Kerknieuws 2017 – 21

december 19, 2017

Zieken
In het IJsselland Ziekenhuis werd mw. A. v.d. Berg-Clasing opgenomen vanwege een longontsteking. De weg die zij moet gaan is zwaar.
Vanuit het ziekenhuis kwam mw. W. Klerk weer naar huis. Als zij is aangesterkt wacht er mogelijk nog een operatie.
De revalidatie van mw. A. van Wijk-Erkelens is zo voorspoedig verlopen dat zij weer thuis is. Haar dankbaarheid is groot.
Helaas verloopt het herstel voor dhr. T.T. Canter Visscher langzamer dan gehoopt. Voor de Kerstdagen naar huis zit er niet in – een tegenvaller. Overigens gaat het lopen met behulp van een prothese boven verwachting.
Mw. M.M. Wolvers-Hoogendam brak bij een valpartij helaas haar arm. Dit brengt uiteraard weer extra beperkingen met zich mee.
Vorige week was ik op bezoek bij mw. J. Bouter-Baardman. Zij vertelde dat het meeleven vanuit de gemeente zoveel voor haar betekent.
Ook in dit laatste nummer van 2017 noemen we dhr. G.J. Broekhuizen, die in Rijckehove is opgenomen.
We denken ook aan anderen die zorgen kennen om hun gezondheid. Dat kunnen zowel lichamelijke als psychische klachten zijn. We wensen ieder de vrede van de Heere Jezus toe, in het bijzonder tijdens de Kerstdagen en rond de jaarwisseling.

Overleden
Op 2 december overleed in de Vijverhof mw. Catharina Elizabeth van Splunter-Timmermans in de leeftijd van 92 jaar. Binnen de familie laat zij een leegte achter, temeer omdat in haar de laatste van haar generatie is weggevallen. We leven mee met haar neven en nichten bij wie tante Zus (zoals zij haar noemden) haar eigen plaats innam. Ze had een bewogen leven achter de rug. Al in 1963 verloor zij haar man na een huwelijk dat slechts 3 jaar had geduurd. Ze is dus maar liefst 54 jaar weduwe geweest. Met grote liefde en trouw leefde ze mee binnen onze gemeente. Enkele dagen voor haar sterven was ze een halve eeuw lid van de vrouwenvereniging. De laatste jaren kwam ze niet meer van haar kamer in de Vijverhof af. Ze kon zich nauwelijks bewegen en was volledig van hulp afhankelijk. Wat was ze blij met bezoek. En daar bedankte ze bij het weggaan ook voor. Zolang het kon heeft mw. Van Splunter via de kerktelefoon naar de diensten geluisterd. Haar leven trok naar de Heere toe. Van harte beleed zij dat Hij met haar was. Op donderdag 7 december waren we met familie- en gemeenteleden en ook vrienden samen in de aula van begraafplaats Schollevaar om te luisteren naar het evangelie van Christus Die de Goede Herder is. Omdat Hij Zijn leven heeft gegeven is er voor Zijn volgelingen eeuwig leven door de dood heen. Vanuit deze dienst hebben we het lichaam van mw. Van Splunter begraven.

Overleden
Op 15 december overleed mw. C. Noordegraaf-Broere in de leeftijd van 96 jaar. In het volgende nummer van Kerknieuws komen we op haar overlijden terug. We wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods sterkte toe.

Jarigen
Aan het einde van 2017 en in het begin van 2018 zijn de volgende gemeenteleden D.V. jarig:
– 27 december dhr. W.J. Roggeveen (83 jr.);
– 5 januari dhr. H. Prins (84 jr.);
– 6 januari mw. G.W. Kaptein (82 jr.);
– 8 januari mw. S. Hoogendijk-Kaat (87 jr.);
– 10 januari mw. W. Canter Visscher-Huijzer (93 jr.).
Ieder van harte gefeliciteerd. We wensen elkaar bovenal het zicht op Gods genade toe.

