Kerknieuws 2018 – nr 11

Inleveren kopij voor de volgende aflevering van KerkNieuws woensdag 20 juni 2018 vóór 20.30 uur bij de scriba de heer G.D. de Heer, e-mail: kerknieuws@nieuwewesterkerk.nl

Heilige Doop
Op zondag 24 juni zal in de morgendienst de Heilige Doop bediend worden aan Lizelotte Verkuil. We hopen met Mattheus en Linda en allen die bij hen horen op een goede dienst. De doopzitting hielden we bij hen thuis. In de leerdiensten hebben we nog niet zo lang geleden stilgestaan bij de betekenis van de doop. God is de Getrouwe en Barmhartige Die als Eerste naar ons toekomt met het teken van Zijn verbond. Het eigene van een doopdienst raakt niet alleen doopouders maar ook heel de gemeente.

Leerdienst
Voor de vakantie nog één keer een leerdienst en wel op zondag 17 juni ’s middags. We zijn toe aan zondag 31 van de Catechismus over de sleutels van het Koninkrijk van God. Het gaat met name om de waarde van de prediking. Aan de verkondiging zijn geweldige beloften verbonden. Het is tevens een spannend gebeuren, omdat er beslissingen van eeuwigheidsbelang vallen. Van de gemeente in Handelingen 2 lezen we dat ze kort na de uitstorting van de Heilige Geest volhardden in de leer van de apostelen (vers 42). Een levende gemeente is een lerende gemeente.

Examens
Rond het verschijnen van KerkNieuws worden de examenuitslagen bekend. Spannend! We hopen dat de jongeren een positieve uitslag krijgen. In dat geval van harte gefeliciteerd, en Gods zegen gewenst met het oog op de toekomst en je vervolgopleiding. Misschien dat sommigen een herexamen hebben – dan wens ik je sterkte toe. Vaak lukt het om via zo’n extra kans toch je diploma te halen. En als er iemand is gezakt – hopelijk is dat niet het geval – dan is dat een teleurstelling die verwerkt moet worden. Maar ook dan denken we aan je. Laten we als gemeente met onze jongeren meeleven door – in ieder geval biddend – om hen heen te staan.

Tenslotte
* Verderop leest u over de gemeenteavond op 19 juni. We hopen op een goede ontmoeting.
* De aanbouw van de kerk vordert gestaag. Mooi dat zoveel vrijwilligers zich inzetten. Ik hoor en merk dat het werk in een goede sfeer verloopt.
* Een hartelijke groet voor u en jullie allen.
J.C. Schuurman

Vanuit de kerkenraad
Op maandag 4 juni vergaderde de kerkenraad weer. Na de inleiding over ‘bidden’ kwamen enkele gebruikelijke agendapunten aan de orde, zoals de ingekomen post, mededelingen vanuit de Algemene Kerkenraad (AK) en de classis. Ook werd er teruggeblikt op de sluiting van het winterwerk (zie ook elders in KerkNieuws) en op de gehouden avond voor jeugdwerkers. Tijdens deze avond hebben de jeugdwerkers nagedacht over het fundament onder het jeugdwerk, de plaats van de jongere daarin, en over de eigen inbreng. Ook werd er teruggekeken op het afgelopen seizoen en plannen gemaakt voor het nieuwe seizoen.
Tevens is er gesproken over het bieden van huwelijkstoerusting (hierover hoort u in september meer). Ook werden de begroetingsavond en de gemeente-avond verder voorbereid.
Dankbaar werd ook geconstateerd dat de voortgang van de verbouwing op schema ligt. De bedoeling is nog steeds e.e.a. voor de zomervakantie af te ronden.

Gemeente-avond beleidsplan 19 juni
Zoals eerder in KerkNieuws vermeld, kende het huidige beleidsplan van onze gemeente een geldigheidsduur tot en met eind december 2017. Daarom heeft de kerkenraad stappen gezet om te komen tot een nieuwe versie voor de periode vanaf heden t/m 2022.
Dit beleidsplan – inmiddels in concept gereed – willen wij graag aan u toelichten en met u bespreken, waarbij wij ook willen terugblikken op het ‘oude’ beleidsplan. Dit staat gepland voor een gemeente-avond die op D.V. dinsdag 19 juni gehouden wordt. De conceptversie van het nieuwe beleidsplan ligt vanaf 4 juni ter inzage bij de koster. Verder is het de bedoeling op deze avond informatie te geven over het thema Veilige Kerk. De avond begint om 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur met koffie. Uiterlijk om 22.00 uur willen we met elkaar afsluiten. U en jij zijn allen van harte welkom!
De scriba

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Giften mei 2018
Voor de kerk
via ds. Schuurman                     € 40,00
via ds. Schuurman                     € 30,00
via ds. Schuurman                     € 20,00
via ouderling Kaptein               € 20,00
Voor het verbouwingsfonds
via ds. Schuurman                     € 20,00
via ouderling Kaptein               € 25,00
via ouderling Kaptein 3 x       € 20,00
Voor Kerkbalans 2018
via ouderling-kerkrentmeester Molenaar € 500,00

