Nieuws van de kerkrentmeesters

Geacht gemeentelid, geachte belangstellende,

Via deze informatiebrief vragen wij uw aandacht voor een aantal zaken.

Allereerst is dat de verbouwing van ons kerkgebouw.

Graag willen wij u op deze wijze verder informeren over de stand van zaken rondom de 1e en 2e Fase van de verbouwing. Met elkaar hebben we inmiddels kunnen zien dat het eerste gedeelte van deze fase – de aanbouw aan de kerk, de entree en de buitenberging – gerealiseerd is ; een feit waar veel enthousiaste vrijwilligers ook een bijdrage aan geleverd hebben en waar we hen naast de aannemer Mattone B.V. bijzonder dankbaar voor zijn. Over het gebruik van de crècheruimte horen we van ouders positieve geluiden en ook de buitenberging is een aanwinst, zo laten de koster en de oliebollenbakkers weten ! M.b.t. de financiën van dit eerste gedeelte van de 2e Fase kunnen wij u verheugd mededelen dat er ondanks de méérkosten ( zie opstelling hieronder) met een positief saldo geëindigd is.

Benodigd voor 1e deel Fase 2 in 2018:

Begroting voor 1e deel van Fase 2 in 2018 (na aftrek zelfwerkzaamheid) € 139.175,00
Bij: Meerkosten: Raamdecoratie / lamellen € 1.325,64
Inrichting bijzaal – zitbank met opbergkast € 2.837,45
Aanleg plantsoen € 1.274,37
Olijfboom leveren en plaatsen € 1.534,00
€ 6.971,46 +
€ 146.146,46

Af:
Deel van de architectkosten, constructeur en vergunning (voor 2e deel) € 3.600,00
Totale kosten € 142.546,46

De werkelijke kosten in 2018 bedragen € 141.321,29
Af: Ontvangsten per ultimo december 2018 € 150.739,68
Financieringsoverschot per 1 januari 2019 € 9.418,39

In de evaluatie van het gehele proces van dit gedeelte van Fase 2 dat we als bouwcommissie en kerkrentmeesters de laatste tijd met elkaar doorlopen hebben zijn we – het is al genoemd – dankbaar voor het vele werk dat er belangeloos door velen verricht is. Anderzijds hebben we ook samen vastgesteld dat de belasting voor een aantal van ons de afgelopen maanden bijzonder groot geweest is en we het niet verantwoord vinden een nieuwe bouwperiode op dezelfde werkwijze te laten verlopen. Daarom is het plan naar voren gekomen het 2e en laatste deel van Fase 2 zonder zelfwerkzaamheid te laten uitvoeren door een aannemer. Een belangrijk voordeel daarvan is dat we de bouwperiode door het maken van duidelijke afspraken met de aannemer tot een bepaalde periode kunnen begrenzen. Een consequentie evenwel is dat de kosten die destijds voor dit gedeelte geraamd waren, aanpassing behoeven. Binnen de kerkrentmeesters als ook in de kerkenraad is dit voorstel besproken en akkoord bevonden, hetwelk in de verdere uitwerking van de plannen er toe leidde dat we een drietal aannemers binnen onze wijkgemeente gevraagd hebben een prijsopgave in te dienen. Na zorgvuldige vergelijking en controle is daaruit gekomen dat de opdracht tot uitvoering van het 2e deel van Fase 2 – het realiseren van een dakopbouw waarmee de kerk een fraaie in- en doorloop zal krijgen – gegund is aan EV Timmer- en Onderhoudsbedrijf ( Ed Vuik ) uit Capelle aan den IJssel.
Naar verwachting zal de bouwperiode D.V. begin april starten en een duur kennen van ongeveer 6 weken.
Hieronder informeren wij u over de kosten en de financiering van dit 2e gedeelte van Fase 2.

Benodigd voor 2e deel Fase 2 in 2019 (herziene begroting):

Prijsopgave bij aanbesteding € 115.305,87
Bij: Architectkosten, constructeur en vergunning € 3.600,00
€ 118.905,87
Bij: Reservering voor onvoorziene uitgaven € 6.094,13
Totaal ( afgerond ) € 125.000,00
Af : Financieringsoverschot per 1 januari 2019 € 9.418,39
Nog te financieren € 115.581,61

De oorspronkelijke begroting eind 2018 voor het 2e deel was bruto € 99.500,00 met een aftrek voor zelfwerkzaamheid van € 25.600. Het netto bedrag was toen
€ 73.900,00.

De meerkosten tussen de begroting van eind 2017 en aanbesteding zijn ontstaan door o.a.:
Staalconstructie, duurzamere dakbedekking, afzuiginstallatie / ventilatie, lichtkozijnen met beglazing
in plaats van polycarbonaat lichtkoepels en het omleggen van leidingen. Daarnaast heeft ook de algemene
prijsstijging van circa 10 % een nadelig effect voor ons.

Toelichting:
De aanpassingen in het bestek houden in dat er nu niet gekozen is voor de polycarbonaat lichtkoepels maar
voor hardhouten kozijnen voorzien van beglazing en dakplaten.
Dit werd veroorzaakt en noodzakelijk vanwege de bestaande dakconstructie en de vele leidingen (zoals
elektra en c.v.) tussen het systeemplafond en het dak.
De lichtkoepels zijn alleen leverbaar in bepaalde maten waardoor toepassing daarvan steeds problematischer
werd en een andere keuze gemaakt moest worden.

