Kerknieuws 2017 – 19

Zieken
Mw. H.S. Zuiddam-Clasing heeft in het IJsselland Ziekenhuis gelegen. Het ging opnieuw niet goed met haar. Gelukkig zijn er geen ernstige dingen geconstateerd. Wel is ze verzwakt geraakt. Hopelijk gaat het weer de goede kant uit.
Nu ik de berichten schrijf, verblijft mw. A. van Wijk-Erkelens nog in Rijckehove. Er wordt gekeken of ze toch weer naar huis kan. We hopen met haar dat het mogelijk is.
Mw. C.G. van Velzen-Fluit maakte in korte tijd veel mee. Nadat ze nog maar net thuis was na de knieoperatie en de revalidatie moest ze weer in het Franciscus Gasthuis worden opgenomen, nu vanwege benauwdheid. Inmiddels is ze weer thuis. Het is alles bij elkaar wel veel om te verwerken.
Dhr. T.T. Canter Visscher is nog aan het revalideren in De Meander te Nieuwerkerk aan den IJssel. Er is sprake van gestage vooruitgang.
We leven mee met mw. M.A.J. van den Berg-Klaasse. Na een valpartij brak ze haar elleboog met als gevolg de nodige beperkingen.
Mw. A. van den Berg-Clasing heeft Schiehoven verlaten en verhuisde naar Capelle.
Verder noemen we ook nu mw. J. Bouter-Baardman, die in Salem verblijft, en dhr. G.J. Broekhuizen, die in Rijckehove is opgenomen waar hij ondertussen een eigen kamer heeft.
Al met al zijn er binnen de gemeente velen die tobben met hun gezondheid. En dat kunnen ook psychische klachten zijn die grote diepten veroorzaken. Of beperkingen en stoornissen die veel vergen. Of ouderdomsklachten die het leven zwaar maken. Ieder in zijn of haar situatie de kracht van de Heere toegewenst. Laten we elkaar in de voorbede dragen.

Verhuisd
Sinds 31 oktober woont mw. A. van den Berg-Clasing in de Rozenburcht. We hopen van harte dat Ada zich hier thuis zal voelen en dat ze zal merken dat de Heere haar ook in de nieuwe omgeving nabij is. Ze hoopt trouwens op 25 november 75 jaar te worden. Meeleven rond haar verjaardag zal haar goed doen.

Jarigen
In de komende drie weken zijn de volgende senioren binnen de gemeente D.V. jarig:
– 20 november dhr. H. van de Kreeke (82 jr.);
– 21 november mw. L. Luijt-van der Dussen (95 jr.);
– 27 november mw. J. Oosterom-Cattel (88 jr.);
– 28 november dhr. A. Verhoef (90 jr.).
Allen van harte gefeliciteerd en Gods nabijheid toegewenst.

Bijbelkring een week eerder: 7 december
Als volgende datum voor de Bijbelkring stond 14 december gepland. Toen we van de zomer het rooster opstelden had ik op 7 december iets anders in mijn agenda staan. Inmiddels is deze avond door een verschuiving vrijgekomen zodat de Bijbelkring toch op donderdag de 7e gehouden kan worden. Dit komt veel beter uit omdat op de 14e de Lidmatenkring al samenkomt, waar ik dan niet bij had kunnen zijn. Noteren we de wijziging in onze agenda?Aan de beurt is Openbaring 8. Allen van harte welkom vanaf 19.45 uur (inloop). We starten om 20.00 uur. Het is boeiend om de apostel Johannes te volgen in de visioenen die hij tijdens zijn verbanning op Patmos kreeg. Het zijn indrukwekkende hoofdstukken die ons voortdurend wijzen op Christus Die als het Lam Overwinnaar is.

Viering Heilig Avondmaal – Censura Morum
Op de eerste zondag van advent (3 december) zal het Heilig Avondmaal worden bediend. In verband hiermee wordt er Censura Morum gehouden op maandag 27 november in de consistorie om 19.00 uur.

