Kerknieuws 2018 – nr 1

januari 9, 2018

Zieken
In het IJsselland Ziekenhuis werd mw. D. Kortland-van Loon opgenomen. Vanwege een darmbloeding ging het opeens niet goed met haar.
Verder werd in dit ziekenhuis ook mw. A.J.A Kreuk-Verwaal opgenomen nadat zij was gevallen.
Na een ziekenhuisopname keerde mw. A. v.d. Berg-Clasing weer terug naar De Rozenburcht, waar zij de nodige zorg ontvangt. Haar situatie is kwetsbaar.
Als dit nummer van KerkNieuws verschijnt hoopt dhr. T.T. Canter Visscher weer thuis te zijn. Dankzij de maandenlange revalidatie kan hij inmiddels zichzelf redden. De dankbaarheid is groot. We wensen hem samen met zijn vrouw Gods sterkte toe.
In Salem (Vlietlaan 2, 2986 AZ Ridderkerk) verblijft mw. J. Bouter-Baardman. We denken ook aan dhr. G.J. Broekhuizen die in Rijckehove is opgenomen.
Velen kennen zorgen om hun gezondheid. Sommigen hebben te maken met psychische klachten. In alle omstandigheden is de levende God een Toevlucht.

Overleden
In het Rheumaverpleeghuis te Rotterdam overleed op 15 december mw. Cornelia Noordegraaf-Broere. Voorheen woonde zij in de Alexanderpolder aan de Hendrick Staetsweg 561. Zij werd 96 jaar. Haar levenseinde kwam heel plotseling, van het ene op het andere moment. Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen hebben in haar een lieve en betrokken moeder en oma verloren. Tot op hoge leeftijd was zij vitaal en ook helder van hoofd. Ze hield alles bij en had een positieve levensinstelling, terwijl ze toch het nodige had meegemaakt. Doordat ze haar man in 1983 verloor is ze maar liefst 34 jaar weduwe geweest. Via de kerktelefoon was zij met de zondagse erediensten in de Nieuwe Westerkerk verbonden. Zij besefte heel goed dat ze het van Gods genade moest hebben. Op de kaart staat psalm 90 afgedrukt. God is van generatie tot generatie een Toevlucht. Geslachten gaan en geslachten komen … Deze psalm stond ook centraal in de dienst die op 20 december voorafgaand aan de begrafenis werd gehouden in de aula van begraafplaats Oud Kralingen. Het was goed om rond het levende Woord samen te zijn. In persoonlijke woorden van de familie klonk zowel droefheid om het verlies van moeder en oma Noordegraaf door als ook dankbaarheid voor alles wat zij binnen haar gezin betekend heeft. We wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods sterkte en nabijheid toe in de verwerking van dit grote gemis in hun leven.

Geboren
Aan de Brücknerstraat 11 (2901 GB) is grote blijdschap. Op 15 december ontvingen Peter en Marian Groenendijk uit Gods hand een dochter die zij Lenthe Ariane hebben genoemd. Zij is het zusje van Lucas en Laurens. Een hartelijke felicitatie met dit nieuwe leven waarin we Gods grootheid als Schepper zien. We hopen dat de kleine Lenthe voorspoedig zal opgroeien, en dat ze bovenal haar Schepper leert kennen als haar Verlosser. Als ouders hebben we daarin een belangrijke taak en verantwoordelijkheid. Verwacht het samen biddend van de leiding van de Heilige Geest. Het is de bedoeling dat Lenthe op 28 januari zal worden gedoopt. Daar zien we naar uit …

Doopzitting
In aansluiting op het bovenstaande melden we dat de doopzitting op maandag 22 januari zal plaatsvinden. Mochten er meer ouders zijn die hun kindje willen laten dopen, dan kunnen ze contact met mij opnemen.

Jarigen
In de komende weken zijn de volgende gemeenteleden D.V. jarig:
15 januari dhr. J. de Waard (84 jr.);
16 januari mw. A. Middelkoop-Twigt (91 jr.);
18 januari mw. A.J.A. Kreuk-Verwaal (84 jr.);
21 januari dhr. J. van Herk (80 jr.);
23 januari mw. G. Oostlander-van Wijk (96 jr.).
Naast een hartelijke felicitatie wensen we elkaar de geborgenheid in Gods genade toe.

Lidmatenkring
We hopen elkaar weer te ontmoeten op donderdag 18 januari. We verdiepen ons in het vierde hoofdstuk van het boekje ‘In gesprek’. Het gaat om het thema ‘Vrijspraak’ naar aanleiding van Johannes 8: 1-11. Ieder welkom, ook als het in het eerste deel van het winterseizoen niet lukte om er te zijn. Schroom niet om je alsnog aan te sluiten. We beginnen om 20.00 uur in de consistorie.

