Kerknieuws 2017 – 20

Zieken
In het IJsselland Ziekenhuis werd mw. W. Klerk opgenomen.
Mw. C. Noordegraaf-Broere heeft een week in het IJsselland Ziekenhuis gelegen. Ze verblijft inmiddels in het Rheumaverpleeghuis in Rotterdam.
Mw. A. van Wijk-Erkelens is nog bezig met een revalidatietraject in Rijckehove.
Datzelfde geldt voor dhr. T.T. Canter Visscher, voor wie hopelijk het einde van zijn opname in De Meander in zicht komt.
Pas deden we voorbede voor Inge de Pater. Zij maakt een moeilijke tijd door. We denken ook aan allen die om haar heen staan.
We denken ook aan mw. J. Bouter-Baardman in Salem en dhr. G.J. Broekhuizen in Rijckehove .
We wensen ieder in zijn of haar omstandigheden het adventslicht van Gods nabijheid toe.

Jarigen
In de komende twee weken zijn de volgende gemeenteleden D.V. jarig:
17 december dhr. N. Kaptein (80 jr.);
17 december mw. C. Middelkoop-Verkade (82 jr.).
Een hartelijke felicitatie en bovenal Gods zegen toegewenst.

50 jaar getrouwd
Op 19 december is het D.V. vijftig jaar geleden dat dhr. G.J. Broekhuizen en mw. K.G. Broekhuizen-van Loon trouwden. Een hartelijke felicitatie met dit bijzondere feit. We denken ook aan hun zoon, schoondochter en kleindochter die nauw op hun (groot)ouders betrokken zijn. In al die jaren hebben zij veel meegemaakt. Al tijdenlang heeft mw. Broekhuizen qua gezondheid haar beperkingen. De laatste jaren zijn daar de zorgen rond meneer Broekhuizen nog weer bij gekomen. Hoewel hij in Rijckehove is opgenomen, komt hij iedere dag een poos naar huis. Te midden van alles wordt toch Gods kracht ervaren, zodat er rond hun huwelijksjubileum ook grote dankbaarheid jegens de Heere is. We hopen dat het een goede en blijde dag van gedenken zal zijn. We wensen de familie Broekhuizen Gods sterkte in Christus toe. We hebben een levende Heiland Die in alle omstandigheden met Zijn genade nabij is.

Verhuisd
Ouderling C.J. Kaptein is verhuisd naar de Kerklaan 330 (2903 BM). We wensen hem en zijn vrouw een goede tijd toe in de nieuwe woonomgeving.

Verkiezing ambtsdragers
Op maandag 20 november vond de verkiezing van ambtsdragers plaats. Br. T. Schouten werd verkozen als ouderling; br. G. Hartmans als ouderen-ouderling; en br. G.C. Simonse als diaken. Dankbaar zijn we dat de brs. Hartmans en Simonse hun verkiezing hebben aanvaard. Het is voor hen in een weg van gebed duidelijk geworden dat ze deze taak binnen de gemeente op zich moeten en ook mogen nemen. We hopen dat ze het werk met veel vreugde zullen doen, gesteund door de kracht van de Heilige Geest. Br. Schouten heeft voor zijn verkiezing bedankt. We respecteren zijn besluit dat ook biddend is genomen. We wensen hem Gods vrede toe. Op de vervulling van de vacature ouderling komen we in het nieuwe jaar terug.

Lidmatenkring
We komen dit jaar nog een keer bij elkaar op 14 december. We bespreken het derde hoofdstuk uit het boekje ‘In Gesprek’ van ds. H.J. van der Veen. Het gaat om Jezus’ ontmoeting met een wanhopige moeder. Het Bijbelgedeelte is Matth. 15 : 21 – 28. Ieder van harte welkom, ook als het eerder nog niet lukte om te komen. We beginnen om 20.00 uur in de consistorie.

