Kerknieuws 2017 – 17

Zieken
Mw. C.G. van Velzen-Fluit heeft in het Franciscus Gasthuis een knieoperatie ondergaan. We hopen dat het herstel voorspoedig verloopt.
– Vanuit het Erasmus MC is dhr. T.T. Canter Visscher voor revalidatie naar De Meander in Nieuwerkerk aan den IJssel gegaan.
Mw. T. van Dijk-Klop kon na de rugoperatie niet meteen naar huis. Ze revalideert in Avanze.  Het is de bedoeling dat ze rond de verschijning van dit nummer weer thuis zal zijn.
– We leven mee met mw. M.A. van Herk-Marelis. Hoewel het al maanden geleden is dat zij aan haar rug werd geopereerd, houden de pijnklachten aan. Het is een langdurige geschiedenis die de nodige beperkingen met zich meebrengt.
We noemen ook degenen die in een zorginstelling verblijven:
– In Schiehoven: mw. A. van den Berg-Clasing.
– In Salem: mw. J. Bouter-Baardman.
– In Rijckehove: dhr. G.J. Broekhuizen.
We wensen ieder Gods sterkte toe. Laten we binnen de gemeente met elkaar proberen mee te leven. Het betekent vaak meer dan we beseffen.

Overleden – 1
Uitzonderlijk hoog was de leeftijd die mw. Willemina Hendrika Boogaard-van de Peppel heeft bereikt. Afgelopen zomer werd zij 102 jaar. Op 20 september is zij in haar Heere en Heiland ontslapen – op deze treffende manier staat haar heengaan op de rouwkaart vermeld. De laatste jaren van haar leven verbleef zij in De Roo (en tussendoor vanwege de verbouwing ook nog in De Aarhof). Binnen haar gezin heeft zij een grote plaats ingenomen. Ze was een lieve en betrokken moeder en (overgroot)oma. Al in 1956 verloor zij haar man zodat ze maar liefst 61 jaar weduwe is geweest. Maar ze wist zich van Hogerhand gesterkt. Het evangelie had een spoor in haar leven getrokken. Vrijwel tot het laatste toe citeerde zij allerlei psalmen en liederen. Er lag een schat aan teksten in haar hoofd en hart opgeslagen. Met grote nadruk beleed ze Gods liefde en de waarde van Jezus’ bloed. Dat zet haar sterven in een ander licht. Voor de kinderen, klein- en achterkleinkinderen is het een grote troost dat we haar geborgen mogen weten in Gods eeuwige hoede. We wensen ieder de kracht van de Heilige Geest toe in de verwerking van dit verlies. Op 27 september waren we voor de rouwdienst bijeen in de aula van begraafplaats  ‘Oud-Kralingen’, waar ook de begrafenis plaatsvond.

Overleden – 2
Op maandag 2 oktober nam de Heere mw. Alida Johanna van Herk-van der Eijk weg in de leeftijd van 76 jaar. Wat kwam haar levenseinde plotseling. ’s Morgens werd zij onwel en is ze nog naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ze in de loop van de dag overleden. Een groot verdriet voor haar man die nu alleen achterblijft, en ook voor haar kinderen en kleinkinderen. Door haar liefde en toewijding heeft ze veel betekend als echtgenote, moeder en oma. Binnen het gezin laat ze een grote leegte achter. Ze was ook intens betrokken bij de zaak die ze samen hadden opgebouwd. Daarnaast heeft ze zich in de vorige woonplaats ook ingezet voor mensen met een beperking. Nadat de familie Van Herk vanuit Waddinxveen in Capelle was komen wonen, is er verbondenheid met de gemeente gegroeid, zeker toen meneer Van Herk vorig jaar zo ernstig ziek was. Voorafgaand aan de begrafenis op 7 oktober op begraafplaats “Oud-Kralingen” kwamen we in de Nieuwe Westerkerk bijeen in een dienst van Woord en gebed. Centraal stond psalm 121 die bovenaan de kaart staat vermeld. Deze psalm was mw. Van Herk lief. Vaak heeft ze anderen aangespoord om omhoog te zien op de levende God. Dat wensen we in het bijzonder haar man toe, maar ook de kinderen en de kleinkinderen. Hoe zouden we verder kunnen als we niet terugvallen op Gods genade in de Heere Jezus …?!

50 jaar getrouwd
Op 18 oktober is het D.V. vijftig jaar geleden dat dhr. J. van Dieren en mw. A. van Dieren-de Joode trouwden. Dat is een hartelijke felicitatie waard. Het beleven van zo’n huwelijksjubileum spreekt niet vanzelf. Het gaat om een geschenk dat God ons in Zijn goedheid geeft. We hopen dat het voor de familie Van Dieren zelf een goede gedenkdag zal zijn, en ook voor hun kinderen en kleinkinderen. De Heere is het waard om geprezen te worden, zoals we bijvoorbeeld zingen in psalm 146: ‘Prijs de Heer met blijde galmen; gij, mijn ziel, hebt rijke stof.’ En met het oog op de toekomst twee andere regels uit dezelfde psalm: ‘Zalig hij / zij, die in dit leven Jakobs God ter hulpe heeft.’