55 jaar getrouwd
Omdat het volgende nummer van KerkNieuws pas in de tweede week van het nieuwe jaar verschijnt vermelden we nu al het huwelijksjubileum van dhr. E. Geneugelijk en mw. W. Geneugelijk-van Mullem. Op 10 januari zijn zij D.V. 55 jaar getrouwd. We willen dit echtpaar, en ook hun kinderen en kleinkinderen van harte feliciteren met dit bijzondere feit. Veel zegeningen zijn in al die jaren ontvangen, al waren er een paar jaar geleden wel zorgen om de gezondheid van meneer Geneugelijk. Gelukkig mocht hij herstellen. Eer en dank komen de levende God toe. Wat kunnen we elkaar beter toewensen dan de levende verbondenheid met de grote Bruidegom Jezus Christus. Door het geloof in Hem komt er uitzicht op Zijn toekomst die in de Schrift de bruiloft van het Lam wordt genoemd, een bruiloft die eeuwig duurt.

Verhuisd
Hans en Annemarie Benard verhuizen samen met hun kinderen Arjan en Michelle vlak voor de jaarwisseling. Een goede tijd in de nieuwe woning en woonomgeving toegewenst.

Kerstdagen
Pal na de vierde adventszondag vieren we het Kerstfeest. Ik hoop van harte dat het gezegende dagen worden doordat de kern van het Kerstevangelie ons heel diep raakt. Dat in Jezus God Zelf ons verloren bestaan is binnengekomen om te redden wat er te redden valt. Zullen we bidden of de Heilige Geest ons hart voor dit geheimenis opent? Opdat we tot verwondering worden gebracht! We zien uit naar een krachtige verkondiging van de oude boodschap die zomaar helemaal nieuw kan worden. Omdat de Eerste Kerstdag dit jaar op maandag valt is er ’s middags geen dienst. Wel zijn we op de Tweede Kerstdag opnieuw welkom in de kerk voor de viering met de kinderen. Wellicht kunnen we iemand meenemen naar de kerk die het niet zo gewend is. We hopen dat ook via de Kerstviering voor de buurt (die rond het verschijnen van KerkNieuws plaatsvindt) velen bereikt worden met het goede nieuws van Jezus’ komst.

Herdenking overledenen 2017
Omdat 31 december op zondag valt begint de oudejaarsdienst om 16.30 uur. In die dienst zullen de namen worden genoemd van gemeenteleden die ons in 2017 ontvallen zijn. Het gaat om zeven namen die hieronder worden vermeld.
Maar eerst noemen we ook nog de naam van een gemeentelid dat vorig jaar vlak voor de jaarwisseling uit ons midden werd weggenomen. Het betreft Drieka Johanna Burggraaf-van Dijk die op 30 december 2016 overleed in de leeftijd van 81 jaar. Haar naam is toen al wel genoemd in de dienst op oudejaarsavond (waarin ook kinderen en kleinkinderen aanwezig waren). Uiteraard was vermelding in het jaaroverzicht in KerkNieuws destijds niet mogelijk.
In de komende oudejaarsdienst gedenken we de volgende gemeenteleden van wie naast hun namen ook de data van overlijden en de leeftijden worden genoemd:
– Neeltje Zwijnenburg-de Bode, 4 maart, 97 jr.
– Reina Jacoba van ’t Land-van Malkenhorst, 4 juni, 94 jr.
– Nico Pieter Klevering, 10 september, 89 jr.
– Willemina Hendrika Boogaard-van de Peppel, 20 september, 102 jr.
– Alida Johanna van Herk-van der Eijk, 2 oktober, 76 jr.
– Catharina Elizabeth van Splunter-Timmermans, 2 december, 92 jr.
– Cornelia Noordegraaf-Broere, 15 december, 96 jr.

We zullen in de voorbede aan hun familieleden denken (zij zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn in de Nieuwe Westerkerk). Maar we bidden ook voor anderen die in het afgelopen jaar geliefden hebben verloren. De dood is en blijft een macht. Maar wel een overwonnen macht! Voor wie in Christus ontslaapt is het sterven een doorgang naar het eeuwige leven. Kennen we en belijden we Hem als onze Heiland? Bij Hem is ook troost te vinden in verdriet. Bovendien levenskracht om verder te gaan.

