KerkNieuws 2018 – nr 17Bijbelkring 
Onze tweede ontmoeting hopen we op donderdag 1 november te hebben. Om 10.00 uur staat de koffie klaar. We beginnen om 10.15 uur. We gaan verder met het eerste boek Samuël. Aan de orde komt 1 Samuël 2: 11-26. Ik noem nog een keer het boekje dat ik als leidraad gebruik: ‘Uw dienaar luistert’ – geschreven door ds. W.J. Westland. Weet u welkom!


Catechisaties – herfstvakantie

De eerste avonden hebben we gehad. Je kunt er als catecheet tegenop zien. Maar als je eenmaal met de jongeren rond de Bijbel bezig bent, is het ook mooi om te doen. Ik ben dankbaar dat er ook een aantal belijdeniscatechisanten is. We hopen en bidden dat God de catechese zegent.
Tijdens de herfstvakantie vervallen de catechisaties (het gaat om maandag 22 en dinsdag 23 oktober). Na zondag 28 oktober verwachten we alle jongeren weer op de bekende tijden.

Huwelijkstoerusting
Tot 1 november kunt u zich bij de scriba of bij mij opgeven voor deze toerusting. Hopelijk komen we op 5 aanmeldingen – die vormen zoals afgesproken de ondergrens. De doelgroep is breed: jonggehuwden, echtparen die al langer samenzijn, en ook jongeren met trouwplannen.
Nog wat aanvullende info naar aanleiding van een vraag: het is de bedoeling dat de partners tijdens gespreksmomenten met elkaar over de verschillende aspecten doorspreken (dus één op één). Het is niet de bedoeling dat alles plenair wordt gedeeld. Wellicht helpt deze kanttekening om je alsnog aan te melden. Als er voldoende opgaven zijn, gaan we concrete stappen zetten qua organisatie (data, het vragen van sprekers).

Herfstvakantie
Van 20 – 27 oktober heb ik vrij. Bijzonderheden kunnen bij de scriba, ouderling G.D. de Heer, worden gemeld (0180-785949).

Bediening Heilige Doop
Aanstaande zondag – 14 oktober – zal in de morgendienst de Heilige Doop aan enkele kinderen worden bediend. Elke doopdienst is een zichtbaar teken van Gods trouw. Hij gedenkt en bevestigt Zijn verbond. We zien uit naar een gezegende dienst, niet alleen voor de ouders die hun kind laten dopen, maar ook voor heel de gemeente. We beseffen vaak niet half hoe kostbaar de Heilige Doop is. Hopelijk spoort de bediening van dit sacrament ons aan om des te meer te leven uit wat God ons in de Doop toezegt en verzekert. Zullen we biddend om de ouders en hun kinderen heen staan? We dragen als gemeente een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de jonge gezinnen.

Leerdienst
Eveneens op 14 oktober een volgende leerdienst. Centraal staat ’s middags wat de Catechismus belijdt ten aanzien van bekering. Er valt van zondag 33 veel te leren. Het is een van de centrale passages uit onze belijdenis. Bijbelse lijnen worden kort en kernachtig samengevat. Er wordt bovendien op pastorale manier leiding gegeven aan het leven van het geloof. We hopen elkaar die zondag in de beide diensten te ontmoeten.

Tenslotte
* Op zondag 28 oktober zingen we twee coupletten van het Lutherlied in verband met de Hervormingsdag die enkele dagen later op de 31ste oktober valt.
* Vanuit De Fallastraat een hartelijke groet aan u en jullie allen.
J.C. Schuurman


Verslag kerkenraadsvergadering

Op maandag 1 oktober vergaderde de kerkenraad. Na de bezinning door br. Kreuk, spraken we hier nog over door met elkaar.
Bij de mededelingen werd o.a. enkele pastoralia gedeeld en werd er gemeld dat ds. G. van Meijeren inmiddels als de nieuwe classispredikant bevestigd is. Ook hebben we o.a. over de volgende onderwerpen gesproken: het opstellen van een tweetal voor de vacature wijkouderling (zie hieronder), het vaststellen van het beleidsplan (zie eveneens hieronder), de privacyverklaring van de wijk West en de voortgang van de verbouwing. Ook werd het jeugdwerkverslag 2017-2018 besproken. Er is veel werk verricht, er zijn veel mooie bijeenkomsten geweest. Hartelijk dank voor iedereen die zich hiervoor (op welke wijze dan ook) heeft ingezet!

