KerkNieuws 2019 – nr 13

Heilige Doop
Op 7 juli zijn Rosa Mae Ligthart en Cornelia Adriana van Wezel gedoopt. We zien terug op een goede dienst rond Deuteronomium 4: 7-9 – over het unieke van Gods nabijheid en Thora, en over de opdracht om dit door te geven aan kinderen en kleinkinderen. Nogmaals wensen we de ouders Gods wijsheid toe bij de invulling van hun ja-woord.

Vakantie
Met het oog op bijzonderheden zijn in de vakantieperiode twee broeders beschikbaar als contactpersoon:

  • Van 12 juli tot en met 1 augustus: de scriba br. G.D. de Heer (tel. 0180 – 785949; 06–53 11 45 75).
  • Vanaf 2 tot en met 16 augustus: br. A. Molenaar (010 – 45197 11; 06–10 25 6996).
    Wilt u het aan hen doorgeven als er sprake is van een opname in het ziekenhuis of als er andere omstandigheden te melden zijn?

Tenslotte
* We zullen elkaar een aantal weken niet ontmoeten in de eredienst. Gelukkig zijn er gastvoorgangers gevonden om voor te gaan. In de zomerperiode is dat voor de scriba een hele puzzel. Op zondag 11 augustus begint de morgendienst voor één keer om 9.00 uur. Collega Wijnberger is bereid om die zondagmorgen voorafgaand aan de dienst in zijn gemeente Bleiswijk ook in onze gemeente voor te gaan. Daar zijn we hem dankbaar voor.
* Allen die op vakantie gaan: goede weken van rust toegewenst. We hopen en bidden dat God ons allen bewaart. Laten we deze tijd ook gebruiken om dé Rust in Zijn genade te zoeken.
* Voor wie aan huis gebonden is en niet weg kan, kunnen de vakantiemaanden lang duren. Een teken van meeleven doet dan extra goed.
* Van ons beiden een hartelijke groet.

J.C. Schuurman

Verslag kerkenraadsvergadering
Maandag 8 juli kwamen we bij elkaar, niet voor een gewone vergadering maar voor een bezinningsvergadering. Het thema van deze vergadering was: ‘De zorg voor / om jongeren’. Na de opening spraken we o.a. over: waar ben je blij mee als je denkt aan de jongeren in onze gemeente? Gelukkig is er veel om dankbaar voor te zijn! Ook kwamen de zorgen aan de orde. Daarna werd er n.a.v. enkele prikkelende stellingen doorgesproken.  Afsluitend concludeerden we dat het goed was om met elkaar een start te maken met dit onderwerp. Na de vakantie zullen we nadenken over hoe (en met wie) we de bespreking voortzetten.

Erik de Heer

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Giften juni
Voor de kerk
via ds. Schuurman                             € 200,00
via ouderling de Jonge                       €   20,00
via diaken Vlastuin                            €   10,00
Voor de kerktelefoon
via mw. Aaldijk                                  €   20,00

Opbrengst Verjaringsfonds
april – mei – juni
Mw. Goudriaan-Bongers                  € 199,85
Mw. v.d. Berg-Lugtenaar                  € 166,00
Mw. Kreuk-Both                                € 145,00
Mw. Kaptein-Broere                          €   97,00
Mw. Moree-v.d. Blom                       €    91,70
Mw. De Groot-Zuiddam                   €   63,80
Mw. Rink-Kreuk                                 €   62,50
via de collectezak                               €   81,00
Totaal                                                   € 906,85
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!

Uw wijkkerkrentmeesters

Vrouwenvereniging ‘De Heere is onze Banier’
Op D.V. 18  september hopen we onze eerste verenigingsavond te hebben. We beginnen deze avond met de nieuwe Bijbelstudie over de brieven van Timotheüs. Wil je gewoon een keer langskomen en een avond bijwonen…. Gewoon een keer doen! We heten iedereen van harte welkom. Om kwart voor 8 staat de koffie klaar in de bijzaal van de kerk.  Corrie, Ada, Wilma en Ellen

Zendingsbussen 3e kwartaal
De komende 3 maanden is de opbrengst bestemd voor Centraal-Azië.
In de afgelopen jaren zijn kerken in Centraal-Azië enthousiast geworden over het TEE-programma (TEE=Theological Education by Extension).
Een praktische, laagdrempelige cursus waar de deelnemers huiswerk maken, elkaar wekelijks ontmoeten in een kring en opdrachten krijgen om de lesstof in praktijk te brengen.
De Bijbelcursussen hebben een enorm positieve invloed op de vele kleine huisgemeenten in Centraal-Azië.
Deelnemers zijn actiever in de gemeente, brengen hun geloof gemakkelijker onder woorden en hebben meer oog voor hun naaste. Het aantal cursisten groeit. In heel Centraal-Azië zijn er op dit moment zo’n 2200 cursisten.

