KerkNieuws 2018 – nr. 19


Donderdagmorgen Bijbelkring

Onze derde ontmoeting staat gepland voor donderdag 29 november. Vanaf 10.00 staat de koffie klaar. We beginnen om 10.30 uur en ronden rond 11.30 uur af. We gaan verder met de Bijbelstudies uit het boek 1 Samuël. Deze keer 1 Samuël 3: 1-21 (Samuëls roeping). We zijn blij verrast door de grote opkomst, en meer nog door het open gesprek en de betrokkenheid. Ieder opnieuw of voor de eerste keer van harte welkom. Het blijkt dat een kring overdag mogelijkheden biedt voor gemeenteleden die er tegenop zien om ’s avonds de deur uit te gaan. We zien uit naar een gezegende morgen.

Censura Morum
Op de tweede zondag van advent (9 december) zal het Heilig Avondmaal worden bediend. In verband hiermee is er Censura Morum op maandag 3 december van 19.00 tot 19.30 uur in de consistorie.

Bezinningsmoment Heilig Avondmaal
Ook nu weer een moment van bezinning en gebed in de week van voorbereiding, en wel op donderdag 6 december D.V. om 19.30 uur in de bijzaal. Ik wil iets bespreken uit de Catechismus van Genève, geschreven door Calvijn. Deze staat ook in onze Kerkorde genoemd onder de belijdenisgeschriften. De tekst waar het om gaat zal die avond beschikbaar zijn.

Leerdienst
Op zondag 18 november hebben we ’s middags weer een leerdienst. We zijn toe aan de bespreking van de Tien Geboden in de Heidelberger Catechismus. In zondag 34 komt het eerste gebod aan de orde. Onze belijdenis gaat niet in op de aanhef van de wet. Toch wil ik daar in de preek ook aandacht aan geven. Juist de aanhef is bepalend voor een goed verstaan van Gods geboden. Er valt veel te leren wanneer de tien woorden een voor een langs komen in de verkondiging. De lijnen naar ons eigen concrete leven zijn kort.

Tenslotte
* Zondag 25 november is de laatste van het kerkelijk jaar – een soort oudejaarsdag. In de prediking willen we stilstaan bij de laatste dingen: Jezus’ wederkomst en de verwachting daarvan. Deze berichten schrijf ik net voor de dankdag tussen het voorbereiden van de beide dankdagpreken door. Ik heb nog niet helder wat de teksten zullen zijn op 25 november en 2 december. In ieder geval begint dan de adventstijd – altijd weer een bijzondere periode in het kerkelijk jaar. Tijd van verwachting!
* Vanuit De Fallastraat een hartelijke groet voor ieder die dit leest.
J.C. Schuurman

Verslag kerkenraadsvergadering
Op maandagavond 5 november vergaderde de kerkenraad. Bij de bezinning zijn we begonnen met het boekje ‘In de kerk, bij God’. In dit boekje komen de verschillende onderdelen van de eredienst aan de orde. Als start dachten we na over de vraag: Wat is liturgie eigenlijk? Goed om zo met elkaar na te denken over het belang van de eredienst.
Tijdens de vergadering werd ook gesproken over het afkondigen van overlijden van een gemeentelid (zie hieronder). Ook spraken we verder over de uitwerking van het beleidsplan. Per (in het beleidsplan genoemd) aandachtspunt is er een commissie gevormd van enkele kerkenraadsleden om e.e.a. uit te werken. De bedoeling is om bij elke groep ook gemeenteleden te betrekken. Het kan dus zijn dat u binnen afzienbare tijd hiervoor benaderd wordt. Fijn als u daarin wilt meedenken!
Ook kwamen de voortgang van de verbouwing en de jaarrekening over 2017 aan de orde. De kerkrentmeesters zullen u hier verder over informeren. We zijn dankbaar voor het vele werk dat ook in dat opzicht is verricht.

Ambtsdragersvacature
Aan het einde van het jaar is br. J.L. Vermeulen (jeugdouderling) aftredend. Hij heeft zich bereid verklaard nog een periode in het ambt van ouderling te willen dienen. Fijn, hartelijk dank daarvoor!
Voor de vervulling van de vacature wijkouderling (br. De Heer) is tijdens de stemmingsvergadering br. F.P. (Frank) Vlastuin verkozen tot (wijk)ouderling. Inmiddels heeft hij aangegeven zijn verkiezing te aanvaarden. Daar zijn we dankbaar voor; de kerkenraad zal binnenkort op volle sterkte zijn!

Afkondiging overlijden
Binnen de kerkenraad is de huidige wijze van afkondigen van het overlijden van een gemeentelid aan de orde gekomen. Daaruit kwam naar voren dat de wens leeft om de aanvangspsalm die nu volgens een rooster gezongen wordt, in voorkomende gevallen te vervangen door een psalm die voor de overledene van betekenis was. Het overleden gemeentelid of zijn/haar familie heeft zo’n psalm vaak zelf tijdens pastorale bezoeken kenbaar gemaakt.
De kerkenraad heeft besloten om aan deze gedachte uitvoering te geven en daarom zal vanaf 1 januari a.s. in geval van melding van overlijden voorafgaand aan de mórgendienst een psalm gezongen worden die in relatie staat met het overleden gemeentelid. Verder zal het stiltemoment bij de overlijdensmelding in de middagdienst komen te vervallen.

Ouderenpastoraat
Op dit moment functioneert br. M. Koote als ouderen-bezoekbroeder in de gemeente. Hij heeft in de achterliggende periode veel senioren in de gemeente bezocht. Nu er geen vacature voor ouderen-ouderling meer is, heeft hij aangegeven per 1 januari 2019 te willen stoppen met zijn bezoekwerk. Wij danken br. Koote (en op de achtergrond zijn vrouw) voor de vele tijd en inzet die hij heeft besteed aan het ouderenpastoraat.
Scriba

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Collecten oktober 2018
Kerk € 1.946,54
Pastoraat en eredienst € 366,95
Jeugd- en jongerenwerk € 439,90

Verkoopdagen € 12.845,96

Ontvangsten bank oktober

Giften kerk € 20,00
Kerkbalans 2018
Begroot € 103.000,00
Toegezegd € 110.015,00 is 106,81% t.o.v. begroting.

Ontvangen betalingen Kerkbalans 2018

Per bank september € 91.626,50
Ontvangen oktober € 5.501,44
Totaal t/m oktober € 97.127,94 is 88,29 % t.o.v. toegezegd in 2018.

