KerkNieuws 2018 – nr 16

 

 

 

Catechisaties
De uitnodigingen zijn uitgereikt. De opening van het winterwerk ligt achter ons. Volgende week beginnen de catechisaties op maandag 1 en dinsdag 2 oktober. Laten we proberen om er meteen de eerste keer te zijn. De indeling van de groepen en de uren is als volgt:
Maandag, 19.00 uur: 12 en 13 jaar
Maandag 19.00 uur: 14 en 15 jaar
Dinsdag 18.45 uur: 16 en 17 jaar
Dinsdag 19.45 uur: 18+
Dinsdag 20.45 uur: belijdeniscatechese


Bijbelkring overdag

Onlangs heb ik al geschreven dat we deze winter de Bijbelkring overdag willen houden. We zijn benieuwd hoe dit zal gaan. De eerste keer is op donderdagmorgen 11 oktober. Om 10.00 uur is er koffie. We beginnen om 10.15 uur en stoppen rond 11.30 uur. Er is recent een nieuw bijbelstudieboekje verschenen in de Artios-reeks van ds. W.J. Westland rond de persoon van Samuël (titel: ‘Uw dienaar luistert’). Dit wil ik als leidraad gebruiken. Om te beginnen komt 1 Samuël 1:1-22 aan de orde. Weet u van harte welkom.
Degenen die overdag niet kunnen verwijs ik nog een keer naar de huisbijbelkringen en de mannen- en vrouwenverenigingen.


Jongerenkring

We gaan ook weer verder met de kring die enkele jaren geleden is gestart als een vervolg op de belijdeniscatechisatie. Degenen die dit voorjaar belijdenis deden heb ik via de mail al uitgenodigd. De anderen hoop ik ook weer te ontmoeten. Ieder die zich wil aansluiten is van harte welkom. De eerste keer is op donderdag 11 oktober om 20.00 uur in de consistorie van de kerk. Ook nu bespreken we een boekje van ds. H.J. van der Veen. Het is een serie die goed bevalt. Het deeltje gaat over het gebed en heeft als titel ‘Opgeheven handen’ (ISBN:9789023950028). Zullen we het weer zo doen dat ieder het zelf even bestelt? Dat werkte vorig jaar goed.

Huwelijkstoerusting
Één echtpaar meldde zich al aan. Hopelijk komen er meer aanmeldingen. Als we op vijf echtparen kunnen rekenen, gaat de toerusting door. Kort de belangrijkste gegevens op een rij:
– Het gaat om vier ontmoetingen in het voorjaar van 2019 met een frequentie van één keer per maand.
– Thema’s: het huwelijk in Bijbels licht, communicatie en verschillen tussen man en vrouw, seksualiteit, geloofsbeleving en huiseredienst. Voor enkele onderdelen willen we deskundigen uitnodigen.
– Aanmelden kan tot 1 november bij mij of bij de scriba.

Prediking
Het is al weer even geleden dat we een leerdienst hadden. Zondagmiddag 30 september pakken we de draad weer op. We zijn toe aan zondag 32 van de Heidelberger Catechismus. Hier begint het derde hoofddeel van onze belijdenis over de ‘dankbaarheid’. Er komen belangrijke dingen aan de orde over de vernieuwing van ons leven. We hopen die middag veel te ‘leren’. Er zal zoals – gebruikelijk in een leerdienst – een A4’tje beschikbaar zijn. Op de Israëlzondag 7 oktober ga ik niet voor. Mijn zwager ds. H.J. Lam zal dan worden verbonden aan de gemeente van Werkendam. We willen daar als familie graag bij zijn.

Tenslotte
* Nu het winterwerk begonnen is wensen we ieder die een taak heeft veel kracht en zegen toe, opdat we het werk in de gemeente ‘met hart en ziel’ doen, zoals we zondag hebben gehoord (thema van de preek opening winterwerk).
* Van mijn vrouw en mij een hartelijke groet.
J.C. Schuurman

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Collecten augustus 2018
Kerk € 1.597,73
Pastoraat en eredienst € 350,90
Jeugd- en jongerenwerk € 355,67
Orgelconcerten € 558,00
Ontvangsten bank/giro augustus
Giften godsdienstonderwijs € 15,00
Giften kerk € 10,00
Kerkbalans 2018
Begroot € 103.000,00
Toegezegd € 109.975,00 is 106,77% t.o.v. begroting.
Ontvangen betalingen Kerkbalans 2018
Per bank/giro juli € 81.302,59
Ontvangen augustus € 5.483,45
Totaal t/m augustus € 86.786,04 is 78,91% t.o.v. toegezegd in 2018.
Solidariteitskas 2018
Per eind juli € 3.565,00
Ontvangen in augustus € 250,00
Totaal t/m augustus € 3.815,00
Thermometerstand per ultimo augustus 2018
Benodigd voor fase 2 in 2018 € 139.175,00
Benodigd voor fase 2 in 2019 € 73.900,00 € 213.075,00
Stand van ontvangsten
per ultimo juli 2018 € 137.920,88

