KerkNieuws 2018 – nr. 18

Jongerenkring
De eerste keer hadden we meteen al een boeiend gesprek rond het thema bidden. Het beginhoofdstuk uit het boekje is meer een algemene inleiding op het gebed. In de volgende hoofdstukken komen concrete gebeden uit de Bijbel aan de orde. Op donderdag 15 november verdiepen we ons in de voorbede van Abraham voor Sodom (Genesis 18). Ieder van harte welkom om 20.00 uur in de consistorie. Ook als je nog niet eerder kwam.

Middagdienst 4 november
Door de zendingscommissie wordt er op 4 november een ontmoeting na afloop van de middagdienst georganiseerd. Peter en Grada de Regt zullen iets vertellen over de zendingsconferentie die zij eerder dit jaar hebben bezocht. Een onvergetelijk gebeuren vanwege de contacten met christenen uit Centraal-Azië. Zij hebben toen ook de predikant uit Oezbekistan ontmoet die hier een keer heeft gepreekt. De conferentie had als thema ‘Together in Christ’. Die middag wil ik in de prediking ook stilstaan bij de wereldwijde eenheid in Christus. Ik overweeg als Bijbelgedeelte Openbaring 7, verbonden met gedeelten uit Efeze 3 en 4.

Geen catechisaties in de week van dankdag
Op maandag 5 en dinsdag 6 november vervallen de catechisaties in verband met de dankdag op woensdag de 7e. Daarna gaan we zonder onderbreking door tot de Kerst.

Dankdag
De eerste woensdag in november nadert al weer: de dankdag voor gewas en arbeid. Er ligt een uitzonderlijke zomer achter ons, en dat geldt niet minder van de herfst. Hoge temperaturen en vooral weinig regen. Ook in ons land weten we nu wat droogte is. Gewassen hebben eronder geleden. De lage waterstand in de rivieren heeft gevolgen voor de scheepvaart en de aanvoer van goederen en grondstoffen. Juist deze zomer leert ons hoe afhankelijk wij zijn, ook als mensen van de eenentwintigste eeuw. Wij hebben zelf meer niet dan wel in de hand. Tegelijk kunnen we niet zeggen dat we gebrek lijden. Op allerlei manieren blijkt Gods Vaderlijk zorg, niet alleen in de gave van brood met een kleine letter, maar ook in het allergrootste geschenk dat het Brood des levens (Jezus Zelf) is! Voor al Gods goede gaven willen we Hem danken in de diensten die op de dankdag worden gehouden.
Ook nu zullen we ons in de middagdienst vooral richten op de kinderen. De HGJB heeft weer een thema aangereikt: ‘Alles geef ik U!’ (n.a.v. Markus 12: 41- 44). De schriftlezing wordt evenals op de laatste biddag door kinderen gedaan, terwijl we voor / na de dienst ook enkele liederen zingen.

Huwelijkstoerusting
Opgave is nog mogelijk (bij de scriba of bij mij). We zijn benieuwd of we aan 5 aanmeldingen komen. Op het moment dat ik deze regels schrijf toonden 4 echtparen belangstelling. Ik neem de info uit het vorige nummer van KerkNieuws nog een keer mee: de doelgroep is breed: jonggehuwden, echtparen die al langer samenzijn, en ook jongeren met trouwplannen.
Tijdens gespreksmomenten spreken partners met elkaar over de verschillende aspecten (dus één op één). Het is niet de bedoeling dat alles plenair wordt gedeeld. Als er voldoende opgaven zijn, zetten we concrete stappen qua organisatie en data (4 avonden in 2019 met een frequentie van één per maand).

Emmaüswandeling
We wijzen elkaar ook op een activiteit die vanuit de Algemene Kerkenraad wordt georganiseerd. Het gaat om een zogeheten Emmaüswandeling op zaterdag 3 november. In tweetallen maken mensen een wandeling van ongeveer 3 kwartier. Ondertussen wordt er een gesprek gevoerd over geloof en kerk. De opzet is dat juist gemeenteleden vanuit verschillende wijken elkaar spreken om elkaar ook wat te leren kennen. Ik weet uit ervaring hoe boeiend zo’n Emmaüswandeling kan zijn. De naam heeft natuurlijk te maken met de Emmaüsgangers uit het Paasevangelie die al wandelend druk in gesprek waren met als grootste verrassing dat Jezus Zelf Zich bij hen voegde. Dat kan ook vandaag maar zo gebeuren.
Tijd en plaats: om 14.00 uur thee in de Dorpskerk. Om 14.30 uur uitleg en start. Na afloop uitwisseling ervaringen. Bij slecht weer vinden de gesprekken binnen plaats onder het dak van de Dorpskerk.