Solidariteitskas 2018

Per eind september € 3.865,00
Ontvangen in oktober € 10,00
Totaal t/m oktober € 3.875,00

Thermometerstand per ultimo september 2018

Benodigd voor fase 2 in 2018 € 139.175,00
Benodigd voor fase 2 in 2019 € 73.900,00
Totaal € 213.075,00
Stand van ontvangsten
per ultimo september 2018 € 142.574,03
Giften via de bank € 500,00
Via collectestaat € 100,00
Uitgangscollecte september € 526,00
Opbrengst oud papier september € 115,20
Totaal van de ontvangsten
t/m oktober 2018 € 143.815,23

Saldo nog te financieren € 69.259,77

Giften oktober
Voor de kerk
via ds. Schuurman € 500,00
via ds. Schuurman 2 x € 50,00
via ds. Schuurman 2 x € 25,00
via diaken Vlastuin € 5,00
Voor het verbouwingsfonds
via ouderling Kaptein € 15,00
via ouderling Kaptein € 10,00
via br. Koote € 20,00
Voor de kerktelefoon
via ouderling Kaptein € 10,00
Voor de diaconie
via mw. Vlastuin-Zwijnenburg € 10,00

Dankdagcollecte
De Dankdagcollecte heeft bij 1e telling (7 november) het mooie bedrag opgebracht van € 5227,00.
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Opbrengst collecte Sulawesi
De collecte voor noodhulp aan het door een aardbeving en tsunami getroffen Sulawesi heeft € 1644,93 opgebracht. Hartelijk dank voor uw bijdrage hieraan! Ook in de andere wijkgemeenten is er voor dit doel gecollecteerd. Het totale bedrag wordt via het Rampenfonds besteed aan hulpverlening in het getroffen gebied.
De wijkdiaconie

Vrouwenvereniging ‘De Heere is onze Banier’
Op D.V. 21 november hebben we onze jaarvergadering en hopen we Bijbelstudie nr. 4 te behandelen. Dit is hoofdstuk 13 van het Bijbelboek Jeremia over een linnengordel en wijnkruiken. Beelden waarmee de Heere Jeremia toont hoe Hij over het volk denkt. Indrukwekkend om te lezen. Van harte welkom. Om kwart voor 8 staat de koffie klaar in de bijzaal van de kerk. Namens,
Corrie, Ada, Wilma en Ellen

Jonge Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’
Beste dames, op 21 november hebben we weer een avond rondom Petrus op het programma staan. Elise zal dit keer de inleiding houden n.a.v. Marcus 8. Iedereen is weer van harte welkom vanaf 19.45 uur voor koffie/thee, om 20.00 uur willen we starten.
Lieve groet,
Corinne, Eline en Nellie

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Op D.V. woensdag 28 november hoopt broeder W.J. Goudriaan een inleiding te houden over de Lofzang van Zacharias met als onderwerp: De profetie van Zacharias vanuit Lukas 1: 57-79. Een profetie die ons veel te zeggen heeft. Alle mannen, jong of oud, zijn van harte welkom! De avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.
Peter Boelhouwers

Bedankt!
Als verkoopcommissie willen we iedereen die ons geholpen heeft bij de verkoopdagen hartelijk bedanken. Zonder jullie hulp zou het niet mogelijk zijn om zulke fijne dagen te organiseren. Ook dank aan iedereen die door het kopen van boodschappen e.d. bijgedragen heeft aan deze fantastische opbrengst van € 13.500. Hiervan gaat € 2.700 naar stichting Ontmoeting en het resterende bedrag is voor onze eigen wijkgemeente.
De verkoopcommissie

Wat wij geloven ten aanzien van Israël
Stelling 7 – Wij geloven dat de christenheid schuld moet belijden voor alle daden van antisemitisme en zich moet bekeren van de vervangings- en vervullingstheologie.
Door te verstaan wat er gedurende voorbije eeuwen is gebeurd zullen wij, als deel van het lichaam van de kerk, ons altijd bewust moeten zijn van onze collectieve daden. Het Joodse volk heeft door de eeuwen heen veel leed ervaren met name in de christelijke landen. Denk aan de inquisitie in Spanje en Portugal, de pogroms met als dieptepunt de Holocaust. Natuurlijk is niet iedereen betrokken geweest bij de wreedheden in de geschiedenis. Maar waar berouw identificeert zich met de zonden van het volk zoals we ook kunnen lezen bij Daniel 9: 5-11 en Nehemia 1: 5-11. Ook nu neemt het antisemitisme weer snel toe in de wereld. Denk aan de laatste aanslag op sabbat in een synagoge in Pittsburgh. Maar dan is er ook het Antizionisme. Antizionisme kan vele vormen aannemen, variërend van politieke of religieuze oppositie tegen het idee van een Joodse staat, tot het ontkennen van het recht van de staat Israël om te bestaan. Dan wel kritiek op het politieke beleid in Israël. Daarnaast is er de vervangingstheologie binnen de kerk. Dit is de visie dat de speciale band die Israël had met God m.b.t. hun bestemming en thuisland niet langer bestaat. De Heere Jezus werd immers afgewezen als de Messias en daarom is nu de Kerk het nieuwe Israël van God geworden. Het Joodse volk als natie heeft niet langer een band met God, gebaseerd op de roeping van Abraham. Zij zijn verworpen en vergeten en het Joodse volk heeft geen andere betekenis meer. Dat is in essentie de vervangingstheologie. Het zijn allen dwalingen en zonde tegenover God. Laten we ons hiervan bewust worden en terug gaan naar de Bijbelse lijn als volgeling van Koning Jezus de Messias van Israël. (Bron, Christenen voor Israël)
Commissie Kerk en Israël

 

KerkNieuws 2018 – nr. 18

Jongerenkring
De eerste keer hadden we meteen al een boeiend gesprek rond het thema bidden. Het beginhoofdstuk uit het boekje is meer een algemene inleiding op het gebed. In de volgende hoofdstukken komen concrete gebeden uit de Bijbel aan de orde. Op donderdag 15 november verdiepen we ons in de voorbede van Abraham voor Sodom (Genesis 18). Ieder van harte welkom om 20.00 uur in de consistorie. Ook als je nog niet eerder kwam.

Middagdienst 4 november
Door de zendingscommissie wordt er op 4 november een ontmoeting na afloop van de middagdienst georganiseerd. Peter en Grada de Regt zullen iets vertellen over de zendingsconferentie die zij eerder dit jaar hebben bezocht. Een onvergetelijk gebeuren vanwege de contacten met christenen uit Centraal-Azië. Zij hebben toen ook de predikant uit Oezbekistan ontmoet die hier een keer heeft gepreekt. De conferentie had als thema ‘Together in Christ’. Die middag wil ik in de prediking ook stilstaan bij de wereldwijde eenheid in Christus. Ik overweeg als Bijbelgedeelte Openbaring 7, verbonden met gedeelten uit Efeze 3 en 4.

Geen catechisaties in de week van dankdag
Op maandag 5 en dinsdag 6 november vervallen de catechisaties in verband met de dankdag op woensdag de 7e. Daarna gaan we zonder onderbreking door tot de Kerst.

