Kerknieuws 2017 – 18

Zieken
Mw. A. van Wijk-Erkelens werd onverwachts in het IJsselland Ziekenhuis opgenomen met neurologische klachten. Vanuit het ziekenhuis is zij inmiddels voor revalidatie naar Rijckehove gegaan. Al met al is het voor haar een ingrijpend gebeuren.
Mw. C.G. van Velzen-Fluit verbleef na de knieoperatie enkele weken in Avanze. Omdat het herstel voorspoedig verloopt kon ze zelfs eerder naar huis dan verwacht.
Dhr. T.T. Canter Visscher verblijft in De Meander te Nieuwerkerk aan den IJssel. Hij gaat goed vooruit en is al enkele keren ’s zondags thuis geweest. Het is de bedoeling dat hij over enkele weken ontslagen wordt. Zijn dankbaarheid is groot.
– Verder denken we aan mw. A. van den Berg-Clasing, die in Schiehoven verblijft, aan mw. J. Bouter-Baardman, die in Salem is opgenomen en aan dhr. G.J. Broekhuizen, die weliswaar elke dag een poosje thuis is, maar tegelijk nog altijd in Rijckehove is opgenomen. Ieder die zorgen kent om zijn of haar gezondheid wensen we Gods nabijheid in Christus toe.

45 jaar getrouwd
Voor dhr. A. Zwijnenburg en mw. C. Zwijnenburg-de Groot is de 9e november een belangrijke dag. Dan zijn zij D.V. vijfenveertig jaar getrouwd. Onze hartelijke felicitaties, niet alleen voor henzelf maar ook voor hun kinderen en kleinkinderen. Het gaat om een zegen van de Heere die we onverdiend ontvangen. Zo wordt het door de familie Zwijnenburg beleefd. Dankbaar zien ze terug op het vele goede dat God gegeven heeft, ook in tijden van zorg. Richting de toekomst is en blijft Hij Dezelfde. Naast een blijde dag wensen we elkaar Gods leiding en genade toe. Met Hem onze weg te gaan – dat is het rijkste leven dat er is.

Jarigen
De verjaardagslijst vermeldt ook voor de komende weken enkele namen van gemeenteleden die D.V. jarig zijn:
– 7 november mw. T.J. Neleman-Mast (88 jr.);
– 9 november mw. P.M. Hofman-van den Steenhoven (84 jr.);
– 10 november mw. C. Lagerwaard-Kok (80 jr.);
– 12 november mw. R.E.H. Kersout-Gunning (84 jr.).
Een hartelijke felicitatie en bovenal Gods zegen in de Heere Jezus toegewenst.

Bijbelkring
Op donderdag 9 november komen we weer samen als Bijbelkring. We beginnen om 20.00 uur nadat we eerst tijdens het binnenlopen iets hebben kunnen drinken. We lezen en bespreken uit het laatste Bijbelboek het 7e hoofdstuk. Hierin krijgt Johannes een vertroostend visioen te zien. De inleiding wordt ook uitgezonden zodat er thuis meegeluisterd kan worden. Ieder is van harte welkom, voor het eerst of opnieuw.

Lidmatenkring
Een week later – op donderdag 16 november – wordt de lidmatenkring gehouden. We bespreken het 2e hoofdstuk uit het boekje ‘In gesprek’ van ds. H.J. van der Veen. Deze keer gaat het om Johannes 4 waarin Jezus de Samaritaanse vrouw ontmoet. Weet je welkom om 20.00 uur in de consistorie.

Erediensten
Op zondag 5 november zal de middagdienst weer een leerdienst zijn. Onlangs stonden we stil bij het hart van de Reformatie (de rechtvaardiging). De Catechismus diept dit thema in zondag 24 nog verder uit. Op zondag 12 november gaan we verder met de Efezebrief. In de tweede helft van hoofdstuk 5 schrijft Paulus over de relatie tussen man en vrouw. Het gaat om een geheimenis dat de apostel verbindt met de verhouding tussen Christus en Zijn gemeente. Er speelt veel rond het huwelijk. Naast geluk is er helaas ook gebrokenheid. Het is belangrijk om ook zo’n Bijbelgedeelte in de prediking aan de orde te stellen.

