Kerknieuws 2018 – 14

Censura Morum
Op zondag 2 september bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal van zondag 9 september. Censura Morum wordt gehouden op maandag 3 september om 19.00 uur in de consistorie.

Bezinningsmoment
Ook nu hebben we op de donderdag voor de avondmaalsbediening een moment van bezinning en gebed. Ieder van harte welkom op 6 september om 19.30 uur in de bijzaal. We hebben in juni de bespreking van het avondmaalsformulier afgerond. Voor de komende keer overdenken we artikel 33 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (ik zal zorgen dat de tekst beschikbaar is).

Belijdeniscatechisatie
Over enkele weken begint het winterwerk. Ik hoop dat er ook weer belijdeniscatechisanten zullen zijn. De belijdeniscatechisatie staat gepland voor de dinsdagavond. Als iemand eerst een gesprek wil, kan dat natuurlijk. Bel of mail me maar. Het is niet nodig om nu al te weten of je ook werkelijk belijdenis zult doen. Tijdens de wekelijkse bezinning kan er gaandeweg duidelijkheid komen. Misschien lopen we er al een tijd over te denken maar kwam het er nog niet van. Als je nu eens een stap zet …. Laat het een gebedspunt zijn. God Die roept is het waard.

Kringwerk
* We gaan verder met de lidmatenkring (zoals we hem genoemd hebben). Één keer per maand komen we op donderdagavond samen in de consistorie van 20.00 tot 21.30 uur. Degenen die dit voorjaar belijdenis deden, worden extra voor deze kring uitgenodigd. Ik noem alvast de data: 11-10; 15-11; 13-12; 17-1; 14-2; 14-3.
* Wat de Bijbelkring betreft willen we het deze winter anders doen. Er wordt wel eens gevraagd om overdag een kring te houden. Voor ouderen is de avond al gauw bezwaarlijk. Ik wil het een keer proberen op donderdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur in de kerk. Als data zijn gekozen: 11-10; 1-11; 29-11; 10-1; 7-2; 7-3.

Het bovenstaande betekent wel dat ik de Bijbelkring die we ’s avonds hadden, laat vervallen. Het aantal deelnemers werd minder. Vaak was het niet te vermijden dat de kring in dezelfde week werd gehouden als de mannen- of de vrouwenverenigingen. Uiteraard kan niet iedereen overdag. Daarom wijzen we op de mogelijkheid om aansluiting te zoeken bij een van de huisbijbelkringen. Weet dat nieuwe mensen daar van harte welkom zijn.

Scholen
Het einde van de vakantie nadert. Dat betekent dat ook de scholen weer gaan beginnen. We wensen alle kinderen en jongeren sterkte toe, samen met alle leerkrachten en docenten. Van tijd tot tijd zullen we voor het onderwijs bidden. We denken in het bijzonder aan jongeren die met een nieuwe studie of opleiding beginnen. Laten we niet vergeten dat het geloof (de vreze des Heeren) de basis van echte wijsheid is. Betrek God in je studie!

Prediking
Komende zondagmiddag nog één keer Nahum. Een onbekende profeet met een heel eigen boodschap. Ik overweeg om rond de avondmaalsviering uit de daaropvolgende kleine profeet (= Habakuk) te preken. Soms geven mensen aan dat ze bidden om de Heilige Geest opdat de prediking van het Woord krachtig is en vrucht draagt. Daar word ik blij van. Met Paulus zeg ik (Kol. 4 : 2-3a): ‘Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken.’

Tenslotte
* Na een goede vakantie zijn we weer begonnen. Er is deze zomer veel gebeurd. Ook in de gemeente. Naast degenen die ik hierboven al heb bedankt voor hun inzet, dank ik ook de broeders van de kerkenraad die het nodige hebben opgevangen: br. A. Molenaar die als contactpersoon dingen regelde, en br. C.J. Kaptein die een groot aantal bezoeken heeft gebracht.
* Een hartelijke groet van mijn vrouw en mij voor u en jullie allen.
J.C. Schuurman

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Collecten juni 2018
Kerk                                                   € 1.891,98
Verbouwingsfonds                    € 1.868,40
Pastoraat en eredienst               € 366,26
Onderhoud orgel                           € 334,90
Ontvangsten bank/giro juni
Giften godsdienstonderwijs        € 15,00
Giften kerk                                        € 150,00
Kerkbalans 2018
Begroot                                    € 103.000,00
Toegezegd                              € 109.975,00 is 106,77% t.o.v. begroting
Ontvangen betalingen Kerkbalans 2018
Per bank/giro mei                  € 67.475,69
Ontvangen juni                           € 7.677,96
Ontvangen per kas juni             € 500,00
Totaal t/m juni                          € 75.653,65 is 68,79 % t.o.v. toegezegd in 2018
Solidariteitskas 2018
Ontvangen in juni                      € 1.880,00
Thermometerstand per ultimo juni 2018
Benodigd voor fase 2 in 2018    € 139.175,00
Benodigd voor fase 2 in 2019     € 73.900,00
€ 213.075,00
Stand van ontvangsten
per ultimo mei 2018                        € 132.251,95
Diverse giften
via de bank in juni 2018                       € 1.110,00
Giften per kas                                              € 115,00
Uitgangscollecte juni 2018                   € 451,71
Afsluiting winterwerk                          € 1.301,69
Totaal van de ontvangsten
t/m juni 2018                                     € 135.230,35
Saldo nog te financieren               € 77.844,65