Dankdag
De eerste woensdag in november nadert al weer: de dankdag voor gewas en arbeid. Er ligt een uitzonderlijke zomer achter ons, en dat geldt niet minder van de herfst. Hoge temperaturen en vooral weinig regen. Ook in ons land weten we nu wat droogte is. Gewassen hebben eronder geleden. De lage waterstand in de rivieren heeft gevolgen voor de scheepvaart en de aanvoer van goederen en grondstoffen. Juist deze zomer leert ons hoe afhankelijk wij zijn, ook als mensen van de eenentwintigste eeuw. Wij hebben zelf meer niet dan wel in de hand. Tegelijk kunnen we niet zeggen dat we gebrek lijden. Op allerlei manieren blijkt Gods Vaderlijk zorg, niet alleen in de gave van brood met een kleine letter, maar ook in het allergrootste geschenk dat het Brood des levens (Jezus Zelf) is! Voor al Gods goede gaven willen we Hem danken in de diensten die op de dankdag worden gehouden.
Ook nu zullen we ons in de middagdienst vooral richten op de kinderen. De HGJB heeft weer een thema aangereikt: ‘Alles geef ik U!’ (n.a.v. Markus 12: 41- 44). De schriftlezing wordt evenals op de laatste biddag door kinderen gedaan, terwijl we voor / na de dienst ook enkele liederen zingen.

Huwelijkstoerusting
Opgave is nog mogelijk (bij de scriba of bij mij). We zijn benieuwd of we aan 5 aanmeldingen komen. Op het moment dat ik deze regels schrijf toonden 4 echtparen belangstelling. Ik neem de info uit het vorige nummer van KerkNieuws nog een keer mee: de doelgroep is breed: jonggehuwden, echtparen die al langer samenzijn, en ook jongeren met trouwplannen.
Tijdens gespreksmomenten spreken partners met elkaar over de verschillende aspecten (dus één op één). Het is niet de bedoeling dat alles plenair wordt gedeeld. Als er voldoende opgaven zijn, zetten we concrete stappen qua organisatie en data (4 avonden in 2019 met een frequentie van één per maand).

Emmaüswandeling
We wijzen elkaar ook op een activiteit die vanuit de Algemene Kerkenraad wordt georganiseerd. Het gaat om een zogeheten Emmaüswandeling op zaterdag 3 november. In tweetallen maken mensen een wandeling van ongeveer 3 kwartier. Ondertussen wordt er een gesprek gevoerd over geloof en kerk. De opzet is dat juist gemeenteleden vanuit verschillende wijken elkaar spreken om elkaar ook wat te leren kennen. Ik weet uit ervaring hoe boeiend zo’n Emmaüswandeling kan zijn. De naam heeft natuurlijk te maken met de Emmaüsgangers uit het Paasevangelie die al wandelend druk in gesprek waren met als grootste verrassing dat Jezus Zelf Zich bij hen voegde. Dat kan ook vandaag maar zo gebeuren.
Tijd en plaats: om 14.00 uur thee in de Dorpskerk. Om 14.30 uur uitleg en start. Na afloop uitwisseling ervaringen. Bij slecht weer vinden de gesprekken binnen plaats onder het dak van de Dorpskerk.

Tenslotte
Een hartelijke groet voor u en jullie allen.
J.C. Schuurman

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Collecten Rozenburcht
De opbrengst van de collecten tijdens de weeksluitingen in de Rozenburcht over de periode van april t/m september 2018 bedraagt € 300,00. (ontvangen via mw. C. Zwijnenburg). Dit bedrag zal gaan naar het GZB-project in Zuid-Afrika waarvoor Gerrit en José Heino werkzaam zijn.
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Op D.V. woensdag 14 november hoopt dhr. De Pater de Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan van juli/augustus 2018 met ons door te nemen. De Bijbelstudie heeft als titel “Gewone christenen met een bijzondere roeping” vanuit 1 Timotheüs 3: 1-16. (heeft u/jij geen Hervormde Vaan, maar wilt u deze vooraf bestuderen, neem dan contact op met schriftenbelijdenis@nieuwewesterkerk.nl)
Na de Bijbelstudie zullen we ook de gespreksvragen uit de Hervormde Vaan behandelen en met elkaar bespreken. Heeft u/jij al langer op het punt gestaan om de mannenvereniging te bezoeken, dan is deze avond een mooie gelegenheid om zowel te luisteren naar de Bijbelstudie als met elkaar in gesprek te gaan over het Bijbelgedeelte. Wij hopen dan ook vele mannen, jong en oud, te mogen ontmoeten. De avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.
Peter Boelhouwers

Dorcas Voedselactie – Omdat we om hen geven
De Dorcas Voedselactie wordt dit jaar voor de 23ste keer gehouden. Vele vrijwilligers en consumenten in heel Nederland dragen hier een steentje aan bij. Op honderden locaties in Nederland – in supermarkten, kerken en scholen – zamelen duizenden vrijwilligers samen met consumenten producten en geld in voor de allerarmsten in Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië. Ook onze kerk doet weer mee, op de Dankdag voor gewas en arbeid op woensdag 7 november kunt u weer producten inleveren in de bijzaal van de kerk. Dorcas ondersteunt met de voedselpakketten de allerarmsten. Veel van hen leven teruggetrokken en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor en komen, vanwege gezondheidsproblemen of ouderdom de deur niet meer uit. De ontvangers van een pakket worden zorgvuldig door lokale partnerorganisaties geselecteerd. Met een voedselpakket wordt het leven de komende wintermaanden dragelijker. Het pakket is een bemoediging, een belangrijk steuntje in de rug. We laten hiermee zien dat duizenden mensen in Nederland om hen geven. Doet u mee door op Dankdag enkele van onderstaande producten in te leveren in de bijzaal van de kerk? Giften voor de transportkosten van de voedselpakketten zijn van harte welkom in de collectebus op 7 november. Voor meer informatie kunt u kijken op www.dorcasvoedselactie.nl of neem contact op met:
Helena van Lenten tel: 451 35 12 of Nellie Vlastuin tel: 458 19 22


‘Anders dan je denkt’: Kerstviering voor de buurt op 21 december
Waarschijnlijk denken we allemaal dat we het Kerstverhaal van binnen en van buiten kennen. Jozef en Maria, het Kindje, de stal, de wijzen uit het Oosten en de herders en engelen. Maar klopt dat wel? Valt er in dit overbekende verhaal nog iets nieuws te ontdekken? Wellicht!
Via het thema van dit jaar, ‘Anders dan je denkt’, willen we proberen om deze geschiedenis vanuit een ander gezichtspunt te benaderen.
U/jij bent van harte welkom om dit met ons mee te vieren.
Voor het echter zover is, kunnen we nog wat hulp gebruiken. We zouden het fijn vinden als u mee wilt zingen in het koor (oefendata zijn de zondagen 18/11, 25/11, 02/12, 16/12, steeds na de middagdienst). De lat ligt niet heel hoog, u hoeft dus niet héél goed te kunnen zingen. Mocht u liever (ook) op een andere manier meehelpen dan kunt u denken aan het inrollen van kaarsen in de flyers, de kaarsen bezorgen, en het versieren van de hal van de kerk.
Opgeven kan bij Eline van der Hoek (mpvanderhoek@planet.nl)

Uitnodiging voor jong en oud!
Zondag 4 november D.V. hebben we u wat te vertellen.
Na de middagdienst (18.00 uur – 19.45 uur) over de zendingsconferentie die we begin dit jaar bezocht hebben.
De zendingscommissie zal voor de inwendige mens zorgen.
Добро пожаловать! Hartelijk welkom!

