Kerknieuws 2018 – 6

In het kader van de privacy is er besloten de vaste rubrieken ‘Zieken’ en ‘Verjaardagen’ niet meer over te nemen vanuit KerkNieuws op de website.  Deze gegevens zijn wel te lezen in de papieren uitgave van Kerknieuws.

 

25 maart: belijdenisdienst
We zien uit naar een goede belijdenisdienst. Houden we er rekening mee dat de tijd wordt verzet? Anders komen we te laat, en dat zou jammer zijn. Er is een liturgie beschikbaar, terwijl er na de dienst gelegenheid is om degenen die belijdenis deden een hand te geven. Bovendien kunnen we elkaar in de hal van de kerk ontmoeten rond de koffie, thee of limonade. We wensen vooral de nieuwe lidmaten de leiding van de Heilige Geest toe als zij ja zeggen op de vragen die worden gesteld. Hoe zouden we anders de Naam van Christus kunnen belijden?! We denken ook aan hun familieleden en vrienden. Hopelijk betekent komende zondag ook een vernieuwing van oude ja-woorden. Het kan maar zo dat onze eigen belijdenis van jaren geleden wordt “opgefrist” zodat het tot een vernieuwde toewijding aan de Heere en Zijn dienst komt. We vragen om elkaars gebed voor de belijdenisdienst en in het bijzonder voor hen die belijdenis doen.

Goede Vrijdag en Pasen
Er liggen bijzondere dagen voor ons. Jezus’ kruisiging en opstanding behoren tot de kern van het evangelie. Ze vormen hét fundament van de verlossing. Wat is het belangrijk om deze heilsfeiten te vieren. Waar kunnen we dat beter doen dan in de erediensten door samen te zingen, de Heere aan te roepen en de verkondiging te horen?! Zullen we er zijn – die dagen? Ook op Goede Vrijdag. Hoe zou het Pasen voor ons kunnen worden, los van Goede Vrijdag? We bidden om de krachtige werking van de Heilige Geest opdat we Christus ontmoeten als de Opstanding en het Leven.

Tenslotte
* Op 10 maart kregen we een kleinzoon. Na twee meisjes een jongen die zij Mattias Simeon hebben genoemd. De roepnaam is Siem. We zijn erg dankbaar voor deze zegen van de Heere.
* Allen goede feestdagen toegewenst, en een hartelijke groet van mijn vrouw en mij.
J.C. Schuurman

Vanuit de kerkenraad
Maandag 5 maart jl. vergaderde de kerkenraad. Na een korte inleiding over het onderwerp ‘liefhebben‘ (in het kader van discipelschap) spraken we in groepjes hier over door.
Naast de vaste agendapunten werd er ook gesproken over het nieuwe beleidsplan voor de gemeente.
Een voorbereidingscommissie is daar druk mee bezig geweest (en nog). Later wordt u daar verder over geïnformeerd.
Eveneens werd er verslag gedaan van de gesprekken met de belijdeniscatechisanten. Mooi om te merken dat ze allemaal verlangen om in Zijn spoor te gaan! Op D.V. 20 maart zal de aannemingsavond worden gehouden.
Daarnaast zijn er in dit jaar verschillende verenigingen en clubs bezocht. Ook daarvan werd verslag gedaan. Goed om ook daar te horen dat Gods werk doorgaat! We hopen en bidden om zegen voor ieder persoonlijk, ook voor de leidinggevenden. De nog niet bezochte clubs en verenigingen zullen binnenkort bezocht worden.
Gesproken werd ook over gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in de maand mei ingaat. Hierin wordt beschreven hoe organisaties (dus ook kerken) moeten omgaan met persoonsgegevens. Aangezien nog niet alles geheel duidelijk is, zal er nadere info worden ingewonnen. Wel heeft de kerkenraad alvast besloten om op de website geen pastorale zaken (zoals zieken en overlijdensberichten) meer te plaatsen. In KerkNieuws zullen we deze info nog wel vermelden.
Ook werd er gesproken over de nieuwbouwplannen. Inmiddels bent u hierover geïnformeerd middels een brief van de kerkrentmeesters.
De scriba

