Kerknieuws 2018 – 8

Lidmatenkring
Nog een herinnering aan de laatste ontmoeting als lidmatenkring op donderdag 26 april om 20.00 uur in de consistorie. We lezen en bespreken de geschiedenis van Jezus en Thomas (Johannes 20 : 24-31. Toen we op 3 april de belijdeniscatechisatie afsloten heb ik de nieuwe lidmaten uitgenodigd om als het kan aanwezig te zijn op de 26ste om alvast wat te “ruiken” aan deze kring. Allen van harte welkom.

Sluiting winterwerk
Op 5 en 6 mei sluiten we het winterwerk af. Op de zaterdag vinden er allerlei activiteiten plaats. Goed om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten. ’s Zondags willen we de Heere in de morgendienst danken voor alles wat Hij ons als gemeente tijdens het afgelopen winterseizoen gegeven heeft. Er zal een liturgie beschikbaar zijn. Een woord van dank aan allen die zich (weer) een winter lang hebben ingezet voor een bepaalde taak. We hopen en bidden dat het evangelie doorwerkt onder alle leeftijden. God bouwt Zijn gemeente in de eerste plaats door Zijn Woord en Geest.
Opgeven kan via deze link.

Hemelvaartsdag
Op donderdag 10 mei vieren we de hemelvaart van onze Heere Jezus. Vaak een wat vergeten feestdag binnen de kerk. Maar dat is niet terecht. Juist Zijn terugkeer naar de hemelse Vader bevat een schat aan zegen. Zullen we er zijn die morgen, als het hemelvaartsevangelie verkondigd wordt? Het gaat om de eer van onze Koning! Let erop dat de dienst om 9.30 uur begint!

Leerdienst
Op 22 april willen we ’s middags opnieuw een leerdienst houden. Na twee keer stil te hebben gestaan bij de heilige doop denken we ook twee keer na over het heilig avondmaal. Omdat de catechismuszondagen 28 en 29 elkaar wat overlappen stel ik ze in één preek aan de orde. Het is stimulerend hoe er ook in de leerdiensten door u en jullie wordt meegedaan en geluisterd.

Vrij
Tijdens de meivakantie heb ik vrij (van vrijdag 27 april tot en met vrijdag 4 mei). Bijzonderheden kunnen gemeld worden bij de scriba, ouderling G.D. de Heer, tel. 0180-785 949 / 06-53 11 45 75.

Tenslotte
Een hartelijke groet van mijn vrouw en mij aan u en jullie allen.
J.C. Schuurman

 

Vanuit de kerkenraad
Maandag 9 april kwam de kerkenraad weer bijeen. Na een korte inleiding over het onderwerp ‘kruisdragen‘ (in het kader van discipelschap) spraken we in groepjes hier over door. Bij de ingekomen post was een verzoek voor het benoemen van mw. W. Schouten tot lid van de commissie ‘Kerk en Israël’. Kerkenraad stemde met dit verzoek in.
Naast de vaste agendapunten werd er ook gesproken over het thema ‘Veilige kerk’. Het is belangrijk dat de kerk voor iedereen (volwassenen én kinderen) een veilige plek is. Volgende vergadering spreken we hier verder over.
Ook zal er dit jaar weer een begroetingsavond worden gehouden voor nieuwe leden en voor hen die overwegen zich bij onze wijkgemeente aan te sluiten. Binnenkort meer info hierover.
Wat betreft de verbouwing wordt er gemeld dat er maandag 16 april wordt gestart met de uitbouw. De planning is om voor de zomervakantie klaar te zijn. Om 22.00 uur wordt de vergadering met gebed gesloten.
De scriba


Oud papier inleveren

Op zaterdag 5 mei kunt u weer van 10.00 – 12.00 uur uw oud papier en karton inleveren bij de container die dan op het grote parkeerterrein bij ons kerkgebouw aan het Valeriusrondeel staat. De opbrengst is bestemd voor het verbouwingsfonds van Fase 2. Verzamelt u weer mee voor Fase 2? Hartelijk dank!