Najaarscollecte – Predikanten en kerkelijk werkers in Azië
De Filipijnen, een land met meer dan 7.000 eilanden en een prachtige natuur. Maar ook een land waar regelmatig natuurrampen plaatsvinden, zoals aardbevingen, tyfoons en vulkaanuitbarstingen.
Het grootste deel van de bevolking is rooms-katholiek, maar dat is vaak alleen in naam. Samen met de ABCCOP – een alliantie van bijbelgetrouwe christelijke gemeenten – steunt de GZB initiatieven om nieuwe gemeenten te stichten. In één jaar tijd zijn er maar liefst 85 nieuwe gemeenten ontstaan. Het werk wordt gezegend!
Met zo’n grote toename van kerken groeit ook de vraag naar predikanten en kerkelijk werkers. Iljo de Keizer, zendingswerker op de Filipijnen, is coördinator van het theologisch onderwijs op de Filipijnen. Daarnaast coacht ze toekomstige predikanten tijdens hun studie en de eerste jaren daarna.
De GZB steunt het werk op de Filipijnen om nieuwe gemeenten te stichten en kerkelijk werkers op te leiden. Uw gebed en financiële steun zijn daarbij onmisbaar. Geef aan de collecte of maak uw gift over op NL91 INGB 0690.7624.45 t.n.v. GZB, Driebergen o.v.v. ‘Najaarscollecte’. Alvast dank voor uw bijdrage.
De zendingscommissie

Inzameling Oost Europa Zending
Beste gemeenteleden, binnenkort is er weer een inzameling voor Oost Europa Zending. Daarom vraag ik u weer vriendelijk om uw (kinder)kleding in dichte zakken aan te leveren op zaterdag 17 november tussen 10.00 en 12.00 uur bij de Nieuwe Westerkerk. Dekens, dekbedden en -overtrekken maar ook speelgoed, zijn van harte welkom! Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw bijdrage zelf te komen brengen die dag, mag u mij bellen (06-5368 4653) dan kom ik het bij u ophalen.
Wol: Ook nogmaals een oproep om nog een keer in de kast te kijken voor wol. Zodat mw. Donker deze winter weer prachtige sjaals kan breien voor de mensen daar. U mag de wol ook tussendoor afgeven bij koster De Jong.
Alvast hartelijk dank en tot ziens.
Pieter Kreuk

Wat wij geloven ten aanzien van Israël
Stelling 6 – Wij geloven dat de Heere trouw zal blijven aan al de Verbonden die Hij met Israël gesloten heeft, maar ook aan de beloften die Hij aan de gemeente van Jezus Christus heeft gegeven.
God heeft Zijn volk niet verworpen en ook niet tijdelijk terzijde gesteld. Israël blijft de spil in Gods heilsplan voor de wereld. In Romeinen 11 staat; Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet! Is dan het duidelijke antwoord. Aan het eind van zijn indrukwekkende betoog over het geheim hiervan roept Paulus kort en bondig uit: “Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk”. In de kerkorde van de PKN horen we daar de sterke echo van, als er staat: “De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël ”. Dit laatste staat juist de laatste tijd weer ter discussie binnen de PKN. We zijn blij, dat bij monde van de scriba Dr. R. de Reuver is aangegeven, dat de verbondenheid met het volk Israël onopgeefbaar is. Dit omdat het jodendom de wortel is van het christendom. Daarbij behoorde Jezus tot het Joodse volk. In Romeinen 13: 8-13 staat dat ook de volken de God van Israël zullen aanbidden en prijzen. “Daarom zal ik U belijden onder de heidenen, en Uw naam lofzingen. En verder zegt Paulus: “Wees vrolijk heidenen met Zijn volk! Loof de Heere, alle heidenvolken, en prijs Hem, alle volken!”
(Bron,Christenen voor Israël)
Commissie Kerk en Israël

Bedankt
In memoriam…. onze moeder, mw. Poot-van Wijgerden.
Het is al weer 4 maanden geleden dat onze moeder op 4 juli na een kort heftig ziekbed in Rijckehove overleed, na net een vol jaar in de Vijverhof te hebben gewoond.
Wij, als familie, bedanken alle mensen die moeder in dit laatste levensjaar hebben bezocht met warme belangstelling, kaarten hebben gestuurd en pastoraal hebben bijgestaan met mooie brieven, troostende teksten e.d.
Na haar overlijden zijn wij aangenaam getroffen door de grote stroom bezoekers tijdens de condoleance vanuit de gemeente en bij de mooie gevoelvolle herdenkingsdienst in de Westerkerk.
Ds. Schuurman bedanken wij voor de vele bezoeken aan moeder in die laatste weken en de gesprekken met ons persoonlijk of via de mail, mw. Corrie Zwijnenburg en ouderling Kaptein.
Samengevat is de gemeente van “De nieuwe Westerkerk” zoals je je een gemeente zou wensen.
Wij bedanken u allen!
Anja Verloop (Nico†) Adrie en Elly,
Wim en Gerda,
Jan en Gyöngyi,
kleinkinderen en achterkleinkinderen

Dankwoord
Zondag 14 oktober was onze laatste kerkdienst in de Westerkerk. Veel mensen hebben na de diensten nog even persoonlijk van ons afscheid genomen. Het heeft ons heel goed gedaan. In de jaren waarin we lid waren van de gemeente leefden velen met ons mee bij lief en leed. Wij willen dominee en mevrouw Schuurman, de kerkenraad en de gemeente hiervoor hartelijk dank zeggen. We wensen u allen voor de toekomst Gods rijke zegen toe.
Fam. J. van Dijk

Oliebollen bestellen!

Traditie is traditie! Bij oud en nieuw horen oliebollen!

Ook een traditie is dat de lekkerste oliebollen te koop zijn bij de Nieuwe Westerkerk. En voor de prijs hoeft u het niet te laten: 10 voor maar 6 euro!

Wilt u zeker zijn van uw bestelling voor de komende feestdagen? Bestel dan nu alvast uw oliebollen via http://oliebollen.nieuwewesterkerk.nl/.

De oliebollen kunnen op oudejaarsdag (31 december) worden opgehaald.

