Kerknieuws 2018 – 13

 

 

 

Data Heilig Avondmaal 2019
Voor sommigen is het belangrijk om vroegtijdig de data te weten waarop in 2019 het Heilig Avondmaal wordt bediend. In de zorg is het vaak puzzelen met roosters. Vandaar dat we de betreffende zondagen nu al noemen: 24-3; 23-6; 15-9; 8-12.

Vakantie
In de periode van 12 juli tot en met 9 augustus is de 2e scriba, br. A. Molenaar, de contactpersoon. Bijzonderheden kunnen bij hem gemeld worden: 06 10 25 69 96 en/of 010 451 97 11.

Tenslotte
Tijdens de zomerperiode zullen we elkaar een aantal weken niet ontmoeten rond de verkondiging van het Woord. Gelukkig zijn er gastvoorgangers en gaan de diensten gewoon door.
Allen die op vakantie gaan een tijd van rust toegewenst. We denken ook aan degenen die thuisblijven. God beware ons allen waar we ons ook bevinden. Dé Rust is te vinden bij de Heere Jezus. Hopelijk doen we vooral in Hem nieuwe krachten op.
Van ons beiden een hartelijke groet aan u en jullie.
J.C. Schuurman

Ochtenddienst zondag 12 augustus
Op zondagmorgen 12 augustus hoopt ds. P. Wijnberger ons voor te gaan. De dienst begint dan om 11.00 uur!

Opening winterwerk
Noteer alvast de datum van opening winterwerk: D.V. zaterdag 22 en zondag 23 september. Het thema is: Met Hart en Ziel!
Benieuwd? Zorg dat je er bij bent! Meer info over het programma volgt in augustus!

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar :
Rekeningnummer : NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds

Giften juni 2018
Voor de kerk
via ds. Schuurman € 20,00
via ouderling Hartmans € 20,00
Voor het verbouwingsfonds
via mevr. Goudriaan-Bongers € 10,00
Voor de kerktelefoon
via mevr. Goudriaan-Bongers € 40,00
Opbrengst verjaringsfonds
april – mei – juni
Mw. Goudriaan – Bongers € 205,06
Mw. Kreuk – Both 141,85
Mw. v.d. Berg – Lugtenaar 119,00
Mw. Moree – v.d. Blom 107,26
Mw. Heutink 75,65
Mw. Rink – Kreuk 89,05
Mw. de Groot – Zuiddam 72,45
via de collectezak 93,00 +
Totaal € 903,32
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank !
Uw wijkkerkrentmeesters

Oud papier inleveren
Op zaterdag 4 augustus kunt u weer van 10.00 – 12.00 uur uw oud papier en karton inleveren bij de container op het grote parkeerterrein bij ons kerkgebouw aan het Valeriusrondeel. De opbrengst is bestemd voor het verbouwingsfonds van Fase 2. Verzamelt u weer mee voor Fase 2 ?!! Hartelijk dank !

 

Jeruzalem!
Al 70 jaar mag de staat Israël bestaan, met Jeruzalem al meer dan 50 jaar de ongedeelde hoofdstad van het land. U heeft echter ook ongetwijfeld het nieuws gevolgd dat de president van Amerika de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem heeft verplaatst. Wat een opschudding heeft dit in de wereld gegeven. Ook 128 naties binnen de Verenigde Naties, waaronder ook Nederland , hebben tijdens de stemming aangegeven dat Jeruzalem niet de hoofdstad is van Israël. Wie had dit ooit kunnen bedenken! Joden wonen al sinds de tijd van het Oude Testament in Jeruzalem. Lang voordat Londen, Amsterdam en Parijs bestonden. De naam Jeruzalem komt 806 keer voor in de Bijbel, 660 keer in het Oude en 146 keer in het Nieuwe Testament. Ook komen er verwijzingen voor naar de stad als synoniem. De eerste keer dat Jeruzalem wordt genoemd is in Jozua 10: 1 . Een toespeling op Jeruzalem vinden we al in Genesis 14 vers 18 met de verwijzing naar Melchizedek, de Koning van Salem. In ieder gebed, bij ieder feest denken Joden aan Jeruzalem. Geen viering is compleet zonder het zingen van ‘Leshana Haba Beyerushalaim’ , volgend jaar in Jeruzalem. De terugkeer van het volk wijst ook op de naderende wederkomst van de Here Jezus, de Messias van Israël en de Koning van de wereld. In de gebeurtenissen rond Israël zit een stille boodschap voor ons als kerk. Wij moeten ons voorbereiden op de wederkomst van onze Here Jezus en onze oudste broer echt gaan liefhebben. Stelling nemen tegen antisemitisme en bidden voor de vrede van Jeruzalem. De liefde voor Israël en het Joodse volk zou alle christenen zichtbaar moeten verenigen. Lees de profetieën! In Jeremia 32:41 geeft God zelf aan dat Hij met hart en ziel is betrokken bij het Volk en het land. Zouden wij dat dan ook niet zijn. Israël heeft ook in onze vakantietijd ons gebed hard nodig.

Save the date!
We willen u vast attenderen op een komende Israël avond op DV 9 oktober in de Nieuwe Westerkerk. Ds. K. Kant van Christenen voor Israël hoopt bij ons te komen spreken. Bij deze …zet het vast in de agenda!! Van harte welkom!
Commissie Kerk en Israël

Kerknieuws 2018 – nr 12

 

Inleveren kopij voor de volgende aflevering van KerkNieuws woensdag 4 juli 2018 vóór 20.30 uur bij de scriba, e-mail: kerknieuws@nieuwewesterkerk.nl

Gedoopt
Op zondag 24 juni is Lizelotte Verkuil gedoopt. Haar ouders Mattheus en Linda gaven hun ja-woord en beloofden daarmee hun dochtertje christelijk op te voeden. Geen gemakkelijke taak. Maar we mogen het verwachten van de leiding van de Heilige Geest. Het volgende woord van Jakobus geldt voor alle ouders: ‘En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God. Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden’ (1:5).