Preekbespreking op 19 november
We geven ook alvast door dat er op zondag 19 november na de middagdienst weer een preekbespreking wordt gehouden voor alle leeftijden. Dat is al een keer eerder gebeurd, en dat was toen een mooie ervaring. Kinderen en jongeren van dezelfde leeftijd zaten bij elkaar met hun clubleiding, terwijl ook de ouderen gesprekskringen vormden. Zo willen we het ook nu doen.Het is de bedoeling dat we zelf brood meenemen. We maken het niet laat. Rond 19.15 uur ronden we af.
Het Bijbelgedeelte waar de preek die middag over zal gaan is het begin van Efeze 6. Opnieuw schrijft Paulus over relaties (nu binnen gezinnen en werksituaties). Het centrale thema tijdens de preekbespreking zal ‘relaties’ zijn. Daarbij betrekken we ook de preek van een week eerder over het huwelijk. Binnen de kerkenraad hebben we hierover gesproken, en het leek ons goed om in het kader van de serie over de Efezebrief twee preken te houden over het thema ‘relaties’ (een soort tweeluik), gevolgd door een preekbespreking. Met relaties hebben we allemaal te maken. Relaties verrijken het leven. Maar juist rond relaties kan er ook veel mis gaan. Het is niet voor niets dat het in de Bijbel vaak over relaties gaat, en dan ook nog heel concreet. De Heere geeft ons belangrijke aanwijzingen.Voor alle duidelijkheid: als je door omstandigheden de eerste preek niet zou hebben gehoord, ben je evengoed van harte welkom op de bespreking. We zien ernaar uit.

Tenslotte
Van ons beiden een hartelijke groet.
J.C. Schuurman

Vanuit de kerkenraad
Namen indienen
De kerkenraad maakt u bekend dat per 31 december 2017 de volgende broeders aftredend en herkiesbaar zijn, namelijk de broeders:  L.J. de Jonge, P. Kreuk en L.J. Vlastuin. Als kerkenraad zijn wij dankbaar dat zij zich weer beschikbaar hebben gesteld voor een volgende termijn. Als er voor hen geen tegenkandidaten worden ingediend, zijn zij automatisch herkozen. Dit geldt niet voor br. H.J. Goudriaan (ouderling-scriba) die aan het maximaal toegestane aantal termijnen is gekomen en dus kerkordelijk niet meer herkiesbaar is. Als kerkenraad zijn wij dankbaar dat de taak van scriba m.i.v. 2018 zal worden overgenomen door ouderling G.D. de Heer. Daardoor ontstaat er wel een vacature van wijkouderling. Tevens is er een vacature ontstaan doordat diaken br. Uil i.v.m. burn-out klachten zijn ambt heeft moeten neerleggen.Zoals u weet is er ook nog steeds een reeds lang voortdurende vacature voor een ouderling met een bijzondere opdracht. Deze ouderling was belast met bezoekwerk bij ouderen. Dit wordt nu tijdelijk opgelost door bezoekbroeders. De kerkenraad wil ook deze vacature graag vervuld zien om samen met de bezoekbroeders deze werkzaamheden te verrichten. Daarom verzoeken wij u om namen in te dienen, voor de ambten van een wijkouderling alsook van een ‘ouderen’ouderling en van een diaken. Over deze namen zal de kerkenraad zich buigen en zien of hieruit dubbeltallen zijn op te stellen. Wij verzoeken u deze namen, schriftelijk en ondertekend, voor 4 november, in te dienen bij de scriba H.J. Goudriaan, IJsselzoom 88  2902 LB.

Gemeente-avond Fase 2
Op D.V. maandag 13 november zal er een gemeente-avond worden gehouden waarin wij u willen informeren over de stand van zaken rondom Fase 2 van de verbouwing. Op het programma staat een PowerPointpresentatie waarop een toelichting volgt en uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. U en jij zijn allemaal van harte welkom!

Digitale gemeentegids
Zoals u weet is de digitale gemeentegids al enige tijd online. Het is een mooie manier om elkaar ook op deze wijze (beter)  te  leren kennen en dat horen we aan de reacties! Goed ook om te zien dat we regelmatig (gezins)foto’s van u ontvangen. Het is de bedoeling dat in december de geprinte versie van de digitale gemeentegids zal verschijnen. Als u wilt dat hierin een foto van u of uw gezin komt te staan, verzoeken wij u uiterlijk 18 november deze foto te sturen naar het e-mailadres gemeentegids@nieuwe westerkerk.nlDe scriba
Oud papier inleverenOp zaterdag 4 november kunt u  weer van 10.00 – 12.00 uur uw oud papier en karton inleveren bij de container die dan op het grote parkeerterrein  bij ons kerkgebouw aan het Valeriusrondeel staat. Deze container die een dag vóór de betreffende zaterdag gebracht wordt, zal de maandag daarna weer opgehaald worden. De opbrengst is bestemd voor  het verbouwingsfonds van Fase 2. Verzamelt u mee voor Fase 2?  Hartelijk dank!

