Kerknieuws 2018 – nr 15


(Belijdenis)catechisatie

* De uitnodigingen zijn uitgereikt. Ik hoop dat veel jongeren zich inmiddels hebben opgegeven voor de catechisatie, en dat ouders dit ook stimuleren. We beginnen op maandag 1 en dinsdag 2 oktober. In het volgende KerkNieuws komt het overzicht van de verschillende uren te staan – je kunt het nu al vinden op de uitnodiging en op de website van de Nieuwe Westerkerk.
* Inmiddels zijn er ook aanmeldingen voor de belijdeniscatechisatie, zodat we in het nieuwe seizoen met een groep aan de slag gaan. Daar ben ik dankbaar voor. Misschien zijn er nog gemeenteleden die het overwegen om mee te doen. Schroom niet, ook al is het nog niet helder of je ook belijdenis zult doen. We bezinnen ons op belangrijke kernthema’s. Aanmelden kan bij mij of via de website. Het is wel fijn als u of jij zich van te voren opgeeft, zodat ik weet op hoeveel deelnemers ik kan rekenen (ook met het oog op het bestellen van het boekje dat we gebruiken). De eerste keer is op dinsdag 2 oktober om 20.45 uur in de Nieuwe Westerkerk.


Opening winterwerk

Het startweekend nadert alweer. Op zaterdag 22 en zondag 23 september is het zover. Voor de zaterdag is een programma voorbereid door een commissie. Nu al een woord van dank voor de inzet om er iets moois van te maken. In de openingsdienst staat het thema van de HGJB centraal. Dat luidt: ‘Met hart en ziel’. Het aangereikte Bijbelgedeelte is Deuteronomium 6:1-9. Er is die zondagmorgen een liturgie beschikbaar. De schriftlezing wordt verzorgd door twee jongeren. Het is een treffend en ook kernachtig gedeelte om aan het begin van een nieuw seizoen naar te luisteren. We zullen ook voorbede doen voor allen die een taak in de gemeente hebben, zowel binnen het jeugdwerk als onder ouderen. Zonder Gods hulp kan er geen zegen op het winterwerk rusten. Maar we mogen verwachten dat de Heere werkt door Zijn Woord, zoals Hij heeft beloofd.


Huwelijkstoerusting

Binnen de kerkenraad is nagedacht over huwelijksavonden voor stellen die al getrouwd zijn of gaan trouwen. Het lijkt ons goed om een stukje toerusting te bieden. Juist omdat het huwelijk zo kostbaar maar tevens kwetsbaar is. We denken aan vier ontmoetingen in het voorjaar van 2019 met een frequentie van één keer per maand. Thema’s die aan de orde komen zijn: het huwelijk in Bijbels licht, communicatie en verschillen tussen man en vrouw, seksualiteit, geloofsbeleving en huiseredienst. Voor een deel zullen we de avonden zelf verzorgen, maar voor enkele thema’s willen we deskundigen van buiten vragen.
Dit bericht is bedoeld als een aankondiging en ook als een uitnodiging om je aan te melden. We hopen dat er belangstelling voor deze avonden is. Aanmelden kan tot 1 november bij mij of bij de scriba. We hebben afgesproken dat we deze toerusting alleen houden als er minimaal 5 echtparen meedoen. Het zou mooi zijn als er in ieder geval zoveel aanmeldingen komen. We verwachten wel dat de deelnemers alle avonden aanwezig zijn, mede gezien de kosten die gemaakt zullen worden.

Tenslotte
* Waar de preek zondag 16 september overgaat heb ik nog niet helder nu ik deze regels schrijf. Ik ben nog volop bezig met de avondmaalspreken over Habakuk. De tekst voor zondag 23 september is hierboven al genoemd.
* Op dinsdag 25 september gaan we weg met de ouderen. We zien uit naar een mooie reis. Het is om deze reden dat we een week later met de catechisaties beginnen. Maar Pasen valt laat in het komende voorjaar zodat er voldoende tijd is om aan de 20 keer catechisatie toe komen.
* Een hartelijke groet aan u en jullie allen.
J.C. Schuurman

