Kerknieuws 2018 – nr 3

Zieken
Met mw. A.J. Hartmans-Dorst ging het de laatste tijd niet zo goed. Nadat ze uit het IJsselland Ziekenhuis was ontslagen werd ze hier binnen een week al weer opnieuw opgenomen. Inmiddels verblijft ze in een zorgkamer in de Vijverhof. Door alles heen ervaart ze Gods genadige nabijheid.
Nadat ze opnieuw gevallen was kwam mw. M.M. Wolvers-Hoogendam in het ziekenhuis terecht. Inmiddels verblijft ze in Verpleeghuis Schiehoven in Rotterdam. We hopen dat ze weer wat opknapt.
We noemen ook nu mw. J. Bouter-Baardman in Salem en dhr. G.J. Broekhuizen in Rijckehove.
Velen kennen zorgen om hun gezondheid. En dat betreft niet alleen ouderen. Ieder Gods steun in Christus toegewenst. In alle onzekerheden is Hij een Toevlucht. Vorige week zondag lazen we het in de doopdienst: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.’

55 jaar getrouwd
Op 30 januari waren dhr. T. Slingerland en mw. J. Slingerland-Hartmans 55 jaar getrouwd. Dat is een felicitatie waard waarin we ook hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen betrekken. Het is een geschenk van God om nu al zoveel jaren samen te zijn als man en vrouw. Daarvoor komt Hem de eer toe. Een huwelijksjubileum is immers geen eigen prestatie. We wensen de familie Slingerland voor de tijd die voor ons ligt Gods zegen en genade toe.

Jarigen
Ook in deze weken hoopt een aantal ouderen jarig te zijn. We noemen hun namen:
11 februari dhr. J.B. Moerkerken (81 jr.);
12 februari mw. W. Kootte-Verhage (94 jr.);
16 februari mw. M.B. Zoutendijk-Poppeliers (84 jr.);
18 februari mw. M.J. Stout-Dekker (95 jr.).
Onze hartelijke felicitaties. Bovenal wensen we elkaar de zegen van de Heere toe.

Gedoopt
Op 28 januari is Lenthe Ariane Groenendijk gedoopt. In de prediking stonden we stil bij Matthéüs 11: 25. Het thema was: ‘Aan kinderen geopenbaard’. We zien dankbaar terug op deze dienst waarin God zowel hoorbaar als zichtbaar tot ons kwam. Hij geve Peter en Marian de wijsheid van Zijn Geest om invulling te geven aan hun ja dat zij als ouders hebben uitgesproken.

Lidmatenkring
Op donderdag 15 februari wordt de volgende kringavond gehouden. Ieder is weer van harte welkom om 20.00 uur in de consistorie. Uit het boekje ‘In gesprek’ is hoofdstuk 5 aan de beurt dat over Lukas 23: 1-12 gaat: ‘Spot – Jezus in gesprek met een nieuwsgierige koning’. Telkens blijkt dat de vragen aanleiding zijn tot een intensief en open gesprek. Mooi om dat te ervaren.

Lijdenstijd
Pasen valt dit jaar vroeg (op 1 april). Dat betekent dat de lijdenstijd nu al weer begint. Komende zondag is het de eerste lijdenszondag. Juist deze periode kan zo verdiepend zijn voor het leven van het geloof. Zullen we bidden om de werking van de Heilige Geest? Opdat Jezus’ verzoenend lijden en sterven ons op het hart wordt gebonden. We laten ons ook in de komende weken leiden door het evangelie van Matthéüs.

Tenslotte
* We zijn benieuwd naar de uitkomst van Kerkbalans. Dank voor alle inzet rond deze actie.
* Een hartelijke groet van ons beiden aan u allen.
J.C. Schuurman

Uitnodiging vrijwilligersavond
Alle vrijwilligers van onze gemeente zijn van harte welkom op de vrijwilligersavond die op D.V. donderdag 22 februari in onze kerk gehouden wordt. Op die avond willen we met elkaar een maaltijd gebruiken, die om 18.30 uur begint. Inloop vanaf 18.00 uur. We hebben geprobeerd alle vrijwilligers die op een of andere wijze in onze gemeente vrijwilligerswerk doen per mail en per brief voor deze avond uit te nodigen, maar in die gevallen waarin dat mogelijk niet gelukt is, willen we dat bij dezen alsnog doen. Als dit voor u of jou geldt, wilt u zich dan i.v.m. de voorbereidingen uiterlijk dinsdag 13 februari opgeven bij br. A. Molenaar, tel. 010-4519711. Hartelijk bedankt en we zien elkaar graag op 22 februari!