Diensten
Op zondag 1 juli ga ik niet in Capelle voor. Ds. E.K. Foppen heeft me gevraagd om hem in Den Haag te bevestigen. Toen wij in Ridderkerk waren heeft hij daar zijn leervicariaat gedaan. Het contact is altijd gebleven. Inmiddels mag ik hem al weer voor de vierde keer bevestigen. We hopen dat hij met zijn vrouw en kinderen, en uiteraard ook met de gemeente, een goede periode tegemoet gaat in de Hofstad.
Op zondag 8 juli hoop ik nog één keer voor de vakantie een dienst te leiden. Onze vakantie begint op 12 juli. In de volgende Kerknieuws wordt vermeld met welk kerkenraadslid tijdens onze afwezigheid als het nodig is contact kan worden opgenomen

Tenslotte
* Hartelijk dank voor felicitaties die ik rond mijn verjaardag op 17 juni kreeg. We hopen en bidden dat God in het nieuw begonnen jaar gezondheid en kracht geeft om de gemeente te dienen in het Woord.
* Van mijn vrouw en mij een hartelijke groet aan ieder die deze regels leest.
J.C. Schuurman


Jongeren die geslaagd zijn voor hun examens

Er zijn weer meerdere jongeren geslaagd voor hun opleiding. Van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma! Je mag trots zijn op je harde werk hiervoor en God danken voor de talenten die je kreeg!
Pieter Kreuk en Jan Vermeulen (jeugdouderlingen@nieuwewesterkerk.nl)

Jeugdwerkavond 31 mei
Op 31 mei hebben we op een prachtige avond met de jeugdwerkleiders nagedacht over het jeugdwerk. Lies de Heer gaf ons in een lezing over het fundament van het jeugdwerk veel mee om na te denken: over de gemeente als gezin, waarin je elkaar niet kiest, maar wel wat voor elkaar mag betekenen. Waar de verschillende generaties elkaar dienen. In die zin noemde ze vrijwilligerswerk in het jeugdwerk anders dan voor bijvoorbeeld de voetbalclub. Jeugdwerk in de gemeente doe je voor de jongeren, maar ook en vooral in gehoorzaamheid aan de opdracht die de Heere God je heeft gegeven. Dat houd je alleen vol als we in Hem blijven, want ‘zonder Mij kunt u niets doen’, maar: ‘Wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht.’
Daarna dachten we in aselecte groepjes verder door over deze lezing. In de tweede helft van de avond dachten we als clubleiding van de verschillende clubs na over het voorbije jaar en de aandachtspunten voor het nieuwe jaar. Mooi om te zien dat daarbij veel overeenkomst was in de voornemens. Veel clubleiding wilde vooral de kern verder uitdiepen: bidden en Bijbellezen.
Al met al een mooie afsluiting van het jeugdwerkseizoen van dit jaar, die ook de gelegenheid gaf om de jeugdwerkers te bedanken voor hun trouwe inzet. Zij hebben tenslotte met veel inspanning een hele winter lang een zinvolle avondbesteding opgezet voor de jongeren. Bidt u mee dat alle clubwerk eraan mag meewerken dat jongeren de Heere Jezus (meer) leren liefhebben en dat de jeugdwerkers daarin voorbeelden mogen zijn?
Pieter Kreuk en Jan Vermeulen (jeugdouderlingen@nieuwewesterkerk.nl)

Zendingsbussen 3e kwartaal
De komende 3 maanden is de opbrengst bestemd voor Gerrit en José Heino.
Gerrit en José Heino-Kasbergen zijn op 19 februari 2017 vanuit de Dorpskerk uitgezonden naar Zuid-Afrika.
Aan Gerrit is gevraagd les te komen geven op Mukhanyo Theological College in KwaMhlanga en Pretoria, begeleiding van studenten en docenten op zich te nemen en, in samenwerking met het International Network for Christian Education (Driestar educatief/Woord en Daad), zich bezig te houden met de opzet van een christelijke lerarenopleiding.
José gaat als arts meewerken aan onderzoek naar medicatie voor onder andere tbc en hiv/aids en hoopt zich daarnaast in te zetten voor een straatdokterproject in de binnenstad van Pretoria.
Ondersteun hun door: Meebidden, meeleven en meegeven.
Meer informatie over hun werkzaamheden zie KerkNieuws 11 of bezoek: www.gzb.nl/Zuid-Afrika
Ook een bijdrage op NL33 FVLB 0227 1559 63 t.n.v. Zendingscommissie/TFC herv. wijkgem. Dorpskerk, o.v.v. Gerrit en José Heino is hartelijk welkom.
Wij bevelen de zendingsbussen voor de komende 3 maanden van harte bij u aan.
Alvast dank hiervoor.
De zendingscommissie

Wat wij geloven ten aanzien van Israël
Stelling 3 – Wij geloven dat de kerk niet in de plaats van Israël is gekomen.
Het is onze sterke overtuiging dat de kerk Israël niet heeft vervangen of is opgevolgd in Gods heilsplan. De veronderstelling, dat de beloften die aan Israël waren gegeven, nu zijn overgegaan op de kerk is een verschrikkelijke dwaling en een zonde tegenover God. In de eerste eeuwen na Christus werd al snel gedacht dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen. Na de verwoesting van de tempel in het jaar 70 zijn synagoge en kerk uit elkaar gegroeid. Tegelijkertijd vervreemdde de kerk van haar Joodse wortels door de toestroom van heidenen en ging zij zich afzetten tegen Jodendom. Israël, zo meende men, had in Gods heilsplan zijn taak vervuld. De kerk was het nieuwe Israël. De synagoge werd lange tijd afgeschilderd als verblind en verstoten. Hier en daar valt wel een wat positievere benadering van het Jodendom te constateren – bijvoorbeeld bij enkele vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie in de zeventiende eeuw. Toch moet als algemene lijn gesteld worden dat de kerk in haar gang door de geschiedenis een negatief beeld heeft gegeven van het Jodendom en daardoor oorzaak van veel ellende is geworden. Ook nu nog wordt in sommige kerkelijke kringen het negatieve beeld van het Jodendom gekoesterd en in stand gehouden. Het soms ontkennen of in twijfel trekken van de Holocaust draagt daaraan bij. Hoe nu hiermee om te gaan? Het is te begrijpen dat een verandering in het denken over Joden en Jodendom niet van het ene op het andere moment plaatsvindt. Ook dat is weer een lang proces: veel van wat vanzelfsprekend leek, moet worden afgeleerd en een nieuwe kijk op Israël vanuit het Oude en Nieuwe Testament moet worden aangeleerd. Verbondenheid, zoals we die in de laatste decennia steeds meer zijn gaan zien, houdt ook in: erkenning van elkaars eigenheid en respect voor elkaar. Weliswaar heeft Israël Jezus als de Messias nu nog deels verworpen, maar het verbond, de beloften en de roeping zijn gebleven en zijn van Gods kant onherroepelijk.
Bron: ‘Christenen voor Israël’