Aangepaste dienst
Op zondag 21 januari is onze gemeente weer aan de beurt voor een aangepaste dienst. Het gaat om de middagdienst die voor deze gelegenheid om 14.30 uur begint. Onze gasten met een beperking zitten voorin de kerk. Voor hen betekenen deze diensten veel. Tegelijk hoop ik dat het voor heel de gemeente een goede eredienst zal zijn. Deze berichten schrijf ik kort na de jaarwisseling. Door alle drukte rond de extra diensten ben ik er nog niet aan toegekomen om de tekst en het thema voor die middag te kiezen.

Tenslotte
Met dankbaarheid zien we terug op alle diensten en bijeenkomsten rond het Kerstfeest en de jaarwisseling. Dank ook voor alle goede wensen die we via de post en de mail ontvingen. Van onze kant wensen we u en jullie ook een gezegend 2018 toe. Van mijn vrouw en mij een hartelijke groet.
J.C. Schuurman

Vanuit de kerkenraad
Data viering Heilig Avondmaal 2018
Gemeenteleden die onregelmatige diensten draaien hebben gevraagd naar de data waarop de bediening van het Heilig Avondmaal zal plaatsvinden zodat zij dit kunnen plannen met hun rooster.
Het Heilig Avondmaal zal D.V. in 2018 worden bediend op 11 maart, 10 juni, 9 september en 9 december.
De Avondmaalscollecten zijn dan als volgt: 11 maart Stichting Shaare Zedek, 10 juni Christenen voor Israël, 9 september Bonisa Zending en 9 december Woord en Daad.
scriba


Kerkbalans 2018: Geef voor uw kerk

In de week van D.V. 21 januari zult u de folder voor Kerkbalans thuisbezorgd krijgen. Daarin vindt u specifieke informatie over de inkomsten en uitgaven waarvoor onze wijkgemeente zich in 2018 gesteld ziet. U wordt hierin verder verzocht uw jaarlijkse bijdrage te bepalen. Deze bijdrage is geheel bestemd voor het werk in onze wijkgemeente. Uw antwoord wordt in de week van 28 januari door de vrijwilliger weer bij u opgehaald. Van harte aanbevolen.


Verbouwingsfonds

Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Giften november 2017 (nagekomen)
Voor de kerk
via ouderling Kaptein € 30,00
via ouderling Kaptein € 20,00
Voor het verbouwingsfonds
via ouderling Kaptein € 20,00

Giften december 2017
Voor de kerk
via ds. Schuurman € 100,00
via ds. Schuurman € 10,00
via ouderling Kaptein € 17,50
via ouderling Kaptein € 10,00
via mw. Goudriaan-Bongers € 10,00
Voor het verbouwingsfonds
via ds. Schuurman 2 x € 50,00
via br. Koote € 20,00
via mw. Goudriaan-Bongers € 10,00
via mw. Goudriaan-Bongers € 5,00
Voor het orgelfonds
via ds. Schuurman € 100,00
Voor de diaconie
via diaken Kaptein € 12,50
via mw. Vlastuin-Zwijnenburg € 10,00
Voor de kerktelefoon
via mw. Goudriaan-Bongers € 40,00
Voor het godsdienstonderwijs
via ds. Schuurman € 50,00

Opbrengst Verjaringsfonds
oktober – november – december
Mw. Goudriaan-Bongers € 203,50
Mw. Kreuk-Both € 92,05
Mw. v.d. Berg-Lugtenaar € 91,37
Mw. Moree-v.d. Blom € 82,95
Mw. v.d. Veer € 79,50
Mw. De Groot-Zuiddam € 75,45
Mw. Rink-Kreuk € 69,65
Mw. Heutink € 66,03
Mw. De Jong-de Bode € 51,21
Mw. Goudriaan-Bongers
(Oostgaarde) € 102,00
Dhr. Schinkel
(Oostgaarde) € 87,15
via de collectezak € 28,00
Totaal € 1.028,86
De totale opbrengst van het verjaringsfonds over het jaar 2017 bedraagt het mooie bedrag van € 2813,89 dat ten goede komt aan kerkenwerk in eigen wijkgemeente. Allen die hieraan een bijdrage hebben geleverd, hartelijk dank. Ook de medewerkers bedankt voor jullie inzet.
Uw wijkkerkrentmeesters


Vrouwenvereniging ‘De Heere is onze Banier’

Op woensdag D.V. 17 januari hopen we voor de eerste keer in het nieuwe jaar bij elkaar te komen.
Deze avond bespreken we Bijbelstudie 6 uit de Herv. Vrouw van november.
Het thema is: ‘Zie het Lam van God’ n.a.v. Johannes 1: 29-37
Allen weer van harte welkom om 19.45 uur in de bijzaal van de Nieuwe Westerkerk.
Ada, Ineke en Corrie


Jonge Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’