Financieringsprognose 2e deel Fase 2 :
(Ter vergelijking de opbrengsten van 2018):

Jaaropbrengsten: opbrengst 2018:

Deurcollecten (1e zondag van de maand) € 6.000,00 € 6.125,75
Oud-papier – 1e zaterdag van iedere maand € 2.000,00 € 2.068,80
Diverse giften p.m.
Opbrengst verkoopdagen (surplus) € 2.000,00 € 1.800,00
Verkoop oliebollen rondom Oudjaar € 2.000,00 € 2.190,00
Totaal (exclusief giften e.d.) € 12.000,00

In januari 2018 is er door de Protestantse gemeente van Capelle aan den IJssel een 20-jarige lening toegezegd van Euro 100.000,00. Het rentepercentage staat voor 10 jaar vast met een percentage van 1 %, waarna er een optie ligt op verlenging van de lening van 2 x 5 jaar met rentevoorziening. Van deze toezegging is tot op heden geen gebruik gemaakt. Inmiddels is besloten voor het 2e deel van Fase 2 dit wel te doen. De rente zal betaald worden uit de begroting. Op grond van bovenstaand concept-berekening kan de lening binnen een periode van 8 tot 10 jaar worden afgelost.
We hopen u hiermede duidelijkheid te hebben gegeven t.a.v. de financiële onderbouwing ; als u nog verdere vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met br. G.C. den Ouden, tel. 06 51 27 41 63. Voor vragen over het bouwplan kunt u terecht bij de voorzitter van de bouwcommissie, br. W. Groenendijk, tel. 06 51 72 83 24.

Oud papier opbrengst 2018
Zoals u weet kunt u op elke 1e zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur uw oud papier en karton kwijt bij de container op het parkeerterrein van de kerk. Hierbij delen wij u mede dat over 2018 de netto opbrengst van het oud papier € 2068,80 bedraagt ! Hartelijk dank voor uw ‘spaarzin’ en we zien u graag allemaal ook in 2019 weer bij de container !

Aanschaf piano
Zoals u wellicht weet hadden we als gemeente in het verleden voor verenigingsgebruik een piano tot onze beschikking. Na een lange periode van dienstdoen moesten we er helaas afscheid van nemen en hebben we een tijdje zonder gezeten. Bij de diverse verenigingen, bijeenkomsten rondom opening en sluiting winterwerk alsook Kerst voor de buurt werd de piano echter node gemist. We kunnen u mededelen dat er een nieuwe piano gekocht is. De piano staat in de bijzaal.

Asbaktegels
Voor de rokers onder ons wijzen wij u op de twee aangebrachte asbaktegels. U vindt ze in de aanlooproutes naar de ingang naar de kerk en de zij-ingang. Wij verzoeken u vriendelijk uw sigarettenpeuken en as e.d. alleen op deze plaatsen te deponeren. Hartelijk dank voor uw medewerking !

Namens de bouwcommissie en kerkrentmeesters,

met een vriendelijke groet,

A. Molenaar

Extra notitie :
Het zou fijn zijn als er nog enkele vrijwilligers zijn die zich tijdens de bouwperiode ( april en mei ) aan het eind van de week beschikbaar willen stellen om de entree en de hal weer wat schoon te maken i.v.m. de dan te houden erediensten e.d. U kunt zich daarvoor melden bij de koster.

KerkNieuws 2019 – nr 3

Heilige Doop
Op zondag 27 januari hadden we een bijzondere dienst toen er vier kinderen werden gedoopt: Jula Hodaya van Dijk, de zusjes Lisa Roos en Sofie Paula Roos en Jolijn Uitbeijerse. We zien terug op een gezegende morgen die we uit Gods hand ontvingen. De tekst van de preek was Matthéüs 18: 2-3 met als thema: ‘Wat Jezus ons leert door een kind …’. We wensen de ouders nogmaals de leiding van de Heilige Geest toe.

Leerdienst / Themadienst voor jongeren
Het is al weer even geleden dat we met de jongeren een preekbespreking hadden. Op zondag 17 februari willen we na de middagdienst over de preek doorspreken. In overleg met leiding uit het jeugdwerk hebben we afgesproken om bij het gebod stil te staan waar we in de leerdiensten aan toe zijn. Dat is het 4e gebod over de rustdag. Het thema zal zijn: ‘Het is zondag! – Hoera of help?’. Ik ben vorige week op de Ankerplaats geweest om hier alvast wat over na te denken met de jongeren. Hieronder staat een bericht vanuit het jeugdwerk met meer gegevens over de preekbespreking. Alle jongeren zijn welkom.

Jongerenkring
Op donderdag 14 februari hopen we weer bij elkaar te komen. We beginnen om 20.00 uur in de consistorie. Deze keer letten we op Nehemia als bidder. Het thema van het hoofdstuk uit het boekje luidt ‘Bid en werk’.
Als Bijbelgedeelte staat Nehemia 1: 1 – 2: 6 centraal. We zien opnieuw uit naar een vruchtbare bespreking. Graag tot ziens.

Tenslotte
Een hartelijke groet voor ieder die deze regels leest.
J.C. Schuurman

Themadienst zondag 17 februari
Zondag 17 februari is er ’s middags een themadienst, speciaal gericht op ons als jongeren vanaf 12 jaar. Het thema is: “Het is zondag! – Hoera of help?”. We gaan gezellig bij elkaar voorin op de stoelen zitten. Na afloop eten we samen (voor soep en broodjes wordt gezorgd) en vervolgens bespreken we de preek. Jij bent ook van harte uitgenodigd, of je nou op een vereniging zit of niet. De preekbespreking is uiterlijk half acht afgelopen. Hopelijk ben jij er ook bij!
Leiding jeugdclubs