Kerknieuws 2018 – nr 11

Inleveren kopij voor de volgende aflevering van KerkNieuws woensdag 20 juni 2018 vóór 20.30 uur bij de scriba de heer G.D. de Heer, e-mail: kerknieuws@nieuwewesterkerk.nl

Heilige Doop
Op zondag 24 juni zal in de morgendienst de Heilige Doop bediend worden aan Lizelotte Verkuil. We hopen met Mattheus en Linda en allen die bij hen horen op een goede dienst. De doopzitting hielden we bij hen thuis. In de leerdiensten hebben we nog niet zo lang geleden stilgestaan bij de betekenis van de doop. God is de Getrouwe en Barmhartige Die als Eerste naar ons toekomt met het teken van Zijn verbond. Het eigene van een doopdienst raakt niet alleen doopouders maar ook heel de gemeente.

Leerdienst
Voor de vakantie nog één keer een leerdienst en wel op zondag 17 juni ’s middags. We zijn toe aan zondag 31 van de Catechismus over de sleutels van het Koninkrijk van God. Het gaat met name om de waarde van de prediking. Aan de verkondiging zijn geweldige beloften verbonden. Het is tevens een spannend gebeuren, omdat er beslissingen van eeuwigheidsbelang vallen. Van de gemeente in Handelingen 2 lezen we dat ze kort na de uitstorting van de Heilige Geest volhardden in de leer van de apostelen (vers 42). Een levende gemeente is een lerende gemeente.

Examens
Rond het verschijnen van KerkNieuws worden de examenuitslagen bekend. Spannend! We hopen dat de jongeren een positieve uitslag krijgen. In dat geval van harte gefeliciteerd, en Gods zegen gewenst met het oog op de toekomst en je vervolgopleiding. Misschien dat sommigen een herexamen hebben – dan wens ik je sterkte toe. Vaak lukt het om via zo’n extra kans toch je diploma te halen. En als er iemand is gezakt – hopelijk is dat niet het geval – dan is dat een teleurstelling die verwerkt moet worden. Maar ook dan denken we aan je. Laten we als gemeente met onze jongeren meeleven door – in ieder geval biddend – om hen heen te staan.

Tenslotte
* Verderop leest u over de gemeenteavond op 19 juni. We hopen op een goede ontmoeting.
* De aanbouw van de kerk vordert gestaag. Mooi dat zoveel vrijwilligers zich inzetten. Ik hoor en merk dat het werk in een goede sfeer verloopt.
* Een hartelijke groet voor u en jullie allen.
J.C. Schuurman

Vanuit de kerkenraad
Op maandag 4 juni vergaderde de kerkenraad weer. Na de inleiding over ‘bidden’ kwamen enkele gebruikelijke agendapunten aan de orde, zoals de ingekomen post, mededelingen vanuit de Algemene Kerkenraad (AK) en de classis. Ook werd er teruggeblikt op de sluiting van het winterwerk (zie ook elders in KerkNieuws) en op de gehouden avond voor jeugdwerkers. Tijdens deze avond hebben de jeugdwerkers nagedacht over het fundament onder het jeugdwerk, de plaats van de jongere daarin, en over de eigen inbreng. Ook werd er teruggekeken op het afgelopen seizoen en plannen gemaakt voor het nieuwe seizoen.
Tevens is er gesproken over het bieden van huwelijkstoerusting (hierover hoort u in september meer). Ook werden de begroetingsavond en de gemeente-avond verder voorbereid.
Dankbaar werd ook geconstateerd dat de voortgang van de verbouwing op schema ligt. De bedoeling is nog steeds e.e.a. voor de zomervakantie af te ronden.

Gemeente-avond beleidsplan 19 juni
Zoals eerder in KerkNieuws vermeld, kende het huidige beleidsplan van onze gemeente een geldigheidsduur tot en met eind december 2017. Daarom heeft de kerkenraad stappen gezet om te komen tot een nieuwe versie voor de periode vanaf heden t/m 2022.
Dit beleidsplan – inmiddels in concept gereed – willen wij graag aan u toelichten en met u bespreken, waarbij wij ook willen terugblikken op het ‘oude’ beleidsplan. Dit staat gepland voor een gemeente-avond die op D.V. dinsdag 19 juni gehouden wordt. De conceptversie van het nieuwe beleidsplan ligt vanaf 4 juni ter inzage bij de koster. Verder is het de bedoeling op deze avond informatie te geven over het thema Veilige Kerk. De avond begint om 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur met koffie. Uiterlijk om 22.00 uur willen we met elkaar afsluiten. U en jij zijn allen van harte welkom!
De scriba

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Giften mei 2018
Voor de kerk
via ds. Schuurman                     € 40,00
via ds. Schuurman                     € 30,00
via ds. Schuurman                     € 20,00
via ouderling Kaptein               € 20,00
Voor het verbouwingsfonds
via ds. Schuurman                     € 20,00
via ouderling Kaptein               € 25,00
via ouderling Kaptein 3 x       € 20,00
Voor Kerkbalans 2018
via ouderling-kerkrentmeester Molenaar € 500,00

Collecten mei 2018
Kerk                                                  € 2.303,09
Verbouwingsfonds                       € 502,45
Jeugd- en jongerenwerk            € 360,71
Energieverbruik                               € 192,66
Algemeen onderhoud                  € 373,53