45 jaar getrouwd
In dit nummer van KerkNieuws mag ik ook melding maken van een vijfenveertigjarig huwelijksjubileum. Dit betreft dhr. G.J. Marelis en mw. C. Marelis-Boender. Hun trouwdag valt op D.V. 20 oktober. We willen elkaar van harte feliciteren met dit feit. Daarbij denken we ook aan hun kinderen en kleinkinderen (ik begreep dat het om allemaal meisjes / dochters gaat – al zijn er ook jongens als schoonzoons gekomen). Door de jaren heen was God er met Zijn bewaring. Een jubileum is geen eigen prestatie maar gratie (genade) van de Heere. Naast een mooie trouwdag wensen we elkaar bovenal Gods zegen en sterkte toe. Van Zijn leiding moeten we het voortdurend hebben.

Huwelijk
Voor Dennis van Dam en Petra Feijnenbuik wordt donderdag 2 november D.V. een bijzondere dag. Dan zullen zij elkaar het ja-woord geven als man en vrouw. Hun huwelijk wordt gesloten in het Van Cappellenhuis, terwijl de kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden in de Hervormde Kerk van Bergambacht. De dienst begint om 18.30 uur en zal door mij worden geleid. Bergambacht wordt ook de woonplaats van het bruidspaar, een beetje tussen Polsbroek (waar Dennis vandaan komt) en Capelle (Petra’s woonplaats) in. Een hartelijke gelukwens, ook voor hun ouders en allen die bij hen horen. We zien uit naar een gezegende dienst om van daaruit in afhankelijkheid van de Heere het huwelijk in te gaan. Het ga Petra en Dennis onder Zijn leiding goed.

Jarigen
In de komende drie weken hopen de volgende senioren D.V. jarig te zijn:
– 15 oktober mw. A. Fluit-Baardman (86 jr.);
– 18 oktober mw. J. Boogaard-van Erk (93 jr.);
– 21 oktober mw. J.G. Noomen-Hoogerwaard (94 jr.).
Ieder van harte gefeliciteerd. De dichter van Psalm 71 vroeg bij het ouder worden: ‘Wees mij tot een rots om daarin te wonen, om voortdurend daarin te gaan.’

Bedankt als diaken
Helaas heeft br. J.A. Uil zijn ambt als diaken moeten neerleggen. Vanwege een burn-out werd het allemaal te veel. Er moest een keus gemaakt worden. We vinden het als kerkenraad heel jammer. Ook voor hemzelf was het een ingrijpende beslissing die niet zomaar is genomen. Maar het kon niet anders, en dat respecteren we uiteraard. We danken Albert heel hartelijk voor zijn inzet in het diaconaat. Hij deed het werk met liefde. We wensen hem samen met Heleen en hun zoontje Gods sterkte en vrede toe.

Lidmatenkring
We gaan in de komende winter verder met deze kring waarvan de deelnemers overwegend jongeren zijn. Allen (weer) van harte welkom. Een bijzondere uitnodiging voor hen die afgelopen voorjaar belijdenis deden. Deze kring is ook bedoeld als een soort vervolg op de belijdeniscatechisatie. De eerste keer is op donderdag 26 oktober D.V. in de consistorie van de kerk. We beginnen om 20.00 uur en ronden om ongeveer 21.30 uur af. We gaan aan de slag met een ander boekje van ds. H.J. van der Veen – In gesprek. Het gaat om Bijbelstudies over ontmoetingen die de Heere Jezus met mensen had. Wat de aanschaf betreft: het is misschien het handigste als je het zelf even bestelt bij een boekwinkel (ISBN: 9789023970422). De prijs is € 10,90. Andere mogelijkheid: mail het mij tijdig als je hoopt te komen (in verband met de herfstvakantie liefst voor zondag 15-10) – dan bestel ik in één keer een stapeltje).

Catechisaties
Zoals ieder jaar zijn de komende weken qua catechisaties wat verbrokkeld. In de herfstvakantie is er geen catechisatie – de week erna wel – in de week van de dankdag niet.
Ik zet voor de duidelijkheid de data op een rij:
– Maandag 16 en dinsdag 17 oktober: géén catechisatie.
– Maandag 23 en dinsdag 24 oktober: wél catechisatie.
– Maandag 30 en dinsdag 31 oktober: géén catechisatie.
Daarna hopen we tot half december zonder onderbreking verder te gaan. We zijn blij dat de jongeren de eerste weken zo trouw kwamen. Houden zo!