KerkNieuws 2018 – nr 17Bijbelkring 
Onze tweede ontmoeting hopen we op donderdag 1 november te hebben. Om 10.00 uur staat de koffie klaar. We beginnen om 10.15 uur. We gaan verder met het eerste boek Samuël. Aan de orde komt 1 Samuël 2: 11-26. Ik noem nog een keer het boekje dat ik als leidraad gebruik: ‘Uw dienaar luistert’ – geschreven door ds. W.J. Westland. Weet u welkom!


Catechisaties – herfstvakantie

De eerste avonden hebben we gehad. Je kunt er als catecheet tegenop zien. Maar als je eenmaal met de jongeren rond de Bijbel bezig bent, is het ook mooi om te doen. Ik ben dankbaar dat er ook een aantal belijdeniscatechisanten is. We hopen en bidden dat God de catechese zegent.
Tijdens de herfstvakantie vervallen de catechisaties (het gaat om maandag 22 en dinsdag 23 oktober). Na zondag 28 oktober verwachten we alle jongeren weer op de bekende tijden.

Huwelijkstoerusting
Tot 1 november kunt u zich bij de scriba of bij mij opgeven voor deze toerusting. Hopelijk komen we op 5 aanmeldingen – die vormen zoals afgesproken de ondergrens. De doelgroep is breed: jonggehuwden, echtparen die al langer samenzijn, en ook jongeren met trouwplannen.
Nog wat aanvullende info naar aanleiding van een vraag: het is de bedoeling dat de partners tijdens gespreksmomenten met elkaar over de verschillende aspecten doorspreken (dus één op één). Het is niet de bedoeling dat alles plenair wordt gedeeld. Wellicht helpt deze kanttekening om je alsnog aan te melden. Als er voldoende opgaven zijn, gaan we concrete stappen zetten qua organisatie (data, het vragen van sprekers).

Herfstvakantie
Van 20 – 27 oktober heb ik vrij. Bijzonderheden kunnen bij de scriba, ouderling G.D. de Heer, worden gemeld (0180-785949).

Bediening Heilige Doop
Aanstaande zondag – 14 oktober – zal in de morgendienst de Heilige Doop aan enkele kinderen worden bediend. Elke doopdienst is een zichtbaar teken van Gods trouw. Hij gedenkt en bevestigt Zijn verbond. We zien uit naar een gezegende dienst, niet alleen voor de ouders die hun kind laten dopen, maar ook voor heel de gemeente. We beseffen vaak niet half hoe kostbaar de Heilige Doop is. Hopelijk spoort de bediening van dit sacrament ons aan om des te meer te leven uit wat God ons in de Doop toezegt en verzekert. Zullen we biddend om de ouders en hun kinderen heen staan? We dragen als gemeente een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de jonge gezinnen.

Leerdienst
Eveneens op 14 oktober een volgende leerdienst. Centraal staat ’s middags wat de Catechismus belijdt ten aanzien van bekering. Er valt van zondag 33 veel te leren. Het is een van de centrale passages uit onze belijdenis. Bijbelse lijnen worden kort en kernachtig samengevat. Er wordt bovendien op pastorale manier leiding gegeven aan het leven van het geloof. We hopen elkaar die zondag in de beide diensten te ontmoeten.

Tenslotte
* Op zondag 28 oktober zingen we twee coupletten van het Lutherlied in verband met de Hervormingsdag die enkele dagen later op de 31ste oktober valt.
* Vanuit De Fallastraat een hartelijke groet aan u en jullie allen.
J.C. Schuurman


Verslag kerkenraadsvergadering

Op maandag 1 oktober vergaderde de kerkenraad. Na de bezinning door br. Kreuk, spraken we hier nog over door met elkaar.
Bij de mededelingen werd o.a. enkele pastoralia gedeeld en werd er gemeld dat ds. G. van Meijeren inmiddels als de nieuwe classispredikant bevestigd is. Ook hebben we o.a. over de volgende onderwerpen gesproken: het opstellen van een tweetal voor de vacature wijkouderling (zie hieronder), het vaststellen van het beleidsplan (zie eveneens hieronder), de privacyverklaring van de wijk West en de voortgang van de verbouwing. Ook werd het jeugdwerkverslag 2017-2018 besproken. Er is veel werk verricht, er zijn veel mooie bijeenkomsten geweest. Hartelijk dank voor iedereen die zich hiervoor (op welke wijze dan ook) heeft ingezet!

Dubbeltal
In zijn laatstgehouden vergadering heeft de kerkenraad in de vacature wijkouderling br. De Heer het volgende dubbeltal opgesteld:
• Br. F.P. Vlastuin
• Br. E.J. Vuik
De stemmingsvergadering zal plaatsvinden op D.V. donderdag 1 november om kwart voor 8 in de kerk. Wij bevelen de genoemde broeders in uw voorbede aan.

Veilige kerk: vertrouwenspersonen
De kerk is niet alleen een plaats van geestelijk actief zijn, maar ook een plaats van onderlinge contacten en gezelligheid. Dat betekent ook dat we ernaar streven dat iedereen (kinderen, jongeren én volwassenen) zich bij ons veilig en thuis voelt. We zijn door de Heere aan elkaar gegeven in de gemeente en dat geeft ons op alle terreinen een grote verantwoordelijkheid naar elkaar! Van iedereen in de gemeente verwachten we dat hij/zij zich laat leiden door het liefdesgebod dat de Heere Jezus ons zelf heeft gegeven: “U zult uw naaste liefhebben als uzelf”.
We lezen in de media steeds vaker van grensoverschrijdend gedrag, helaas ook in de kerk. Dat is aanleiding geweest voor de kerkenraad zich hierop te bezinnen. Eén van de uitkomsten daarvan is het aanstellen van twee vertrouwenspersonen (tot nu toe bekleedt de scriba deze functie). De kerkenraad heeft de voorkeur uitgesproken dat dit twee niet-kerkenraadsleden betreft. Inmiddels zijn mw. E.A. (Liesbeth) Hofman-van Buren en dhr. T. (Tiemen) Schouten bereid gevonden deze functie op zich te nemen. Zij zullen hiervoor ook een cursus volgen. Over enige tijd zullen zij hun werk verder onder de aandacht brengen.

Beleidsplan
Onlangs heeft de kerkenraad de gehouden gemeente-avond over het beleidsplan geëvalueerd. De input die u ons daar gaf is door de beleidsplancommissie meegenomen bij de totstandkoming van het definitieve beleidsplan. Hartelijk dank daarvoor! Na bespreking is de kerkenraad tot vaststelling hiervan overgegaan. Het is onze bedoeling u als gemeente bij de verdere uitwerking van de in het beleidsplan genoemde zaken te betrekken. Binnenkort zal het beleidsplan op de website worden geplaatst.

