KerkNieuws 2021 – nr 6

Uit de gemeente
Inmiddels ligt Pinksteren al weer achter ons. Hij beloofde Zijn Geest en zond/zendt Die ook. God werkt dóór, ook nu! Wat kunnen wij soms enorm verlangen om meer van Hem te ervaren. Zeker als je leven uitgedroogd is, als je dorstig bent. In Jesaja 44 zegt God: Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen.
Dus: wil je je dorst lessen? Geef jezelf aan Hem over en vraag Hem je leven in te komen en je leven helemaal te doortrekken. Dat is tegelijk het wonder van Pinksteren. Door Zijn Geest is het niet alleen ‘God met ons’ (Kerst), ‘God voor ons’ (Goede Vrijdag & Pasen), maar nu ook: ‘God ín ons’. Dichterbij kan Hij toch niet komen…?

Pinkstergebed
Heilige Geest, kom in ons wonen.
Maak ons kinderen – dochters, zonen –
vol van liefde tot elkaar.
Bovenal tot U, o Vader,
breng ons nader.
Blaas Uw wind in onze rug.
Steek de vlam aan in ons leven.
Leer ons U eerbiedig vrezen,
drijf ons naar de kern terug.
Maak ons spreken echt en waar
– vol van Christus –
en verstaanbaar voor elkaar.
Riekie Schuurman -Hijmissen


Bij de diensten
Ook de komende tijd mogen we weer bijeen komen. Om ons heen merken we dat de besmettingen afnemen en de vaccinaties toenemen. Dat zorgt er ook voor dat we weer wat meer mensen kunnen toelaten in de diensten. Fijn om elkaar (soms na een flinke periode) weer te ontmoeten. We zien uit naar nóg meer, maar hopelijk is dat ook aanstaande.
Fijn dat de Woordverkondiging steeds door kan gaan. We zijn dankbaar dat er steeds weer gastpredikanten zijn die in ons midden voorgaan.


Beslissing ds. Molenaar
Helaas heeft ds. Molenaar bedankt voor het beroep dat door onze wijkgemeente op hem was uitgebracht. Dat was een teleurstelling, want er waren goede contacten in de achterliggende periode. Hij gaf aan dat het een zeer moeilijke beslissing was, maar dat hij geen duidelijkheid kreeg of zijn weg naar Capelle moest gaan.
Gods weg lijkt anders te gaan… Maar we verwachten het van Hem!
Inmiddels is de beroepingscommissie al weer bijeen geweest. Zodra daar wat over te melden is, hoort u dit.


Examens
Bij het schrijven van deze tekst zijn de examens net begonnen, bij verschijning van dit nummer van KerkNieuws zijn de examens (bijna) afgelopen. Hopelijk is het gelukt om alle kennis en vaardigheden goed toe te passen. We hopen met jullie op een goed resultaat. We wensen de examenkandidaten (en hun ouders) veel succes in deze tijd, in het bijzonder als het spannend is…

Wijkredactie KerkNieuws
U begrijpt dat het nummer van KerkNieuws dat voor u ligt niet zomaar ontstaat. Daar wordt werk voor verricht. In de afgelopen 18 jaren hebben Grada en Peter de Regt de wijkredactie voor hun rekening genomen. En dat is elk nummer weer een flinke klus. Nu is het moment van afscheid gekomen. We danken jullie heel hartelijk voor de tijd, inzet en accuratesse waarmee jullie dit gedaan hebben. Jullie voelden je echt verantwoordelijk voor het hele stuk. Nogmaals, heel hartelijk dank, ook voor de manier waarop jullie het hebben gedaan. Top!
Tegelijk zijn we blij dat we in Marga en Arjen Uitbeijerse nieuwe wijkredacteuren mogen hebben. Fijn dat jullie deze taak op jullie willen nemen. Van harte sterkte gewenst en alvast dank voor jullie bereidwilligheid.
Erik de Heer

Hippe stippen
De afgelopen week hebben de bezoekdames namens de diaconie een plantje bezorgd bij de ouderen van onze gemeente. Deze plant, de Begonia Malculata, is een kunstwerkje op zich. Met haar trendy polkadots past ze in iedere huiskamer. Zorgt u goed voor uw Malculata? Dan beloont ze u met trosjes vol witte bloemen. Zet deze plant in de halfschaduw en geef deze 1x per week een beetje water. Hartelijk dank aan Tim Sonneveld voor het leveren van de Begonia’s. Ook dank aan onze bezoekdames voor het rondbrengen van deze hippe stippen. 
Uw Diaconie


Opgave van de kerkrentmeesters over april
Diverse ontvangsten                         
Collecten bij de uitgang                                    €     1.773,30       
Collecten via de bank                                        €     2.759,24       
Totaal                                                                   €     4.532,54       

Niet bancaire giften                                           zie weekbrief      

Kerkbalans 2021                               
Begroot                                                                 € 115.000,00       
Toegezegd per eind april                                   € 121.623,00
Ontvangsten januari t/m april                           €   73.533,00       60,51%   t.o.v. toegezegd 2021      

Kerkbalans 2020                                               
Nog te ontvangen over 2020                            €     1.475,00

Oud papier
De opbrengst in het eerste kwartaal is            €        624,00

Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank.