Tenslotte
Een hartelijke groet voor u en jullie allen.
J.C. Schuurman

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Collecten Rozenburcht
De opbrengst van de collecten tijdens de weeksluitingen in de Rozenburcht over de periode van april t/m september 2018 bedraagt € 300,00. (ontvangen via mw. C. Zwijnenburg). Dit bedrag zal gaan naar het GZB-project in Zuid-Afrika waarvoor Gerrit en José Heino werkzaam zijn.
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Op D.V. woensdag 14 november hoopt dhr. De Pater de Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan van juli/augustus 2018 met ons door te nemen. De Bijbelstudie heeft als titel “Gewone christenen met een bijzondere roeping” vanuit 1 Timotheüs 3: 1-16. (heeft u/jij geen Hervormde Vaan, maar wilt u deze vooraf bestuderen, neem dan contact op met schriftenbelijdenis@nieuwewesterkerk.nl)
Na de Bijbelstudie zullen we ook de gespreksvragen uit de Hervormde Vaan behandelen en met elkaar bespreken. Heeft u/jij al langer op het punt gestaan om de mannenvereniging te bezoeken, dan is deze avond een mooie gelegenheid om zowel te luisteren naar de Bijbelstudie als met elkaar in gesprek te gaan over het Bijbelgedeelte. Wij hopen dan ook vele mannen, jong en oud, te mogen ontmoeten. De avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.
Peter Boelhouwers

Dorcas Voedselactie – Omdat we om hen geven
De Dorcas Voedselactie wordt dit jaar voor de 23ste keer gehouden. Vele vrijwilligers en consumenten in heel Nederland dragen hier een steentje aan bij. Op honderden locaties in Nederland – in supermarkten, kerken en scholen – zamelen duizenden vrijwilligers samen met consumenten producten en geld in voor de allerarmsten in Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië. Ook onze kerk doet weer mee, op de Dankdag voor gewas en arbeid op woensdag 7 november kunt u weer producten inleveren in de bijzaal van de kerk. Dorcas ondersteunt met de voedselpakketten de allerarmsten. Veel van hen leven teruggetrokken en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor en komen, vanwege gezondheidsproblemen of ouderdom de deur niet meer uit. De ontvangers van een pakket worden zorgvuldig door lokale partnerorganisaties geselecteerd. Met een voedselpakket wordt het leven de komende wintermaanden dragelijker. Het pakket is een bemoediging, een belangrijk steuntje in de rug. We laten hiermee zien dat duizenden mensen in Nederland om hen geven. Doet u mee door op Dankdag enkele van onderstaande producten in te leveren in de bijzaal van de kerk? Giften voor de transportkosten van de voedselpakketten zijn van harte welkom in de collectebus op 7 november. Voor meer informatie kunt u kijken op www.dorcasvoedselactie.nl of neem contact op met:
Helena van Lenten tel: 451 35 12 of Nellie Vlastuin tel: 458 19 22


‘Anders dan je denkt’: Kerstviering voor de buurt op 21 december
Waarschijnlijk denken we allemaal dat we het Kerstverhaal van binnen en van buiten kennen. Jozef en Maria, het Kindje, de stal, de wijzen uit het Oosten en de herders en engelen. Maar klopt dat wel? Valt er in dit overbekende verhaal nog iets nieuws te ontdekken? Wellicht!
Via het thema van dit jaar, ‘Anders dan je denkt’, willen we proberen om deze geschiedenis vanuit een ander gezichtspunt te benaderen.
U/jij bent van harte welkom om dit met ons mee te vieren.
Voor het echter zover is, kunnen we nog wat hulp gebruiken. We zouden het fijn vinden als u mee wilt zingen in het koor (oefendata zijn de zondagen 18/11, 25/11, 02/12, 16/12, steeds na de middagdienst). De lat ligt niet heel hoog, u hoeft dus niet héél goed te kunnen zingen. Mocht u liever (ook) op een andere manier meehelpen dan kunt u denken aan het inrollen van kaarsen in de flyers, de kaarsen bezorgen, en het versieren van de hal van de kerk.
Opgeven kan bij Eline van der Hoek (mpvanderhoek@planet.nl)

Uitnodiging voor jong en oud!
Zondag 4 november D.V. hebben we u wat te vertellen.
Na de middagdienst (18.00 uur – 19.45 uur) over de zendingsconferentie die we begin dit jaar bezocht hebben.
De zendingscommissie zal voor de inwendige mens zorgen.
Добро пожаловать! Hartelijk welkom!