Vanuit de kerkenraad
Op 3 september vergaderde de kerkenraad weer voor het eerst na de vakantie. In de bezinning dachten we na (en spraken we) over: een discipel van de Heere Jezus belijdt Zijn Meester. Na een goede bespreking kwamen we toe aan de rest van de agenda. Er was veel dat de aandacht vroeg. Een greep uit de zaken die aan de orde kwamen: aanstellen van vertrouwenspersonen, voorbereiding ambtsdragersvergadering PKN Capelle, vacature ouderling (zie hieronder), de draagkracht van de kerkenraad en enkele zaken vanuit de algemene kerkenraad.
Aangezien we geen vaste notulist hebben werd er tot nu toe bij toerbeurt genotuleerd. Ter vergadering biedt br. Simonse zich aan om voortaan te notuleren. Fijn!
Dit jaar is jeugdouderling br. Vermeulen aftredend. Hij heeft besloten zich herkiesbaar te stellen. Als kerkenraad zijn we dankbaar voor dit besluit! Eveneens is er teruggeblikt op de gemeenteavond over het beleidsplan. De commissie zal voor de volgende vergadering enkele aanbevelingen doen voor het vervolg.
Na een korte update over de voortgang van de verbouwing (wat is er veel gebeurd in de afgelopen periode!) wordt de vergadering met gebed afgesloten door br. Vermeulen.

Vacature ambtsdrager
Zoals u ongetwijfeld weet is er op dit moment één vacature binnen de kerkenraad voor wijkouderling (vacature br. De Heer, die scriba is geworden). Wij roepen u op om tot D.V. 30 september 2018 namen in te dienen voor deze vacature. U kunt dit schriftelijk en ondertekend doen via mail, post en via de brievenbus van de scriba in de hal van de kerk. Wilt u meedenken en meebidden? Fijn!

De medische situatie van wijkouderling br. Pals maakt het op dit moment voor hem onmogelijk zijn huisbezoeken te doen. De kerkenraad begrijpt de situatie en heeft op verzoek van br. Pals besloten hem tot het einde van het jaar vrij te stellen van zijn bezoekwerk. Hopelijk zal in de komende tijd het herstel doorzetten! Helaas betekent dit wel dat er in zijn wijk op dit moment geen reguliere bezoeken worden gebracht. Mocht u toch behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u contact opnemen met de scriba (scriba@nieuwewesterkerk.nl of 0180-785949).

Afkondigingen
Ik herinner u nog aan de afspraak m.b.t. afkondigingen en voorbeden: heeft u iets voor de afkondigingen of wilt u graag dat er voorbede gedaan wordt? Wilt u dit dan graag uiterlijk vrijdagavond 22.00 uur doorgeven, bij voorkeur per mail (scriba@nieuwewesterkerk.nl).
De scriba

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Giften augustus 2018
Voor de kerk
via ds. Schuurman € 20,00
via ouderling Kaptein € 20,00
Voor het verbouwingsfonds
via ds. Schuurman € 50,00
via ds. Schuurman € 40,00
via ds. Schuurman € 20,00
via ouderling Kaptein € 50,00
via ouderling Kaptein € 40,00
via br. Koote € 25,00
via mw. Goudriaan-Bongers € 10,00
Voor het ouderenwerk
via mw. Aaldijk-Lindhout € 10,00
Voor de kerktelefoon
via mw. Goudriaan-Bongers € 40,00
Voor godsdienstonderwijs op openbare scholen
via ds. Schuurman € 50,00
via ds. Schuurman € 15,00
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Opening Winterwerk 2018-2019 – ‘Met hart en ziel’
Wie doet er mee? Gezellig met elkaar fietsen, wandelen, spelen in het Bergse Bos, op zaterdag 22 september! Daarna gaan we met elkaar eten in de kerk.
Voor al deze gezelligheid vragen wij € 10,– pp vanaf 12 jaar en € 5,– per kind van 4 t/m 11 jaar, met een max. van € 35,– per gezin.Voor de jongeren (12+) is er een apart programma: vanaf 16.00 uur sporten en barbecueën op het strand aan de Kralingse Plas! We vragen een kleine bijdrage van € 6,–. Jij komt toch zeker ook? En neem je vriend(in) mee. We vragen je om zelf naar de Kralingse Plas te komen, dus niet verzamelen bij de kerk.
Mocht het weer tegen zitten, dan bieden wij een alternatief programma, wat ook heel leuk is. T.z.t. zullen we iedereen die zich heeft opgeven, hierover informeren. Dus bij mooi of bij slecht weer, kom allemaal! Het opgavestrookje kan tot en met zondag 16 september worden ingeleverd in de speciale brievenbus in de hal van de kerk.
Met vriendelijke groet,
Frank en Geronne Vlastuin
Adeline van Mullem
Daniël Izelaar en David-Jan van Dijk (12+programma)
Marlo Schouten

Uitnodiging voor de Sing-in.
Op 19 september start het nieuwe verenigingsseizoen. Vanuit de mannenvereniging en de beide vrouwenverenigingen wordt u allen (jong en oud) van harte uitgenodigd voor de Sing-in. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. We beginnen om 20.00 uur. Tijdens de ruime pauze is er tijd voor ontmoeting en informatie over de verenigingen. We hopen de avond om uiterlijk 21.30 uur af te sluiten. Bij deze van harte uitgenodigd namens de besturen van de verenigingen.