Anneta Vysotskaya, TEE-trainer

“Het is voor mij een grote zegen dat ik mijn werk niet alleen hoef te doen, dat er mensen met mij meedenken en voor mij bidden.
Ik dank God voor de grote christelijke gemeenschap die betrokken is bij het werk in Centraal-Azië: nationale teams, lokale kerken, gebedspartners, giftgevers en vele anderen. Het is ontzettend inspirerend voor mij om deel uit te maken van dit grote werk.”

Uw hulp is nodig voor het ontwikkelen van nieuw cursusmateriaal en het trainen van cursusleiders.
Een gift is welkom in de zendingsbussen en op rekening NL91 INGB 0690 7624 45 van de GZB.
Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project CA.1.101.
De opbrengst van de pinkstercollecte, ook bestemd voor Centraal-Azië is  €985,27. Hartelijk dank hiervoor.

De zendingscommissie

Save the date !!
We willen u vast attenderen op een komende Israël avond op D.V. 9 oktober in de Nieuwe Westerkerk. Ds. René van Loon uit Rotterdam  hoopt bij ons te komen spreken over Bijbelse plaatsen in Israël. Dit aan de hand van zijn boekje Hoogtepunten uit het Beloofde Land.  Bij deze …zet het vast in de agenda! Van harte welkom! Namens,

Commissie kerk en Israël

KerkNieuws 2019 – nr 10

Pinksteren
Het ene feest hebben we nog maar net achter ons (de viering van Jezus’ hemelvaart) of het volgende komt er al weer aan: Pinksteren. We vieren de uitstorting van de Heilige Geest. Hij is die andere Trooster (zoals onze Heiland Hem heeft genoemd). Van Zijn werking moeten we het hebben. De Pinkstergeest heeft om zo te zeggen een breed takenpakket. Om enkele typerende werkzaamheden te noemen (zonder volledig te zijn):
– levend maken
– leiden
– Christus verheerlijken
– overtuigen
– troosten
– vrijmoedig doen getuigen
– ons zwakke bidden te hulp komen
– verzekeren van het kindschap van God
– ervoor zorgen dat we vrucht dragen
– toerusten met gaven (charismata) om dienstbaar te zijn
– doen uitzien naar Jezus’ wederkomst

Al met al is er reden genoeg om dit feest als gemeente te vieren. En laat er vooral een hartstochtelijk gebed om de Heilige Geest zijn. Zonder Hem zijn we drie keer niks. Inderdaad drie keer …! Want ‘zonder de Geest’ is ook ‘zonder de Vader’ en ‘zonder Jezus’.
N.B. de dienst op de Tweede Pinksterdag begint om 9.30 uur.

Huwelijkstoerusting 4
Er staat nog één avond gepland in het kader van de huwelijkstoerusting: de dinsdag na Pinksteren (11-6) om 19.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Deze keer zal ik zelf het thema inleiden. We denken na over geloofsbeleving en huisgodsdienst. In het huwelijksformulier wordt ook gezegd dat we elkaar als man en vrouw hebben bij te staan in de geestelijke dingen. Opnieuw een belangrijk thema. We hopen dat ook de laatste ontmoeting een goede zal zijn!

Censura Morum
Op zondag 23 juni zal het Heilige Avondmaal worden bediend. Censura Morum wordt gehouden op maandag 17 juni om 19.00 uur in de consistorie.

Avondmaalsbezinning
Ook nu een moment van bezinning in de week van voorbereiding. Ieder is van harte welkom op donderdag 20 juni D.V. om 19.30 uur in de bijzaal. Het gaat om een kort moment van zingen, mediteren en gebed. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten rond de koffie / thee.