Bezinningsmoment Heilig Avondmaal
Ook nu is er in de week van voorbereiding een moment van bezinning en gebed rond het Heilig Avondmaal. Van harte welkom in de bijzaal op donderdag 30 november D.V. om 19.30 uur. We zien uit naar een goede ontmoeting. Ik merk regelmatig dat deze momenten als kostbaar worden ervaren.

Preekbespreking op 19 november
We herinneren elkaar aan de preekbespreking die op zondag 19 november na de middagdienst wordt gehouden. De preek gaat die middag over Efeze 6: 1 – 9. Paulus schrijft over onderlinge verhoudingen binnen gezinnen en in werksituaties. Afgelopen zondag kwam vanuit het slot van Efeze 5 al de relatie tussen man en vrouw in het huwelijk aan de orde. Goed om samen over het thema relaties door te spreken. Binnen het jeugdwerk zijn al afspraken gemaakt om ook met de kinderen en de jongeren mee te doen met de preekbespreking. Iedereen is van harte welkom. Nemen we zelf onze boterham mee? Nadat we gegeten hebben gaan we aan de hand van vragen met elkaar in gesprek. Na een korte afronding sluiten we rond 19.15 uur zodat het voor de kinderen niet te laat wordt. We zien uit naar een zinvolle bespreking.

Erediensten
Op zondag 26 november bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. Het is dan de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Ik wil dan de serie over de Efezebrief besluiten. Aan de orde komt het gedeelte over de geestelijke wapenrusting (Efeze 6: 10 – 20). De spits wordt vermoedelijk vers 18 waarin Paulus spreekt over waakzaam zijn in het gebed – een notie die goed past op de kerkelijke “oudejaarszondag”. We hebben dan de brief aan Efeze globaal kunnen doornemen in totaal 10 preken. Heel wat thema’s kwamen voorbij. We hopen en bidden dat de Heilige Geest zorg draagt voor een krachtige doorwerking van het verkondigde Woord.Op zondag 3 december begint de adventstijd. Voor de beide diensten op deze Avondmaalszondag heb ik nog geen tekstkeus kunnen maken.

Tenslotte
– Maandag 20 november de verkiezing van ambtsdragers. We leggen de stemming in Gods handen neer. We bevelen de broeders die op een tweetal staan in de voorbede aan.
– We gaan al weer een nieuw kerkelijk jaar in. Een bijzondere periode als we de adventstijd beleven op weg naar het Kerstfeest. Tevens bepaalt advent ons bij de wederkomst van onze Heere. Zijn Koninkrijk zal doorbreken. Zien we daar te midden van alle gebrokenheid naar uit? De adventsweken zijn een oefening in het verwachten van Gods toekomst.
– Een hartelijke groet vanuit De Fallastraat.
J.C. Schuurman

Vanuit de kerkenraad
In zijn laatst gehouden vergadering heeft de kerkenraad de volgende dubbeltallen opgesteld:
Voor wijkouderling  (vacature br. De Heer):
– Br. M.P. van der Hoek, Dorpsstraat 167
– Br. T. Schouten, Fuutlaan 28
Voor ouderen-ouderling:
– Br. G. Hartmans, Piet Heinstraat 12
– Br. H. Hofman, Kruisstraat 17, Krimpen aan den IJssel
Voor diaken (vacature br. Uil):
– Br. P.W. Boelhouwers, Diabellistraat 58
– Br. G.C. Simonse, Tinus Bruinrede 13
De stemmingsvergadering zal plaatsvinden op D.V. maandag 20 november a.s. om 19.30 uur in de kerk. Deze keer is het bij wijze van proef – éénmalig –  mogelijk om te stemmen als u er op deze avond niet kunt zijn. In dat geval dient u persoonlijk op het huisadres van de scriba, br. Goudriaan (IJsselzoom 88) een stemformulier op te halen op maandag 20 november. Dit formulier kunt u daar ter plekke of thuis invullen. Het ingevulde formulier levert u in de bijgevoegde envelop persoonlijk bij de scriba in. Voor de goede orde: u kunt alleen voor u zelf een stemformulier ophalen (dus niet voor anderen). Ingevulde stemformulieren die na deze datum via de scriba, anderen of op een andere wijze binnenkomen worden als niet-geldig verklaard. Op deze wijze willen we gemeenteleden die op 20 november ’s avonds niet aanwezig kunnen zijn, als proef, toch de gelegenheid geven hun stem uit te brengen.scriba