Vrouwenvereniging ‘De Heere is onze Banier’
Op D.V. 13 februari komen we als vrouwenvereniging weer bij elkaar. Ada van Dieren en Lenie van den Berg hopen de avond te verzorgen over Bijbelstudie 6 vanuit de Hervormde vrouw.
Het Bijbelgedeelte dat we behandelen komt uit Jeremia 23. Het is een hoofdstuk vol contrasten.
Het gaat over de herders die het volk Israël laten verdwalen. Tevens is er de aankondiging van de komende Messias de wettige nakomeling van David. Hij zal de rechtvaardige Koning zijn. Om kwart voor 8 staat de koffie klaar in de bijzaal van de kerk. Van harte welkom namens,
Corrie, Ada, Wilma en Ellen

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Op D.V. woensdag 20 februari hoopt ds. J.C. Schuurman onze vereniging te bezoeken en ons mee te nemen door de gelijkenis waarin de Heere Jezus ons aanspoort om altijd te bidden, vanuit Lukas 18: 1-8. Een mooie gelegenheid om onze vereniging te komen bezoeken, ook als u/jij nog niet eerder bent geweest en wilt komen kijken hoe een avond op de mannenvereniging verloopt. Weet dat u/jij, jong of oud van harte welkom bent! De avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.
Peter Boelhouwers

Oproep weeksluiting De Rozenburcht
Elke vrijdagmiddag wordt om 15.00 uur in De Rozenburcht een weeksluiting gehouden.
Vrijwilligers begeleiden dan de bezoekers van hun kamer naar deze bijeenkomst en na afloop van de weeksluiting worden de bezoekers weer teruggebracht. We doen dit bij toerbeurt 1 x in de 6 weken.
Om dit rooster te handhaven, zijn we op zoek naar enkele vrijwilligers.
Voelt u wat voor dit dankbare werk?
Kom dan gerust eens op vrijdagmiddag kijken. Wellicht wordt u dan ook vrijwilliger.
We (en natuurlijk de bezoekers) zouden dit erg op prijs stellen.
We zouden onze groep van vrijwilligers graag wat willen uitbreiden.
Tevens zijn we zeer dringend op zoek naar vrijwilligers die orgel kunnen spelen, om bij de weeksluiting te begeleiden.
Neem gerust contact op:
W.J. Goudriaan, 010 451 04 15, wj.goudriaan@hotmail.com

D.V. zaterdag 16 maart: GZB-dag in Barneveld
25 jaar geleden vond er in Bosnië een gruwelijke oorlog plaats. Bij veel Nederlanders staan de beelden van de val van Sebrenica nog scherp op het netvlies. Dit jaar zendt de GZB voor het eerst zendingswerkers uit naar dit land: Adré & Marja Lichtendonk en Heleen van der Sluijs. Te midden van een complexe samenleving, met een grote kloof tussen de verschillende bevolkingsgroepen, willen zij gaan helpen bij de opbouw van de kerk. Iemand die zich daar ook altijd voor heeft ingezet is dr. Peter Kuzmic. Het is zijn verlangen dat over grenzen van taal, etniciteit en religie er in Bosnië een kerk is waar iedereen welkom is.
Dr. Kuzmic is een van de sprekers op de GZB-dag, die dit jaar plaatsvindt op D.V. zaterdag 16 maart. Het thema is ‘De Geest doorbreekt de grenzen’. De dag trekt jaarlijks zo’n 2.000 bezoekers om samen te luisteren naar inspirerende verhalen uit Gods wereldwijde kerk. De muzikale begeleiding is in handen van Martin Zonnenberg. Voor kinderen en jongeren zijn er aparte programma’s en is er kinderopvang aanwezig. Het is dus echt een dag voor jong en oud! Van harte welkom!
Zie voor meer informatie en om u aan te melden: www.gzb.nl/gzb-dag.
De zendingscommissie

Wat wij geloven ten aanzien van Israël
Stelling 9 – Wij geloven dat de stad Jeruzalem de plaats is waar de Heere Zijn heilige Naam weer zal doen wonen.
Met reikhalzend verlangen zien we uit naar het moment dat Jeruzalem gesteld zal zijn tot lof op aarde. De genoemde hoop stoelt op de woorden van de profeten Micha (hfdst. 4) en Jesaja (hfdst. 2: 1-4). “Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen”.

Deze profetie is schitterend uitgedrukt door Evgeney Vuchetiv bij het gebouw van de Verenigde Naties in New York. Zonder enige twijfel mogen de woorden van de profeet tot inspiratie zijn voor hen die in de Verenigde Naties besluiten moeten nemen. Dit echter zal alleen worden gerealiseerd als de Thora uit zal gaan van Sion. Het Woord van de Heere uit Jeruzalem. Pas dan zullen vrede en recht de aarde bedekken en de volken zullen de oorlog niet meer leren. (Bron, Christenen voor Israël)
Commissie Kerk en Israël

KerkNieuws 2019 – nr 2

Heilige Doop
Komende zondagmorgen (27 januari) zal de Heilige Doop worden bediend. Op het moment dat ik de kopij schrijf moet de doopzitting nog plaatsvinden. Maar ik weet van meerdere ouders dat ze naar dit voorbereidings- en tevens aanmeldingsmoment komen. We zien ernaar uit dat verschillende kinderen het teken van Gods genade ontvangen. Als gemeente worden we ook herinnerd aan onze eigen doop en vooral aan de trouw van Gods verbond. Tegelijk gaat er van een doopdienst een krachtig appèl uit om de drie-enige God met heel ons hart lief te hebben en te dienen. We wensen vooral de doopouders een gezegende eredienst toe.

Leerdienst
De volgende leerdienst is op zondag 3 februari om 16.30 uur. Aan de orde komt het 3e gebod over het gebruik van Gods Naam. In de Catechismus worden er twee zondagen aan gewijd doordat er een uitstapje wordt gemaakt naar de eed. Hier wil ik ook iets over zeggen omdat sommigen er in hun werk mee te maken hebben. Pas vroeg een catechisant er nog naar. Maar de meeste aandacht besteden we aan het 3e gebod zelf. Het is goed om de zondagen 36 en 37 alvast een keer door te lezen.