Bijbels om weg te geven
De kerkenraad heeft vijftig exemplaren van De Levensbron ontvangen. Deze uitgave bestaat uit het Nieuwe Testament en de Psalmen (in de Herziene Statenvertaling) en is bedoeld om weg te geven aan mensen die niet gewend zijn in de Bijbel te lezen. Fijn als u een Levensbron wilt weggeven! U kunt één (of meerdere) exemplaren vragen aan de scriba.
Scriba

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.
Collecten september 2018
Kerk € 1.913,33
Kerkenwerk in eigen wijkgemeente € 398,75
Onderhoud kerkgebouw € 322,20
Energieverbruik € 338,51
Onderhoud orgel € 403,15
Ontvangsten bank/giro september
Giften godsdienstonderwijs € 15,00
Giften kerk € 165,00
Kerkbalans 2018
Begroot € 103.000,00
Toegezegd € 110.015,00 is 106,81% t.o.v. begroting.
Ontvangen betalingen Kerkbalans 2018
Per bank/giro augustus € 86.786,04
Ontvangen september € 4.840,46
Totaal t/m september € 91.626,50 is 83,29 % t.o.v. toegezegd in 2018.
Solidariteitskas 2018
Per eind augustus € 3.815,00
Ontvangen in september € 50,00
Totaal t/m september € 3.865,00
Thermometerstand per ultimo september 2018
Benodigd voor fase 2 in 2018 € 139.175,00
Benodigd voor fase 2 in 2019 € 73.900,00
€ 213.075,00
Stand van ontvangsten
per ultimo augustus 2018 € 138.366,53
Giften via de bank € 2.500,00
Giften per kas € 273,05
Uitgangscollecte september € 456,05
Opbrengst oud papier
juni t/m augustus 2018 € 478,40
Verkoop stenen € 500,00
Totaal van de ontvangsten t/m september 2018 € 142.574,03
Saldo nog te financieren € 70.500,97

Giften september
Voor de kerk
via ds. Schuurman € 40,00
via ds. Schuurman € 25,00
via ds. Schuurman 2 x € 20,00
via ouderling Kaptein € 20,00
Voor het verbouwingsfonds
via ouderling Kaptein € 28,05
via mw. Goudriaan-Bongers € 10,00
Voor de diaconie
via ouderling Kaptein € 20,00
via diaken Vlastuin € 5,00
Voor de kerktelefoon
via mw. Aaldijk-Lindhout € 10,00
via mw. Goudriaan-Bongers € 40,00
Voor het ouderenwerk
via mw. Ankersmit € 10,00

Opbrengst verjaringsfonds
juli – augustus – september
Mw. Goudriaan-Bongers € 173,10
Mw. Heutink € 62,00
Mw. Rink-Kreuk € 47,00
Mw. Moree-v.d. Blom € 30,80
Mw. Kreuk-Both € 20,20
via de collectezak € 105,00
Totaal € 438,10

Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Op D.V. woensdag 17 oktober hoopt broeder Roggeveen u en jou mee te nemen naar de openbaring van Jezus aan Johannes. U/jij bent allen van harte welkom, de avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.
Peter Boelhouwers

Bestemming zendingsbussen
De bestemming van de zendingsbussen voor de maanden oktober, november en december is voor Centraal-Azië. De GZB ondersteunt al vele jaren toerustingsprogramma’s in lokale kerken daar.
In de afgelopen jaren zijn kerken in Centraal-Azië enthousiast geworden over het TEE-programma (TEE =Theological Education by Extension).
Een praktische, laagdrempelige cursus waar de deelnemers huiswerk maken, elkaar wekelijks ontmoeten in een kring en opdrachten krijgen om de lesstof in praktijk te brengen. Voorgangers zien een groot verschil onder gemeenteleden die de TEE-lessen volgen: ze zijn actiever in de gemeente, brengen hun geloof gemakkelijker onder woorden en hebben meer oog voor hun naaste. Daarnaast wordt TEE veel gebruikt in huisgemeenten zonder eigen voorganger. Omdat voorgangers de vrucht van het werk zien, gaan ze ermee door, ondanks de boetes die ze riskeren. Zoals u weet hebben wij (Grada en Peter) in het voorjaar op een conferentie enkele van deze voorgangers en TEE-coördinatoren op een conferentie ontmoet.
Op zondag 4 november D.V. na de middagdienst willen wij u daar graag meer over vertellen. Zet deze datum vast in uw agenda, over de verdere invulling van de avond hopen wij u later te informeren.
De Bijbelcursussen zijn voor heel veel christenen in Centraal-Azië erg belangrijk bij de groei in hun geloof.
Lesmateriaal voor 8 personen kost € 35,- en een training voor een kringleider € 100,-.  Een gift is welkom in de zendingsbussen en op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project CA.1.101.
De zendingscommissie

Bedankt
Hartelijk dank voor de vele kaarten en belangstelling uit de gemeente rond ons 45-jarig huwelijksjubileum.
Fam. A. de Groot

Huwelijkstoerusting

Huwelijkstoerusting, wat is dat nu weer?
‘We zijn aan elkaar gegeven, We hebben elkaar gevonden, Maar we moeten elkaar blijven zoeken.” Dat zoeken…dat schiet er zo gauw bij in! En juist in dat zoeken ligt de groei van je relatie.

Daarom willen we graag vier thema-avonden over het huwelijk aanbieden. Als stimulans. Om méé te helpen zoeken. Want élk huwelijk is waardevol, maar ook zo kwetsbaar.

Voor wie?
Voor echtparen van alle leeftijden die willen investeren in hun huwelijk. Voor echtparen die ervaren dat hun relatie in beweging is en daarom om bezinning vraagt. Dus: ben je net getrouwd of ben je de 10 jaar al ruim gepasseerd? Welkom! Kortom: voor álle echtparen!

Inhoud
In vier avonden komen de volgende onderwerpen aan de orde:
1. het huwelijk in Bijbels licht
2. communicatie en verschillen tussen man en vrouw
3. seksualiteit
4. geloofsbeleving en huiseredienst

De opzet van de avonden
Iedere avond wordt er een onderwerp kort ingeleid, waarna elk echtpaar zelfstandig het thema verwerkt. De privacy van elk echtpaar veilig is. Aan het eind van de avond is er tijd en ruimte om andere echtparen op informele wijze te ontmoeten.

Door wie worden de avonden verzorgd?
Op dit moment zijn we de behoefte aan het inventariseren. Zodra er minimaal vijf stellen zijn, willen we de avonden verder gaan organiseren. De bedoeling is dat alle avonden door deskundigen op het gebied van dat thema worden geleid. Praktisch zal dat betekenen dat er externe deskundigen zullen worden gevraagd voor meerdere avonden.

Wanneer zijn deze avonden?
De bedoeling is om deze avonden in het voorjaar (bijv. vanaf februari/maart) te houden, maar dat is ook afhankelijk van de extern deskundigen. Hierover worden de geïnteresseerden verder geïnformeerd.

Interesse?
Geef je voor 1 november op via ds. Schuurman of de scriba. Daarmee kunnen wij inschatten of er in de gemeente behoefte aan is. Als we op minimaal vijf echtparen kunnen rekenen, gaat de toerusting door!