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Orgelconcerten
De in augustus gehouden orgelconcerten hebben  een resultaat opgeleverd van €  487,50.

Gift september 2017 
Voor de kerk via br. Koote                                     €          20,00
Collecten september 2017 
Kerk                                                                           €     2.347,95
Kerkenwerk in  eigen wijkgemeente                   €        418,50
Onderhoud orgel                                                     €        384,51
Onderhoud kerk                                                      €        335,40
Verbouwingsfonds                                                  €        120,00
Ontvangsten bank/giro september 2017:
Giften godsdienstonderwijs                                  €          15,00
Ontvangen betalingen Kerkbalans 2017:
nog over 2016                                                          €          50,00
t/m augustus                                                           €   84.009,59
per bank/giro september                                      €     4.223,87
t/m september 2017                                              €   88.233,46 is 88,23 % t.o.v. begroting
Kerkbalans 2017:
Begroot                                                                    € 100.000,00
Toegezegd t/m september                                   €  104.267,50 is 104,27 % t.o.v. begroting
Solidariteitskas 2017: 
t/m augustus                                                          €     3.890,00
Ontvangen in september                                      €          60,00
t/m september 2017                                              €     3.950,00
Totale ontvangen verbouwingsfonds  Fase 2: 
Ontvangen t/m augustus  2017                           €   15.563,00
Ontvangen per bank                                              €          70,00
Ontvangen via collecten                                        €        120,00
Totaal t/m september 2017                                  €   15.753,00
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters


Vrouwenvereniging ‘De Heere is onze Banier’

Op 8 november is onze 72e jaarvergadering. Deze avond zal een ander ‘tintje’ hebben dan onze gewone bijbelstudie-avonden. Addie Aaldijk geeft een presentatie over haar vrouwenreis naar Albanië, die georganiseerd werd door de GZB. Allen van harte uitgenodigd in de nieuwe bijzaal. Vanaf 19.45 tot 21.45 uur.
Een hartelijk groet, Het bestuur


Jonge Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’

Lieve dames, we willen weer bij elkaar komen op 8 november. We hopen weer een fijne avond met elkaar te hebben rondom het thema ‘Samuel’. De koffie en thee staan klaar om 19.45 uur. Welkom! Lieve groet van,Elise, Corinne en Eline


Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’

Op D.V. woensdag 15 november hopen wij als mannenvereniging weer samen te komen. Deze avond zal ds. A. de Reuver de inleiding verzorgen met als thema: Beslist, maar betwist. Over de aangevochten zekerheid van het geloof. Een mooie gelegenheid om voor het eerst of opnieuw vrijblijvend kennis te maken met de mannenvereniging.U/jij bent dan ook van harte welkom, de avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.
Peter Boelhouwers


Presentielijst crèche

Om duidelijk te krijgen wie er op de crèche aanwezig is bij een eventuele calamiteit, zal er vanaf D.V. aankomende zondag een presentielijst bijgehouden worden. Wil u/jij bij het brengen van uw kind zijn of haar naam op de lijst aangeven. Ook eventuele bijzonderheden over uw kind die dag kunt u daarop aangeven. Ik hoop op uw medewerking om deze presentielijst per dienst compleet te maken.  U vindt de presentielijst op het prikbord in de zaal van de crèche.Mocht u vragen hebben over de praktische gang zaken op de crèche of vind u/jij het leuk om mee te draaien op de crèche, mail dan naar creche@nieuwewesterkerk.nl

Zendingsbussen 4e kwartaal
De laatste 3 maanden van dit jaar is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor het GZB werk van Rieneke en Gert van de Pol in Malawi. Rieneke en Gert zijn op zondag 15 januari 2017 vanuit de Johanneskerk in Rotterdam-Lombardijen uitgezonden naar Malawi(zuidoostelijk Afrika). Zij wonen en werken in het noorden van het land, in Ekwendeni. Rieneke is verpleegkundige en richt zich op palliatievezorg in en vanuit het Missieziekenhuis in Ekwendeni. Gert helpt als bijbelstudiecoördinator de kerk om gezamenlijke bijbelstudie in de kerk een centrale plaats te geven.Gert: “In Noord-Malawi is de kerk hard gegroeid. Da’s mooi, maar veel mensen zijn nog niet of nauwelijks in de Bijbel thuis. Het is prachtig dat de kerk dat onderkent en er werk van maakt: mensen stimuleren en toerusten om samen de Bijbel te lezen, met elkaar te delen wat die woorden met je doen en elkaar te helpen de verbinding te leggen met het leven van elke dag. Daar draag ik graag m’n steentje aan bij.” De Thuis Front Commissie (TFC) van de Johanneskerk heeft ons het verzoek gedaan dit werk te ondersteunen.Wilt u een gift overmaken?NL91 INGB 0690.7624.45 t.n.v. GZB, Driebergen o.v.v. ‘TFC Care4Malawi’Naast het verzoek om dit zendingswerk in financieel opzicht te steunen, mogen we elkaar ook aansporen om het zendingswerk in onze gebeden te gedenken!