27 maart: Paasmiddag voor de ouderen
Op D.V. dinsdag 27 maart is er een Paasmiddag voor de ouderen (vanaf 70 jaar) van onze gemeente met medewerking van ds. J.C. Schuurman. De middag begint om 14.30 uur en we sluiten de middag af met een gezamenlijke broodmaaltijd. Iedereen vanaf 75 jaar krijgt een uitnodiging via de bezoekdames.
Bent u tussen de 70-75 jaar dan kunt u zich opgeven bij J. Kaptein: (jan.kaptein64@gmail.com of 06-23873070)
Uw wijkdiaconie

Bloemen- en plantenverkoop
Nog een paar weken …. en dan kunt u terecht op de bloemen- en plantenverkoop die op D.V. zaterdag 14 april van 08.00-14.00 uur in en om de kerk gehouden wordt. Geschikt voor tuin en balkon, zowel binnen als buiten! Ook is er een gezellige koffie- en theehoek waar we elkaar kunnen ontmoeten. De opbrengst van deze verkoop is geheel bestemd voor het verbouwingsfonds.
Plant u mee voor Fase 2?

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Collecten februari 2018
Kerk € 2.228,54
Jeugd- en jongerenwerk € 375,45
Solidariteitskas € 20,00
Onderhoud orgel € 404,36
Verbouwingsfonds € 458,80
Ontvangsten bank/giro februari:
Giften godsdienstonderwijs € 15,00
Ontvangen betalingen Kerkbalans 2017:
t/m januari 2018 € 103.922,57
per bank/giro februari 2018 € 1.020,00
Totaal t/m februari 2018 € 104.942,57 is 99,94 % t.o.v. toegezegd in 2017.
Kerkbalans 2017:
Begroot € 100.000,00
Toegezegd € 105.307,50 is 105,31 % t.o.v. begroting 2017.
Kerkbalans 2018 :
Begroot € 103.000,00
Toegezegd € 109.575,00 is 106,38% t.o.v. begroting.
Ontvangen betalingen Kerkbalans 2018:
Per bank/giro dec. 2017 / jan.2018 € 17.003,34
Ontvangen feb. 2018 € 23.953,80
Ontvangen feb. 2018 (contanten) € 1.545,00
Totaal t/m februari 2018 € 42.502,14 is 38,79 % t.o.v. toegezegd in 2018.
Solidariteitskas 2017:
Saldo t/m januari 2018 € 4.290,00
Ontvangen in februari € 159,00
Totaal t/m februari 2018 € 4.449,00
Thermometerstand per ultimo februari 2018:
Benodigd voor fase 2 in 2018 € 139.175,00
Benodigd voor fase 2 in 2019 € 73.900,00
€ 213.075,00
Ontvangsten per ultimo jan. 2018 € 73.197,31
Diverse giften
via de bank in feb. 2018 € 135,00
Verkoop stenen in februari 2018 € –
Opbrengst oud papier
oktober t/m dec. 2017 € 379,20
Uitgangscollecte februari 2018 € 438,80
Giften € 20,00
Totaal van de ontvangsten
t/m februari 2018 € 74.170,31
Saldo nog te financieren € 138.904,69

Biddagcollecte
Dankbaar maken wij u bekend dat de opbrengst van de Biddagcollecte bij 1e telling per 14 maart het mooie resultaat kent
van € 4574,00.
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Vrouwenvereniging ‘De Heere is onze Banier’
Op D.V. woensdag 28 maart willen we onze Passie- en Paasavond houden.
Mw. Schuurman zal deze avond verzorgen aan de hand van werken van Rembrandt.
Mw. Schipaanboord zal ons begeleiden bij het zingen van de liederen.
We hopen op een fijne en gezegende avond met elkaar.
Ook gasten zijn van harte welkom. Kom gerust deze avond met ons mee beleven.
Om 19.45 uur staat de koffie klaar en om 20.00uur beginnen we in de bijzaal van de kerk.
Ada, Corrie en Ineke

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Op D.V. woensdag 4 april hoopt Arjen Uitbeijerse u en jou mee te nemen over schepping en evolutie n.a.v. Genesis 1. Hoe komt het dat dit gedachtegoed steeds meer invloed krijgt, ook in kerkelijk Nederland? Welke kritische vragen stelt dit ons?
U/jij bent allen van harte welkom, de avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.
Peter Boelhouwers