Wijkgemeente Dorp
Een hartelijk welkom voor ds. C. Cluistra en zijn vrouw. Op 29 oktober worden zij en de wijkgemeente Dorp aan elkaar verbonden. Een blijde zondag toegewenst, en ook een goede tijd onder Gods zegen.

Reformatieherdenking
Het kan ons bijna niet ontgaan zijn: dit jaar staat de herdenking van de Reformatie in het teken van 500 jaar Luther. In KerkNieuws is hier in de afgelopen maanden al veel over gepubliceerd. Luthers (her)ontdekking van het evangelie van Gods genade heeft grote gevolgen gehad. Tot op de dag van vandaag heeft Luther een boodschap voor de kerk waarmee we nog altijd onze winst kunnen doen. Daarom zal er rond en op de 31ste oktober in diensten en speciale samenkomsten aandacht aan de Reformatie worden besteed.
– In de leerdiensten zijn we toe aan de zondagen 23 en 24 van de Heidelberger Catechismus waarin het over de rechtvaardiging door het geloof en de goede werken gaat. In twee middagdiensten staan we bij deze kernpunten van de Reformatie stil, namelijk op 22 oktober en op 5 november.
– Na de morgendienst op 29 oktober zingen we twee coupletten van het Lutherlied. Gezien de thematiek van de genoemde leerdiensten zal ik die morgen geen aparte reformatiepreek houden. We gaan verder met de Efezebrief (aan de beurt is het eerste deel van hoofdstuk 5)
– Op zaterdag 28 oktober is er een Hervormingsavond in de Laankerk die om 20.00 uur begint. Dhr. C. van Breugel zal iets zeggen over ‘Reformatie en diaconaat’, ds. G.A. van den Brink over ‘Reformatie en missionaat’, en ik zelf over ‘Reformatie en pastoraat’. Ieder is welkom.
– Op 31 oktober zelf wordt er een avond gehouden in de Ontmoetingskerk die om 20.00 uur begint (inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur). Onze oud-predikant Prof. Dr. A. de Reuver zal een lezing houden over het belang en de inhoud van de Reformatie. Verder werkt het Christelijk Mannenkoor Prins Alexander mee. Laten we ons ook op deze avond van harte welkom weten.

Verkoopdagen
Via andere berichten zijn we al geruime tijd op de hoogte gebracht van de verkoopdagen dit jaar: vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober. Ook nu zal er weer enorm veel werk verzet zijn om het geheel te doen slagen. Ik verbaas me steeds weer over het grote aantal mensen dat hierbij betrokken is. Dank voor alle inzet. Ieder die een taak heeft, sterkte gewenst. We hopen op goede dagen waarop het niet alleen om de opbrengst gaat maar ook om de sfeer en de onderlinge verbondenheid.

Dankdag
Op woensdag 1 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. In de middagdienst laten we ons leiden door het thema van de HGJB – dit jaar ‘Blij verrast’ (n.a.v. Handelingen 8:26-39). Ik las in de toelichting dat dit thema mede is gekozen vanwege 500 jaar Reformatie. We danken de Heere niet alleen voor brood met een kleine letter, maar ook voor het Brood des levens (geestelijk voedsel) dat we in het evangelie en vooral in Jezus Zelf ontvangen. We houden die middag extra rekening met de kinderen. Voor de avonddienst heb ik – nu ik de berichten schrijf – nog geen tekstkeus kunnen maken. De bid- en dankdagen bepalen ons bij onze afhankelijkheid van God. Hij is het waard dat we met onze dank tot Hem gaan. Er is veel reden tot danken. Tegelijk valt er ook veel te bidden. Hopelijk zijn we er in de diensten op die woensdag. Ter overweging: je gaat niet in de eerste plaats voor jezelf maar voor God (om Hém te eren en te danken).

Herfstweek
Wij hebben nog een week vrij (van 14 – 21 oktober). Bijzonderheden kunnen worden gemeld bij de scriba – oud. H.J. Goudriaan (010 458 57 82 of 06 53 25 51 37).

Tenslotte
Een hartelijke groet van mijn vrouw en mij voor u en jullie.
J.C. Schuurman


In de aanbieding: ± 65 groene stoelen!

Nu de levering van de nieuwe stoelen in de bijzaal gerealiseerd is, zoeken we voor de bekende groene stoelen (± 65 stuks) nog een bestemming.  Mocht u als gemeentelid interesse hebben in één of meerdere van deze stoelen, kunt u dit bij onze koster A. de Jong aangeven (010-4580667).  Voor de prijs hoeft u het niet te laten: slechts € 6,00 / per stuk; zelf af te halen. Wacht er niet te lang mee, want op = op.