Ochtendkring
Fijn dat we de laatste keer weer nieuwe gezichten zagen. Anderen waren helaas wegens ziekte verhinderd. Hopelijk lukt het om op donderdag 7 februari weer aanwezig te zijn. We bespreken 1 Samuël 9: 17 – 10: 9 (Saul wordt gezalfd tot koning). Vanaf 10.00 uur zijn we welkom om iets te drinken en elkaar te ontmoeten. We beginnen om 10.15 uur en sluiten rond 11.30 uur af.

Kerkbalans
Graag beveel ik de actie Kerkbalans aan. Toen we vorige week zondag het bevestigingsformulier lazen, viel het me op met welke bedoeling de ouderlingen-kerkrentmeester zorg dragen voor de financiën binnen de gemeente: ‘opdat er voldoende gelegenheid zal zijn om het evangelie te prediken, de sacramenten te bedienen en de Naam van de Heere in het openbaar aan te roepen.’ Het is duidelijk dat de kerk niet zonder inkomsten kan. Laten we – uiteraard naar vermogen – onze verantwoordelijkheid verstaan en met liefde geven. Ziende op wat we in Gods liefde ontvangen.

Datum Avondmaalsviering gewijzigd
Omdat de opening winterwerk een week naar voren is gehaald, is ook de Avondmaalsviering in september verschoven. In plaats van zondag 15-9 wordt het zondag 8-9. Het duurt nog even, maar voor sommigen is het belangrijk om dit vroegtijdig te weten in verband met roosters.

Tenslotte
We hopen op een mooie avond die door de commissie Kerk en Israël wordt georganiseerd op woensdag de 30ste. Het bijzondere is dat de spreker Uri Schwarz voor sommigen in de gemeente geen onbekende is. Via het werk van de stichting Shaare Zedek lopen er lijnen. Ik kan u verzekeren dat we op een boeiend verhaal kunnen rekenen waardoor onze betrokkenheid op het Joodse volk zal worden gestimuleerd.

Een hartelijke groet aan u en jullie allen.
J.C. Schuurman

Verslag kerkenraadsvergadering
Na de opening kwamen we bij de bezinning toe aan het nadenken over het votum en de groet, ook wel de ‘officiële start van de dienst’ genoemd. Mooi om ons steeds te beseffen dat we onze hulp verwachten van Hem, die hemel en aarde heeft geschapen en Die ons wil groeten met genade en vrede. Een wonder!
Deze avond was er een bescheiden agenda. Dat is ook wel eens prettig. Na de gebruikelijke punten als ’notulen’ en ‘ingekomen post’ spraken we o.a. over de huwelijkstoerusting, die in het voorjaar zal worden verzorgd. Ook werd er gesproken over enkele pastoralia en meldde de diaconie deelgenomen te hebben aan de boodschappenactie van de Capelse Kerken in Actie.
Ook kwam de nieuwe privacywet weer kort aan de orde. Br. M. Schinkel, de ledenadministrateur, heeft zich beschikbaar gesteld als coördinator van de persoonsgegevens binnen onze wijkgemeente. Dat betekent dat aanvragen voor persoonsgegevens door hem worden beoordeeld.
Verder is er teruggeblikt op fase 2A van de verbouwing en gesproken over fase 2B. De kerkrentmeesters zullen u hier binnenkort uitgebreider over informeren middels een informatiebrief.

Bijbels om uit te delen
Zoals u misschien al heeft gezien, zijn er verschillende gemeenteleden die één of meerdere Levensbron-Bijbels van de tafel in de hal hebben meegenomen. Fijn, daar zijn ze voor bedoeld! Mocht u ook zo’n Levensbron willen weggeven, maar liggen er geen exemplaren meer, dan hoor ik het graag van u, want er zijn er genoeg!
Scriba

Bijbels om uit te delen

Zoals u misschien al heeft gezien, zijn er verschillende gemeenteleden die één of meerdere Levensbron-Bijbels van de tafel in de hal hebben meegenomen. Fijn, daar zijn ze voor bedoeld! Mocht u ook zo’n Levensbron willen weggeven aan iemand die niet zo vertrouwd is met de Bijbel, maar liggen er geen exemplaren meer, dan hoor ik het graag van u, want er zijn er genoeg!
Scriba

Verjaringsfonds
Graag willen wij elkaar wijzen op het verjaringsfonds in onze gemeente. Op of rond uw geboortedag wordt u door één van onze gewaardeerde vrijwilligers aan de deur bezocht om u hiermee te feliciteren. Van onze gemeente ontvangt u dan een verjaardagskaart. Uit dankbaarheid voor het nieuwe levensjaar dat we van de HEERE ontvangen hebben, kunt u in het busje dat de vrijwilliger bij zich heeft een financiële bijdrage doen. Dat kan ook door middel van collectebonnen. De opbrengst van het verjaringsfonds is voor de kerk. In de bijdrage hieronder leest u meer over de opbrengst van het verjaringsfonds in het afgelopen jaar. We bevelen het verjaringsfonds van harte bij u aan !

Opbrengst Verjaringsfonds
oktober – november – december
Mw. Goudriaan-Bongers € 201,20
Mw. Goudriaan-Bongers(Oostgaarde) € 65,50
Mw. Kreuk-Both € 138,60
Mw. Moree-v.d. Blom € 103,10
Mw. De Jong-de Bode € 78,68
Mw. V.d. Berg-Lugtenaar € 66,50
Mw. Rink-Kreuk € 60,20
Mw. Heutink € 43,90
Mw. V.d. Veer € 42,00
Mw. De Groot-Zuiddam € 29,47
Dhr. Schinkel € 63,70
via de collectezak € 75,00
Totaal € 967,85

De totale opbrengst van het verjaringsfonds over het jaar 2018 bedraagt € 2.703,62 dat ten goede komt aan kerkenwerk in de eigen wijkgemeente. Allen die hieraan een bijdrage hebben geleverd, hartelijk dank! Ook de medewerkers bedankt voor jullie inzet! Mw. Heutink is gestopt met het verjaringsfonds, wij willen haar bedanken voor haar inzet. Mw. Kaptein-Broere heeft deze wijk overgenomen.