Dubbeltal
In zijn laatstgehouden vergadering heeft de kerkenraad in de vacature wijkouderling br. De Heer het volgende dubbeltal opgesteld:
• Br. F.P. Vlastuin
• Br. E.J. Vuik
De stemmingsvergadering zal plaatsvinden op D.V. donderdag 1 november om kwart voor 8 in de kerk. Wij bevelen de genoemde broeders in uw voorbede aan.

Veilige kerk: vertrouwenspersonen
De kerk is niet alleen een plaats van geestelijk actief zijn, maar ook een plaats van onderlinge contacten en gezelligheid. Dat betekent ook dat we ernaar streven dat iedereen (kinderen, jongeren én volwassenen) zich bij ons veilig en thuis voelt. We zijn door de Heere aan elkaar gegeven in de gemeente en dat geeft ons op alle terreinen een grote verantwoordelijkheid naar elkaar! Van iedereen in de gemeente verwachten we dat hij/zij zich laat leiden door het liefdesgebod dat de Heere Jezus ons zelf heeft gegeven: “U zult uw naaste liefhebben als uzelf”.
We lezen in de media steeds vaker van grensoverschrijdend gedrag, helaas ook in de kerk. Dat is aanleiding geweest voor de kerkenraad zich hierop te bezinnen. Eén van de uitkomsten daarvan is het aanstellen van twee vertrouwenspersonen (tot nu toe bekleedt de scriba deze functie). De kerkenraad heeft de voorkeur uitgesproken dat dit twee niet-kerkenraadsleden betreft. Inmiddels zijn mw. E.A. (Liesbeth) Hofman-van Buren en dhr. T. (Tiemen) Schouten bereid gevonden deze functie op zich te nemen. Zij zullen hiervoor ook een cursus volgen. Over enige tijd zullen zij hun werk verder onder de aandacht brengen.

Beleidsplan
Onlangs heeft de kerkenraad de gehouden gemeente-avond over het beleidsplan geëvalueerd. De input die u ons daar gaf is door de beleidsplancommissie meegenomen bij de totstandkoming van het definitieve beleidsplan. Hartelijk dank daarvoor! Na bespreking is de kerkenraad tot vaststelling hiervan overgegaan. Het is onze bedoeling u als gemeente bij de verdere uitwerking van de in het beleidsplan genoemde zaken te betrekken. Binnenkort zal het beleidsplan op de website worden geplaatst.

Bijbels om weg te geven
De kerkenraad heeft vijftig exemplaren van De Levensbron ontvangen. Deze uitgave bestaat uit het Nieuwe Testament en de Psalmen (in de Herziene Statenvertaling) en is bedoeld om weg te geven aan mensen die niet gewend zijn in de Bijbel te lezen. Fijn als u een Levensbron wilt weggeven! U kunt één (of meerdere) exemplaren vragen aan de scriba.
Scriba