Uw kerkrentmeesters

Pinksteren
En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen.’ (Hand. 2: 2)
Als er gevraagd wordt, waar het bij het Pinksterfeest om gaat, is het antwoord vaak: Het is een feest van de Heilige Geest.
Op zich is dat goed geantwoord, maar het doet geen recht aan de Bijbelse boodschap als geheel. De Herziene Statenvertaling vertaalt dit gedeelte terecht met ‘toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd.’ Strikt genomen staat het woord ‘feest’ er niet, dus is gewoon ‘Pinksteren’ al genoeg.

Overvloedige belofte
Waar het mij om gaat – en wat mij steeds was ontgaan – is dat ‘de dag van Pinksteren vervuld werd.’ Het wás dus al Pinksteren! Ik heb jarenlang gemeend dat het die dag Pinksteren wérd. Anders gezegd: het wordt dus geen Pinksteren omdat op die dag de Heilige Geest over die 120 mensen komt die eendrachtig bijeen zijn. Honderdtwintig! De hoorder herkent onmiddellijk dat het hier gaat om Israël. De twaalf stammen zijn hier in zekere zin vertegenwoordigd en door het tienvoudige klinkt de overvloedige belofte daarin door. Dat is geen inlegkunde met getallen, maar het zijn getallen die spreken. Over díe mensen kwam de Heilige Geest. En Hij kwam niet zomaar, maar juist op díe bijzondere dag.

Geen toeval
Pinksteren is de vertaling van het Griekse woord pentècostè. Dat betekent vijftig. Het is de vijftigste dag, daar hadden de Israëlieten letterlijk naar toe geteld. Van Pesach af precies zeven volle weken. Elke avond werd afgesloten met het lezen/zingen van Psalm 67, die precies uit 49 Hebreeuwse woorden bestaat. Zo werd geteld van feest naar feest, van Pesach naar Sjawoe’ot, het Wekenfeest. Dan worden de ‘eerstelingen’ van de tarwe in de tempel geofferd tot Gods eer. (u kunt dat nalezen in Ex. 34: 22; Num. 28: 26; Deut.16: 10). Dat tellen wordt wel de Omertelling genoemd.  Dat de Heilige Geest juist op díe dag van de vervulling van de zeven weken komt, is geen toeval. Het valt ons – of beter gezegd Israël – toe! Let in dit verband ook op het ‘talenwonder’. De Joden-genoten, die ervan ophoren, zijn welgeteld in zeventien groepen uit de verstrooiing in Jeruzalem aanwezig. Zeventien heeft alles met het geheim van Gods Naam JHWH te maken. Zijn liefde voor de volken ook.
Zingt daar niet precies Psalm 67 van?

Bron: Israël Aktueel – ds. Gerard Krol
Commissie Kerk en Israël

KerkNieuws 2021 – nr 5

Uit de gemeente
Om ons heen is het duidelijk dat de lente is aangebroken. Het is heerlijk weer en wat is de zon al krachtig. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als je dan even buiten bent geniet je er extra van. Juist in deze tijd maken we misschien wel vaker een wandeling dan normaal.
Te midden van alle zorgen (over het coronavirus of andere zorgen) laat de Heere in de natuur zien dat Hij trouw is. Hij gaat door met Zijn werk!
Gelukkig gaat het gemeenteleven ook door, zij het in beperkte mate. Langzamerhand hopen we weer te kunnen ‘opschalen’ richting de oude situatie. De tekenen zijn enerzijds hoopgevend (door de vaccinaties), anderzijds zijn er ook nog veel nieuwe besmettingen.
Ook kunnen we minder vaak in de kerk aanwezig zijn. En dat doet pijn. Maar dat staat Hem niet in de weg. Hij zal er zijn en Hij gaat door!

Huwelijk
Op donderdag 29 april hopen Willem Zuiddam en Lency Sandee te trouwen in Kruiningen. Ze geloven dat God hen samen bracht. Na hun trouwdag blijven/komen zij in Capelle wonen. Daar zijn we blij mee. Verdere info staat in de weekbrief van zondag 25 april). Van harte Gods zegen voor de toekomst gewenst.