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Collecten december 2018
Kerk € 3.216,72
Energieverbruik € 204,75
Onderhoud orgel € 351,95
Jeugd- en jongerenwerk € 387,70
Pastoraat en eredienst € 331,47
Ontvangsten bank december 2018
Giften godsdienstonderwijs € 15,00
Giften kerk via bank € 1.000,00
Giften kerk via collectestaat € 255,00
Kerkbalans 2018
Begroot €103.000,00
Toegezegd €110.015,00 is 106,81% t.o.v. begroting
Ontvangen betalingen Kerkbalans 2018
Per bank november 2018 €101.416,39
Ontvangen december 2018 € 6.575,95
Totaal t/m december 2018 €107.992,34 is 98,16 % t.o.v. toegezegd in 2018
Solidariteitskas 2018
Per eind november 2018 € 3.935,00
Ontvangen in december 2018 —
Totaal t/m december 2018 € 3.935,00
Najaarsactie 2018
Ontvangen t/m november 2018 € 2.957,55
Ontvangen in december 2018 € 2.080,00
Totaal t/m december 2018 € 5.037,55
Thermometerstand per ultimo dec. 2018
Benodigd voor fase 2 in 2018 €139.175,00
Benodigd voor fase 2 in 2019 € 73.900,00
€213.075,00
Stand van ontvangsten per ultimo november 2018 €144.855,18
Giften via de bank € 750,00
Via collectestaat € 160,85
Uitgangscollecte oktober 2018 € 514,85
Opbrengst oud papier € 468,80
Opbrengst oliebollen oudjaar 2018 € 2.190,00
Totaal van de ontvangsten
t/m december 2018 €148.939,68
Saldo nog te financieren € 64.135,32
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Uitnodiging avond met Uri Schwarz van het Shaare Zedek Ziekenhuis, Jeruzalem
De vrouwenverenigingen en de commissie Kerk en Israël nodigt u allen hartelijk uit voor een bijeenkomst die gehouden wordt woensdag 30 januari 2019 in de bijzaal van de Nieuwe Westerkerk.
Het thema is “de betekenis en waarde van het leven in de Joodse visie gebaseerd op de Bijbel”. Tevens ziet u beelden uit het ziekenhuis waar het kwetsbare leven, van slachtoffers tot pasgeborenen, ongeacht etnische achtergrond de aandacht krijgt die noodzakelijk is. Er zal een collecte gehouden worden voor het betreffende ziekenhuis. Er is ook een tafel met Israëlproducten aanwezig. Namens ons allen van harte welkom woensdag 30 januari 2019. De kerk is open vanaf 19.15 uur. De avond begint om 19.45 uur.
Cie. Kerk en Israël en vrouwenverenigingen

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Op D.V. woensdag 6 februari hoopt ds. H. Schipaanboord de inleiding met als onderwerp “dieren in de bijbel” te verzorgen. U/jij bent allen van harte welkom, ook als u/jij vrijblijvend langs wilt komen om een kijkje te nemen op onze vereniging. Wij hopen u/jou deze avond te mogen begroeten. De avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.
Peter Boelhouwers

Shaare Zedek-avond: 30 januari 2019

De vrouwenverenigingen en de commissie Kerk en Israël nodigt u allen hartelijk uit voor een bijeenkomst die gehouden wordt woensdag D.V. 30 januari 2019 in de bijzaal van de Nieuwe Westerkerk.

Het Shaare Zedek Ziekenhuis is het grootste, snelst groeiende en meest centraal gelegen ziekenhuis in Jeruzalem en omgeving. Het is een plaats van vrede en verzoening en borging van de beschermwaardigheid van het leven. Onze gastspreker deze avond (wordt vertaald) is mr. Uri Schwarz, Director Departement of Resource Development van het Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem.

Het thema is “de betekenis en waarde van het leven in de Joodse visie, gebaseerd op de Bijbel”.
Dit wordt uitgewerkt naar de visie en missie van het ziekenhuis inclusief visie op de beschermwaardigheid van het leven, de omgang met ‘vijanden’ en de verhouding Joden en Palestijnen.
Tevens krijgt u beelden te zien uit het ziekenhuis waar slachtoffers t.g.v. terreuraanslagen worden opgevangen maar ook hoopvolle beelden van de afdeling neonatologie waar het kwetsbare leven de aandacht krijgt die noodzakelijk is.

Er zal een collecte gehouden worden welke is bestemd voor het Shaare Zedek Ziekenhuis.

Van harte welkom op woensdag 30 januari 2019.
De kerk is open vanaf 19.15 uur. De avond begint om 19.45 uur.

KerkNieuws 2019 – nr 1

Bevestiging ambtsdragers
De morgendienst op zondag 13 januari staat in het teken van de (her)bevestiging van een tweetal ambtsdragers. Voor br. J.L. Vermeulen begint een nieuwe termijn als jeugdouderling, terwijl br. F.P. Vlastuin als wijkouderling aantreedt. We zijn dankbaar dat de kerkenraad vanaf dat moment weer voltallig is. We wensen de beide broeders een gezegende dienst toe waarin ze met vreugde ja zeggen, ziende op de grote ambtsdrager Christus. We denken ook aan hun vrouwen en gezinnen die hier nauw bij betrokken zijn. Het thema van de preek (met als tekst 2 Timothéüs 1:7-8a) is: ‘In de kracht van de Geest!’