Bevestiging ambtsdragers
Op zondag 7 januari zal in de middagdienst de bevestiging van ambtsdragers plaatsvinden. Nieuw bevestigd worden: als ouderling br. G. Hartmans en als diaken br. G.C. Simonse. Herbevestigd worden: als ouderling br. L.J.A. de Jonge, br. P. Kreuk en als diaken br. L.J. Vlastuin. We wensen alle broeders de leiding van de Heilige Geest toe bij de uitoefening van hun ambt. We denken ook aan hun vrouwen die hier nauw bij betrokken zijn. Het is een teken van Gods trouw dat er binnen de gemeente ambtsdragers beschikbaar zijn, al is er nog wel een vacature die hopelijk in het nieuwe jaar vervuld zal worden. We vragen uw voorbede voor de broeders die hun ja-woord geven, en ook voor heel de kerkenraad.

Afscheid scriba / wisseling scribaat
Tevens nemen we afscheid van br. H.J. Goudriaan. Zo’n 13 jaar heeft hij de gemeente als ouderling-scriba gediend. Daarvoor was hij ook al 12 jaar ouderling-kerkrentmeester. Met grote trouw heeft hij zich ingezet. Daarvoor heeft hij door de jaren heen de kracht gekregen die nodig was. We weten van elkaar dat onze broeder het zelf zo beleeft. We danken hem heel hartelijk voor al het werk dat hij heeft verricht. Als scriba vervul je een soort sleutelpositie binnen de gemeente. We danken bovenal de Heere voor wat Hij ons in br. Goudriaan gaf.
We zijn blij dat br. G.D. de Heer bereid is om het scribaat op zich te nemen. Omdat het werk als wijkouderling hem lief is, was het geen gemakkelijke beslissing om van taak te wisselen. Toch weet hij zich geroepen om scriba te worden (een taak die hem overigens vanuit het verleden niet onbekend is). Daarbij Gods leiding en wijsheid toegewenst.

Bijbelkring
In 2018 komen we D.V. op donderdag 11 januari samen om 20.00 uur. We maken binnen het laatste Bijbelboek een sprong door enkele hoofdstukken over te slaan. We verdiepen ons die avond in Openbaring 12. Allen van harte welkom vanaf 19.45 uur (inloop). We beginnen om 20.00 uur.

Catechisaties
Voor het tweede deel van het winterseizoen verwachten we alle catechisanten weer op de bekende uren na zondag 7 januari – dat is in de week waarin ook de scholen weer beginnen.

Tenslotte
De laatste berichten van dit jaar. Wat gaat de tijd enorm snel. 2017 behoort al weer bijna tot het verleden. Maar eerst nog Kerstfeest = Christusfeest. Mede namens mijn vrouw goede en gezegende dagen toegewenst. De Heere is en blijft gelukkig Dezelfde, ook als we drempel van een nieuw jaar overgaan. Er is geen betere weg dan te schuilen in Zijn genade.
Van ons beiden een hartelijke groet.
J.C. Schuurman

Vanuit de kerkenraad
In zijn vergadering van 4 december heeft de kerkenraad besloten om goedkeuring te verlenen aan het eerste deel van de bouwplannen van Fase 2 voor uitvoering in 2018. Het betreft hier een netto investeringsbedrag van € 140.000,00.
M.b.t. het 2e deel van de bouwplannen van Fase 2 voor uitvoering in 2019 met een netto investeringsbedrag van € 73.000 zal D.V. in het najaar van 2018 door de kerkenraad een besluit genomen worden. Verder heeft de kerkenraad voorgesteld en besloten 50 % van de waarde van het Verjaringsfonds – per ultimo 2017 op € 43.000,00 – aan te wenden voor het 1e deel van de financiering van Fase 2. Concreet gaat het hier dan om € 21.500,00.
Als kerkenraad zijn we dankbaar voor uw grote betrokkenheid, ook op financieel gebied. Zo mogen we als gemeente ‘Samen bouwen, samen groeien’, zoals het thema van de Najaarsactie luidt. In het biddend verwachten van de zegen van God, de grote Bouwmeester. Tot eer en glorie van Zijn Naam!

