Kerknieuws 2018 – nr 12

 

Inleveren kopij voor de volgende aflevering van KerkNieuws woensdag 4 juli 2018 vóór 20.30 uur bij de scriba, e-mail: kerknieuws@nieuwewesterkerk.nl

Gedoopt
Op zondag 24 juni is Lizelotte Verkuil gedoopt. Haar ouders Mattheus en Linda gaven hun ja-woord en beloofden daarmee hun dochtertje christelijk op te voeden. Geen gemakkelijke taak. Maar we mogen het verwachten van de leiding van de Heilige Geest. Het volgende woord van Jakobus geldt voor alle ouders: ‘En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God. Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden’ (1:5).

Diensten
Op zondag 1 juli ga ik niet in Capelle voor. Ds. E.K. Foppen heeft me gevraagd om hem in Den Haag te bevestigen. Toen wij in Ridderkerk waren heeft hij daar zijn leervicariaat gedaan. Het contact is altijd gebleven. Inmiddels mag ik hem al weer voor de vierde keer bevestigen. We hopen dat hij met zijn vrouw en kinderen, en uiteraard ook met de gemeente, een goede periode tegemoet gaat in de Hofstad.
Op zondag 8 juli hoop ik nog één keer voor de vakantie een dienst te leiden. Onze vakantie begint op 12 juli. In de volgende Kerknieuws wordt vermeld met welk kerkenraadslid tijdens onze afwezigheid als het nodig is contact kan worden opgenomen

Tenslotte
* Hartelijk dank voor felicitaties die ik rond mijn verjaardag op 17 juni kreeg. We hopen en bidden dat God in het nieuw begonnen jaar gezondheid en kracht geeft om de gemeente te dienen in het Woord.
* Van mijn vrouw en mij een hartelijke groet aan ieder die deze regels leest.
J.C. Schuurman


Jongeren die geslaagd zijn voor hun examens

Er zijn weer meerdere jongeren geslaagd voor hun opleiding. Van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma! Je mag trots zijn op je harde werk hiervoor en God danken voor de talenten die je kreeg!
Pieter Kreuk en Jan Vermeulen (jeugdouderlingen@nieuwewesterkerk.nl)

Jeugdwerkavond 31 mei
Op 31 mei hebben we op een prachtige avond met de jeugdwerkleiders nagedacht over het jeugdwerk. Lies de Heer gaf ons in een lezing over het fundament van het jeugdwerk veel mee om na te denken: over de gemeente als gezin, waarin je elkaar niet kiest, maar wel wat voor elkaar mag betekenen. Waar de verschillende generaties elkaar dienen. In die zin noemde ze vrijwilligerswerk in het jeugdwerk anders dan voor bijvoorbeeld de voetbalclub. Jeugdwerk in de gemeente doe je voor de jongeren, maar ook en vooral in gehoorzaamheid aan de opdracht die de Heere God je heeft gegeven. Dat houd je alleen vol als we in Hem blijven, want ‘zonder Mij kunt u niets doen’, maar: ‘Wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht.’
Daarna dachten we in aselecte groepjes verder door over deze lezing. In de tweede helft van de avond dachten we als clubleiding van de verschillende clubs na over het voorbije jaar en de aandachtspunten voor het nieuwe jaar. Mooi om te zien dat daarbij veel overeenkomst was in de voornemens. Veel clubleiding wilde vooral de kern verder uitdiepen: bidden en Bijbellezen.
Al met al een mooie afsluiting van het jeugdwerkseizoen van dit jaar, die ook de gelegenheid gaf om de jeugdwerkers te bedanken voor hun trouwe inzet. Zij hebben tenslotte met veel inspanning een hele winter lang een zinvolle avondbesteding opgezet voor de jongeren. Bidt u mee dat alle clubwerk eraan mag meewerken dat jongeren de Heere Jezus (meer) leren liefhebben en dat de jeugdwerkers daarin voorbeelden mogen zijn?
Pieter Kreuk en Jan Vermeulen (jeugdouderlingen@nieuwewesterkerk.nl)

Zendingsbussen 3e kwartaal
De komende 3 maanden is de opbrengst bestemd voor Gerrit en José Heino.
Gerrit en José Heino-Kasbergen zijn op 19 februari 2017 vanuit de Dorpskerk uitgezonden naar Zuid-Afrika.
Aan Gerrit is gevraagd les te komen geven op Mukhanyo Theological College in KwaMhlanga en Pretoria, begeleiding van studenten en docenten op zich te nemen en, in samenwerking met het International Network for Christian Education (Driestar educatief/Woord en Daad), zich bezig te houden met de opzet van een christelijke lerarenopleiding.
José gaat als arts meewerken aan onderzoek naar medicatie voor onder andere tbc en hiv/aids en hoopt zich daarnaast in te zetten voor een straatdokterproject in de binnenstad van Pretoria.
Ondersteun hun door: Meebidden, meeleven en meegeven.
Meer informatie over hun werkzaamheden zie KerkNieuws 11 of bezoek: www.gzb.nl/Zuid-Afrika
Ook een bijdrage op NL33 FVLB 0227 1559 63 t.n.v. Zendingscommissie/TFC herv. wijkgem. Dorpskerk, o.v.v. Gerrit en José Heino is hartelijk welkom.
Wij bevelen de zendingsbussen voor de komende 3 maanden van harte bij u aan.
Alvast dank hiervoor.
De zendingscommissie

Wat wij geloven ten aanzien van Israël
Stelling 3 – Wij geloven dat de kerk niet in de plaats van Israël is gekomen.
Het is onze sterke overtuiging dat de kerk Israël niet heeft vervangen of is opgevolgd in Gods heilsplan. De veronderstelling, dat de beloften die aan Israël waren gegeven, nu zijn overgegaan op de kerk is een verschrikkelijke dwaling en een zonde tegenover God. In de eerste eeuwen na Christus werd al snel gedacht dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen. Na de verwoesting van de tempel in het jaar 70 zijn synagoge en kerk uit elkaar gegroeid. Tegelijkertijd vervreemdde de kerk van haar Joodse wortels door de toestroom van heidenen en ging zij zich afzetten tegen Jodendom. Israël, zo meende men, had in Gods heilsplan zijn taak vervuld. De kerk was het nieuwe Israël. De synagoge werd lange tijd afgeschilderd als verblind en verstoten. Hier en daar valt wel een wat positievere benadering van het Jodendom te constateren – bijvoorbeeld bij enkele vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie in de zeventiende eeuw. Toch moet als algemene lijn gesteld worden dat de kerk in haar gang door de geschiedenis een negatief beeld heeft gegeven van het Jodendom en daardoor oorzaak van veel ellende is geworden. Ook nu nog wordt in sommige kerkelijke kringen het negatieve beeld van het Jodendom gekoesterd en in stand gehouden. Het soms ontkennen of in twijfel trekken van de Holocaust draagt daaraan bij. Hoe nu hiermee om te gaan? Het is te begrijpen dat een verandering in het denken over Joden en Jodendom niet van het ene op het andere moment plaatsvindt. Ook dat is weer een lang proces: veel van wat vanzelfsprekend leek, moet worden afgeleerd en een nieuwe kijk op Israël vanuit het Oude en Nieuwe Testament moet worden aangeleerd. Verbondenheid, zoals we die in de laatste decennia steeds meer zijn gaan zien, houdt ook in: erkenning van elkaars eigenheid en respect voor elkaar. Weliswaar heeft Israël Jezus als de Messias nu nog deels verworpen, maar het verbond, de beloften en de roeping zijn gebleven en zijn van Gods kant onherroepelijk.
Bron: ‘Christenen voor Israël’