Leerdienst
Op zondag 20 januari is het ’s middags weer een leerdienst. We zijn toe aan het 2e gebod (zondag 35 van de Catechismus). Een belangrijke thematiek. Al maken wij geen gesneden beelden meer – wij maken en hebben wel onze voorstellingen van de Heere. Het zal die middag vooral om ons Godsbeeld gaan. Hoe komen we tot een gezond, Bijbels Godsbeeld? Hoe worden we bewaard voor – en zo nodig bevrijd van – een verwrongen beeld van God? Hoezeer is je Godsbeeld bepalend voor je geloofsleven! Kortom: stof genoeg voor een leerdienst. Ik hoop dat u en jij er die middag zullen zijn.

Jongerenkring
Onze eerste ontmoeting in het nieuwe jaar is op donderdag 17 januari D.V. We beginnen om 20.00 uur in de consistorie. Ieder weer van harte welkom. Aarzel niet om je alsnog bij ons te voegen. We bespreken het vierde hoofdstuk uit het boekje ‘Opgeheven handen’. Het gaat die avond over het gebed van Daniël. Een prachtig gedeelte dat we lezen in Daniël 9.

Doopzitting
Voor de laatste zondag in januari – de 27 ste – staat ’s morgens een doopdienst gepland. Er zal een aantal kinderen worden gedoopt. Met de ouders komen we ter voorbereiding bij elkaar op maandag 21 januari om 20.00 uur in de consistorie van de Nieuwe Westerkerk.

Preekvoorziening
Met ingang van dit jaar heeft onze scriba het regelen van de preekbeurten op zich genomen. Tot nu toe werd dit door br. H.J. Goudriaan gedaan. We willen hem heel hartelijk danken voor zijn inzet en ook voor de zorgvuldige wijze waarop hij dit werk heeft verricht. Met name voor de vakantieperiode kan het een hele puzzel zijn om gastvoorgangers te vinden. We zijn dankbaar dat br. Goudriaan, nadat hij was gestopt als scriba, bereid was om nog even door te gaan met deze taak, zodat br. De Heer in het
eerste jaar tijd en rust kreeg om zich als nieuwe scriba in te werken.

Tenslotte
Dank voor alle wensen en andere goede woorden die we rond de Kerstdagen en jaarwisseling ontvingen. We zijn dankbaar voor de verbondenheid in het Woord. We hopen ook in 2019 de kracht te krijgen om het werk binnen de gemeente te kunnen doen. Van mijn vrouw en mij een hartelijk groet.

J.C. Schuurman

Kerkbalans 2019: Geef voor uw kerk
In de week van D.V. 20 januari zult u de folder voor Kerkbalans thuisbezorgd krijgen. Daarin vindt u specifieke informatie over de inkomsten en uitgaven waarvoor onze wijkgemeente zich in 2019 gesteld ziet. U wordt hierin verder verzocht uw jaarlijkse bijdrage te bepalen. Deze bijdrage is geheel bestemd voor het werk in onze wijkgemeente. Uw antwoord wordt in de week van
27 januari door de vrijwilliger weer bij u opgehaald. Van harte aanbevolen !

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Giften december 2018
Voor de kerk
via ds. Schuurman € 50,00
via ds. Schuurman € 20,00
via ouderling De Jonge € 20,00
via ouderling Kaptein € 20,00
Voor het verbouwingsfonds
via mw. Goudriaan-Bongers € 20,00
via mw. Goudriaan-Bongers € 10,00
Voor de kerktelefoon
via mw. Goudriaan-Bongers € 40,00
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Vrouwenvereniging ‘De Heere is onze Banier’
Op D.V. 16 januari komen we als vrouwenvereniging weer bij elkaar in het nieuwe jaar. Cock de Vos en Nelly Visser hopen de avond te verzorgen over Bijbelstudie 5 vanuit de Hervormde vrouw. Het Bijbelgedeelte dat we behandelen komt uit Jeremia 20: 7-18. Om 19.45 uur staat de koffie klaar in de bijzaal van de kerk. Van harte welkom namens,
Corrie, Ada, Wilma en Ellen

Jonge Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’
Op 16 januari willen we weer verder gaan met de bespreking van Petrus, dit keer n.a.v. Mattheüs 14.
Iedereen weer van harte welkom! Koffie en thee staan klaar vanaf 19.45 uur.
De volgende avond is 30 januari. Deze avond zullen we gezamenlijk met de andere vrouwenvereniging houden. Lieve groet,
Corinne, Nellie en Eline

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Op D.V. woensdag 23 januari hoopt broeder H. Hofman de Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan van augustus 2008 met ons door te nemen. De Bijbelstudie heeft als titel “Loflied op Gods verkiezende liefde” vanuit Efeze 1: 1-10 en is destijds door ds. J.C. Schuurman geschreven. De Hervormde Vaan van Augustus 2008 is te downloaden via  http://www.hervormdemannenbond.nl/hervormde-vaan/archief   of digitaal op te vragen via  schriftenbelijdenis@nieuwewesterkerk.nl.
Na de Bijbelstudie zullen we ook de gespreksvragen uit de Hervormde Vaan behandelen en met elkaar bespreken. Heeft u/jij al langer op het punt gestaan om de mannenvereniging te bezoeken, dan is deze avond een mooie gelegenheid om zowel te luisteren naar de Bijbelstudie als met elkaar in gesprek te gaan over het Bijbelgedeelte. Wij hopen dan ook vele mannen, jong en oud, te mogen ontmoeten. De avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.
Peter Boelhouwers

