Kerknieuws 2018 – 7

Lidmatenkring
Op de laatstgehouden lidmatenkring hebben we afgesproken om in dit seizoen nog één keer bij elkaar te komen om het slothoofdstuk uit het boekje te bespreken (over de ontmoeting van Jezus met Thomas). De datum is donderdag 26 april D.V. om 20.00 uur in de consistorie. Allen welkom. Als iemand zomaar een keer wil meemaken hoe het toegaat op de kring – ook dan welkom. De gesprekken zijn open en inhoudsvol. Iets om blij mee te zijn.

Prediking
Op zondag 8 april zal het ’s middags weer een leerdienst zijn. Aan de orde komt zondag 27 van de Catechismus over de kinderdoop. Een belangrijk thema om bij stil te staan. Een week later sta ik voor de morgendienst op het rooster. Ik weet nu nog niet waar de preek over zal gaan. Met enige regelmaat vragen we elkaars voorbede voor de verkondiging. We hebben de leiding en de kracht van de Heilige Geest heel hard nodig. Bovendien sporen we elkaar aan om trouw te zijn in de samenkomsten van de gemeente. Dit appèl wordt in Hebreeën 10: 25 in verband gebracht met de wederkomst van Christus. Dat zegt toch wel iets …

Tenslotte
* Met dankbaarheid zien we terug op de belijdenisdienst. We hebben het als een teken van Gods trouw ervaren dat zeven jongeren ja hebben gezegd. Uw meeleven als gemeente deed hen goed (zoals ze zelf in een dankwoord laten merken). Psalm 18 bevat een treffende boodschap, ook om in de toekomst te blijven volharden in het geloof. En dat geldt uiteraard voor heel de gemeente.
* Deze regels schrijf ik in de stille week. De diensten van Goede Vrijdag en Pasen liggen op dit moment nog voor ons. Hopelijk kunnen we, als KerkNieuws is verschenen, terugkijken op gezegende dagen rond de verkondiging van het Evangelie.
* Van mijn vrouw en mij een hartelijke groet aan u en jullie. ‘Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt’ (2 Tim. 2: 8).
J.C. Schuurman

Dankwoord belijdeniscatechisanten
Bij deze willen wij u hartelijk bedanken voor uw meeleven. Dit kwam onder andere naar voren door het gebed, de handdrukken en de vele kaarten die wij hebben ontvangen. Wij hebben de belijdenisdienst als zeer bijzonder ervaren en kijken er dankbaar op terug. Ook willen wij graag de dominee nogmaals bedanken voor de catecheseavonden, de persoonlijke gesprekken en de dienst. Wij vragen u om voor ons te blijven bidden.
Hartelijke groet,
Arie, Esther, Mattheus, Linda, Stephan, Anne-leen, Evelien en Sanne

Ds. en mevr. Schuurman 40 jaar getrouwd
Op D.V. donderdag 19 april zijn onze predikant ds. Schuurman en zijn vrouw 40 jaar getrouwd. Een bijzonder huwelijksjubileum waar we onze gelukwensen graag aan verbinden: voor hen, samen met hun kinderen en kleinkinderen.
Uit Gods trouwe hand hebben zij deze jaren ontvangen. Hij was er al die tijd bij en Hij zal er ook in de toekomst bij zijn. We hopen dat zij nog lang voor elkaar gespaard worden. God zegene hen met Zijn genade!
Als kerkenraad willen wij aan dit jubileum uiteraard aandacht besteden. Daarbij willen wij u als gemeente de gelegenheid geven om fam. Schuurman te feliciteren en wel op de huwelijksdag zelf, donderdag 19 april van 19.00 –21.00 uur in de bijzaal van de kerk. Van 21.00 – 22.00 uur hopen wij als kerkenraad de avond met ons predikantsechtpaar af te sluiten. U en jij zijn allen van harte welkom!
De scriba

Bloemen- en plantenverkoop voor het verbouwingsfonds
Het duurt niet lang meer…. en dan kunt u terecht op de bloemen- en plantenverkoop die op D.V. zaterdag 14 april van 08.00-14.00 uur in en om de kerk gehouden wordt. Geschikt voor tuin en balkon, zowel binnen als buiten! Ook is er een gezellige koffie- en theehoek waar we elkaar kunnen ontmoeten. De opbrengst van deze verkoop is geheel bestemd voor het verbouwingsfonds.
Plant u mee voor Fase 2?
Uw wijkkerkrentmeesters

Jonge Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’
Lieve dames, 11 april hebben we weer een JVV avond! We beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar. Hopelijk zijn jullie er weer allemaal! Lieve groet,
Elise, Corinne en Eline

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Op D.V. woensdag 18 april hoopt broeder Oosterom tijdens de laatste samenkomst van dit seizoen u en jou mee te nemen over bidden en gebeden.
U/jij bent allen van harte welkom, de avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.
Peter Boelhouwers

Wat wij geloven ten aanzien van Israël
Er zijn de twaalf stammen van Israël. Twaalf apostelen werden uitgezonden in de wereld om het komende Koninkrijk te proclameren.
Twaalf poorten in het nieuwe Jeruzalem en haar muur op twaalf fundamenten.
Dit heeft het afgelopen jaar geresulteerd in twaalf stellingen over de plaats van Israël in Gods heilsplan, waarin Gods verkiezing van Israël om de volken te zegenen wordt uitgewerkt. Zo is het heil tot ons gekomen.
In de twaalf artikelen belijdt de kerk der eeuwen haar geloof. In dankbaarheid stemmen we als christenen met deze woorden in van wat de Schrift getuigt over onze redding.
Gods heilsplan is deze tijd in een beslissende fase gekomen. Hoe staan we daar tegenover persoonlijk en als gemeente?
De kerkgeschiedenis geeft veel reden tot verootmoediging. Waar de belijdenis zwijgt over Israël horen we in de kerkgeschiedenis veelal verguizing van de Joden en van Israël.
Gelukkig zijn er altijd christenen geweest die verwachting hebben gehad voor Israël. Dit heeft geresulteerd in de ‘Twaalf stellingen over Israël’. Dit om met elkaar op een hernieuwde manier de Schrift te lezen in haar volle breedte en diepte over Gods heilsplan met Zijn schepping. De komende nummers van KerkNieuws zullen we de stellingen behandelen.
Bron ‘Christenen voor Israël’
Commissie Kerk en Israël