Kerknieuws 2018 – 5

In het kader van de privacy heeft de kerkenraad het besluit genomen vanaf heden geen namen meer te vermelden in de digitale editie van Kerknieuws. Dit heeft o.a. tot gevolg dat de vaste rubrieken ‘Zieken’ en ‘Verjaardagen’ niet meer gepubliceerd worden op de website.
Uiteraard zijn deze gegevens wel te lezen in de papieren uitgave van Kerknieuws.

Belijdenis van het geloof
We zien terug op een goede winter met inhoudsvolle ontmoetingen en gesprekken. We ervaren het als bijzonder dat alle catechisanten ook belijdenis gaan doen. Voor sommigen was dat aan het begin van de catechisatieperiode eigenlijk al duidelijk, terwijl anderen er gaandeweg naar toe zijn gegroeid. Daarin zien we de werking van de Heilige Geest Die mensen trekt en aan Christus verbindt. Op dinsdag 20 maart hebben we de aannemingsavond waarbij enkele kerkenraadsleden aanwezig zijn.
Mooi om te zien hoe er ook onderling een hechte verbondenheid is ontstaan. God is goed. Zijn werk gaat door. We bevelen de bovengenoemde jongeren in de voorbede aan.

Biddag
Op woensdag 14 maart is het de biddag voor gewas en arbeid. Door deze dag te houden belijden we onze afhankelijkheid van God, ook en juist in de “gewone” dingen van ons dagelijkse leven. Omdat de biddag in de lijdenstijd valt, worden we er ook bij bepaald dat alle zegeningen die we ontvangen te danken zijn aan het kruislijden van Christus. We hopen op goede diensten waarin we velen van u en jullie ontmoeten.
’s Middags richten we ons vooral op de kinderen. Ook dit jaar is er weer een thema aangereikt door de HGJB: ‘Vertel het maar’. Vanuit 2 Koningen 4: 1-7 horen we dat we alle dingen aan de Heere mogen vertellen om zo dagelijks uit de Bron te leven. Een mooi gedeelte om bij stil te staan. Om de kinderen meer bij de dienst te betrekken leek het de kerkenraad goed om de middagdiensten op de bid- en dankdag net zo in te vullen als de diensten opening en sluiting winterwerk. Dit betekent dat we voor de dienst enkele liederen zingen (die bij de ingang worden uitgereikt), terwijl de schriftlezing door kinderen wordt gedaan. Ook zullen ze assisteren bij de inzameling van de gaven. Het is fijn als zeker de kinderen zoveel mogelijk voorin zitten. Dat komt het contact tijdens de preek en de overdracht van de boodschap ten goede.
Voor de avonddienst moet de tekstkeus nog worden bepaald.

Lidmatenkring
De volgende ontmoeting vindt plaats op donderdag 15 maart D.V. We komen bijeen in de consistorie en beginnen om 20.00 uur. Het Bijbelgedeelte dat aan de beurt is past goed in deze lijdenstijd. Het gaat om het gesprek tussen Jezus en de moordenaar aan het kruis die op het laatste moment tot inkeer komt (hoofdstuk 6 uit het boekje ‘In gesprek’). Allen van harte welkom.

Catechisaties
We naderen het einde van het catechisatieseizoen. Deze weken zijn qua catechese wat verbrokkeld. In de week van de biddag vervallen de catechisaties op maandag 12 en dinsdag 13 maart (behalve de belijdeniscatechisatie). Op maandag 19 en dinsdag 20 maart sluiten we dit seizoen af. Op die dinsdag zullen 2 catechisanten een presentatie verzorgen over hun reis naar Burkina Faso. Om 19.00 uur komen we met zowel de 16-17 jarigen als de 18 plussers samen.
Ik wil de broeders Kreuk en Vermeulen heel hartelijk danken voor hun inzet tijdens de afgelopen winter. Catechisatie geven is een intensieve taak die veel vraagt. Ik denk ook aan Tim, Joëlle en Gerdien die wekelijks bij de 12-13 jarigen aanwezig waren zodat er met kleine groepjes gewerkt kon worden. Het is goed bevallen, begreep ik. We danken ook de jongeren zelf voor het meedoen. De meesten van jullie waren trouw aanwezig, al lukte het niet altijd vanwege toetsen. We hopen dat het Woord van God juist onder de jongeren doorwerkt. Daar bidden we ook om in de erediensten en op andere momenten.

Prediking
Komende zondag de avondmaalsviering. We gaan verder met het Matthéüsevangelie. Op zondag 18 maart sta ik voor de middagdienst ingeroosterd. Het is dan de 6e lijdenszondag. Ook dan wil ik uit het lijdensevangelie preken. Met de leerdiensten hopen we na Pasen verder te gaan.

Tenslotte
* Een gezegende avondmaalszondag toegewenst. Van verschillende gemeenteleden hoorde ik dat ze het bijzonder vinden om juist in de lijdensweken het Heilig Avondmaal te vieren.
* Op woensdag 21 maart de verkiezing van de gemeenteraad. In de voorbede willen we hieraan denken. Laten we onze stem zorgvuldig en bewust uitbrengen. We denken ook aan alle kandidaten, in het bijzonder aan degenen die zich laten leiden door het evangelie.
* Een hartelijke groet aan u en jullie allen.
J.C. Schuurman

Bloemen- en plantenverkoop
Het voorjaar komt er weer aan en dan willen we graag onze tuin of balkon weer lente’proof’ hebben. Dat komt goed uit want op D.V. zaterdag 14 april zal er van 08.00-14.00 uur in en om de kerk een bloemen- en plantenverkoop gehouden worden. U kunt terecht voor diverse soorten bloemen en planten, zowel voor binnen als buiten! Ook is er een gezellige koffie- en theehoek waar we elkaar kunnen ontmoeten. De opbrengst van deze verkoop is geheel bestemd voor het verbouwingsfonds.
Plant u mee voor Fase 2?