Oud papier inleveren
Op zaterdag 2 december kunt u weer van 10.00 – 12.00 uur uw oud papier en karton inleveren bij de container die dan op het grote parkeerterrein bij ons kerkgebouw aan het Valeriusrondeel staat. De opbrengst is bestemd voor het verbouwingsfonds van Fase 2. Verzamelt u mee voor Fase 2?  Hartelijk dank!

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Dankdagcollecte
De opbrengst van de Dankdagcollecte kent op moment van schrijven (8 november) het mooie resultaat van € 6237,00.

Collecten oktober 2017
Kerk €     3.199,48
Kerkenwerk in eigen Wijkgemeente €        393,65
Pastoraat en eredienst €        404,60
Jeugd- en jongerenwerk €        388,60
Ontvangsten bank/giro oktober 2017:
Giften godsdienstonderwijs €          15,00
Ontvangen betalingen Kerkbalans 2017:
t/m september €   88.233,46
per bank/giro oktober €     4.183,87
t/m oktober 2017 €   92.417,33 is 92,42 % t.o.v. begroting
Kerkbalans 2017:
Begroot €  100.000,00
Toegezegd € 104.267,50 is 104,27 % t.o.v. begroting
Solidariteitskas 2017: 
Saldo t/m september €     3.950,00
Ontvangen in oktober €                  –
t/m oktober 2017 €     3.950,00
Totale ontvangen verbouwingsfonds Fase 2: 
Ontvangen t/m september €   15.753,00
Ontvangen in oktober per bank €        595,00
Totaal t/m oktober 2017 €   16.348,00
Giften oktober 2017
Voor de kerkvia ds. Schuurman €        100,00
via ds. Schuurman €          50,00
via ds. Schuurman €          45,00
via ds. Schuurman €          25,00
via ds. Schuurman      3 x    €          20,00
via mw. Goudriaan-Bongers €          10,00
Voor de Dankdag
via ds. Schuurman €          10,00
via ouderling Kaptein €          20,00
via ouderling Kaptein €          10,00
via ouderling Kaptein €            5,00
Voor de kerktelefoon
via mw. Goudriaan-Bongers €          40,00
Voor godsdienst op openbare scholen
via ds. Schuurman €        100,00

Collecten Rozenburcht
De opbrengst van de collecten tijdens de weeksluitingen  in de Rozenburcht over de periode van april t/m september 2017 bedraagt € 365,00  (ontvangen via mw. C. Zwijnenburg). Dit bedrag zal gaan naar het GZB-project in Oezbekistan.
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Vrouwenvereniging ‘De Heere is onze Banier’
Op D.V. woensdag 22 november hopen we weer bij elkaar te komen.We vervolgen de Bijbelstudie over Johannes de Doper. Deze avond nr. 4 uit de Herv. Vrouw van oktober.Thema is: Levensdoel: Bestemd voor de Heere.  Schriftlezing Lukas 1: 76–80 en Johannes 1: 19–28.D.V. woensdag 6 december zal Bijbelstudie 5 behandeld worden.Thema: Johannes de Doper, loopjongen van Christus. We lezen Jesaja 40: 3–5 en Lukas 3: 1–18.We zien uit naar fijne avonden, allen weer van harte welkom.
Ada, Corrie en Ineke