Inzameling Oost Europa Zending
Beste gemeenteleden, binnenkort is er weer een inzameling voor Oost Europa Zending.
Daarom wil ik u vragen om weer uw (kinder)kleding in dichte zakken aan te leveren op zaterdag 7 april tussen 10.00 en 12.00 uur bij de Nieuwe Westerkerk.
Dekens, dekbedden en dekbedovertrekken. Ook speelgoed is van harte welkom!! Mocht u deze dag niet in de gelegenheid zijn om uw bijdrage zelf te komen brengen, mag u mij bellen (06-5368 4653) dan kom ik het bij u ophalen.
Wol: Op verzoek van mw. Donker vraag ik u vriendelijk om nog eens een keer in de kast te kijken voor wol, zodat ze voor de winter nog een aantal prachtige sjaals kan breien voor de mensen daar. Alvast hartelijk dank. U mag de wol ook bij koster De Jong afgeven. Hartelijke groeten en tot ziens,
Pieter Kreuk

Poorten der gerechtigheid
“Doe de poorten van de gerechtigheid voor mij open, daardoor zal ik binnengaan, ik zal de HEERE loven.
Dit is de poort van de HEERE,
daar zullen de rechtvaardigen door binnengaan.”

Na de serie over de poorten nog iets naar aanleiding van deze tekst uit Psalm 118: 19 en 20.
Het zijn welbekende woorden, zeker in deze lijdenstijd, waarbij we denken aan de lijdende Knecht des Heeren, Die toch de Poort is door Wie we moeten binnentreden. En tot een Steen des hoeks geworden is.
In het Hebreeuws luiden de woorden Poorten der gerechtigheid: Shaare Zedek.
Als we deze Hebreeuwse woorden lezen of horen, denken we natuurlijk aan het ziekenhuis in Jeruzalem: het Shaare Zedek Ziekenhuis, “Poorten Der Gerechtigheid”. In dit orthodoxe ziekenhuis wordt hulp verleend aan alle mensen, van welk ras, nationaliteit of religie zij ook zijn.

Leidend voor het beleid van het Shaare Zedek Ziekenhuis zijn de Joodse wetten en ethiek. Het ziekenhuis heeft zelfs een speciale afdeling die zich met medisch-ethische vraagstukken bezighoudt en richtlijnen voor artsen en verplegend personeel uitvaardigt. Het ziekenhuis wordt dan ook beschouwd als een religieus ziekenhuis. Dit betekent niet dat het door rabbijnen wordt gerund, maar wel dat in het ziekenhuis de spijswetten nageleefd worden en de sabbat in ere gehouden wordt. Dit kost af en toe flink wat geld en moeite om technische oplossingen te vinden voor situaties die conflicteren met de voorschriften. Zo werken bijv. op de sabbat de publieke telefoons in het ziekenhuis niet. Toch blijkt het vaak dat niet-religieuze mensen de rust op zaterdag juist erg waarderen.
Het ziekenhuis is een pro-life ziekenhuis en waarborgt de beschermwaardigheid van het leven: abortus en euthanasie wordt op Bijbelse gronden afgewezen. Deze identiteit geeft het ziekenhuis op basis van de Thora niet prijs. Er wordt geen overheidsinmenging toegelaten en dat betekent dat er niet of nauwelijks overheidssteun ontvangen wordt. Het ziekenhuis is hierdoor sterk afhankelijk van giften die grotendeels door acht Joodse organisaties wereldwijd en door Stichting Shaare Zedek Nederland, als enige christelijke organisatie, worden binnengebracht. (Zoals u weet was de afgelopen Avondmaalscollecte ook voor dit ziekenhuis bestemd). Desondanks is het ziekenhuis het grootste in Jeruzalem en wereldwijd toonaangevend op het gebied van eerste hulpverlening bij aanslagen e.d.
Vanwege het feit dat de beschermwaardigheid van het leven voorop staat, nemen velen de toevlucht tot een behandeling in dit ziekenhuis. Met name de moeder en kind afdeling is hier een sprekend voorbeeld van. Het aantal geboorten per maand stijgt explosief en bedraagt nu al ruim 1400 baby’s per maand. Patiënten noemen het een ziekenhuis met een ‘hart’. Klinken hierin ook niet de Bijbelse grondtonen van barmhartigheid in door?

Nu reeds vermelden wij dat volgend jaar januari voor ons hoopt te spreken Uri Schwarz, Director of International Relations Shaare Zedek Medical Center.
Dat belooft een bijzondere avond te worden. U zult hier t.z.t. nog meer over horen.
Commissie Kerk en Israël