Vrouwenvereniging ‘De Heere is onze Banier’
Met de opening van het winterwerk begint ook het nieuwe verenigingsseizoen. Ook voor de VV ‘de Heere is onze Banier’ start het weer voor alle dames vanaf 45 jaar. We starten op 19 september met een gezamenlijke Sing-in. We nodigen u allen uit op onze leerzame en gezellige avonden waar ook elkaar ontmoeten centraal staat. De bijbelstudie komt ook dit jaar uit de Hervormde vrouw. Ds. J. Hoek behandelt het bijbelboek Jeremia. We leren hem in deze studie kennen als een bewogen profeet die veel mee moest maken in de 40 jaar dat hij in Israël werkzaam is geweest. Het was politiek een zeer onrustige tijd waarin God tot hem ging spreken. Een boodschap die hij door moest geven aan het volk Israël. Benieuwd geworden? Van harte welkom op de 26e september waar om 19.45 uur de koffie klaar staat. De avond sluit rond half 10.
Van harte welkom namens het bestuur van de vrouwenvereniging,
Ada, Corrie, Ellen en Wilma

Jonge Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’
Lieve dames, woensdag 26 september is onze eerste avond van het nieuwe seizoen. We zullen dit jaar het leven van Petrus behandelen. We beginnen om 20.00 uur, de koffie en thee staan klaar om 19.45 uur. De volgende avond is 10 oktober.
Iedere vrouw (tot 45 jaar) is van harte welkom! Lieve groet,
Corinne, Nellie en Eline

Club ‘De Regenboog’
Beste jongens en meiden, de vakantie is voorbij, scholen weer begonnen en club De Regenboog gaat ook weer beginnen.
D.V. 26 september hopen we te starten met de eerste avond van het seizoen.
Wat we allemaal doen? Zingen, bidden, bijbelstudies, spelletjes, knutselen en nog veel meer.
Zit je in groep 7 of 8 en lijkt dit je wat? Dan ben je van harte welkom van 19.00 tot 20.30 uur in de bovenzaal van de kerk.
Hopelijk tot ziens op 26 september.
Marga, Miranda en Gerda

Oproep Spelinloop
Elke 1e zaterdag van de maand is een groepje gemeenteleden actief in het Valeriusrondeel. Kinderen van 4 tot 12 jaar komen daar spelen en knutselen tussen 11.00 uur en 12.30 uur. Met Kerst en/of Pasen wordt het Evangelie gedeeld, het is bijzonder om te merken dat ook kinderen van andere religies soms komen met hun vragen en zich openstellen voor wat we willen delen. In de komende maanden zijn we dringend op zoek naar extra vrijwilligers die tijdelijk een aantal keer willen meehelpen (dit omdat twee van het team met zwangerschapsverlof gaan). Ook zoeken we mensen voor een vaste plek in ons vrijwilligersteam. Je hoeft voor dit dankbare werk geen ervaring te hebben met het werken met kinderen. Een aantal van ons heeft juist op de Spelinloop pas ontdekt hoe leuk het is om iets te betekenen voor die kinderen. Als team hebben we verschillende mensen nodig. Mensen die rustig en aandachtig tijd maken voor een spelletje met dat ene kind dat geen aansluiting heeft. Mensen die creatief zijn en leuke werkjes kunnen bedenken. Mensen die graag inkopen doen voor het tussendoormomentje. Mensen die graag organiseren en de kar trekken. Kortom, er zit vast wel iets bij wat je aanspreekt! Komende data: 6 oktober, 3 november, 1 december.
Contactpersoon Arine Simonse: 06-41688681.
Rinse, Caroline, Nelleke, Inge, Willem, Marga, Arine