Ontvangsten bank/giro mei:
Giften godsdienstonderwijs       € 15,00
Voorjaarsactie                            € 3.720,00
Kerkbalans 2018:
Begroot                                    € 103.000,00
Toegezegd                               € 109.975,00 is 106,77% t.o.v. begroting
Ontvangen betalingen Kerkbalans 2018:
Per bank/giro april 2018         € 54.412,24
Ontvangen mei 2018               € 12.583,45
Nagekomen over 2017                 € 480,00
Totaal t/m mei 2018                 € 67.475,69 is 61,36 % t.o.v. toegezegd in 2018
Thermometerstand per ultimo mei 2018:
Benodigd voor fase 2 in 2018         €  139.175,00
Benodigd voor fase 2 in 2019         €   73.900,00
€ 213.075,00
Stand van ontvangsten
per ultimo april 2018:                          € 104.659,69
Diverse giften
via de bank in mei 2018                            € 1.025,00
Uitgangscollecte mei 2018                       € 502,45
Voordelig saldo fase 1                                   € 541,81
Eenmalige gift                                          € 25.000,00
Opbrengst oud papier
januari t/m april 2018                                   € 523,00
Totaal van de ontvangsten t/m mei 2018 € 132.251,95
Saldo nog te financieren                                     € 80.823,05
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Sluiting winterwerk
Op zaterdag 5 en zondag 6 mei hebben we met elkaar het winterwerk van dit seizoen afgesloten. Op de actiemiddag deden de jongeren van alles om geld in te zamelen voor de verbouwing van de kerk. Er werden auto’s gewassen, schoenen gepoetst, gezichten geschminkt. En natuurlijk waren er de kinderen van de Toevlucht die al clubavonden lang zich hadden voorbereid op de musical Noach. De oudere jongeren die meededen speelden hun rol met overtuiging. Met een heerlijke maaltijd, mede voorbereid door de jongeren van de Boemerang en geserveerd door de kinderen van de Regenboog, sloten we de zaterdag af.
Eerder al waren er door Bird en Ankerplaats acties gedaan. Zo lieten de jongeren van de Bird zich sponsoren voor een actienacht in de kerk en brachten jongeren van de Ankerplaats heerlijke ontbijtjes rond.
Al met al zijn er heel wat activiteiten ontplooid. We bedanken alle jongeren en de leiding van de clubs die zich hiervoor enorm hebben ingezet. In het bijzonder bedanken we ook de commissie die de organisatie en coördinatie van de activiteiten rondom de sluiting van het winterwerk op zich heeft genomen. Natuurlijk bedanken we ook iedereen uit de gemeente die heeft meegeleefd en meebetaald aan de acties. Op zondag 6 mei hebben we met elkaar ook de Heere gedankt voor alles wat Hij ons dit verenigingsseizoen heeft willen geven.
Alles bij elkaar hebben we met de verschillende acties het prachtige bedrag opgebracht van € 2400,-.
Pieter Kreuk en Jan Vermeulen
(jeugdouderlingen@nieuwewesterkerk.nl)

Wat wij geloven ten aanzien van Israël
Stelling 2. Wij geloven dat het Gods opdracht aan de kerk en de volken is om Israël te zegenen.
Het is bijzonder dat u en ik zijn uitgekozen om het volk Israël te zegenen in gebed en in ons doen.
We mogen dit als een voorrecht beschouwen. God zei in Genesis 12 tegen Abraham ‘Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal Ik vervloeken en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden’. We mogen dus weten dat Zijn zegen rust op wat we doen voor het volk Israël.
Waarom? Ten eerste omdat het een opdracht van God zelf is. Hij is de God van Abraham, Izaäk en Jacob en de Vader van de Messias door wie wij verlossing hebben gekregen.
Jezus zegt in Mattheüs 25: 40 ‘voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan’. Zijn onze Joodse broeders niet in de eerste plaats de broeders uit Zijn Volk waar Hij op wees. Als gelovigen uit de volken hebben wij volledig deel aan Gods heilsplan.
Dankzij het bloed van Jezus is de scheidingsmuur afgebroken (Efeze 2: 13 e.v.) Ook in de brief aan de Galaten hoofdstuk 3 komt dit naar voren. Het is niet van belang dat men Jood is of Griek, vrije of slaaf, man of vrouw maar dat wij een zijn in Christus Jezus. Als u van Christus bent dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Mannen blijven mannen en vrouwen, vrouwen. Terwijl Joden, Joden blijven en heidenen, heidenen. Maar dit alles is in de gemeente mogelijk in een diepe geestelijke eenheid door het geloof in Jezus de Christus.
Bron ‘Christenen voor Israël’
Commissie Kerk en Israël

Inleveren kopij!!
Voor de volgende nummers (11 en 12) van KerkNieuws neemt dhr. G.D. de Heer (scriba) de wijkredactie over.
Het e-mail adres kerknieuws@nieuwewesterkerk.nl blijft ongewijzigd.

Kerknieuws 2018 – nr 10

 

 

Heilig Avondmaal Rozenburcht
Met enige regelmaat vindt in de Rozenburcht een avondmaalsviering plaats onder verantwoordelijkheid van onze kerkenraad. Op vrijdag 1 juni is er weer een viering tijdens de weeksluiting die om 15.00 uur begint. We hopen met de bewoners op een goede ontmoeting rond Woord en sacrament. Het is wellicht goed om er nog eens op te wijzen dat ook gemeenteleden welkom zijn voor wie de avondmaalsviering in de kerk bezwaarlijk is.

Censura Morum
Op zondag 10 juni wordt het Heilig Avondmaal bediend in de Nieuwe Westerkerk. In verband hiermee is er gelegenheid tot Censura Morum op maandag 4 juni van 19.00 tot 19.30 uur in de consistorie.

Bezinningsmoment
Ook deze keer is er D.V. een moment van bezinning en gebed in de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Op donderdag 7 juni komen we om 19.30 uur samen in de bijzaal. Het gaat om een korte ontmoeting van ongeveer een half uur. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar koffie of thee te drinken. Ieder van harte welkom!

