Kerknieuws 2018 – nr 10

 

 

Heilig Avondmaal Rozenburcht
Met enige regelmaat vindt in de Rozenburcht een avondmaalsviering plaats onder verantwoordelijkheid van onze kerkenraad. Op vrijdag 1 juni is er weer een viering tijdens de weeksluiting die om 15.00 uur begint. We hopen met de bewoners op een goede ontmoeting rond Woord en sacrament. Het is wellicht goed om er nog eens op te wijzen dat ook gemeenteleden welkom zijn voor wie de avondmaalsviering in de kerk bezwaarlijk is.

Censura Morum
Op zondag 10 juni wordt het Heilig Avondmaal bediend in de Nieuwe Westerkerk. In verband hiermee is er gelegenheid tot Censura Morum op maandag 4 juni van 19.00 tot 19.30 uur in de consistorie.

Bezinningsmoment
Ook deze keer is er D.V. een moment van bezinning en gebed in de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Op donderdag 7 juni komen we om 19.30 uur samen in de bijzaal. Het gaat om een korte ontmoeting van ongeveer een half uur. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar koffie of thee te drinken. Ieder van harte welkom!

Diensten rond het Heilig Avondmaal
Op het moment dat ik de wijkberichten schrijf heb ik nog niet helder waar de prediking rond het Heilig Avondmaal over zal gaan. We zien uit naar gezegende diensten. Hopelijk lukt het om zowel bij de voorbereiding als bij de viering en ook bij de dankzegging aanwezig te zijn. Het gaat om drie diensten die een eenheid vormen.
In het bijzonder denken we aan degenen die onlangs belijdenis deden. Ook zij worden nu genodigd tot de tafel van de Heere. Op de belijdeniscatechisatie hebben we uitvoerig bij het Avondmaal stilgestaan. Bovendien waren juist enkele leerdiensten aan dit sacrament gewijd. Laten we het – biddend – van Gods leiding verwachten. Door Zijn Geest wijst en baant Hij de weg.

Tenslotte
* Op 12 juni is er weer een begroetingsavond voor wie nieuw in de gemeente zijn. Aan de vorige avond een jaar geleden bewaren we goede herinneringen. Ik hoorde al van mensen die willen komen. Voor meer informatie verwijs ik u naar het bericht van onze scriba.
* In diezelfde week worden de uitslagen van de examens bekend (op woensdag 13 juni als ik me niet vergis). We leven met de jongeren mee voor wie het spannende weken zijn. We hopen natuurlijk op een goed resultaat.
* Vanuit De Fallastraat een hartelijke groet aan u en jullie.
J.C. Schuurman

Vanuit de kerkenraad
Op maandag 7 mei vergaderde de kerkenraad weer. Na de missionaire bezinning over ‘Eenvoudig leven’ kwamen verschillende andere punten aan de orde, zoals enkele pastoralia en een aantal punten vanuit de Algemene Kerkenraad. Ook werd tijdens de vergadering het concept beleidsplan vastgesteld (zie het stukje over de gemeente-avond). Daarnaast werd er gesproken over het thema Veilige Kerk. Ook in de kerk kan het zo zijn dat mensen zich er niet veilig voelen. Juist de kerk zou een plaats moeten zijn waar dit wel zo zou moeten zijn. Daarom heeft de kerkenraad een document opgesteld waarin een aantal zaken beschreven is. Tijdens de a.s. gemeente-avond zal dit worden toegelicht.
Eveneens werd er gesproken over de voortgang van de verbouwing. De kerkenraad is blij met het vele werk dat er gebeurd is. Ook zijn we dankbaar voor de giften die voor de verbouwing ontvangen zijn!

Begroetingsavond
Op D.V. dinsdag 12 juni wordt er weer een begroetingsavond georganiseerd voor leden die in het afgelopen jaar lid geworden zijn. Ook zij die aansluiting bij ‘onze’ wijkgemeente overwegen worden hiervoor hartelijk uitgenodigd. De avond begint om 20.00 uur. Tijdens deze avond zullen verschillende geledingen uit de gemeente zich presenteren. Om 21.00 uur sluiten we af, waarna er mogelijkheid is om verder kennis te maken.
Wilt u deze avond bezoeken? Meld u dan alvast aan via: scriba@nieuwewesterkerk.nl. Hartelijk welkom!