Verkoopdagen
Beste gemeenteleden, graag vragen wij uw aandacht voor de komende verkoopdagen op D.V. 26 & 27 oktober aanstaande.
U kunt goede, bruikbare spullen inleveren op dinsdag 23 oktober van 19.00-20.00 uur in de kerk, noteer deze dagen alvast in uw agenda!
Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die een klein stukje van hun vrije tijd willen inzetten voor onze wijkgemeente en Stichting Ontmoeting, het goede doel dat wij dit jaar steunen met een gedeelte van de opbrengst. In de hal van de kerk komen posters te hangen waarop u kunt aangeven wanneer u ons wilt helpen. Wij zoeken vrijwilligers voor het klaarzetten, helpen met de verkoop en voor het opruimen.
Wij zijn ook nog op zoek naar gemeenteleden die de werkzaamheden van Truus en Wim Lamping willen overnemen, de Boom – plankjesverkoop voor het rad van avontuur.
Daarnaast kunnen wij nog D.E. punten gebruiken en willen wij u attenderen op de verkoop van planten tijdens de verkoopdagen. Zijn er door de droogte planten doodgegaan, koop bij ons dan nieuwe. Ook zouden wij het fijn vinden als u tijdens de verkoopdagen uw dagelijkse boodschappen zou willen doen, wij verkopen namelijk: groenten en fruit, planten, bloemen, kaas, oliebollen, enz. Maar ook kaarten, loten waarmee je een fiets of een poppenhuis kunt winnen, boeken, leuke cadeautjes en nog veel meer. Wij rekenen op u!
De verkoopcommissie

Wat wij geloven ten aanzien van Israël
Stelling 5 – Wij geloven dat er een geheimenis van een gedeeltelijke verharding van Israël is omwille van ons, maar dat er bij de kerk ook blindheid is voor Israël en dat er een sluier over de volken ligt.
Met de apostel Paulus erkennen wij dat er tijdelijk en ‘voor een deel een verharding’ over Israël is gekomen. Dit zal slechts duren ‘totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan’ en op een dag heel Israël zalig zal worden. Dit is en blijft een mysterie schrijft de apostel aan de gemeente van Rome. Toen Jezus was verworpen als de beloofde Messias kwam de boodschap van heil tot de heidenen. Het was het verlangen van Paulus om zijn broeders tot jaloersheid te verwekken. De andere kant is….wat hebben wij als christenen gedaan om Israël tot jaloersheid te verwekken? Tot onze schaamte moeten we zeggen dat Joden met name in de christelijke landen van Europa enorm geleden hebben, met als dieptepunt de holocaust. Israël is het volk van Gods verkiezing en verbond gebleven en de Heere heeft de kerk en Israël aan elkaar verbonden. We hebben dus een onopgeefbare verbondenheid met Israël via de Schriften en via Jezus de Messias. Uit dankbaarheid voor wat God ons via Israël gegeven heeft en uit respect voor Israël als het eerste volk dat door God in liefde verkozen werd, zoeken we naar wegen om deze verbondenheid ook zichtbaar te maken door Israël te dienen. Bron, Christenen voor Israël

Uitnodiging
Op D.V. 9 oktober is als spreker Ds. C.G. Kant van Christenen voor Israël uitgenodigd. Hij hoopt bij ons in de Nieuwe Westerkerk te komen spreken over het onderwerp: De plaats van Israël in Gods heilsplan voor de wereld. Aanvang 20.00 uur, de inloop is vanaf 19.30 uur. Toegang vrij. Er zal een collecte gehouden worden voor de genoemde stichting. Ook zijn er boeken van ds. Kant en producten uit Israël te koop.
Commissie Kerk en Israël

Bedankt!
De enorme belangstelling, gebeden, kaarten, berichtjes, bezoeken enzovoort sinds mijn ziekte hebben me zo goed gedaan, dank daarvoor, ook namens Marja. De acute fase is voorbij en de revalidatie is begonnen. Dat zal nog lang duren en de uitkomst is onzeker, maar ligt in Gods Hand, Hij heeft Zijn zorg betoond en is de Getrouwe. Vriendelijke groet,
Fred Pals

Dankwoorden
Onze God is overstelpend goed
Die ons al zoveel jaren in liefde leven doet.
Ook gemeenteleden hebben ons als medemensen
verrast met talloze persoonlijke en schriftelijke gelukwensen.
Ds. Schuurman heeft in de eredienst van zondag 19/8
tijdens de dankzegging en voorbede gunnend aan ons gedacht.
Gode zij alle eer en dank gebracht!
Fam. C. Oosterom-J. Cattel

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele felicitaties die wij mochten ontvangen rondom ons 55-jarig huwelijk.
De gelukwensen hebben ons enorm goed gedaan. Of dat persoonlijk, met een kaart of op een andere manier was, ze zijn ons allemaal bijgebleven. Wij zijn zeer dankbaar dat God ons deze tijd voor elkaar heeft willen sparen.
Fam. J. Born

Bedankt
Wat een verrassing met ons 50-jarig huwelijksjubileum, zoveel kaarten, attenties, telefoontjes en spontane felicitaties in de kerkhal. Dank u wel.
‘Al de weg leidt mij mijn Heiland, Wat verlangt mijn ziel dan meer?
Jan en Elly de Pater-Swets