Jonge Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’
Lieve dames, op 22 november willen we weer samen komen voor een avond over Samuel. We beginnen om 20.00 uur, je bent welkom vanaf 19.45 uur.Op 6 december hopen we onze jaarlijkse kerstviering te houden. We willen dan gezellig met elkaar eten. Ook zullen we natuurlijk zingen en stilstaan bij de komst van Jezus Christus op aarde. We beginnen dan om 19.00 uur. Iedere vrouw uit de gemeente tot 45 jaar is van harte welkom, dus ook als je geen lid bent, zien we je graag! We vragen iedere deelnemer iets voor het diner te verzorgen. Als je je nog niet hebt aangemeld, vragen we je dit te doen voor 1 december bij Corinne (corinnedepater@gmail.com). Wil je dan ook meteen doorgeven wat je zult meenemen?
Lieve groet,Elise, Corinne en Eline

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Op D.V. woensdag 29 november hopen wij weer samen te komen. Deze avond zal Reinier van Eijk de inleiding verzorgen met als thema: ‘het geofferde’ n.a.v. 1 Korinthe 8. Alle mannen van de gemeente, jong en oud, zijn van harte welkom om voor het eerst of opnieuw vrijblijvend deze avond bij te wonen. De avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.
Peter Boelhouwers

Geslaagde rommelmarkt
Als verkoopcommissie kijken we dankbaar terug op succesvolle verkoopdagen.We hebben met elkaar mooie dagen beleefd. Heel veel gemeenteleden hebben voor en tijdens de rommelmarkt hun steentje bijgedragen.We hadden mooie verkoopbare spullen, voldoende hulp, goede publiciteit, mooi weer, een goede omzet, een gezellige sfeer, lekkere bollen, mooie bloemen en vele andere producten.Dit leverde bij elkaar het geweldige bedrag van € 16.000,00 op, hiervan schenken we € 3.200,00 aan het hospice IJsselOever. Iedereen heel hartelijk bedankt voor zijn of haar bijdrage in welke vorm dan ook.
De verkoopcommissie

Dorcas Voedselactie
De Dorcas-actie heeft 51 volle dozen en het mooie bedrag van € 225,- opgebracht voor transportkosten. Iedereen heel hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage.

De poorten van Jeruzalem (3): De Sionspoort
De derde poort die aan de beurt is, is de Sionspoort.Deze poort dankt zijn naam aan het feit dat hij uitkomt op de berg Sion, waar ook het eeuwenoude complex is gesitueerd waarin het graf van David en de zaal van het Laatste Avondmaal zich bevinden.In het Arabisch heet de poort Bab El Nebi Daud, ‘Poort van de profeet David’, omdat in de islam David ook bekend staat als profeet.Ook wordt de poort wel Bab el Yahud genoemd, ‘Jodenpoort’.Hoewel de poort feitelijk uitkomt op de Armeense wijk, is de Joodse wijk ook snel bereikbaar via deze poort.Tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog (1948) kwamen de Joden in de Oude Stad vast te zitten. Joodse strijders probeerden hen te bevrijden en drongen de stad binnen via de Sionspoort, waar hevig werd gevochten. De kogelgaten van het Joodse vuur op de Jordaanse soldaten die de poort bewaakten, zijn nog duidelijk te zien in de stenen van de poort. Hierdoor wordt de poort ook wel ‘gewonde poort’ genoemd.Het ontzetten van de Joden in de Oude Stad lukte, maar hield geen stand. Korte tijd later vluchtte de Joodse bevolking uit de Oude Stad door de Sionspoort.
Bron: De Tijden, uitg. Chr. voor Israël (Ruben Ridderhof)Commissie Kerk en Israël

Bedankt voor uw meeleven
Via deze weg willen wij u bedanken voor de blijken van medeleven tijdens de ziekte en overlijden van onze lieve vader, opa en overgrootvader NICO PIETER KLEVERING.
Wij betuigen u onze oprechte dank, het was voor ons een grote troost.
Wilma Klevering

Bedankt
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten die wij kregen voor ons huwelijk.We kijken terug op een hele mooie dag, waar we nog steeds van nagenieten. Groetjes,Daniël en Jeline Izelaar

Bedankt
Hierbij wil ik een ieder bedanken voor de kaarten die ik mocht ontvangen op mijn verjaardag.Het is fijn om zo de band met de gemeente te mogen ervaren.
Een hartelijke groet,Mw.  Noomen