KerkNieuws 2018 – nr 16

 

 

 

Catechisaties
De uitnodigingen zijn uitgereikt. De opening van het winterwerk ligt achter ons. Volgende week beginnen de catechisaties op maandag 1 en dinsdag 2 oktober. Laten we proberen om er meteen de eerste keer te zijn. De indeling van de groepen en de uren is als volgt:
Maandag, 19.00 uur: 12 en 13 jaar
Maandag 19.00 uur: 14 en 15 jaar
Dinsdag 18.45 uur: 16 en 17 jaar
Dinsdag 19.45 uur: 18+
Dinsdag 20.45 uur: belijdeniscatechese


Bijbelkring overdag

Onlangs heb ik al geschreven dat we deze winter de Bijbelkring overdag willen houden. We zijn benieuwd hoe dit zal gaan. De eerste keer is op donderdagmorgen 11 oktober. Om 10.00 uur is er koffie. We beginnen om 10.15 uur en stoppen rond 11.30 uur. Er is recent een nieuw bijbelstudieboekje verschenen in de Artios-reeks van ds. W.J. Westland rond de persoon van Samuël (titel: ‘Uw dienaar luistert’). Dit wil ik als leidraad gebruiken. Om te beginnen komt 1 Samuël 1:1-22 aan de orde. Weet u van harte welkom.
Degenen die overdag niet kunnen verwijs ik nog een keer naar de huisbijbelkringen en de mannen- en vrouwenverenigingen.


Jongerenkring

We gaan ook weer verder met de kring die enkele jaren geleden is gestart als een vervolg op de belijdeniscatechisatie. Degenen die dit voorjaar belijdenis deden heb ik via de mail al uitgenodigd. De anderen hoop ik ook weer te ontmoeten. Ieder die zich wil aansluiten is van harte welkom. De eerste keer is op donderdag 11 oktober om 20.00 uur in de consistorie van de kerk. Ook nu bespreken we een boekje van ds. H.J. van der Veen. Het is een serie die goed bevalt. Het deeltje gaat over het gebed en heeft als titel ‘Opgeheven handen’ (ISBN:9789023950028). Zullen we het weer zo doen dat ieder het zelf even bestelt? Dat werkte vorig jaar goed.

Huwelijkstoerusting
Één echtpaar meldde zich al aan. Hopelijk komen er meer aanmeldingen. Als we op vijf echtparen kunnen rekenen, gaat de toerusting door. Kort de belangrijkste gegevens op een rij:
– Het gaat om vier ontmoetingen in het voorjaar van 2019 met een frequentie van één keer per maand.
– Thema’s: het huwelijk in Bijbels licht, communicatie en verschillen tussen man en vrouw, seksualiteit, geloofsbeleving en huiseredienst. Voor enkele onderdelen willen we deskundigen uitnodigen.
– Aanmelden kan tot 1 november bij mij of bij de scriba.

Prediking
Het is al weer even geleden dat we een leerdienst hadden. Zondagmiddag 30 september pakken we de draad weer op. We zijn toe aan zondag 32 van de Heidelberger Catechismus. Hier begint het derde hoofddeel van onze belijdenis over de ‘dankbaarheid’. Er komen belangrijke dingen aan de orde over de vernieuwing van ons leven. We hopen die middag veel te ‘leren’. Er zal zoals – gebruikelijk in een leerdienst – een A4’tje beschikbaar zijn. Op de Israëlzondag 7 oktober ga ik niet voor. Mijn zwager ds. H.J. Lam zal dan worden verbonden aan de gemeente van Werkendam. We willen daar als familie graag bij zijn.

Tenslotte
* Nu het winterwerk begonnen is wensen we ieder die een taak heeft veel kracht en zegen toe, opdat we het werk in de gemeente ‘met hart en ziel’ doen, zoals we zondag hebben gehoord (thema van de preek opening winterwerk).
* Van mijn vrouw en mij een hartelijke groet.
J.C. Schuurman

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Collecten augustus 2018
Kerk € 1.597,73
Pastoraat en eredienst € 350,90
Jeugd- en jongerenwerk € 355,67
Orgelconcerten € 558,00
Ontvangsten bank/giro augustus
Giften godsdienstonderwijs € 15,00
Giften kerk € 10,00
Kerkbalans 2018
Begroot € 103.000,00
Toegezegd € 109.975,00 is 106,77% t.o.v. begroting.
Ontvangen betalingen Kerkbalans 2018
Per bank/giro juli € 81.302,59
Ontvangen augustus € 5.483,45
Totaal t/m augustus € 86.786,04 is 78,91% t.o.v. toegezegd in 2018.
Solidariteitskas 2018
Per eind juli € 3.565,00
Ontvangen in augustus € 250,00
Totaal t/m augustus € 3.815,00
Thermometerstand per ultimo augustus 2018
Benodigd voor fase 2 in 2018 € 139.175,00
Benodigd voor fase 2 in 2019 € 73.900,00 € 213.075,00
Stand van ontvangsten
per ultimo juli 2018 € 137.920,88

Giften per kas € 77,75
Uitgangscollecte augustus € 367,90
Totaal van de ontvangsten t/m augustus 2018 € 138.366,53

Saldo nog te financieren € 74.708,47

Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Na de gezamenlijke Sing-in met de vrouwenverenigingen hopen wij op D.V. woensdag 3 oktober weer voor het eerst als mannenvereniging samen te komen. Een mooie gelegenheid om voor het eerst of opnieuw kennis te maken met onze vereniging. Alle mannen jong en oud zijn van harte welkom om vrijblijvend kennis te maken. Deze avond wil Arjen Uitbeijerse de aanwezigen meenemen in 400 jaar Dordtse Leerregels. Ook wat ze heden ten dage nog zeggen. De avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur, u/jij bent van harte welkom!
Peter Boelhouwers

Vrouwenvereniging ‘De Heere is onze Banier’
Op D.V. 10 oktober hopen we hoofdstuk 2 van het Bijbelboek Jeremia te behandelen. Ook al heeft u de eerste avond gemist …kom gerust deze tweede avond. Om 19.45 uur staat de koffie klaar in de bijzaal van de kerk. Van harte welkom namens,
Ada, Corrie, Ellen en Wilma

Jeugdclub ‘De Toevlucht’
Kom erbij, (iedereen die hoort bij de Toevlucht) dat is het HGJB- thema van dit jaar voor jeugdclub de Toevlucht. Dat betekent dat alle kinderen uit groep 4, 5 en 6 erbij mogen komen. Vrienden, vriendinnen, nichtjes en neefjes: neem ze maar mee. Hoe meer hoe gezelliger. We gaan dit jaar weer aan de slag met de Bijbel en starten op donderdagavond 4 oktober om 18.45 uur met een verhaal over Abram. Ook kun je weer chillen, spelletjes doen en knutselen.
We hebben 4 nieuwe leidinggevenden, dus dat wordt een vrolijke boel. We zien naar jullie uit, de leiding,
Anneleen, Evelien, Margriet, Marjolein en Mark