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Giften februari
Voor de kerk
via ds. Schuurman € 100,00
via ds. Schuurman € 50,00
via ds. Schuurman € 20,00
via ouderling Kaptein € 27,00
via ouderling Kaptein 2x € 20,00
via ouderling Kaptein € 15,00
via ouderling Kaptein € 10,00
via mw. Goudriaan-Bongers € 10,00
Voor Kerkbalans 2018
via ouderling Kaptein € 50,00
Voor het verbouwingsfonds
via ds. Schuurman € 20,00
Voor de diaconie
via ouderling Kaptein € 20,00
via ouderling Kaptein € 10,00
Voor de kerktelefoon
via mw. Goudriaan-Bongers € 40,00
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Op D.V. woensdag 21 maart hoopt broeder De Pater ons mee te nemen naar Job 40. Dit naar aanleiding van een Bijbelstudie over Job 40, vers 1 t/m 19, welke staat weergegeven in de uitgave van januari 2018 van de Hervormde Vaan. (Heeft u/jij geen Hervormde Vaan, maar wilt u deze vooraf bestuderen, neem dan contact op met schriftenbelijdenis@nieuwewesterkerk.nl)
Nieuw deze avond zal zijn dat we na de Bijbelstudie een aantal vragen in groepjes willen behandelen en hierna in de groep deze met elkaar willen bespreken. Heeft u/jij al langer op het punt gestaan om de mannenvereniging te bezoeken, dan is deze avond een mooie gelegenheid om zowel te luisteren naar de Bijbelstudie als met elkaar in gesprek te gaan over het Bijbelgedeelte. Wij hopen dan ook vele mannen, jong en oud, te mogen ontmoeten. De avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.
Peter Boelhouwers

Jonge Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’
Beste dames, 21 maart zijn jullie weer van harte welkom!
We gaan weer verder met de bijbelstudie over Samuel, dit keer is 1 Samuel 16 aan de beurt.
Zoals gewoonlijk zijn jullie vanaf 19.45 uur welkom. Lieve groet,
Elise, Corinne en Eline

Verkoopcommissie
De verkoopcommissie is op zoek naar één of twee enthousiaste leden die het leuk vinden om “de boom” te verzorgen. De boom staat voor de verkoop van plankjes (rad van avontuur) tijdens de verkoopdagen. Je wordt uitgebreid ingewerkt door Wim en Truus Lamping ten aanzien van het aanschaffen van de prijzen en het verkopen van de plankjes.
Dus geen schroom, geef je op!
We willen vast de data voor dit jaar doorgeven:
Verkoopdagen: D.V. vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober
Inleveren bruikbare spullen: D.V. woensdag 24 oktober van 19.00 – 20.00 uur
Namens de verkoopcommissie,
Tiemen Schouten
06-53397707

De poorten van Jeruzalem (9 en slot): De Gouden Poort

De naam Gouden Poort is mogelijk een verhaspeling van het Griekse oreia, dat ‘schoon’ betekent en het Latijnse aurea, dat ‘goud’ betekent. De poort zou zo verwijzen naar de Bijbelse ‘schone poort’.
De huidige poort werd echter na Bijbelse tijden gebouwd, vermoedelijk wel op de fundamenten van oudere poorten die zouden kunnen dateren uit de tijd van Nehemia.
Experts verschillen van mening over het bouwjaar. Sommigen menen dat de poort rond het jaar 520 werd gebouwd als onderdeel van het bouwprogramma van de Byzantijnse keizer Justianus I.
Anderen beweren dat het de Umayaadse kaliefen waren die Byzantijnse bouwmeesters opdroegen de poort te bouwen in de 7e eeuw. In elk geval is het de oudste poort van de stad.
De poort is zowel voor Joden, christenen als moslims verbonden aan eindtijdverwachtingen.
Joden en christenen menen op basis van de Bijbel dat de Messias eens door deze poort de stad zal binnentrekken. Moslims geloven ook dat de poort een rol speelt in het laatste oordeel en dat de rechtvaardigen er doorheen zullen trekken. Het is daarom opvallend dat moslims de poort in het jaar 810 dichtmetselden. Dit werd door de kruisvaarders weer ongedaan gemaakt in het jaar 1102, maar na de herovering van Saladin, liet deze de poort weer sluiten en bij de herbouw door Suleiman, werd de poort opnieuw hermetisch gesloten met grote stenen.
Men vertelt dat moslims de poort sloten om de Joodse Messias tegen te houden. Daarom zou ook de begraafplaats voor de poort zijn aangelegd, zodat de Messias zich zou moeten verontreinigen om de stad in te kunnen komen. Maar er is ook een overlevering dat het juist de tempeliers waren die de poort dichtmetselden. Tegenwoordig valt de poort onder het beheer van de islamitische Waqf, die de gehele Tempelberg beheert, en het wordt streng bewaakt. Archeologisch onderzoek wordt niet toegestaan.

Hierbij nog een overzicht van de Oude Stad van Jeruzalem met de poorten waar de afgelopen tijd over geschreven is.


Bron: De Tijden, uitg. Chr. voor Israël (Ruben Ridderhof)
Commissie Kerk en Israël