Beroep
Op het moment van schrijven heeft de kerkenraad het voorgenomen beroep op ds. J.M. Molenaar uit Ede bekend gemaakt. Omdat hij eerst dient te beslissen over twee andere beroepen, moeten wij even wachten. Op dinsdag 27 april dient hij voor beide beroepen te beslissen. Als hij voor beide beroepen bedankt, zal ons beroep kort daarna ingaan. We hopen op en bidden om een goede uitkomst. Het is een spannend moment, voor de gemeente, maar ook voor de familie Molenaar met hun vier kinderen. Wij wensen hen (en onszelf als gemeente) toe dat God Zijn weg duidelijk maakt. En daar vertrouwen we op (hoe het ook zal gaan). Of, om het met een oud gezang te zeggen:
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw/zijn voet kan gaan.

Beroep aangenomen
Blij en dankbaar zijn we met proponent H.B. van der Knijff dat hij het beroep naar de gemeente van Wilsum heeft kunnen aannemen. De Heere maakte duidelijk dat dit Zijn weg was.
Iets waar al lange tijd naar uitgezien werd, komt nu steeds dichterbij: onderherder onder de grote Herder van de schapen. Bernhard, Ariëtte en kinderen, ga met God en Hij zal met jullie zijn! Een gezegende tijd gewenst.
Erik de Heer

Opgave van de kerkrentmeesters over maart
Diverse ontvangsten
Collecten bij de uitgang € 1.224,75
Collecten via de bank € 3.137,00
Totaal € 4.361,75
Niet bancaire giften zie weekbrief

Kerkbalans 2021
Begroot € 115.000,00
Toegezegd per eind februari € 121.523,00
Ontvangsten januari t/m maart € 68.820,00 56,63% t.o.v. toegezegd 2021

Kerkbalans 2020
Nog te ontvangen over 2020 € 1.775,00

Biddag 2021
Ontvangen via collecten in de kerk € 1.225,25
Ontvangen per bank € 2.830,00
Totaal € 4.055,25

Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank.
Uw kerkrentmeesters

Meld je aan voor het online GZB-event op zaterdagavond 15 mei

Zaterdagavond 15 mei organiseert de GZB een online reis door de wereldkerk.
Dit is de start van een bijzondere pinkstercampagne met als thema ‘Houd het vuur brandend’.
Kijk voor meer info en om je aan te melden op www.gzb.nl/pinkstercampagne.
Vuur staat voor warmte, voor gezelligheid, voor energie. Juist dat hebben we de afgelopen periode vaak gemist. We verlangen ernaar om elkaar te ontmoeten, ook als kerk. Vuur staat ook voor geloof, voor de Geest. Dat is nodig om samen weer aangewakkerd te worden en te horen hoe God met Zijn Geest werkt in deze wereld. De GZB nodigt gemeenten uit om met de wereldkerk met elkaar op weg te gaan naar Pinksteren. Om het vuur van het geloof te laten aansteken en zelf ook door te geven.
Zaterdagavond 15 mei wordt het vuur vanuit de wereldkerk aangestoken tijdens een online event (start 20.00 uur).
Reis mee naar Indonesië, Costa Rica, Zuid-Soedan, Libanon en Bosnië en Herzegovina en laat je inspireren door verhalen die laten zien hoe God wereldwijd werkt. Ook de kerk in Nederland doet natuurlijk mee!
Maar er is in de weken voor Pinksteren nog veel meer te beleven: een challenge voor kinderen en jongeren, bidden en Bijbellezen met de wereldkerk, een kleurwedstrijd… Maar één van de hoogtepunten is toch wel het online event dat de GZB zaterdagavond 15 mei organiseert. Zorg dat u erbij bent! Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op www.gzb.nl/event
De zendingscommissie

Olijfboom, nationale boom van Israël
Begin dit jaar vierde het Joods Nationaal Fonds haar 120-jarig bestaan. Deze organisatie heeft zo’n 250 miljoen bomen geplant in het heilige land. Vanwege deze verjaardag werd online de nationale boom van Israël gekozen.
De olijfboom kwam op de eerste plaats te staan, en werd dus (niet officieel) de nationale boom. Op de tweede plaats kwam de tabor-eik, bekend om zijn grote vruchten.
Hij werd gevolgd door de dadelpalm, de terebint (Palestijnse pistache) en de eucalyptus. De laatste boom is eigenlijk een exoot die hierheen is gehaald om te helpen bij de drooglegging van de moerassen en om zijn schaduw. Cipressen en vijgenbomen sloten de rij.
De olijfboom heeft grote symbolische waarde binnen het Jodendom. Het staatsembleem bevat een menora die versierd is met olijftakken. De duif die Noach uit de ark liet vliegen komt terug met ene olijftak in zijn bek. Daarom staat de olijftak symbool voor terugkeer van leven en is het een internationaal vredessymbool.
Volgens de cijfers van het JNF staat tegenwoordig 84.000 hectare Israëlisch land vol met olijfgaarden. Er wordt jaarlijks meer dan 15.000 ton olijfolie geproduceerd en meer dan 24.000 ton eetbare olijven. Ieder jaar komen er nog 15.000 stekken van olijfbomen bij.
Bron: Israël Today
Commissie Kerk en Israël