Uitnodiging met spreker van het Shaare Zedek Ziekenhuis, Jeruzalem
De vrouwenverenigingen en de commissie Kerk en Israël nodigt u allen hartelijk uit voor een bijeenkomst die gehouden wordt op woensdag 30 januari 2019 in de bijzaal van de Nieuwe Westerkerk.
Het Shaare Zedek Ziekenhuis is het grootste, snelst groeiende en meest centraal gelegen ziekenhuis in Jeruzalem en omgeving. Het is een plaats van vrede en verzoening en borging van de beschermwaardigheid van het leven. Het ziekenhuis ontvangt nauwelijks overheidssubsidie en er is onvoldoende vergoedingsstructuur van de zorgverzekeraar. Tevens zijn er financiële consequenties door de nauwelijks of niet verzekerde Palestijnse medeburgers, waaronder relatief veel kinderen die in het ziekenhuis behandeld worden. Deze negatieve financiële effecten worden door wereldwijde donateurs opgevangen. De collecte die wordt gehouden is bestemd voor het Shaare Zedek Ziekenhuis.
Onze gastspreker deze avond (wordt vertaald) is mr. Uri Schwarz, Director Department of Resource Development van het Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem. Het thema is: “de betekenis en waarde van het leven in de Joodse visie gebaseerd op de Bijbel”. Dit wordt uitgewerkt naar de visie en missie van het ziekenhuis inclusief visie op de beschermwaardigheid van het leven, de omgang met ‘vijanden’ en de verhouding Joden en Palestijnen. Tevens ziet u beelden uit het ziekenhuis waar slachtoffers t.g.v. terreuraanslagen worden opgevangen maar ook hoopvolle beelden van de afdeling neonatologie waar het kwetsbare leven de
aandacht krijgt die noodzakelijk is.
Van harte welkom woensdag 30 januari 2019! De kerk is open vanaf 19.15 uur. De avond begint om 19.45 uur.
Commissie Kerk en Israël

KerkNieuws 2018 – nr 21

Donderdagochtendkring
In het nieuwe jaar hopen we weer bij elkaar te komen als ochtendbijbelkring op donderdag 10 januari D.V. De vorige keer was er (door een foute vermelding van mij) verwarring over het tijdstip. Deze keer de goede tijden: 10.00 uur inloop, terwijl we om 10.15 uur beginnen. We ronden af om 11.30 uur. De volgende Bijbelstudie uit het boekje dat ik als leidraad gebruik gaat over 1 Samuël 8: ‘Het volk verlangt een koning’. Ieder van harte welkom, ook als u eerder niet kon.

Catechisaties
Al weer de tweede helft van het winterseizoen! We verwachten alle jongeren in 2019 op maandag 7 of dinsdag 8 januari op de bekende uren. Dat is de week waarin ook de scholen na de Kerstvakantie beginnen. Zullen we trouw zijn? De meeste catechisanten zijn dat gelukkig. Maar sommigen ontbreken nogal eens. Het begin van een nieuw jaar is een geschikt moment voor goede voornemens. En die zijn er natuurlijk om ze ook uit te voeren.

Tenslotte
Er liggen bijzondere dagen voor ons. Eerst het Kerstfeest. Wat kun je ernaar verlangen dat de kern voor ons opengaat: God Die Zelf naar deze gebroken wereld is gekomen in de Heere Jezus. Hoe diep is Hij ons bestaan binnengedrongen om te redden wat er te redden valt. We bidden om de kracht van de Heilige Geest Die ons hart weet te openen voor de geboren Koning.

Vieringen naast de erediensten zijn de Kerstavond voor de buurt op vrijdag 21 december en de Kerstbijeenkomst met de kinderen op Tweede Kerstdag. Er is veel energie gestoken in de voorbereiding. We hopen dat buurtbewoners iets opvangen van het evangelie en dat ze ook iets ervaren van gastvrijheid in de gemeente. Verder wensen we alle kinderen sterkte toe die een taak hebben in de viering op 26 december.

Het jaar 2018 ligt bijna achter ons. Wat gaat de tijd toch snel … Al weer een jaar voorbij.
Het is goed om juist rond de jaarwisseling bijeen te komen als gemeente rond het Woord van onze God. Hij is en blijft altijd Dezelfde. Met alles wat ons bezighoudt mogen we in Hem schuilen. Of het nu blijdschap is of verdriet, dankbaarheid of bezorgdheid, voorspoed of tegenslag, vertrouwen of twijfel ….! De eeuwige God is een Toevlucht!

Van mijn vrouw en mij een hartelijke groet aan u en jullie allen. Ieder gezegende dagen toegewenst.
J.C. Schuurman

Verslag kerkenraadsvergadering
Op maandag 3 december kwam de kerkenraad weer bijeen. Tijdens de bezinning dachten we na over de voorbereiding op de kerkdienst en over het consistoriegebed. Goed om na te denken over deze onderdelen van de liturgie.
Hierna spraken we over de huwelijkstoerusting, het preekrooster voor 2019 en een evaluatie van de opening winterwerk. Ook kwam het onderwerp privacy aan de orde (zie hieronder). Daarna werd er ook gesproken over de begroting voor 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2024.
In de algemene kerkenraad is eerder besloten de kerkelijke gids, die werd uitgegeven niet meer te laten verschijnen. Daarom heeft de kerkenraad besloten een informatieblad te maken waarop alle belangrijke gegevens staan. Binnenkort hoort u hier meer over.

