ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (= ANBI).
Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting.
Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

ANBI informatie PKN Capelle

ANBI informatie diaconie 

Bankrekeningen

Kerkrentmeesters
NL36INGB0000061743 t.n.v. Hervormde gemeente wijk West

Diaconie
NL80RABO0311803660 t.n.v. Diaconie der Hervormde Gemeente o.v.v. wijk West