Verbouwingsfonds

Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Giften maart 2018
Voor de kerk
via ds. Schuurman 3 x € 50,00
via ds. Schuurman € 20,00
via mw. Aaldijk-Lindhout € 10,00
Voor de Biddag
via ouderling Kaptein € 10,00
Voor het verbouwingsfonds
via ouderling Kaptein € 20,00
via ouderling Kaptein € 10,00
via br. Koote € 20,00
via mw. Goudriaan-Bongers € 10,00
Voor de GZB
via ouderling Kaptein € 10,00
Voor de kerktelefoon
via mw. Goudriaan-Bongers € 40,00
via mw. Aaldijk-Lindhout € 10,00

Collecten maart 2018
Kerk € 1.853,35
Energieverbruik € 340,75
Kerkenwerk in eigen wijkgemeente € 202,55
Jeugd- en jongerenwerk € 363,85
Verbouwingsfonds € 594,83
Algemeen Onderhoud € 448,89

Ontvangsten bank/giro maart:
Giften godsdienstonderwijs € 15,00
Giften kerk € 50,00
Ontvangen betalingen Kerkbalans 2017:
t/m februari 2018 € 104.942,57
per bank/giro maart 2018 € 230,00
Totaal t/m maart 2018 € 105.172,57 is 99,87 % t.o.v. toegezegd in 2017.
Kerkbalans 2017:
Begroot € 100.000,00
Toegezegd € 105.307,50 is 105,31 % t.o.v. begroting 2017.
Kerkbalans 2018:
Begroot € 103.000,00
Toegezegd € 109.735,00 is 106,53 % t.o.v. begroting.
Ontvangen betalingen Kerkbalans 2018:
Per bank/giro februari 2018 € 42.502,14
Ontvangen maart 2018 € 6.960,46
Totaal t/m maart 2018 € 49.462,60 is 45,07 % t.o.v. toegezegd in 2018
Solidariteitskas 2017:
Saldo t/m februari 2018 € 4.449,00
Ontvangen in maart 2018 € 20,00
Totaal t/m maart 2018 € 4.469,00
Thermometerstand per ultimo maart 2018:
Benodigd voor fase 2 in 2018 € 139.175,00
Benodigd voor fase 2 in 2019 € 73.900,00
Totaal € 213.075,00
Stand van ontvangsten
per ultimo februari 2018 € 73.986,31
Diverse giften
via de bank in maart 2018 € 1.050,00
Opbrengst oud papier dec. 2017 € 184,00
Uitgangscollecte maart 2018 € 594,83
Donatie van extern fonds € 25.000,00
Totaal van de ontvangsten
t/m maart 2018 € 100.815,14

Saldo nog te financieren € 112.259,86

Opbrengst Verjaringsfonds januari – februari – maart
Mw. Goudriaan-Bongers € 167,25
Mw. Heutink € 95,60
via de collectezak € 81,50
Totaal € 344,35
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Jonge Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’
Lieve dames, 25 april hebben we weer een JVV avond! Dit zal de laatste keer zijn dat we het leven van Samuel bespreken. We beginnen om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar. Hopelijk zijn jullie er weer allemaal! Op 16 mei is onze laatste avond van het seizoen, die we op een andere manier willen invullen. Lieve groet,
Elise, Corinne en Eline

Sluiting winterwerk
Beste gemeenteleden, zoals ieder jaar, hopen we ook nu weer het winterwerk af te sluiten. Dit zal zijn op D.V. 5 en 6 mei. Op zaterdag 5 mei willen we ook meteen een actiemiddag organiseren voor de verbouwing. Door auto’s te wassen, schoenen te poetsen, taarten te verkopen en een musical over Noach opgevoerd door de jeugd.
Om daarna af te sluiten met een gezamenlijke warme maaltijd (wat daar de kosten van zijn, kunt u vinden op het aanmeldingsformulier).