Examens
Binnenkort de uitslagen! We zijn benieuwd. Hopelijk krijgen de jongeren een goed bericht. We leven met jullie mee ….

Tenslotte
Een hartelijke groet van mijn vrouw en mij.
J.C. Schuurman

Kerkdienst luisteren via internet
Op dit moment kunt u onze kerkdiensten nog beluisteren via kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl. In juli zullen in verband met kostenbesparing de diensten alleen nog te beluisteren zijn via kerkomroep.nl. De uitzending via kerkdienstgemist.nl stopt dus. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met diaken L.J. Vlastuin 010-4581922.
De wijkdiaconie

GZB-Pinkstercollecte: Bijbelcursussen voor geheime gelovigen
Stelt u zich eens voor… u mag niet met andere christenen samenkomen. Niet in de kerk, niet op de Bijbelkring en ook niet thuis. Voor veel christenen in Centraal-Azië is dit realiteit. Evangelisatie is verboden, kerken worden in de gaten gehouden en invallen door de politie komen regelmatig voor. Ondanks alle weerstand komen er mensen tot geloof en is er veel belangstelling voor de Bijbelcursussen die op heel veel plekken in de regio worden gegeven.
Tijdens de pinkstercollecte wordt uw bijdrage gevraagd voor deze Bijbelcursussen. Een cursus kost € 40,- per deelnemer. Helpt u mee? Geef tijdens de pinkstercollecte of maak uw gift over naar NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB, Driebergen o.v.v. ‘pinkstercollecte’. Alvast heel hartelijk dank!

Week van gebed voor Centraal-Azië
Wij geloven in de kracht van het gebed! Bid in de week van Pinksteren zeven dagen lang iedere dag voor het zendingswerk in Centraal-Azië.
– Zondag: Bid om bescherming, eenheid en moed voor gelovigen in Centraal-Azië.
– Maandag: Bid dat er een getuigenis uit mag gaan van de kleine christelijke gemeenten in Kyrgyzstan.
– Dinsdag: Bid voor de christelijke gemeenten in Kazachstan die mensen met een alcoholverslaving opvangen en hen helpen om een nieuw leven op te bouwen.
– Woensdag: Bid dat jongeren in Oezbekistan God leren kennen en een plaats mogen vinden binnen de christelijke gemeenten.
– Donderdag: Bid voor christenen in het gesloten Turkmenistan die onder moeilijke omstandigheden toch hun geloof belijden.
– Vrijdag: In Tadzjikistan worden veel meisjes en vrouwen misbruikt. Bid voor de klein groep christenen die hen opvangen en Gods liefde laten zien.
– Zaterdag: Bid voor bemoediging en wijsheid voor de zendingswerkers in Centraal-Azië. Omdat zendingswerk verboden is, kunnen we hier niet hun namen noemen.
Zie voor meer informatie over het werk van de GZB in Centraal-Azië: www.gzb.nl/centraal-azie.
De zendingscommissie

Mezoeza
Bijna iedereen kent wel de mezoeza, het kokertje aan de deuren van Joodse huiseigenaren.
In een koosjere mezoeza zit een stukje perkament dat beschreven is met Bijbelteksten uit Deut. 6: 4-9 en 11: 13-21. Hierin staat de richtlijn om Gods geboden op de ‘deurposten te schrijven’.
Mezoeza betekent deurpost. Zo vormen Gods geboden als het ware een spirituele deurpost. Alle poorten in Jeruzalem, behalve de Damascus poort, hebben een mezoeza. Daar is hij door de Arabieren eraf gesloopt en nooit herplaatst.
Volgens verschillende Joodse gebruiken wordt de mezoeza schuin of rechtop gehangen. Wie daarlangs gaat, moet zich telkens opnieuw bewust worden van Gods aanwezigheid en zijn leven daarnaar inrichten. Vaak staat op de koker de Hebreeuwse letter sjin. Dat is de eerste letter van de namen van God ‘El Sjaddai’. Volgens Joodse traditie is die naam ook een acroniem van het Hebreeuwse sjomeer daltot jisrael, ‘Waker over de poorten van Israël’.
Wij kennen dat ook uit Psalm 121: Hij, Israëls Bewaarder sluimert nog slaapt… Hij zal uw uitgang en uw ingang bewaren tot in Eeuwigheid. (bron: Christenen voor Israël)
Commissie Kerk en Israël