Onze gemeente

Wij zijn de Hervormde Gemeente Nieuwe Westerkerk van Capelle aan den IJssel.
Onze gemeente behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en plaatselijk maken we onderdeel uit van de Protestantse gemeente te Capelle aan den IJssel.
Binnen de PKN behoren we tot de gemeenten die zich rekenen tot en verwant zijn met de Gereformeerde Bond.

Elke zondag komen we twee keer bij elkaar voor een eredienst. U bent van harte welkom om deze diensten bij te wonen en ons zo te leren kennen.

Wat is kenmerkend voor onze gemeente ?

  • De Bijbel zien we als het eigen woord van God, Die de enige en onfeilbare bron voor ons gemeente-zijn is.
  • De enige manier om volkomen vergeving van zonden en echt geluk te vinden is door te geloven in de Heere Jezus, de door God gezonden Redder en Verlosser.
  • We willen deze blijde boodschap delen met elkaar, met u, de inwoners van Capelle aan den IJssel en de hele wereld.
  • We belijden het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk, te weten de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea en de Geloofsbelijdenis van Athanasius ; we staan daarbij in de traditie van de vroegchristelijke kerk en van de Reformatie en weten ons verbonden aan het geloof en de gereformeerde belijdenis van ons voorgeslacht
  • We onderschrijven de drie belijdenisgeschriften van de Reformatie, te weten de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Staande op deze grondslag willen wij elkaar, de kerk en een ieder die het wil horen op een in onze tijd begrijpelijke wijze oproepen om de weg van gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord te gaan.