Giften juli 2018
Voor de kerk
via ds. Schuurman                                      € 20,00
via ds. Schuurman                                      € 10,00
via ouderling Kaptein                                € 15,00
Voor het verbouwingsfonds
via ouderling Groenendijk                  € 200,00
via ouderling Kaptein                               € 20,00
via ouderling Kaptein                               € 57,75
Voor de diaconie
via ouderling Kaptein                              € 20,00
via diaken Kaptein                                    € 50,00
Voor de kerktelefoon
via ouderling Kaptein                             € 20,00
Collecten juli 2018
Kerk                                                           € 1.664,54
Jeugd- en jongerenwerk                     € 351,00
Onderhoud orgel/orgelpijpen          € 848,77
Kerkenwerk in
eigen wijkgemeente                             € 284,76
Algemeen onderhoud                          € 366,72
Ontvangsten bank/giro juli 2018
Giften godsdienstonderwijs                € 15,00
Giften kerk                                                    € 10,00
Kerkbalans 2018
Begroot                                             € 103.000,00
Toegezegd                                       € 109.975,00 is 106,77% t.o.v. begroting
Ontvangen betalingen Kerkbalans 2018
Per bank/giro juni                             € 75.653,65
Ontvangen juli                                       € 5.648,94
Totaal t/m juli 2018                           € 81.302,59 is 73,93 % t.o.v. toegezegd 2018
Solidariteitskas 2018
Per eind juni                                             € 1.880,00
Ontvangen in juli                                   € 1.685,00
Totaal t/m juli                                         € 3.565,00
Thermometerstand per ultimo juli 2018
Benodigd voor fase 2 in 2018       € 139.175,00
Benodigd voor fase 2 in 2019        € 73.900,00
€ 213.075,00
Stand van ontvangsten
per ultimo juni 2018                          € 135.230,35
Diverse giften
via de bank in juli 2018                         € 1.050,00
Giften per kas                                              € 700,00
Uitgangscollecte juli 2018                      € 457,13
Opbrengst oud papier
aanvulling januari-april                             € 483,40
Totaal van de ontvangsten
t/m juli 2018                                          € 137.920,88
Saldo nog te financieren                     € 75.154,12
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Wat wij geloven ten aanzien van Israël
Stelling 4 – Wij geloven dat alle Verbonden vanaf Abraham gesloten zijn met Israël.
Alle verbonden die genoemd worden in het oude testament zijn met het volk Israël gesloten.
Wij geloven dat wij als gelovigen uit de volken door het geloof in Jezus Christus zijn geënt op het Nieuwe Verbond dat met het Huis van Israël en het Huis van Juda gesloten is (Jeremia 31: 31-34).
Van dit Nieuwe Verbond zijn de tekenen het gebroken lichaam en vergoten bloed van onze Heere Jezus of zoals zijn Joodse naam klinkt Jesjoea.
Hij kwam in de eerste plaats om als de Messias zijn volk, het volk Israël, te verlossen van hun zonden. Maar deze verlossing heeft een wereldwijd perspectief.
Het is voor ons christenen belangrijk om de Joodse achtergrond van Jezus leven, woorden en werken beter te begrijpen.
Zijn komst was al eeuwenlang beloofd. Johannes geeft Hem in Joh 1: 29 aan als ‘Het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt’. Na Zijn komst in nederigheid om de zonde van de wereld weg te nemen en verwerping te ondervinden zal Hij op een dag in heerlijkheid komen om al de volken voor Hem te verzamelen. Met reikhalzend verlangen verwachten we Zijn komst in heerlijkheid en de lichamelijke opstanding van de gestorven rechtvaardigen. Maranatha!
Commissie Kerk en Israël

Zendingsbussen 3e kwartaal
Beste gemeenteleden,
In KerkNieuws d.d. 29 juni 2018 lazen we dat de zendingsbussen in het derde kwartaal zijn bestemd voor het zendingswerk in Zuid-Afrika. Dat stellen we zeer op prijs!
Mede dankzij uw bijdrage in gebed en giften kunnen wij ons werk doen op Mukhanyo Theological College, Madibeng Centre for Research en Zama Zama Clinic.
Meer informatie is te lezen in de blogs en nieuwsbrieven op onze website www.gzb.nl/Zuid-Afrika.
Nogmaals dank! Met een hartelijke groet,
Gerrit en José Heino

Bedankt
Bij deze willen wij de gemeente en kerkenraad bedanken voor uw gebed en meeleven tijdens de ziekte en rondom het overlijden van onze “tante” Ans van Reenen.
Onze tante en ook wij hebben dat erg gewaardeerd. We voelden ons gedragen door uw gebeden. Vriendelijke groeten,
Geert en Herma Harlaar en kinderen