacht wordt.
Wij hopen op veel reacties, vele handen maken licht werk.
Aanmelden graag op tel. 06-48099676 (appen mag ook).
Arie en Heleen de Jong