Privacy
In de kerk is aandacht voor elkaar erg belangrijk. Sinds de nieuwe privacywetgeving (AVG) van kracht is, lijkt dat soms een lastig punt. Er is er heel wat te doen over het omgaan met persoonsgegevens. Zowel de algemene kerkenraad als de wijkkerkenraad heeft hier over nagedacht. Op de website www.protestantsegemeentecapelle.nl is de privacyregeling te vinden van de PKN-gemeenten in Capelle. Omdat in onze wijkgemeente persoonsgegevens soms gebruikt worden voor specifieke zaken, heeft de kerkenraad – aanvullend op de privacyregeling – een brief opgesteld. In deze brief wordt u toestemming gevraagd voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor enkele specifieke situaties. Deze brief zult u tegelijkertijd met de actie Kerkbalans ontvangen. Wij zouden het erg op prijs stellen als u de vragen wilt beantwoorden en in de aparte blanco envelop wilt retourneren, tegelijk met de Kerkbalans envelop. Evt. kan dit ook via de post of de brievenbus van de scriba in de hal van de kerk. Overigens kunt u later, indien gewenst, uw voorkeuren altijd wijzigen.
De bedoeling is dat we op deze manier op een goede manier oog, oor, en hart voor elkaar kunnen blijven hebben!

Mailadressen
I.v.m. de bescherming van persoonsgegevens hebben alle clubs en verenigingen in de afgelopen periode een eigen mailadres gekregen, eindigend op @nieuwewesterkerk.nl (voor zover ze dat nog niet hadden). Alle contactpersonen van de clubs, commissies en verenigingen zullen binnenkort een mail hierover ontvangen. Het gebruiken van deze mailadressen zorgt voor eenduidigheid en maakt het makkelijker het goede adres te vinden. Daarnaast zijn persoonlijke mailadressen ook onderdeel van de persoonsgegevens. Door alleen gebruik te maken van kerk-mailadressen proberen we de digitale veiligheid te verhogen. De mailadressen zijn binnenkort ook op de website te vinden.

Bijbel cadeau doen
Heeft u een buur, familielid of kennis die onbekend is met de Bijbel? Wilt u deze wel aan hem/haar geven? Binnenkort zullen er in de hal een aantal exemplaren liggen van de Levensbron. Deze kunt u meenemen om aan mensen te geven die zelf geen Bijbel hebben. Aanbevolen!
Scriba

Bijbelleesplan
Vanaf zondag 23 december ligt er in de hal van de kerk voor iedereen een Bijbelleesplan klaar.
Dit is een mooi hulpmiddel om in twee jaar tijd heel de Bijbel door te lezen.
Hierdoor komen ook de minder bekende Bijbelgedeelten aan bod.
Een goed begin voor 2019.

Kerkbalans 2019: Geef voor uw kerk
Van zondag 20 januari t/m zaterdag 2 februari wordt de actie Kerkbalans weer gehouden. In 2019 kent deze actie het landelijke thema: ‘Geef voor uw kerk’.
In de week van D.V. 21 januari zult u door onze gewaardeerde vrijwilligers benaderd worden voor de jaarlijkse bijdrage 2019.
Deze bijdrage is geheel bestemd voor het werk in onze wijkgemeente West.
In de folder die u dan ontvangt vindt u specifieke informatie over de inkomsten en uitgaven waarvoor wij ons in 2019 gesteld zien.
Wij vragen u Kerkbalans 2019 in uw gebed te gedenken en hopen dat u zult laten zien dat u ook financieel om onze kerk geeft. Mocht u vooraf meer informatie over de actie Kerkbalans willen ontvangen, kunt u contact opnemen met br. G.C. den Ouden, tel. 06-51 27 41 63.
Wij bevelen de actie Kerkbalans van harte bij u aan.

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Verantwoording collecten november
Kerk                                                                 € 1.652,21
Energieverbruik                                           € 379,45
Onderhoud kerk                                          € 406,60
Jeugd- en jongerenwerk                         € 396,70
Orgelpijpen                                                     € 176,95
Ontvangsten bank november
Giften godsdienstonderwijs                    € 15,00
Giften kerk                                                    € 500,00
Verhuur- en keukenopbrengst     € 10.000,00
Kerkbalans 2018
Begroot € 103.000,00
Toegezegd € 110.015,00 is 106,81% t.o.v. begroting.
Ontvangen betalingen Kerkbalans 2018
Per bank oktober                                 € 97.127,94
Ontvangen november                          € 4.288,45
Totaal t/m november € 101.416,39 is 92,18 % t.o.v. toegezegd in 2018.
Solidariteitskas 2018
Per eind oktober                                        € 3.875,00
Ontvangen in november                               € 60,00
Totaal t/m november                               € 3.935,00
Najaarsactie 2018
Ontvangen november                              € 2.957,55
Dankdag 2018
Ontvangen via collecten                        € 4.786,60
Ontvangen via de bank                               € 945,00
Totaal t/m november                                 € 5.731,60
Thermometerstand per ultimo november 2018           
Benodigd voor fase 2 in 2018           € 139.175,00
Benodigd voor fase 2 in 2019            € 73.900,00
€ 213.075,00
Stand van ontvangsten
per ultimo oktober 2018 € 143.815,23
Giften via de bank € 475,00
Via collectestaat € 45,00
Uitgangscollecte oktober € 519,95
Totaal van de ontvangsten
t/m november 2018 € 144.855,18
Saldo nog te financieren € 68.219,82
Giften november
Voor de kerk
via ds. Schuurman 2 x € 50,00
via ds. Schuurman € 35,00
via ds. Schuurman € 10,00
Voor het verbouwingsfonds
via ouderling Kaptein € 35,85
via ouderling Kaptein € 25,00
via ouderling Kaptein € 20,00
Voor de diaconie
via ds. Schuurman € 20,00
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Op D.V. woensdag 9 januari hopen wij voor de eerste keer in het nieuwe kalenderjaar samen te komen. Deze avond zal de jaarvergadering gehouden worden en tevens zal Arjen Uitbeijerse een korte inleiding verzorgen met als thema: lessen van Simson vanuit Richteren. U/jij bent allen van harte welkom, de avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.
Peter Boelhouwers