Diensten rond het Heilig Avondmaal
Op het moment dat ik de wijkberichten schrijf heb ik nog niet helder waar de prediking rond het Heilig Avondmaal over zal gaan. We zien uit naar gezegende diensten. Hopelijk lukt het om zowel bij de voorbereiding als bij de viering en ook bij de dankzegging aanwezig te zijn. Het gaat om drie diensten die een eenheid vormen.
In het bijzonder denken we aan degenen die onlangs belijdenis deden. Ook zij worden nu genodigd tot de tafel van de Heere. Op de belijdeniscatechisatie hebben we uitvoerig bij het Avondmaal stilgestaan. Bovendien waren juist enkele leerdiensten aan dit sacrament gewijd. Laten we het – biddend – van Gods leiding verwachten. Door Zijn Geest wijst en baant Hij de weg.

Tenslotte
* Op 12 juni is er weer een begroetingsavond voor wie nieuw in de gemeente zijn. Aan de vorige avond een jaar geleden bewaren we goede herinneringen. Ik hoorde al van mensen die willen komen. Voor meer informatie verwijs ik u naar het bericht van onze scriba.
* In diezelfde week worden de uitslagen van de examens bekend (op woensdag 13 juni als ik me niet vergis). We leven met de jongeren mee voor wie het spannende weken zijn. We hopen natuurlijk op een goed resultaat.
* Vanuit De Fallastraat een hartelijke groet aan u en jullie.
J.C. Schuurman

Vanuit de kerkenraad
Op maandag 7 mei vergaderde de kerkenraad weer. Na de missionaire bezinning over ‘Eenvoudig leven’ kwamen verschillende andere punten aan de orde, zoals enkele pastoralia en een aantal punten vanuit de Algemene Kerkenraad. Ook werd tijdens de vergadering het concept beleidsplan vastgesteld (zie het stukje over de gemeente-avond). Daarnaast werd er gesproken over het thema Veilige Kerk. Ook in de kerk kan het zo zijn dat mensen zich er niet veilig voelen. Juist de kerk zou een plaats moeten zijn waar dit wel zo zou moeten zijn. Daarom heeft de kerkenraad een document opgesteld waarin een aantal zaken beschreven is. Tijdens de a.s. gemeente-avond zal dit worden toegelicht.
Eveneens werd er gesproken over de voortgang van de verbouwing. De kerkenraad is blij met het vele werk dat er gebeurd is. Ook zijn we dankbaar voor de giften die voor de verbouwing ontvangen zijn!

Begroetingsavond
Op D.V. dinsdag 12 juni wordt er weer een begroetingsavond georganiseerd voor leden die in het afgelopen jaar lid geworden zijn. Ook zij die aansluiting bij ‘onze’ wijkgemeente overwegen worden hiervoor hartelijk uitgenodigd. De avond begint om 20.00 uur. Tijdens deze avond zullen verschillende geledingen uit de gemeente zich presenteren. Om 21.00 uur sluiten we af, waarna er mogelijkheid is om verder kennis te maken.
Wilt u deze avond bezoeken? Meld u dan alvast aan via: scriba@nieuwewesterkerk.nl. Hartelijk welkom!

Gemeente-avond beleidsplan
Zoals eerder in KerkNieuws vermeld, kende het huidige beleidsplan van onze gemeente een geldigheidsduur tot en met eind december 2017. Daarom heeft de kerkenraad stappen gezet om te komen tot een nieuwe versie voor de periode vanaf heden t/m 2022.
Dit beleidsplan – inmiddels in concept gereed – willen wij graag aan u toelichten en met u bespreken, waarbij wij ook willen terugblikken op het ‘oude’ beleidsplan. Dit staat gepland voor een gemeente-avond die op D.V. dinsdag 19 juni in de kerk gehouden wordt. De conceptversie van het nieuwe beleidsplan ligt vanaf 4 juni ter inzage bij de koster. Verder is het de bedoeling op deze avond informatie te geven over het thema Veilige Kerk. De avond begint om 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur met koffie. Uiterlijk om 22.00 uur willen we met elkaar afsluiten. U en jij zijn allen van harte welkom!
De scriba

Jongeren die examen deden
De volgende jongeren uit onze gemeente hebben inmiddels examen gedaan.
Ze wachten (in spanning) op de uitslag. Die wordt op 13 juni bekend gemaakt. Als jeugdouderlingen hopen we de geslaagden in het weekend daarop volgend even te komen feliciteren.
Wilt u met hen meeleven in uw gebeden, door een praatje, een kaartje of iets dergelijks?
Alvast hartelijk dank. Als de uitslag bekend is, zullen we (uiteraard alleen met hun toestemming) publiceren wie van de jongeren geslaagd is.
Elianne Hofman, Lars Ottervanger, Bryan Moree, Mariëlle van Dijk, Josalienne de Witte, Jonathan Schipaanboord, Matthias Schipaanboord, Mauro van Lenten, Reinout Noorland, Jonathan Blaak en Luciënne Schreuder
Pieter Kreuk en Jan Vermeulen
(jeugdouderlingen@nieuwewesterkerk.nl )