Catechisaties
Het eerste deel van het winterseizoen zit er al weer bijna op. Volgende week worden de laatste catechisaties in 2017 gegeven. In de week voor Kerst ligt de catechese stil. In de tweede week van januari pakken we de draad weer op.

Tenslotte
De adventstijd is dit jaar kort omdat de 4e zondag van advent pal voor de Kerstdagen valt. We hopen op een goede Kerstmiddag met de ouderen op dinsdag 19 december. Een hartelijke groet aan u allen.
J.C. Schuurman

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Giften november 2017
Voor de kerk
via ds. Schuurman 2 x € 50,00
via ouderling Kaptein € 50,00
via br. Koote € 10,00
Voor de Dankdag
via ouderling Kaptein € 50,00
via ouderling Kaptein € 5,00
Voor het verbouwingsfonds Fase 2
via ds. Schuurman € 50,00
via ouderling De Jonge € 50,00
Voor de diaconie
via ds. Schuurman € 20,00
via ouderling Kaptein € 20,00
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Kerstmiddag voor de ouderen op 19 december
Op D.V. 19 december is er de kerstmiddag voor de ouderen van onze gemeente met medewerking van ds. J.C. Schuurman. De middag begint om 14.30 uur. Muzikale medewerking tijdens deze middag door Everhard Zwart, orgel en Corinne de Pater, dwarsfluit. We sluiten de middag af met een gezamenlijke maaltijd. Alle ouderen vanaf 70 jaar zijn van harte welkom. De ouderen vanaf 75 jaar krijgen een uitnodiging via de bezoekdames. De ouderen van 70 tot 75 jaar kunnen zich rechtstreeks opgeven bij Jan Kaptein (010-2022970).
Uw wijkdiaconie

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Op D.V. woensdag 13 december hopen wij voor de laatste keer dit kalenderjaar samen te komen. Deze avond zal dhr. Molenaar de inleiding verzorgen met als thema: ‘Als Koning Jezus morgen komt, dan heeft u nog maar één dag!’ n.a.v. Mattheus 24. U/jij bent allen van harte welkom, de avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.
Peter Boelhouwers

Kinderkerstfeest
Zoals ieder jaar hopen we op D.V. 2e Kerstdag weer met alle kinderen van de gemeente het kinderkerstfeest te vieren.
Dit jaar is het thema: ‘Op reis naar Bethlehem’. De kinderen van de zondagsschool hebben een lied geoefend en willen dit, en een voordracht aan u laten zien en horen.
Wij nodigen iedereen, jong en oud, van harte uit op D.V. dinsdag 26 december. Het Kerstfeest begint om 10.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur. Hartelijke groet,
De kerstcommissie

900 KAARSEN GEZOCHT
Als de bewoners rondom onze kerk een kaars in hun brievenbus vinden of persoonlijk overhandigd krijgen, is de kans groot dat ze wel weten wat er op de bijbehorende wikkel staat.
Een uitnodiging voor de kerstviering in de Nieuwe Westerkerk op vrijdag 22 december om 20.00 uur.
Ook dit jaar willen we de buurtbewoners op deze manier uitnodigen om Kerst bij en met ons te vieren. (Tussen twee haakjes: ook als u niet zoveel buurtbewoners kent, het is een viering die zeker ook voor u de moeite waard is om mee te maken: een projectkoor van de gemeente, samenzang, ontmoeting….)
Maar er zijn nog zo’n 900 kaarsen nodig…
Spaart u mee? Als ieder gemeentelid er een paar of meer meeneemt en in de hal (doos) van de kerk legt, zijn we er zo.

Save the date……..
Het klinkt nog heel ver weg …2018 , maar voor je het weet is het zover.
We willen als commissie Kerk en Israël vast aankondigen dat mw. C. Schwaeber op dinsdag 23 januari 2018 hoopt te komen spreken in de Nieuwe Westerkerk. Zij komt op uitnodiging van de Stichting Steun Messias belijdende Joden naar Nederland voor lezingen. Mw. Cookie Schwaeber-Issan is directeur van de Messiasbelijdende Joodse school in Jeruzalem. Zij kan een boeiend verhaal vertellen over het leven als Messiasbelijdende Jodin in Israël en het unieke bestaan van deze school in hartje Jeruzalem.
Van harte welkom!