Boemerang
Vind jij het leuk om met elkaar na te denken over het geloof, te eten en samen te zijn?
Kom dan naar de Boemerang! Op 7 oktober hopen we de eerste avond te hebben.
Alle jongeren vanaf 20 jaar zijn van harte welkom in de basement na de middagdienst.
Huib-Jan, Laurens, Geertje en Jeline

Oproep weeksluiting De Rozenburcht
Elke vrijdagmiddag wordt om 15.00 uur in De Rozenburcht een weeksluiting gehouden. Vrijwilligers begeleiden dan de bezoekers van hun kamer naar deze bijeenkomst en na afloop van de weeksluiting worden de bezoekers weer teruggebracht. We doen dit bij toerbeurt 1 x in de 6 weken.
Om dit rooster te handhaven, zijn we dringend op zoek naar enkele vrijwilligers. Voelt u wat voor dit dankbare werk?
Kom dan gerust eens op vrijdagmiddag kijken. Wellicht wordt u dan ook vrijwilliger. We (en natuurlijk de bezoekers) zouden dit erg op prijs stellen. Meldt u aan als vrijwilliger!
We zouden onze groep van vrijwilligers graag wat willen uitbreiden.
Tevens zoeken we ook naar vrijwilligers die orgel kunnen spelen, om bij de weeksluiting te begeleiden.
Neem gerust contact op:
W. J. Goudriaan, tel. 010-4510415, wj.goudriaan@hotmail.com

Uitnodiging
Op D.V. 9 oktober hoopt in de Nieuwe Westerkerk te spreken ds. K. Kant van Christenen voor Israël over; De plaats van Israël in Gods beloften. Over Israël zijn de meningen nogal verdeeld ook binnen de kerken. Kun je nog zeggen dat het huidige Israël op één lijn staat met het Bijbelse Israël? Is met de komst van Jezus alles niet heel anders geworden? Hoe lezen we de teksten uit het Oude Testament in het licht van het Nieuwe Testament ten aanzien van Israël?
Ds. Kant zal met behulp van een PowerPoint presentatie duidelijke lijnen trekken tussen veel teksten uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Hij zal duidelijk maken dat Israël nog steeds Gods volk is en dat Israël een grote en blijvende rol speelt in Gods heilsplan met de wereld. Ook het Nieuwe Testament getuigt daar van.
Ds. K. Kant was tot 2018 predikant van de Gereformeerde Kerk in Katwijk aan Zee. Sinds 1 juli 2018 is ds. Kant directeur van de internationale tak van Christenen voor Israël. Hij volgde zijn opleiding theologie tot 1993 aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
Ds. Kant: “Ik vind het belangrijk dat mensen binnen de kerken zich bewust worden van de blijvende plaats voor Israël.”
Er is een tafel met producten uit Israël aanwezig. Er is een collecte voor het internationale werk van Christenen voor Israël. We heten u allen van harte welkom op 9 oktober om 20.00 uur in de Nieuwe Westerkerk.
Commissie Kerk en Israël

Bijzonder cd-project: talent voor talent!

Jan Jaap in de Grote Kerk van Epe (opnamelocatie cd)

Jan Jaap Korevaar (regelmatig te gast in onze gemeente) is een bijzonder mens! Ieder die hem kent, zal dat beamen. In de 27 jaar waarin hij het leven deelt met vele anderen, heeft hij al heel wat mooie herinneringen in levens achtergelaten, niet in het minst vanwege zijn muzikaliteit. Jan Jaap heeft het Williams Beuren Syndroom. Mensen met dit syndroom hebben een verstandelijke beperking, maar zijn vaak buitengewoon muzikaal. Ook bij Jan Jaap bleek al heel jong zijn muzikale talent. Orgelspelen is zijn passie, zijn uitlaatklep en… zijn missie! Zijn orgelspel ontroert en inspireert! Zijn beperking heeft hem er zeker niet van weerhouden om dit talent te ontwikkelen.
Zijn droom is de uitgave van een eigen album. En die droom wordt werkelijkheid. Na maanden hard werken wordt zijn cd met orgelimprovisaties op 6 oktober 2018 gepresenteerd met een feestelijk concert: een benefietconcert. Want Jan Jaap wil heel graag laten zien dat mensen met een beperking ertoe doen en er kunnen en willen zijn voor de ander (het goede doel). Aan het concert wordt tevens meegewerkt door het koor Onbeperkt Talent uit Ede.
Passie voor muziek en vreugde in het maken van muziek zijn dé centrale thema’s op 6 oktober. Daarnaast willen Jan Jaap, de koorleden en de musici hun talenten inzetten om daarmee kinderen met een beperking of leerachterstand de mogelijkheid te geven om hún talenten te ontwikkelen. De opbrengsten vanuit het cd-project en het benefietconcert zijn bestemd voor het Rainbow Centre van de organisatie Victory4All. In en vanuit dit centrum wordt met veel toewijding gewerkt aan een betere toekomst voor kinderen in de sloppenwijken van Jeffrey’s Bay en Humansdorp (Zuid-Afrika). Deze kinderen verdienen een veilige plaats en een liefdevolle omgeving waar zij in de gelegenheid gesteld worden hun talenten te ontwikkelen.
Kortom: wie op 6 oktober 2018 naar de Andreaskerk in Putten komt, zal met ingehouden adem luisteren en zal op adem komen tijdens dit adembenemende concert.
Datum: zaterdag 6 oktober 2018.
Locatie: Andreaskerk, Voorthuizerstraat 14, 3881 SH Putten.
Medewerking wordt o.a. verleend door: Jan Jaap Korevaar (orgel) en het koor Onbeperkt Talent (Ede) o.l.v. Karen Brouwer.
Toegang: de toegang is vrij! Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten en ten bate van het Rainbow Centre. Verder wordt de cd van Jan Jaap Korevaar te koop aangeboden.
Aanvang: 19.30 uur.
Cd bestellen: wie het concert niet kan bezoeken, kan de cd ook bestellen.
Meer informatie: cdjj@solcon.nl of 0612176373.

Bedankt
Graag willen we iedereen bedanken die heeft meegeleefd tijdens ons 25-jarig huwelijksjubileum. Heel veel kaarten, goede woorden en handdrukken maakten ons duidelijk hoe de gemeente om elkaar heen staat. Hartelijk dank daarvoor. Vooral dank aan de Heere die door Zijn trouw onze trouw mogelijk maakt.
Marjolein en Jan Vermeulen

Hartelijk dank
Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het meeleven dat ik van u ontvangen heb tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en de revalidatie daarna in Avanze. Uw bezoek, telefoontje of kaart heb ik bijzonder gewaardeerd! Bovenal heb ik in alles de nabijheid van de HEERE ervaren. Hem zij alle dank en eer.
M.L. Molenaar