Collecten mei 2018
Kerk                                                  € 2.303,09
Verbouwingsfonds                       € 502,45
Jeugd- en jongerenwerk            € 360,71
Energieverbruik                               € 192,66
Algemeen onderhoud                  € 373,53

Ontvangsten bank/giro mei:
Giften godsdienstonderwijs       € 15,00
Voorjaarsactie                            € 3.720,00
Kerkbalans 2018:
Begroot                                    € 103.000,00
Toegezegd                               € 109.975,00 is 106,77% t.o.v. begroting
Ontvangen betalingen Kerkbalans 2018:
Per bank/giro april 2018         € 54.412,24
Ontvangen mei 2018               € 12.583,45
Nagekomen over 2017                 € 480,00
Totaal t/m mei 2018                 € 67.475,69 is 61,36 % t.o.v. toegezegd in 2018
Thermometerstand per ultimo mei 2018:
Benodigd voor fase 2 in 2018         €  139.175,00
Benodigd voor fase 2 in 2019         €   73.900,00
€ 213.075,00
Stand van ontvangsten
per ultimo april 2018:                          € 104.659,69
Diverse giften
via de bank in mei 2018                            € 1.025,00
Uitgangscollecte mei 2018                       € 502,45
Voordelig saldo fase 1                                   € 541,81
Eenmalige gift                                          € 25.000,00
Opbrengst oud papier
januari t/m april 2018                                   € 523,00
Totaal van de ontvangsten t/m mei 2018 € 132.251,95
Saldo nog te financieren                                     € 80.823,05
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Sluiting winterwerk
Op zaterdag 5 en zondag 6 mei hebben we met elkaar het winterwerk van dit seizoen afgesloten. Op de actiemiddag deden de jongeren van alles om geld in te zamelen voor de verbouwing van de kerk. Er werden auto’s gewassen, schoenen gepoetst, gezichten geschminkt. En natuurlijk waren er de kinderen van de Toevlucht die al clubavonden lang zich hadden voorbereid op de musical Noach. De oudere jongeren die meededen speelden hun rol met overtuiging. Met een heerlijke maaltijd, mede voorbereid door de jongeren van de Boemerang en geserveerd door de kinderen van de Regenboog, sloten we de zaterdag af.
Eerder al waren er door Bird en Ankerplaats acties gedaan. Zo lieten de jongeren van de Bird zich sponsoren voor een actienacht in de kerk en brachten jongeren van de Ankerplaats heerlijke ontbijtjes rond.
Al met al zijn er heel wat activiteiten ontplooid. We bedanken alle jongeren en de leiding van de clubs die zich hiervoor enorm hebben ingezet. In het bijzonder bedanken we ook de commissie die de organisatie en coördinatie van de activiteiten rondom de sluiting van het winterwerk op zich heeft genomen. Natuurlijk bedanken we ook iedereen uit de gemeente die heeft meegeleefd en meebetaald aan de acties. Op zondag 6 mei hebben we met elkaar ook de Heere gedankt voor alles wat Hij ons dit verenigingsseizoen heeft willen geven.
Alles bij elkaar hebben we met de verschillende acties het prachtige bedrag opgebracht van € 2400,-.
Pieter Kreuk en Jan Vermeulen
(jeugdouderlingen@nieuwewesterkerk.nl)

Wat wij geloven ten aanzien van Israël
Stelling 2. Wij geloven dat het Gods opdracht aan de kerk en de volken is om Israël te zegenen.
Het is bijzonder dat u en ik zijn uitgekozen om het volk Israël te zegenen in gebed en in ons doen.
We mogen dit als een voorrecht beschouwen. God zei in Genesis 12 tegen Abraham ‘Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal Ik vervloeken en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden’. We mogen dus weten dat Zijn zegen rust op wat we doen voor het volk Israël.
Waarom? Ten eerste omdat het een opdracht van God zelf is. Hij is de God van Abraham, Izaäk en Jacob en de Vader van de Messias door wie wij verlossing hebben gekregen.
Jezus zegt in Mattheüs 25: 40 ‘voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan’. Zijn onze Joodse broeders niet in de eerste plaats de broeders uit Zijn Volk waar Hij op wees. Als gelovigen uit de volken hebben wij volledig deel aan Gods heilsplan.
Dankzij het bloed van Jezus is de scheidingsmuur afgebroken (Efeze 2: 13 e.v.) Ook in de brief aan de Galaten hoofdstuk 3 komt dit naar voren. Het is niet van belang dat men Jood is of Griek, vrije of slaaf, man of vrouw maar dat wij een zijn in Christus Jezus. Als u van Christus bent dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Mannen blijven mannen en vrouwen, vrouwen. Terwijl Joden, Joden blijven en heidenen, heidenen. Maar dit alles is in de gemeente mogelijk in een diepe geestelijke eenheid door het geloof in Jezus de Christus.
Bron ‘Christenen voor Israël’
Commissie Kerk en Israël

Inleveren kopij!!
Voor de volgende nummers (11 en 12) van KerkNieuws neemt dhr. G.D. de Heer (scriba) de wijkredactie over.
Het e-mail adres kerknieuws@nieuwewesterkerk.nl blijft ongewijzigd.