Najaarszendingscollecte
Miljoenen mensen hebben in Zuidoost-Azië het Evangelie nog nooit gehoord. In de landen in deze regio is zending vaak lastig of zelfs verboden. Toch is hier iets in beweging en wil de GZB graag meer zendingswerkers naar deze regio uitzenden.David en Grea van der Lee zijn recentelijk uit Thailand teruggekeerd en vertellen over hoe God in deze regio werkt: “Zeven jaar geleden kwamen we in Nong Rua wonen. We wisten dat er één christelijke vrouw in ons werkgebied woonde. Dit bleek onze overbuurvrouw oma Bua te zijn! Nu, zeven jaar later, is er een kleine gemeente ontstaan. Dankzij de vele teams die in de afgelopen jaren geholpen hebben, zijn we in de meeste dorpen geweest om folders uit te delen en over de Heere Jezus te vertellen. Het zaad is op zoveel plekken in het gebied Nong Rua gezaaid en heeft ook vrucht gedragen.” Miljoenen mensen in Thailand en andere landen in Zuidoost-Azië hebben het Evangelie nog nooit gehoord. Ze zijn boeddhist en leven vaak in angst. Het zendingswerk is hier niet gemakkelijk, maar toch geloven we dat alle mensen in Zuidoost-Azië het Evangelie nodig hebben. Daarom wil de GZB meer zendingswerkers naar deze regio uitzenden. Uw gebed en financiële steun hiervoor  zijn onmisbaar! Geef tijdens de collecte of maak uw gift over op NL91 INGB 0690.7624.45 t.n.v. GZB, Driebergen o.v.v. ‘najaarscollecte’. Alvast dank voor uw bijdrage.
De zendingscommissie

De poorten van Jeruzalem (2): De Leerlooierspoort
De tweede poort in deze serie waar iets over verteld wordt, is de Leerlooierspoort. Men spreekt meestal over de 8 poorten van Jeruzalem, waarbij deze poort niet gerekend wordt. Dat komt, omdat deze kleine poort uit de Middeleeuwen pas in de jaren ’80  bij archeologische graafwerkzaamheden langs de muren van Jeruzalem dichtbij de Mestpoort ontdekt werd. Vanwege de verkeersdrukte in de jaren ’90 besloot de gemeente Jeruzalem deze poort opnieuw te openen voor pelgrims.De poort ontleent zijn naam aan opgravingen buiten de muren, waarbij de resten van 2 torens werden blootgelegd uit de tijd van de kruisvaarders. Uit die tijd is nog overgeleverd dat zich in de muur een poort bevond die sja’ar haburskai, ‘leerlooierspoort’ werd genoemd. Vermoedelijk omdat hier in de stad vroeger veel leerlooiers werkten. De poort komt tegenwoordig direct uit op het plein voor de ingang naar het archeologische park aan de zuidzijde van de Tempelberg.
Bron: De Tijden, uitg. Chr. voor Israël (Ruben Ridderhof)
Commissie Kerk en Israël

Hartelijk dank
Zoveel reacties hadden wij niet verwacht bij het gedenken van ons 60-jarig huwelijk. Het was werkelijk overweldigend. Veel bloemengroeten, veel persoonlijke felicitaties, en meer dan 100 kaarten met daarop veel lieve woorden maar ook met veel Bijbelteksten als bemoediging voor de toekomst, want we leven in de tijd van de zeer sterken.Zelf zouden wij willen zeggen over dit gedenken: ‘loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van Zijn weldaden’.
Hartelijke groet, Corrie en Wim Roggeveen

Bedankt
Wij willen u allen hartelijk danken voor de vele kaarten, attenties en bezoekjes die wij mochten ontvangen voor en na mijn operatie en verblijf in Avanze en nu thuis. Zoveel meeleven, een gemeente die biddend om je heen staat, het heeft ons goed gedaan. Bovenal danken wij de Heere voor Zijn goedheid en genade.
Maarten en Teuni van Dijk