Gemeentegids – geprinte versie
Rond de verschijningsdatum van deze uitgave van KerkNieuws is de papieren versie van de gemeentegids beschikbaar. Als u hiervoor interesse heeft, kunt u deze bij de koster opvragen, één exemplaar per gezin. Verder stemt het ons dankbaar dat we steeds vaker horen dat gemeenteleden via hun persoonlijke inlogcode online de digitale gemeentegids bekijken. Fijn dat ook dit middel mag bijdragen aan het (beter) leren kennen van elkaar! We noemen graag nog de mogelijkheid om – als u dat wilt – uw persoonlijke/ gezinsfoto in te sturen naar e-mailadres gemeentegids@nieuwewesterkerk.nl. Als u verder nog vragen of opmerkingen over de (digitale ) gemeentegids heeft, kunt u contact opnemen met Erik Looij, tel. 010-4212220.

Nieuw ingekomenen
De afgelopen periode zijn de volgende personen ingeschreven als nieuwe leden in onze wijkgemeente:
– Mw. A.E. Schinkelshoek;
– Dhr. M.J. Wiersma en mw. M.W. Wiersma-van Bochove met hun drie kinderen Joel, Niels en Lizz;
– Mw. M. Saly-de Jonge;
– Mw. J.L. Voorthuijzen-Rietveld met haar twee kinderen Lisa en Jan;
– Mw. C. Mourik.
Wij wensen hun een goede en gezegende tijd toe in onze gemeente en hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen.
Scriba

Kerkbalans 2018: Geef voor uw kerk
Van zondag 21 januari t/m zaterdag 3 februari wordt de actie Kerkbalans weer gehouden. In 2018 kent deze actie het landelijke thema: ‘Geef voor uw kerk’. In de week van D.V. 22 januari zult u door onze gewaardeerde vrijwilligers benaderd worden voor de jaarlijkse bijdrage 2018. Deze bijdrage is geheel bestemd voor het werk in onze wijkgemeente West.
In de folder die u dan ontvangt vindt u specifieke informatie over de inkomsten en uitgaven waarvoor wij ons in 2018 gesteld zien. Wij vragen u Kerkbalans 2018 in uw gebed te gedenken en hopen dat u zult laten zien dat u ook financieel om onze kerk geeft. Mocht u vooraf meer informatie over de actie Kerkbalans willen ontvangen, kunt u contact opnemen met br. G.C. den Ouden, tel. 010-822 09 46.
Wij bevelen de actie Kerkbalans van harte bij u aan.

Oud papier inleveren
Op zaterdag 6 januari kunt u weer van 10.00 – 12.00 uur uw oud papier en karton inleveren bij de container die dan op het grote parkeerterrein bij ons kerkgebouw aan het Valeriusrondeel staat. De opbrengst is bestemd voor het verbouwingsfonds van Fase 2. Verzamelt u ook in het nieuwe jaar mee voor Fase 2? Hartelijk dank!

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Collecten november 2017
Kerk € 2.086,46
Pastoraat en eredienst € 425,50
Onderhoud kerk € 366,95
Jeugd- en jongerenwerk € 395,27
Ontvangsten bank/giro november 2017:
Giften godsdienstonderwijs € 15,00
Ontvangen betalingen Kerkbalans 2017:
t/m oktober € 92.417,33
per bank/giro november € 5.033,87
Totaal t/m november € 97.451,20 is 97,45 % t.o.v. begroting.
Kerkbalans 2017:
Begroot € 100.000,00
Toegezegd € 104.267,50 is 104,27 % t.o.v. begroting
Solidariteitskas 2017:
Saldo t/m oktober € 3.950,00
Ontvangen in november € 80,00
Totaal t/m november € 4.030,00
Totale ontvangsten verbouwingsfonds Fase 2:
Ontvangen t/m oktober 2017 € 16.348,00
november per bank – giften € 10.790,00
november per bank – stenen € 800,00
november via collecten € –
Totaal t/m november 2017 € 27.938,00 (exclusief leningen)