Cursus Theologische Vorming te Gouda

Vanaf 1 september wordt eens per twee weken op 22 zaterdagmorgens van 09.30 tot 12.50 uur de cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden (en andere geïnteresseerden) gehouden te Gouda.
Het uitgangspunt van deze cursus is de Bijbel en de Belijdenis van de Reformatie. Ieder is welkom, ongeacht leeftijd, kerkverband of opleiding.
Voor 22 zaterdagmorgens is de cursusprijs € 215,- (echtparen betalen in totaal € 320,-).
U krijgt les in zeven vakken: Oude en Nieuwe Testament, dogmatiek, kerkgeschiedenis, ethiek, zending/oecumenica en praktische theologie.
De volledige cursus duurt drie jaar, maar men verbindt zich steeds slechts voor één jaar.
In Gouda fungeren de volgende hervormde predikanten als docent: dr. M.A. van den Berg, ds. J. Blom, ds. P. Nobel, ds. G.C. Bergshoeff, ds. H. Liefting, ds. C. Blenk en ds. J.J Verhaar.
Nadere informatie kunt u krijgen bij de secretaresse Ineke Brugmans, tel.079-5932906 of e-mail: cursustvggouda@hotmail.com. U kunt zich als cursist ook bij haar opgeven.
Op 1 september om 09.30 uur is de vrijblijvende kennismakingsmorgen. Het is voor de organisatie wel gewenst dat u de secretaresse tijdig van te voren meedeelt dat u van plan bent op de kennismakingsmorgen te komen.
Verdere informatie vindt u op onze website: www.cursustvg.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat wij geloven ten aanzien van Israël
Stelling 1. Wij geloven dat Israël door God is geschapen en verkozen om de volken te zegenen.
Als leden van het lichaam van Christus geloven en belijden wij dat God Abraham, Isaak en Jakob heeft verkozen omdat Hij alle volken van de wereld in en door hen wilde zegenen. Zo is het heil door Israël tot ons gekomen.
Israël is door God geschapen om de verheerlijking van Zijn Naam. Met dat doel koos God Abraham en zijn nakomelingen. De bedoeling van Gods keuze was niet selectief. Hij koos deze weg om Zijn plannen en doel ten uitvoer te brengen. (Gen.12: 3 e.v.) Ook als gelovige uit de volken maken wij deel uit van Gods plan. Dit lezen we in de brief van Paulus aan de Romeinen. In Romeinen 11 staat duidelijk dat wij, de niet Joden, takken zijn van de onedele olijf die zijn ingeplant op de edele olijfboom. Ook al keert een deel van Israël zich af in ongeloof, toch blijft er een rest over. De oude takken zijn alleen al van waarde, omdat zij leven uit de wortel. En als de wortel heilig is, zijn ook de takken heilig. In dit beeld wordt allereerst de nauwe verbondenheid van de gelovigen uit de volken met Israël zichtbaar. Het gaat om één olijfboom, die vanuit de wortel gevoed wordt en zo vol levenskracht is. Echter God kan ons ook wegkappen als wij in ongeloof volharden en ons blijvend verheffen boven Israël en het Joodse volk. Als heidenen mogen wij ons mede-erfgenamen, medeleden en medegenoten weten van de beloften in Christus Jezus. Zo weet de Kerk uit de heidenen zich ingelijfd in en één met Israël.
Bron ‘Christenen voor Israël’

Seizoensafsluiting JVV


Op 16 mei jl. had J.V.V. ‘Wees een zegen’ de laatste verenigingsavond van dit seizoen. We zijn eerst rond de Kralingse Plas gelopen, en daarna hebben we in de Basement nog verder gekletst…..
Van Nellie Vlastuin hebben we afscheid genomen, en Elise Kreuk heeft haar taak (na 10 jaar!) neergelegd in het bestuur…… Nellie Herfst komt komend seizoen ons bestuur versterken.

Kerknieuws 2018 – nr 9

 

Ambtsjubileum
Op 30 april was ons gemeentelid ds. H. Schipaanboord 40 jaar predikant. We willen hem van harte feliciteren met dit bijzondere feit. In al die jaren heeft hij de kerk mogen dienen in verschillende gemeenten. En nog steeds is hij actief in de verkondiging van het Woord. We zijn dankbaar voor de taak die hij in ons midden heeft als voorzitter van de Commissie Kerk en Israël. Ook zijn er goede herinneringen aan de tijd dat hij consulent was. Bovendien gaat hij regelmatig voor in de Nieuwe Westerkerk. Uiteraard betrekken we in onze felicitaties ook zijn vrouw en het hele gezin. We wensen onze collega en broeder Gods zegen toe om door Zijn genade ook in de toekomst tot een zegen te zijn.

Pinksteren
In deze tijd van het kerkelijk jaar “gaan we van feest tot feest steeds voort” (om het met een variant op psalm 84 te zeggen). Na de viering van Jezus’ hemelvaart mogen we ook de uitstorting van de Heilige Geest vieren. Wat ligt er een volheid van genade in de heilsfeiten opgesloten. Wie daaruit leeft ontvangt inderdaad steeds weer kracht om voort te gaan. In de zending van de Trooster (prachtige naam trouwens voor de Pinkstergeest!) komt God nog weer dichterbij. De Heilige Geest heeft immers Zijn intrek in de gemeente genomen om in haar te wonen! Hoe ontvangen we de Geest? Op het gebed. We hebben Zijn kracht en doorwerking dringend nodig. In onszelf zijn we zo dood en doods, maar de Heilige Geest maakt levend. Hij zorgt ervoor dat Christus centraal staat in ons leven, en dat ons bestaan naar Zijn beeld wordt vernieuwd.

Leerdiensten
In een aantal leerdiensten staan we stil bij het Heilig Avondmaal. In de eerste preek over dit thema hoorden we dat het in brood en wijn om ‘versterkende middelen’ gaat. Op de Weeszondag 13 mei wil ik ’s middags preken over de avondmaalsperikoop uit 1 Korinthe 11 met als kerntekst vers 26b: ‘Verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt’. Thema van de preek zal zijn: ‘Avondmaal vieren tussen hemelvaart en wederkomst. Op zondag 27 mei komt zondag 30 van de Catechismus aan de orde. We richten ons vooral op de vraag voor wie het Avondmaal is ingesteld. In het antwoord zegt onze belijdenis rake dingen waarmee we echt geholpen worden.

Dank
Rond ons veertigjarig huwelijksjubileum hebben we vanuit de gemeente veel meeleven ontvangen. Alleen al de avond in de kerk waar velen ons een hand kwamen geven. Wat een hartelijke verbondenheid … We hebben genoten van de bijdrage van de kinderen. Heel, heel hartelijk dank voor alle goede woorden, kaarten en attenties die we hebben gekregen. De kamer stond vol met bloemen – een feestelijk gezicht. Op allerlei manieren zijn we door u verwend. Toen we op 19 april aan het einde van de avond nog een moment met de broeders van de kerkenraad en hun vrouwen bij elkaar waren, is psalm 103 gelezen en overdacht – woorden die ons uit het hart gegrepen waren en zijn. God de Heere komt alle eer toe. We weten ons rijk gezegend. En dat is bepaald geen verdienste maar enkel en alleen genade. Ook de hartelijke woorden en het toegezongen worden in de dienst van zondagmiddag 22 april deden ons goed.