De poorten van Jeruzalem (4): De Jaffapoort
We vervolgen de serie met de vierde poort.
De enige poort in de westelijke muur van de Oude Stad heet Jaffapoort, omdat deze uitkijkt op de Israëlische havenplaats Jaffa in ’t noordwesten aan de Middellandse Zeekust.
In het Arabisch heet de poort Bab al-Khalil, verwijzend naar Hebron, omdat de zuidelijke route naar Hebron ook vanuit deze poort vertrekt.
Direct naast de poort is de muur van de Oude Stad doorbroken en loopt een verkeersroute de stad in.
Er bestaat een legende dat dit gat werd gemaakt voor de Duitse keizer Wilhelm II die te paard de stad wilde betreden in 1898, maar oudere foto’s laten zien dat de opening in de muur vóór die tijd ook al bestond. Mogelijk was er altijd een bres hier in de muur, vanwege de geul die rond de David-citadel liep.
Net binnen de Jaffapoort, tussen de gebouwen in, liggen 2 graven. Er wordt verteld dat dit de graven zijn van de architecten die in opdracht van Sultan Suleiman de muren van de stad herbouwden. Toen hij ontdekte dat de architecten de Sionsberg buiten de muren hadden gelaten, zou hij hen hebben onthoofd. Deze legende wordt vaak verteld, maar er is geen historisch bewijs voor.
Bron: De Tijden, uitg. Chr. voor Israël (Ruben Ridderhof)
Commissie Kerk en Israël

Dankbetuiging
Voor alle blijken van medeleven na het overlijden van mijn lieve vrouw

ALY VAN HERK – VAN DER EIJK

zeg ik u allen hartelijk dank.
Johan van Herk en kinderen

Bedankt
Hartelijk dank voor de vele kaarten en bezoekjes die ik bij mijn ziekenhuis opname en revalidatie mocht ontvangen.
Dit medeleven heeft mij goed gedaan. Vriendelijke groet,
Mw. C.G. van Velzen-Fluit

DANKBAAR
Hartverwarmend was uw meeleven i.v.m. ons 45-jarig huwelijksjubileum in de vorm van kaarten, mailtjes en bloemen.
Bovenal mogen we ervaren: Geloofd zij God, dag aan dag draagt Hij ons. Geprezen zij Zijn Naam.
Aart en Corrie Zwijnenburg

Bedankt
Ik wil een ieder hartelijk bedanken voor de vele kaarten die ik op mijn verjaardag mocht ontvangen.
Het heeft mij goed gedaan. Een hartelijke groet,
Mw. P.M. Hofman van den Steenhoven

Bedankt
Wij bedanken iedereen hartelijk voor de vele kaarten en bloemen voor ons 50-jarig huwelijk.
Zoveel reacties. Het was overweldigend. We werden er stil van.
Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaadt(de) ons dag aan dag met Zijn gunstbewijzen.
Jan en Ada van Dieren

Bedankt kinderen van de Regenboog
Hier weer even een bedankje. Deze keer speciaal voor de kinderen van club de Regenboog. We kregen een mooie kaart met allemaal goede wensen, hartjes achter de namen enz. Bedankt hoor Steven, Jasmijn, Hannah, Jort, Jos, Rebecca, Robert, Emma, Rachel en natuurlijk de leiding! We vinden het heel fijn dat jullie ook aan ons denken. De kaart was een leuke verrassing.
Groetjes van,
Bertus en Kunie Broekhuizen

Bedankt
Zeer verrast was ik dat de postbode regelmatig langs kwam. Het was fijn dat ik zoveel kaartjes mocht ontvangen
voor mijn 80e verjaardag. Heel hartelijk dank! Met vriendelijke groet,
Mw. M.M. Wolvers-Hoogendam