Thermometerstand per eind november 2017 :
Benodigd voor Fase in 2018 en 2019:              € 213.075,00
Ontvangen t/m oktober 2017       € 16.348,00
diverse giften in november           € 10.790,00
verkoop stenen in november        €      800,00
Subtotaal                                                                 € 27.938,00
Opbrengst verkoopdagen              €  5.800,00
Bijdrage uit verjaringsfonds         € 21.500,00
Leningen                                           €                 –
Subtotaal                                                                € 27.300,00
Saldo nog te financieren                                     € 157.837,00
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Namens het bestuur van de mannenvereniging willen wij alle gemeenteleden Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar toewensen!
Op D.V. woensdag 10 januari hopen wij voor de eerste keer in het nieuwe kalenderjaar samen te komen. Deze avond zal de jaarvergadering gehouden worden en tevens zal Arjen Uitbeijerse een korte inleiding verzorgen met als thema: lessen van Nehemia. U/jij bent allen van harte welkom, de avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.
Peter Boelhouwers

Oliebollenverkoop
Aan het eind van dit jaar staat het oliebollenteam als vanouds klaar om, gemotiveerd als altijd, voor u overheerlijke oliebollen te bakken. Dit hopen wij te doen op vrijdag 29 en zaterdag 30 december.
In verband met de strakke planning zijn de bollen alleen op bestelling te verkrijgen!
Bestel de oliebollen via de oliebollenwebsite : http://oliebollen.nieuwewesterkerk.nl of via de bestelformulieren in de kerk.
Een mailtje naar oliebollen@nieuwewesterkerk.nl komt ook aan en wordt ook verwerkt.
De bestelde oliebollen kunnen dan op 29 of 30 december opgehaald en afgerekend worden.
De afhaaltijden zijn beide dagen tussen 09.00 en 12.00 uur. Geef s.v.p. bij uw bestelling aan op welke dag u komt!
De oliebollen kosten € 5,50 voor 10 stuks.
De netto opbrengst van de verkoop komt ten goede aan het verbouwingsfonds. U eet toch wel mee voor fase 2?
Van harte aanbevolen!

Project ‘De noot aan de man’
Beste gemeenteleden, wij (Benjamin Uzorka en Tjeerd Bergshoeff) zijn sinds dit schooljaar gekozen als Young Ambassadors van Woord en Daad. Wij vertegenwoordigen het project ‘De noot aan de man’. Dit project zet zich in voor de cashewnootboeren in Burkina Faso. Eind februari 2018 hopen wij hier zelf ook naartoe te gaan om een week mee te werken. Onze taak is om geld op te halen voor het project! Hiervoor hebben wij o.a. een sponsortocht van 100 km gefietst, voor 70 ouders en leerlingen een maaltijd voorbereid en we verkochten oliebollen in Nieuwerkerk, maar wij hebben ook uw hulp nog hard nodig. Als u nog vragen hebt over dit bericht dan staan wij de komende kerkdiensten met flyers in de hal en kunt u ons ook vragen stellen. Alvast hartelijk bedankt namens ons allebei.
Rekeningnummer Woord & Daad: NL64 RABO 0385 4870 88, o.v.v. PA Wartburg Revius Burkina Faso
Benjamin en Tjeerd

De poorten van Jeruzalem (5): De Nieuwe Poort
In de tweede helft van de 19e eeuw kwam Jeruzalem weer tot bloei, dankzij de toestroom van Joden, maar ook van christenen.
Vanuit diverse landen kwamen groepen christenen naar de stad waar ze vaak hun eigen kolonie stichtten en liefdadigheidswerk gingen opzetten.
Zo breidde de stad zich buiten de muren van de Oude Stad uit. Met name langs de weg naar het noordwesten, naar Jaffa.
Het was de Franse consul die de toenmalige sultan Abdul Hamid benaderde met het verzoek om een nieuwe poort in de muren te openen, die christenen de mogelijkheid zou geven om vanuit de nieuwe stad snel de christelijke wijk te betreden.
Dit verzoek werd ingewilligd en werd in 1889 afgerond. De poort kreeg de naam: Nieuwe Poort.
Bron: De Tijden, uitg. Chr. voor Israël (Ruben Ridderhof)
Commissie Kerk en Israël

Aankondiging, Activiteiten