De drukte van december ligt weer achter ons. Hopelijk is iedereen uitgerust en klaar om weer van start te gaan!
Op 17 januari hopen we weer bij elkaar te komen. Corinne houdt de inleiding over 1 Samuel 13.
De koffie en thee staan klaar om 19.45 uur en we beginnen om 20.00 uur. Iedere vrouw tot 45 jaar is van harte welkom!
Ook als je het seizoen nog niet bent geweest, schroom niet! Groetjes,
Elise, Corinne en Eline

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Op D.V. woensdag 24 januari willen Pieter Kreuk en Joseph Uzorka u en jou meenemen door de brief aan de Galaten en in het bijzonder Galaten 5 vanaf vers 22 t/m vers 10 van Galaten 6. U/jij bent allen van harte welkom, de avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.
Peter Boelhouwers

Uitnodiging
De commissie Kerk en Israël nodigt u uit voor D.V. dinsdag 23 januari 2018 in de Nieuwe Westerkerk.
Voor ons hoopt te spreken mw. Cookie Schwaeber-Issan, directeur van de Messias belijdende Joodse school in Jeruzalem. Wie is mw. Schwaeber? Mw. Cookie Schwaeber-Issan is directeur van de Messias belijdende Joodse school in Jeruzalem Toen zij daar ging werken stond deze school op de rand van het faillissement. De ondergang kwam niet; de school staat er nu veel beter voor dan toen. Er kwam geld om het personeel salaris te betalen, geld om het gebouw op te knappen, er kwamen leerkrachten bij, en nieuwe leerlingen. „God deed die wonderen. Het is Zijn school, niet de onze.” Makor HaTikvah Messianic Hebrew School is een van de twee Messias belijdende Joodse scholen in Israël. De schooldirecteur komt zelf uit de New Yorkse wijk Brooklyn. De school was in 1990 opgericht uit onvrede met het seculiere onderwijs. In de begintijd kreeg een handvol kinderen les, maar dat aantal groeide. Makor HaTikvah – letterlijk: bron van hoop – zit momenteel op het terrein van de internationale Anglicaanse school. Makor HaTikvah school geeft de kinderen les vanuit het geloof in Yeshua de Messias vanuit het Oude en Nieuwe Testament. Door de immigratie komen er veel nieuwe leerlingen, en bijna niemand van hen spreekt Hebreeuws. Dus ze bieden tevens een intensief taalprogramma aan. In Amerika leefde Cookie in vrede, in Israël moest ook zij eraan wennen dat de vrede wordt bedreigd. „Op een dag reed ik naar school en het was alsof God tegen me zei dat ik een oefening moest houden, zodat de leerlingen weten wat ze moeten doen als er vanuit Palestijns gebied een raket wordt afgeschoten. Dat was nooit nodig geweest. Die morgen hielden we plotseling een oefening. Lachend en pratend stormden de leerlingen naar de veiligste ruimte. ’s Middags ging opeens de sirene af. Nu was het echt. Opnieuw zaten alle kinderen binnen anderhalve minuut in de schuilplaats, maar ditmaal kon je er een speld horen vallen. Gelukkig kwam de raket buiten Jeruzalem neer.” Zij kan als geen ander vertellen over het leven in een samenleving waarin Messias belijdende Joden een minderheid zijn. Zij getuigt van Gods werk in haar eigen leven en in het bestaan van de unieke school. Er is een collecte voor de stichting steun Messias belijdende Joden.
Tevens is er een tafel met producten uit Israël.
U bent allen van harte welkom op 23 januari om 20.00 uur!
Commissie Kerk en Israël

Avond met Chinese broeder uit China
Op D.V. maandag 15 januari 2018 organiseert stichting Bonisa Zending een avond met een Chinese broeder uit China.
Hij hoopt te vertellen hoe de Heere in zijn leven is begonnen en over zijn werk in China.
Van harte willen wij deze avond aanbevelen.
Aanvang: 19.45 uur.
Locatie: Revius College, President Rooseveltweg 11 te Rotterdam-Zevenkamp.
Collecte: Project Primrose.
Verkooptafel aanwezig.

Bedankt
Wij willen iedereen héél hartelijk bedanken voor de vele prachtige kaarten met felicitaties welke we hebben ontvangen voor ons 50-jarig huwelijk!
We zijn erg dankbaar dat we ondanks alle zorgen dit mochten beleven en een mooie dag hebben gehad met onze familie en vrienden.
Fijn te weten dat er zo vanuit de gemeente wordt meegeleefd.
Ook hartelijk bedankt voor alle goede Kerst- en Nieuwjaarswensen. Uiteraard wensen wij ook iedereen een gezegend en goed 2018. Met een hartelijke groet,
Bertus en Kunie Broekhuizen

Bedankt
Ik wil een ieder hartelijk danken voor de vele kaarten en bezoekjes, die ik van u mocht ontvangen tijdens mijn ziekenhuisopname en de revalidatietijd erna. Het heeft mij heel goed gedaan en gesterkt. Hartelijke groeten,
Mw. A. van Wijk-Erkelens

Aankondiging, Activiteiten