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Opbrengst verjaringsfondsjuli – augustus – september
Mw. Goudriaan-Bongers                          €   171,65
Mw. Heutink                                              €     94,81
Mw. Rink-Kreuk                                       €     60,20
Mw. Kreuk-Both                                        €     56,30
Mw. Moree-v.d.Blom                                €     20,50
via de collectezak                                      €   200,00
Totaal                                                           €   603,46

Giften september 2017
Voor de kerk

via ds. Schuurman                                 €   100,00
via ds. Schuurman                           2 x €     50,00
via ds. Schuurman                                  €     25,00
via ds. Schuurman                            2 x €     20,00
via mw. C. van den Berg                        €     20,00
via mw. Aaldijk-Lindhout                      €     10,00

Voor het verbouwingsfonds
via br. Koote                                            €      25,00
via mw. Goudriaan-Bongers                €      50,00

Voor het ouderenwerk
via mw. Ankersmit                                €      10,00

Voor de diaconie
via  mw. Vlastuin-Zwijnenburg          €      10,00

Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Dit jaar, op 31 oktober, is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther 95 stellingen spijkert op de deur van de kerk in Wittenberg. Vanwege 500 jaar Reformatie hoopt tijdens de volgende samenkomst D.V. woensdag 18 oktober dhr. J. de Pater de inleiding te verzorgen met als thema: Uren met Luther.Alle mannen uit de gemeente, jong en oud, zijn van harte welkom om vrijblijvend deze avond bij te wonen. De avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.Peter Boelhouwers

Vrouwenvereniging ‘De Heere is onze Banier’
Op 25 oktober zal het vervolg van Lukas 1 behandeld worden; ‘Johannes is zijn naam’ (Lukas 1: 57-75 – bijbelstudie 3, uit het juli/augustus-nummer van VROUW).We hopen dat u thuis al vast deze Bijbelstudie doorleest en naar de vragen wil kijken, zodat we meer tijd hebben om met elkaar in gesprek te gaan. Van harte welkom in de bijzaal van 19.45-21.45 uur.
Hartelijke groeten,Het bestuur

Jonge Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’
Lieve dames, op 25 oktober is onze volgende verenigingsavond. We willen weer verder gaan met het bestuderen van het leven van Samuel. Welkom allemaal, vanaf 19.45 uur staan de koffie en thee klaar!
Lieve groet van, Elise, Corinne en Eline

De poorten van Jeruzalem (1)
Nu de serie over de bergen in Israël is afgerond, hopen we de komende tijd iets door te geven over de poorten van Jeruzalem.
De Oude Stad van Jeruzalem kent tegenwoordig 9 poorten.
Door de eeuwen heen heeft de stad ook andere poorten gekend.
In de Bijbel lezen we van een aantal poorten die nu niet meer bestaan.
We beginnen deze serie met de Mestpoort.

De Mestpoort
In het Hebreeuws klinkt de naam sja’ar ha’asjpot, ‘poort van het afval’. De naam, ook vertaald als “Mestpoort” , komen we in de Bijbel al tegen (Neh. 2:13). Deze poort is niet dezelfde als die van vandaag de dag. De huidige muren van de Oude Stad werden in de 16e eeuw gebouwd in opdracht van de Ottomaanse sultan Suleiman.
Vermoedelijk ontleent de poort zijn naam aan de Bijbelse opdracht om de mest en die delen van de offerdieren die niet geslacht mochten worden buiten de stad te verbranden. Dit gebeurde vroeger waarschijnlijk via deze poort, die uitkwam op het Hinnomdal.
De Mestpoort was oorspronkelijk veel kleiner dan tegenwoordig, maar tijdens de Jordaanse bezetting na de Onafhankelijkheidsoorlog (1948), werd de poort in 1952 verbreed. Na de herovering in 1967 werd de Mestpoort door de Joodse architect Shlomo Aronson gerenoveerd tot hoe deze er nu uitziet. In het Arabisch heet de poort
Bab el Mugrabi, de ‘Marokkaanse poort’. Na de Onafhankelijkheidsoorlog verwoestten de Jordaniërs de Joodse wijk, waar de Mestpoort de enige directe toegang toe vormde en stichtten er een Marokkaanse wijk. Tegenwoordig komt de poort uit op het plein voor de Klaagmuur en is daarmee een drukke poort, waar veel auto- en busverkeer doorgaat.
Bron: De Tijden, uitg. Chr. voor Israël (Ruben Ridderhof)
Commissie Kerk en Israël

Bedankt
Mw. M.S. Waterberg uit “De Vijverhof” wil iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten die zij heeft ontvangen ter gelegenheid van haar verjaardag.
Namens haar,
M. Koot

Dankbetuiging
Hartelijk dank voor alle kaarten die ik mocht ontvangen voor mijn verjaardag en ook de kaarten vanaf de vakantieadressen.
Mw. P. v.d. Ruit-den Toom