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Giften januari 2018
Voor de kerk
via ds. Schuurman € 1000,00
via ds. Schuurman € 100,00
via ds. Schuurman € 50,00
via ds. Schuurman 2 x € 10,00
via ouderling Kaptein € 30,00
via ouderling Kaptein € 20,00
via ouderling Kaptein 2 x € 10,00
via mw. Ankersmit € 15,00
Voor het verbouwingsfonds
via diaken Vlastuin € 25,00
via ouderling Kaptein € 10,00
via br. Koote € 10,00
Voor de diaconie
via diaken Vlastuin € 1926,45
Voor het ouderenwerk
via mw. Ankersmit € 10,00
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Avond voor de vrouw
Op woensdag 14 februari is er een speciale avond voor de vrouw.
Namens de beide vrouwenverenigingen willen we hierbij alle vrouwen uit de gemeente van harte uitnodigen.
Deze avond zal Rieteke Hoogendoorn uit Leerdam ons iets vertellen en laten zien van haar bijzondere kunst.
Zij maakt bijbelquilts n.a.v. bijbelverzen of bijbelse thema’s. Zij vindt het heerlijk om op deze wijze haar Hemelse Vader groot te maken en mensen te bemoediging om ze te wijzen op de grote liefde van God.
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar en om 20.00 uur willen we de avond beginnen in de bijzaal van de Nieuwe Westerkerk.
Nogmaals van harte welkom.
Het bestuur

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Op D.V. woensdag 21 februari hoopt ds. Schuurman u en jou mee te nemen door de artikelen 3-7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, die over de Schrift gaan. Het thema van deze avond zal zijn: ‘Het wonder en het geheim van de Bijbel’. U/jij bent allen van harte welkom, de avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.
Peter Boelhouwers

Herindeling van de wijken 7 en 8
Nu de vacature van ouderen-ouderling is vervuld is er besloten de wijken 7 en 8 opnieuw in te delen.
Dit betekent dat de gemeenteleden van 76 jaar en ouder wonend in de wijk met postcodes 2901 AA t/m 2902 LK en 2906 LA en hoger zijn ingedeeld in wijk 7 van ouderling G. Hartmans.
De ouderen van de gemeente van 76 jaar en ouder wonend in de wijk met postcodes 2903 AP t/m 2904 LD zijn ingedeeld in wijk 8 van ouderling C.J. Kaptein. Bezoekbroeder M. Koote zal de gemeenteleden in “de Vijverhof” blijven bezoeken.
C.J. Kaptein

Oproep weeksluiting De Rozenburcht
Elke vrijdagmiddag wordt om 15.00 uur in De Rozenburcht een weeksluiting gehouden.
Vrijwilligers begeleiden dan de bezoekers van hun kamer naar deze bijeenkomst en na afloop van de weeksluiting worden de bezoekers weer teruggebracht. We doen dit bij toerbeurt 1x in de 6 weken.
Om dit rooster te handhaven, zijn we dringend op zoek naar enkele vrijwilligers.
Voelt u wat voor dit dankbare werk? Kom dan gerust eens op vrijdagmiddag kijken. Wellicht wordt u dan ook vrijwilliger.
We (en natuurlijk de bezoekers) zouden dit erg op prijs stellen.
Meldt u aan als vrijwilliger!
We zouden onze groep van vrijwilligers graag wat willen uitbreiden.
Neem gerust contact op:
W. J. Goudriaan, tel. 451 04 15, e-mail: wj.goudriaan@hotmail.com

GZB project Centraal-Azië
Graag vragen wij nog uw aandacht voor het briefpapier waarop u een boodschap of bemoediging kan schrijven aan onze broeders en zusters in Centraal Azië.
Een vraag aan hen stellen mag natuurlijk ook. Graag zelfs.
Tot en met 11 februari heeft u de mogelijkheid dit te doen.
Mogen we veel brieven van u ontvangen in de bus? (staat in de hal)
Uw meeleven wordt door hen zeer op prijs gesteld!
De zendingscommissie

De poorten van Jeruzalem (7): De Heroduspoort
De meest oostelijke poort in de noordelijke stadsmuur van de Oude Stad heet de Heroduspoort.
Deze naam komt voort uit een christelijke traditie die het paleis van Herodus situeert in deze hoek van de stad. In het Arabisch klinkt de naam Bab az-Zahra, ‘bloemenpoort’, maar dit is een verbastering van Bab as-Sahira, “poort van de begraafplaats”.
Mogelijk vonden de bewoners dit te somber klinken en verbasterden zij de naam.
Ook in het Hebreeuws klinkt sja’ar haprachim, ‘bloemenpoort’, maar dit zou verwijzen naar de rozet in de muur boven de poort.
Sultan Suleiman liet deze poort overigens niet bouwen. De toren in de muur, waar de poort in is gebouwd, kende oorspronkelijk slechts een kleine deur voor wachtpersoneel die zelden werd geopend. Voor de groeiende bevolking in de noordoostelijke hoek van de stad, binnen en buiten de stadsmuren, werd in 1875 een grote poort in de toren gemaakt.
Bij archeologische opgravingen rond de poort werden resten gevonden van grote fortificaties uit de middeleeuwen. Terecht, want dit is het meest kwetsbare deel van de stadsmuren. Volgens historische overleveringen drongen de kruisvaarders onder leiding van Godfried van Bouillon de stad binnen via een bres, niet ver van de Heroduspoort.
Bron: De Tijden, uitg. Chr. voor Israël (Ruben Ridderhof)
Commissie Kerk en Israël