Gemeente-avond beleidsplan
Zoals eerder in KerkNieuws vermeld, kende het huidige beleidsplan van onze gemeente een geldigheidsduur tot en met eind december 2017. Daarom heeft de kerkenraad stappen gezet om te komen tot een nieuwe versie voor de periode vanaf heden t/m 2022.
Dit beleidsplan – inmiddels in concept gereed – willen wij graag aan u toelichten en met u bespreken, waarbij wij ook willen terugblikken op het ‘oude’ beleidsplan. Dit staat gepland voor een gemeente-avond die op D.V. dinsdag 19 juni in de kerk gehouden wordt. De conceptversie van het nieuwe beleidsplan ligt vanaf 4 juni ter inzage bij de koster. Verder is het de bedoeling op deze avond informatie te geven over het thema Veilige Kerk. De avond begint om 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur met koffie. Uiterlijk om 22.00 uur willen we met elkaar afsluiten. U en jij zijn allen van harte welkom!
De scriba

Jongeren die examen deden
De volgende jongeren uit onze gemeente hebben inmiddels examen gedaan.
Ze wachten (in spanning) op de uitslag. Die wordt op 13 juni bekend gemaakt. Als jeugdouderlingen hopen we de geslaagden in het weekend daarop volgend even te komen feliciteren.
Wilt u met hen meeleven in uw gebeden, door een praatje, een kaartje of iets dergelijks?
Alvast hartelijk dank. Als de uitslag bekend is, zullen we (uiteraard alleen met hun toestemming) publiceren wie van de jongeren geslaagd is.
Elianne Hofman, Lars Ottervanger, Bryan Moree, Mariëlle van Dijk, Josalienne de Witte, Jonathan Schipaanboord, Matthias Schipaanboord, Mauro van Lenten, Reinout Noorland, Jonathan Blaak en Luciënne Schreuder
Pieter Kreuk en Jan Vermeulen
(jeugdouderlingen@nieuwewesterkerk.nl )


Cursus Theologische Vorming te Gouda

Vanaf 1 september wordt eens per twee weken op 22 zaterdagmorgens van 09.30 tot 12.50 uur de cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden (en andere geïnteresseerden) gehouden te Gouda.
Het uitgangspunt van deze cursus is de Bijbel en de Belijdenis van de Reformatie. Ieder is welkom, ongeacht leeftijd, kerkverband of opleiding.
Voor 22 zaterdagmorgens is de cursusprijs € 215,- (echtparen betalen in totaal € 320,-).
U krijgt les in zeven vakken: Oude en Nieuwe Testament, dogmatiek, kerkgeschiedenis, ethiek, zending/oecumenica en praktische theologie.
De volledige cursus duurt drie jaar, maar men verbindt zich steeds slechts voor één jaar.
In Gouda fungeren de volgende hervormde predikanten als docent: dr. M.A. van den Berg, ds. J. Blom, ds. P. Nobel, ds. G.C. Bergshoeff, ds. H. Liefting, ds. C. Blenk en ds. J.J Verhaar.
Nadere informatie kunt u krijgen bij de secretaresse Ineke Brugmans, tel.079-5932906 of e-mail: cursustvggouda@hotmail.com. U kunt zich als cursist ook bij haar opgeven.
Op 1 september om 09.30 uur is de vrijblijvende kennismakingsmorgen. Het is voor de organisatie wel gewenst dat u de secretaresse tijdig van te voren meedeelt dat u van plan bent op de kennismakingsmorgen te komen.
Verdere informatie vindt u op onze website: www.cursustvg.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat wij geloven ten aanzien van Israël
Stelling 1. Wij geloven dat Israël door God is geschapen en verkozen om de volken te zegenen.
Als leden van het lichaam van Christus geloven en belijden wij dat God Abraham, Isaak en Jakob heeft verkozen omdat Hij alle volken van de wereld in en door hen wilde zegenen. Zo is het heil door Israël tot ons gekomen.
Israël is door God geschapen om de verheerlijking van Zijn Naam. Met dat doel koos God Abraham en zijn nakomelingen. De bedoeling van Gods keuze was niet selectief. Hij koos deze weg om Zijn plannen en doel ten uitvoer te brengen. (Gen.12: 3 e.v.) Ook als gelovige uit de volken maken wij deel uit van Gods plan. Dit lezen we in de brief van Paulus aan de Romeinen. In Romeinen 11 staat duidelijk dat wij, de niet Joden, takken zijn van de onedele olijf die zijn ingeplant op de edele olijfboom. Ook al keert een deel van Israël zich af in ongeloof, toch blijft er een rest over. De oude takken zijn alleen al van waarde, omdat zij leven uit de wortel. En als de wortel heilig is, zijn ook de takken heilig. In dit beeld wordt allereerst de nauwe verbondenheid van de gelovigen uit de volken met Israël zichtbaar. Het gaat om één olijfboom, die vanuit de wortel gevoed wordt en zo vol levenskracht is. Echter God kan ons ook wegkappen als wij in ongeloof volharden en ons blijvend verheffen boven Israël en het Joodse volk. Als heidenen mogen wij ons mede-erfgenamen, medeleden en medegenoten weten van de beloften in Christus Jezus. Zo weet de Kerk uit de heidenen zich ingelijfd in en één met Israël.
Bron ‘Christenen voor Israël’