Giften per kas € 77,75
Uitgangscollecte augustus € 367,90
Totaal van de ontvangsten t/m augustus 2018 € 138.366,53

Saldo nog te financieren € 74.708,47

Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Na de gezamenlijke Sing-in met de vrouwenverenigingen hopen wij op D.V. woensdag 3 oktober weer voor het eerst als mannenvereniging samen te komen. Een mooie gelegenheid om voor het eerst of opnieuw kennis te maken met onze vereniging. Alle mannen jong en oud zijn van harte welkom om vrijblijvend kennis te maken. Deze avond wil Arjen Uitbeijerse de aanwezigen meenemen in 400 jaar Dordtse Leerregels. Ook wat ze heden ten dage nog zeggen. De avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur, u/jij bent van harte welkom!
Peter Boelhouwers

Vrouwenvereniging ‘De Heere is onze Banier’
Op D.V. 10 oktober hopen we hoofdstuk 2 van het Bijbelboek Jeremia te behandelen. Ook al heeft u de eerste avond gemist …kom gerust deze tweede avond. Om 19.45 uur staat de koffie klaar in de bijzaal van de kerk. Van harte welkom namens,
Ada, Corrie, Ellen en Wilma

Jeugdclub ‘De Toevlucht’
Kom erbij, (iedereen die hoort bij de Toevlucht) dat is het HGJB- thema van dit jaar voor jeugdclub de Toevlucht. Dat betekent dat alle kinderen uit groep 4, 5 en 6 erbij mogen komen. Vrienden, vriendinnen, nichtjes en neefjes: neem ze maar mee. Hoe meer hoe gezelliger. We gaan dit jaar weer aan de slag met de Bijbel en starten op donderdagavond 4 oktober om 18.45 uur met een verhaal over Abram. Ook kun je weer chillen, spelletjes doen en knutselen.
We hebben 4 nieuwe leidinggevenden, dus dat wordt een vrolijke boel. We zien naar jullie uit, de leiding,
Anneleen, Evelien, Margriet, Marjolein en Mark

Boemerang
Vind jij het leuk om met elkaar na te denken over het geloof, te eten en samen te zijn?
Kom dan naar de Boemerang! Op 7 oktober hopen we de eerste avond te hebben.
Alle jongeren vanaf 20 jaar zijn van harte welkom in de basement na de middagdienst.
Huib-Jan, Laurens, Geertje en Jeline

Oproep weeksluiting De Rozenburcht
Elke vrijdagmiddag wordt om 15.00 uur in De Rozenburcht een weeksluiting gehouden. Vrijwilligers begeleiden dan de bezoekers van hun kamer naar deze bijeenkomst en na afloop van de weeksluiting worden de bezoekers weer teruggebracht. We doen dit bij toerbeurt 1 x in de 6 weken.
Om dit rooster te handhaven, zijn we dringend op zoek naar enkele vrijwilligers. Voelt u wat voor dit dankbare werk?
Kom dan gerust eens op vrijdagmiddag kijken. Wellicht wordt u dan ook vrijwilliger. We (en natuurlijk de bezoekers) zouden dit erg op prijs stellen. Meldt u aan als vrijwilliger!
We zouden onze groep van vrijwilligers graag wat willen uitbreiden.
Tevens zoeken we ook naar vrijwilligers die orgel kunnen spelen, om bij de weeksluiting te begeleiden.
Neem gerust contact op:
W. J. Goudriaan, tel. 010-4510415, wj.goudriaan@hotmail.com