Tenslotte
* We hopen dat de jongeren van de Ankerplaats fijne dagen hebben als zij rond de Hemelvaartsdag met elkaar weg zijn.
* Mede namens mijn vrouw een hartelijke groet vanuit De Fallastraat. Gezegende Pinksterdagen toegewenst.
J.C. Schuurman

Begroetingsavond
We melden nu alvast dat ook dit jaar weer een begroetingsavond wordt georganiseerd voor leden die in het afgelopen jaar lid geworden zijn. Ook zij die aansluiting bij ‘onze’ wijkgemeente overwegen worden hiervoor hartelijk uitgenodigd. Tijdens deze avond zullen verschillende geledingen uit de gemeente zich presenteren en zal er gelegenheid zijn voor onderlinge ontmoeting en kennismaking. Deze avond zal worden gehouden op D.V. dinsdag 12 juni 2018, aanvang 20.00 uur. Wilt u deze avond bezoeken? Meld u dan alvast aan via: scriba@nieuwewesterkerk.nl. Hartelijk welkom!
De scriba

Nieuwe website
In de achterliggende periode is er gewerkt aan een nieuwe versie van de website. Rond de verschijning van dit nummer van KerkNieuws wordt de website vernieuwd.
Reden voor de nieuwe versie is dat de huidige website verouderd was. Dit kwam m.n. tot uiting in het feit dat deze niet (goed) functioneerde op de verschillende mobiele apparaten. Deze mobiele apparaten worden tegenwoordig steeds meer gebruikt om ook onze website te bekijken.
Daarnaast paste de weergave zich niet aan de grootte van het scherm aan. Met de nieuwe versie van de website willen we dit oplossen. Daarnaast is er ook gelet op de teksten die er op alle pagina’s staan. Deze zijn soms wat aangepast omdat deze verouderde info bevatte.
We hopen dat de nieuwe website naar ieders tevredenheid zal functioneren en mag bijdragen aan (nog meer) onderling meeleven.
Als u vragen en/of opmerkingen heeft over de website, horen wij het graag: website@nieuwewesterkerk.nl
Commissie communicatie

Bloemen- en plantenmarkt 14 april
Met dankbaarheid kijken we terug op de gehouden bloemen- en plantenmarkt van de zonnige zaterdag 14 april jl. waar we velen van u mochten ontmoeten. De opbrengst van deze dag kent het mooie resultaat van € 2.467,20 dat geheel voor het verbouwingsfonds bestemd is. Iedereen bedankt daarvoor! Een bijzonder woord van dank aan de mensen die alle bloemen en planten (en flyers) ‘geregeld’ hebben: Aad Nederlof en Tim Sonneveld! Héél hartelijk dank voor al jullie inspanningen.

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Giften april 2018
Voor de kerk
via ds. Schuurman € 50,00
via ouderling Kaptein € 46,00
via ouderling Kaptein € 20,00
Voor de diaconie
via ouderling Hartmans € 20,00
via ouderling Kaptein € 20,00
via ouderling Kaptein € 10,00
Voor het verbouwingsfonds
via mw. Goudriaan-Bongers € 20,00

Collecten april 2018
Kerk € 2.601,43
Jeugd- en jongerenwerk € 381,10
Pastoraat en eredienst € 334,30
Onderhoud orgel € 346,75

Ontvangsten bank/giro april:
Giften godsdienstonderwijs € 15,00
Giften kerk via bank € 250,00
Giften kerk via collectestaat € 296,00
Kerkbalans 2018:
Begroot € 103.000,00
Toegezegd € 109.785,00 is 106,59% t.o.v. begroting.
Ontvangen betalingen Kerkbalans 2018:
Per bank/giro maart 2018 € 49.462,60
Ontvangen april 2018 € 4.949,64
Totaal t/m april 2018 € 54.412,24 is 49,56 % t.o.v. toegezegd in 2018
Biddag 2018
Via collecten maart 2018 € 4.845,17
Via collecten april 2018 € 20,00
Totaal t/m april 2018 € 4.865,17
Thermometerstand per ultimo april 2018:
Benodigd voor fase 2 in 2018 € 139.175,00
Benodigd voor fase 2 in 2019 € 73.900,00
€ 213.075,00
Stand van ontvangsten
per ultimo maart 2018 € 100.815,14
Diverse giften
via de bank in april 2018 € 75,00
Planten- bloemenmarkt 14 april € 2.467,20
Uitgangscollecte april 2018 € 722,35
Ontbijtactie Ankerplaats 21 april € 500,00
Giften € 80,00
Totaal van de ontvangsten
t/m april 2018 € 104.659,69
Saldo nog te financieren € 108.415,31

Collecten Rozenburcht
De opbrengst van de collecten tijdens de weeksluitingen in de Rozenburcht over de periode van oktober 2017 t/m maart 2018 bedraagt € 360,00. (ontvangen via mw. C. Zwijnenburg). Dit bedrag zal gaan naar het Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem.
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Jonge Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’
Lieve dames, op 16 mei hebben we alweer de laatste JVV avond van het seizoen! We zullen deze avond een alternatief programma hebben. Nadere informatie volgt nog via de e-mail. We hopen jullie allemaal weer te zien! Lieve groet,
Elise, Corinne en Eline