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.
Collecten september 2018
Kerk € 1.913,33
Kerkenwerk in eigen wijkgemeente € 398,75
Onderhoud kerkgebouw € 322,20
Energieverbruik € 338,51
Onderhoud orgel € 403,15
Ontvangsten bank/giro september
Giften godsdienstonderwijs € 15,00
Giften kerk € 165,00
Kerkbalans 2018
Begroot € 103.000,00
Toegezegd € 110.015,00 is 106,81% t.o.v. begroting.
Ontvangen betalingen Kerkbalans 2018
Per bank/giro augustus € 86.786,04
Ontvangen september € 4.840,46
Totaal t/m september € 91.626,50 is 83,29 % t.o.v. toegezegd in 2018.
Solidariteitskas 2018
Per eind augustus € 3.815,00
Ontvangen in september € 50,00
Totaal t/m september € 3.865,00
Thermometerstand per ultimo september 2018
Benodigd voor fase 2 in 2018 € 139.175,00
Benodigd voor fase 2 in 2019 € 73.900,00
€ 213.075,00
Stand van ontvangsten
per ultimo augustus 2018 € 138.366,53
Giften via de bank € 2.500,00
Giften per kas € 273,05
Uitgangscollecte september € 456,05
Opbrengst oud papier
juni t/m augustus 2018 € 478,40
Verkoop stenen € 500,00
Totaal van de ontvangsten t/m september 2018 € 142.574,03
Saldo nog te financieren € 70.500,97

Giften september
Voor de kerk
via ds. Schuurman € 40,00
via ds. Schuurman € 25,00
via ds. Schuurman 2 x € 20,00
via ouderling Kaptein € 20,00
Voor het verbouwingsfonds
via ouderling Kaptein € 28,05
via mw. Goudriaan-Bongers € 10,00
Voor de diaconie
via ouderling Kaptein € 20,00
via diaken Vlastuin € 5,00
Voor de kerktelefoon
via mw. Aaldijk-Lindhout € 10,00
via mw. Goudriaan-Bongers € 40,00
Voor het ouderenwerk
via mw. Ankersmit € 10,00

Opbrengst verjaringsfonds
juli – augustus – september
Mw. Goudriaan-Bongers € 173,10
Mw. Heutink € 62,00
Mw. Rink-Kreuk € 47,00
Mw. Moree-v.d. Blom € 30,80
Mw. Kreuk-Both € 20,20
via de collectezak € 105,00
Totaal € 438,10

Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Op D.V. woensdag 17 oktober hoopt broeder Roggeveen u en jou mee te nemen naar de openbaring van Jezus aan Johannes. U/jij bent allen van harte welkom, de avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.
Peter Boelhouwers

Bestemming zendingsbussen
De bestemming van de zendingsbussen voor de maanden oktober, november en december is voor Centraal-Azië. De GZB ondersteunt al vele jaren toerustingsprogramma’s in lokale kerken daar.
In de afgelopen jaren zijn kerken in Centraal-Azië enthousiast geworden over het TEE-programma (TEE =Theological Education by Extension).
Een praktische, laagdrempelige cursus waar de deelnemers huiswerk maken, elkaar wekelijks ontmoeten in een kring en opdrachten krijgen om de lesstof in praktijk te brengen. Voorgangers zien een groot verschil onder gemeenteleden die de TEE-lessen volgen: ze zijn actiever in de gemeente, brengen hun geloof gemakkelijker onder woorden en hebben meer oog voor hun naaste. Daarnaast wordt TEE veel gebruikt in huisgemeenten zonder eigen voorganger. Omdat voorgangers de vrucht van het werk zien, gaan ze ermee door, ondanks de boetes die ze riskeren. Zoals u weet hebben wij (Grada en Peter) in het voorjaar op een conferentie enkele van deze voorgangers en TEE-coördinatoren op een conferentie ontmoet.
Op zondag 4 november D.V. na de middagdienst willen wij u daar graag meer over vertellen. Zet deze datum vast in uw agenda, over de verdere invulling van de avond hopen wij u later te informeren.
De Bijbelcursussen zijn voor heel veel christenen in Centraal-Azië erg belangrijk bij de groei in hun geloof.
Lesmateriaal voor 8 personen kost € 35,- en een training voor een kringleider € 100,-.  Een gift is welkom in de zendingsbussen en op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project CA.1.101.
De zendingscommissie

Bedankt
Hartelijk dank voor de vele kaarten en belangstelling uit de gemeente rond ons 45-jarig huwelijksjubileum.
Fam. A. de Groot