Uitnodiging
Op D.V. 9 oktober hoopt in de Nieuwe Westerkerk te spreken ds. K. Kant van Christenen voor Israël over; De plaats van Israël in Gods beloften. Over Israël zijn de meningen nogal verdeeld ook binnen de kerken. Kun je nog zeggen dat het huidige Israël op één lijn staat met het Bijbelse Israël? Is met de komst van Jezus alles niet heel anders geworden? Hoe lezen we de teksten uit het Oude Testament in het licht van het Nieuwe Testament ten aanzien van Israël?
Ds. Kant zal met behulp van een PowerPoint presentatie duidelijke lijnen trekken tussen veel teksten uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Hij zal duidelijk maken dat Israël nog steeds Gods volk is en dat Israël een grote en blijvende rol speelt in Gods heilsplan met de wereld. Ook het Nieuwe Testament getuigt daar van.
Ds. K. Kant was tot 2018 predikant van de Gereformeerde Kerk in Katwijk aan Zee. Sinds 1 juli 2018 is ds. Kant directeur van de internationale tak van Christenen voor Israël. Hij volgde zijn opleiding theologie tot 1993 aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
Ds. Kant: “Ik vind het belangrijk dat mensen binnen de kerken zich bewust worden van de blijvende plaats voor Israël.”
Er is een tafel met producten uit Israël aanwezig. Er is een collecte voor het internationale werk van Christenen voor Israël. We heten u allen van harte welkom op 9 oktober om 20.00 uur in de Nieuwe Westerkerk.
Commissie Kerk en Israël

Bijzonder cd-project: talent voor talent!

Jan Jaap in de Grote Kerk van Epe (opnamelocatie cd)

Jan Jaap Korevaar (regelmatig te gast in onze gemeente) is een bijzonder mens! Ieder die hem kent, zal dat beamen. In de 27 jaar waarin hij het leven deelt met vele anderen, heeft hij al heel wat mooie herinneringen in levens achtergelaten, niet in het minst vanwege zijn muzikaliteit. Jan Jaap heeft het Williams Beuren Syndroom. Mensen met dit syndroom hebben een verstandelijke beperking, maar zijn vaak buitengewoon muzikaal. Ook bij Jan Jaap bleek al heel jong zijn muzikale talent. Orgelspelen is zijn passie, zijn uitlaatklep en… zijn missie! Zijn orgelspel ontroert en inspireert! Zijn beperking heeft hem er zeker niet van weerhouden om dit talent te ontwikkelen.
Zijn droom is de uitgave van een eigen album. En die droom wordt werkelijkheid. Na maanden hard werken wordt zijn cd met orgelimprovisaties op 6 oktober 2018 gepresenteerd met een feestelijk concert: een benefietconcert. Want Jan Jaap wil heel graag laten zien dat mensen met een beperking ertoe doen en er kunnen en willen zijn voor de ander (het goede doel). Aan het concert wordt tevens meegewerkt door het koor Onbeperkt Talent uit Ede.
Passie voor muziek en vreugde in het maken van muziek zijn dé centrale thema’s op 6 oktober. Daarnaast willen Jan Jaap, de koorleden en de musici hun talenten inzetten om daarmee kinderen met een beperking of leerachterstand de mogelijkheid te geven om hún talenten te ontwikkelen. De opbrengsten vanuit het cd-project en het benefietconcert zijn bestemd voor het Rainbow Centre van de organisatie Victory4All. In en vanuit dit centrum wordt met veel toewijding gewerkt aan een betere toekomst voor kinderen in de sloppenwijken van Jeffrey’s Bay en Humansdorp (Zuid-Afrika). Deze kinderen verdienen een veilige plaats en een liefdevolle omgeving waar zij in de gelegenheid gesteld worden hun talenten te ontwikkelen.
Kortom: wie op 6 oktober 2018 naar de Andreaskerk in Putten komt, zal met ingehouden adem luisteren en zal op adem komen tijdens dit adembenemende concert.
Datum: zaterdag 6 oktober 2018.
Locatie: Andreaskerk, Voorthuizerstraat 14, 3881 SH Putten.
Medewerking wordt o.a. verleend door: Jan Jaap Korevaar (orgel) en het koor Onbeperkt Talent (Ede) o.l.v. Karen Brouwer.
Toegang: de toegang is vrij! Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten en ten bate van het Rainbow Centre. Verder wordt de cd van Jan Jaap Korevaar te koop aangeboden.
Aanvang: 19.30 uur.
Cd bestellen: wie het concert niet kan bezoeken, kan de cd ook bestellen.
Meer informatie: cdjj@solcon.nl of 0612176373.

Bedankt
Graag willen we iedereen bedanken die heeft meegeleefd tijdens ons 25-jarig huwelijksjubileum. Heel veel kaarten, goede woorden en handdrukken maakten ons duidelijk hoe de gemeente om elkaar heen staat. Hartelijk dank daarvoor. Vooral dank aan de Heere die door Zijn trouw onze trouw mogelijk maakt.
Marjolein en Jan Vermeulen

Hartelijk dank
Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het meeleven dat ik van u ontvangen heb tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en de revalidatie daarna in Avanze. Uw bezoek, telefoontje of kaart heb ik bijzonder gewaardeerd! Bovenal heb ik in alles de nabijheid van de HEERE ervaren. Hem zij alle dank en eer.
M.L. Molenaar