Najaarscollecte – Predikanten en kerkelijk werkers in Azië
De Filipijnen, een land met meer dan 7.000 eilanden en een prachtige natuur. Maar ook een land waar regelmatig natuurrampen plaatsvinden, zoals aardbevingen, tyfoons en vulkaanuitbarstingen.
Het grootste deel van de bevolking is rooms-katholiek, maar dat is vaak alleen in naam. Samen met de ABCCOP – een alliantie van bijbelgetrouwe christelijke gemeenten – steunt de GZB initiatieven om nieuwe gemeenten te stichten. In één jaar tijd zijn er maar liefst 85 nieuwe gemeenten ontstaan. Het werk wordt gezegend!
Met zo’n grote toename van kerken groeit ook de vraag naar predikanten en kerkelijk werkers. Iljo de Keizer, zendingswerker op de Filipijnen, is coördinator van het theologisch onderwijs op de Filipijnen. Daarnaast coacht ze toekomstige predikanten tijdens hun studie en de eerste jaren daarna.
De GZB steunt het werk op de Filipijnen om nieuwe gemeenten te stichten en kerkelijk werkers op te leiden. Uw gebed en financiële steun zijn daarbij onmisbaar. Geef aan de collecte of maak uw gift over op NL91 INGB 0690.7624.45 t.n.v. GZB, Driebergen o.v.v. ‘Najaarscollecte’. Alvast dank voor uw bijdrage.
De zendingscommissie

Inzameling Oost Europa Zending
Beste gemeenteleden, binnenkort is er weer een inzameling voor Oost Europa Zending. Daarom vraag ik u weer vriendelijk om uw (kinder)kleding in dichte zakken aan te leveren op zaterdag 17 november tussen 10.00 en 12.00 uur bij de Nieuwe Westerkerk. Dekens, dekbedden en -overtrekken maar ook speelgoed, zijn van harte welkom! Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw bijdrage zelf te komen brengen die dag, mag u mij bellen (06-5368 4653) dan kom ik het bij u ophalen.
Wol: Ook nogmaals een oproep om nog een keer in de kast te kijken voor wol. Zodat mw. Donker deze winter weer prachtige sjaals kan breien voor de mensen daar. U mag de wol ook tussendoor afgeven bij koster De Jong.
Alvast hartelijk dank en tot ziens.
Pieter Kreuk

Wat wij geloven ten aanzien van Israël
Stelling 6 – Wij geloven dat de Heere trouw zal blijven aan al de Verbonden die Hij met Israël gesloten heeft, maar ook aan de beloften die Hij aan de gemeente van Jezus Christus heeft gegeven.
God heeft Zijn volk niet verworpen en ook niet tijdelijk terzijde gesteld. Israël blijft de spil in Gods heilsplan voor de wereld. In Romeinen 11 staat; Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet! Is dan het duidelijke antwoord. Aan het eind van zijn indrukwekkende betoog over het geheim hiervan roept Paulus kort en bondig uit: “Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk”. In de kerkorde van de PKN horen we daar de sterke echo van, als er staat: “De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël ”. Dit laatste staat juist de laatste tijd weer ter discussie binnen de PKN. We zijn blij, dat bij monde van de scriba Dr. R. de Reuver is aangegeven, dat de verbondenheid met het volk Israël onopgeefbaar is. Dit omdat het jodendom de wortel is van het christendom. Daarbij behoorde Jezus tot het Joodse volk. In Romeinen 13: 8-13 staat dat ook de volken de God van Israël zullen aanbidden en prijzen. “Daarom zal ik U belijden onder de heidenen, en Uw naam lofzingen. En verder zegt Paulus: “Wees vrolijk heidenen met Zijn volk! Loof de Heere, alle heidenvolken, en prijs Hem, alle volken!”
(Bron,Christenen voor Israël)
Commissie Kerk en Israël

Bedankt
In memoriam…. onze moeder, mw. Poot-van Wijgerden.
Het is al weer 4 maanden geleden dat onze moeder op 4 juli na een kort heftig ziekbed in Rijckehove overleed, na net een vol jaar in de Vijverhof te hebben gewoond.
Wij, als familie, bedanken alle mensen die moeder in dit laatste levensjaar hebben bezocht met warme belangstelling, kaarten hebben gestuurd en pastoraal hebben bijgestaan met mooie brieven, troostende teksten e.d.
Na haar overlijden zijn wij aangenaam getroffen door de grote stroom bezoekers tijdens de condoleance vanuit de gemeente en bij de mooie gevoelvolle herdenkingsdienst in de Westerkerk.
Ds. Schuurman bedanken wij voor de vele bezoeken aan moeder in die laatste weken en de gesprekken met ons persoonlijk of via de mail, mw. Corrie Zwijnenburg en ouderling Kaptein.
Samengevat is de gemeente van “De nieuwe Westerkerk” zoals je je een gemeente zou wensen.
Wij bedanken u allen!
Anja Verloop (Nico†) Adrie en Elly,
Wim en Gerda,
Jan en Gyöngyi,
kleinkinderen en achterkleinkinderen

Dankwoord
Zondag 14 oktober was onze laatste kerkdienst in de Westerkerk. Veel mensen hebben na de diensten nog even persoonlijk van ons afscheid genomen. Het heeft ons heel goed gedaan. In de jaren waarin we lid waren van de gemeente leefden velen met ons mee bij lief en leed. Wij willen dominee en mevrouw Schuurman, de kerkenraad en de gemeente hiervoor hartelijk dank zeggen. We wensen u allen voor de toekomst Gods rijke zegen toe.
Fam. J. van Dijk