We nodigen een ieder van harte uit! Niet alleen voor zaterdag maar ook voor zondag om als gemeente samen te komen en de Heere te danken voor het afgelopen seizoen. Willen de jongeren weer (zoals altijd) vooraan komen zitten?

Vanaf hoe laat wordt u verwacht?
van 14.00 – 16.00 uur – actiemiddag
van 16.00 – 17.00 uur – musical
vanaf 17.00 uur – gezellig eten met elkaar
Hartelijke groeten,
Commissie SWW

Spelinloop
Elke 1e zaterdag van de maand (van 10.30 uur tot 13.00 uur) komt een groepje vrijwilligers bij elkaar om de kinderen uit het Valeriusrondeel een fijne morgen te geven.
In september zijn we het 6e seizoen van de Spelinloop gestart met een poppenvoorstelling in de hal van de kerk. Daarna waren er leuke en gezellige ochtenden met afwisselend knutselen en spelletjes spelen. Begin april is er een djembéworkshop geweest waar iedereen erg van genoten heeft.
De Spelinloop is erop gericht om kinderen uit de flat te leren kennen, naast hen te zitten om te spelen of te helpen, naar hun verhalen te luisteren… al met al: er voor hen te zijn. Rond Kerst hebben we samen gegeten, het kerstverhaal vertellend uitgespeeld, samen gezongen en het Evangelie gedeeld. Dit jaar waren er voor het eerst kinderen van allerlei religies bij, heel bijzonder! Met een zelfgemaakt kerststukje gingen de kinderen weer naar huis.
Wil je meer over de Spelinloop weten? Ben je misschien nog op zoek naar een plek om je in te zetten? Spreek één van ons gerust aan. Of mail: arinesimonse@hotmail.com
Marga, Rinse, Willem, Caroline, Inge, Nelleke, Arine

70 JAAR!
Op 19 april viert men het feit dat Israël dit jaar 70 jaar als onafhankelijke staat bestaat. Met de term Israël zijn verschillende aanduidingen mogelijk. Allereerst verwijst de naam naar het volk, dat bestaat uit de 12 stammen van Israël die afstammen van de 12 zonen van Jakob. De term ‘Israël’ kan ook gebruikt worden voor het land Israël dat God aan Abraham beloofd heeft. We kunnen hem zelfs gebruiken om de Staat Israël, die in 1948 gesticht werd, aan te duiden. We zijn ervan overtuigd dat de beloften van het land Israël, die God aan Abraham, Isaak en Jakob en hun nakomelingen gegeven heeft, vandaag nog steeds gelden. [ Gen 13;15, 15;18, Psalm 105 ] Het land Israël is door God geschapen tot de verheerlijking van Zijn Naam. Het is ook het land dat God beloofd heeft hun te geven. Je kunt geen breuk maken tussen de beloften die in de Bijbel aan Israël gegeven zijn en de stichting van de moderne staat. Aan de andere kant is de stichting van de moderne staat Israël nog niet de uiteindelijke vervulling van de beloften die in de Bijbel aan land en volk gegeven zijn. Deze uiteindelijke vervulling zal pas komen als het koninkrijk van God op aarde is gerealiseerd door de komst van de Messias van Israël. Maar we mogen wel zeggen dat de stichting van de Staat Israël deel uitmaakt van de uiteindelijke verlossing van Israël en een moment van vervulling van de beloften die God aan Abraham gegeven heeft. Bron ‘christenen voor Israël’
Commissie Kerk en Israël

Bedankt
Hartelijk dank aan allen die hun kleding weer hebben ingeleverd voor Oost Europa. We mochten weer een mooie opbrengst ontvangen, een bijna volle bus aan goederen voor onze mensen die het hard nodig hebben.
De volgende inzameling hopen we rond november weer te houden.
Stichting Oost Europa Zending