UPDATE Beroepingswerk

Zojuist heeft ds. De Wilde zijn beslissing kenbaar gemaakt n.a.v. ons beroep op hem. Helaas had hij geen goed nieuws: hij moest bedanken voor het beroep dat wij op hem uitgebracht hebben. Zoals bekend had hij ook een beroep vanuit Nunspeet. Dat beroep heeft hij aangenomen. Hij gaf aan dat ze terugkijken op prettige ontmoetingen en dat Capelle hem/hen ook zeker trok, maar dat de Heere hen beiden duidelijk gemaakt heeft dat de weg naar Nunspeet moet gaan. Voor ons een flinke teleurstelling. Inmiddels 2,5 jaar zonder predikant… We kijken (misschien wel vragend) omhoog en weten waar onze Hulp vandaan komt. Van Hem Die hemel en aarde geschapen heeft. Dat zorgt er voor dat we tóch vertrouwen mogen hebben. Hij zál voor ons zorgen.

Dit bericht is geplaatst op 02-03-2023

En dan mogen we dat vertrouwen uit- en inzingen:

Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;
'k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

We zien uit naar de vervulling van de vacature. We hopen, bidden en verlangen dat de Heere ons gebed om een eigen herder en leraar snel zal verhoren.

Hartelijke groet,
namens de kerkenraad,

Erik de Heer
scriba