Vrouwenvereniging ‘De Heere is onze Banier’
Op woensdag 18 april hebben we ons verenigingsseizoen afgesloten met een bijzondere middag/avond.
Mw. Fluit heeft ‘s middags stil gestaan bij het feit dat zij 55 jaar lid is van de vereniging. Aan de hand van een PowerPoint presentatie nam zij ons in dichtvorm langs de hoogtepunten van deze 55 jaar. Daarna gebruikten we de maaltijd, die door
de leden was aangedragen. Kookkunst in veel variaties. Na de maaltijd namen we afscheid van Ineke van Dijk.
Zij gaat in oktober verhuizen naar Rotterdam. We vinden het heel fijn dat Ellen Aaldijk en Wilma Schouten het bestuur komen versterken. Wij wensen ieder een fijne rustperiode toe en hopen in september weer te starten met het nieuwe seizoen.
Ada en Corrie

Jongeren die examen doen
De volgende jongeren uit onze gemeente hopen dit jaar examen te doen.
De landelijke theorie-examens beginnen op 14 mei en duren ongeveer twee weken.
Daarna is het in spanning wachten op de uitslag. Die wordt op 13 juni bekend gemaakt. Als jeugdouderlingen hopen we de geslaagden in het weekend daarop volgend even te komen feliciteren.
Wilt u met hen meeleven in uw gebeden, door een praatje, een kaartje of iets dergelijks? Het zijn: Lars Ottervanger, Bryan Moree, Mariëlle van Dijk, Josaline de Witte, Jonathan Schipaanboord, Matthias Schipaanboord, Mauro van Lenten, Reinout Noorland, Jonathan Blaak, Luciënne Schreuder en Elianne Hofman.
Alvast hartelijk dank! Als de uitslag bekend is, zullen we (uiteraard alleen met hun toestemming) publiceren wie van de jongeren geslaagd is.
Pieter Kreuk en Jan Vermeulen
(jeugdouderlingen@nieuwewesterkerk.nl )

Voorjaar – Lente – Schoonmaak – Opruiming!
Beste gemeenteleden, misschien heeft u herkenning aan de kop van dit artikel.
Heeft u opruiming gehouden of gaat u dit binnenkort doen en heeft u goede verkoopbare spullen die u weg wilt doen dan kunt u deze inleveren bij de verkoopcommissie.
We houden nu alvast een inzamelavond voor de verkoopdagen van 26 & 27 oktober, op woensdag 23 mei a.s. kunt u van 19.00 tot 20.00 uur uw spulletjes kwijt in de hal van de kerk.
Zo ruimt het bij u lekker op en de verkoopcommissie heeft de tijd om alles goed uit te zoeken.
De verkoopcommissie,
Tiemen Schouten
06-53397707

Zendingsbussen 2e kwartaal
De komende 3 maanden is de opbrengst bestemd voor Dabar van de IZB.
Wat is Dabar?
Ieder jaar zendt Dabar meer dan 400 jongeren uit naar meer dan 20 campings in Nederland. Uit de verhalen waar ze mee thuiskomen, hoor je vaak deze zinnen: ‘Het zijn intensieve weken, je gééft veel, maar je krijgt er minstens zo veel voor terug. Om twee weken op zo’n speciale manier ingeschakeld te zijn in dienst van het evangelie, geeft een boost aan je geloof.’
Waarom Dabar?
Er zijn verschillende motieven voor Dabar, maar de belangrijkste voert terug op de opdracht die Jezus aan Zijn leerlingen geeft om het evangelie bekend te maken in de wereld (Mattheüs 28: 19-20). Wanneer we ontdekken hoe groot Zijn liefde voor ons is, dan verlangen we er naar om Zijn liefde ook aan anderen bekend te maken. Gelukkig doen we dit niet alleen. Gods Geest helpt ons daarbij.
‘Dabar’ is een Hebreeuws woord voor ‘woord en daad’. Je deelt het evangelie in woorden door bijvoorbeeld het vertellen van een bijbelverhaal tijdens de kinderclub of een gesprek met een campinggast. Maar soms spreken vooral je daden op de camping door de eenheid in je team, je actief in te zetten voor de activiteiten en behulpzaam te zijn naar campinggasten.
Daarnaast biedt Dabar jou ook de mogelijkheid om te ‘oefenen’ in getuige zijn. Je ontdekt hoe belangrijk het is om in afhankelijkheid van God te leven bij het delen van je geloof. En je kunt jouw talenten ontdekken en vaardigheden uitbreiden.
Ook uw steun hiervoor is hartelijk welkom. Vandaar dat de zendingsbussen 2e kwartaal voor hen zijn.
Verder willen wij u de volgende opbrengsten melden;
€ 1147,15 voor het GZB werk van Rieneke en Gert van de Pol in Malawi (zendingsbussen 4e kwartaal 2017).
De zendingsbussen 1e kwartaal voor Centraal-Azië bracht € 1322,95 op.
De voorjaarszendingscollecte, steun geheime studenten in het Midden-Oosten, het mooie bedrag van € 1067,24.
Hartelijk dank hiervoor.
De zendingscommissie

Israël en Gods eed
God schiep de hemel en de aarde. Hij sprak en het was er. God hoefde maar 1 woord te spreken. Zo schiep Hij alles, mens en universum door het Woord van Zijn mond. Op een keer dacht God in Zijn ondoorgrondelijke wijsheid dat Zijn woord niet genoeg zou zijn. Toen zwoer Hij een eed. Omdat je alleen kunt zweren bij een hogere macht zwoer God bij zichzelf. Dit staat in Genesis 17: 8 “Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u als vreemdeling bent, heel het land Kanaän als een eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn”. Het is Gods land …. maar dit heeft Hij aan de nakomelingen van Izaäk en Jakob – niet aan de nakomelingen van Ismaël en Ezau – gegeven tot een eeuwige bezitting. En juist over dit land wordt gevochten. De strijd gaat in werkelijkheid om de eed van God zelf. God zwoer maar 1 maal een eed en die ging over het land dat Hij Zijn volk Israël voor eeuwig toezegde. Er staat nergens in de Bijbel dat God ooit een andere eed heeft gezworen. Misschien is daarom de strijd om de Bijbelse gebieden zo heftig. Nadat de Israëlieten ongehoorzaam waren geworden verstrooide Hij ze zoals Hij bij zijn eed had gezworen [ Jeremia 31: 10]. Maar Hij hield zich net zo goed aan Zijn eed dat Hij ze voor eeuwig het land Kanaän in bezit gaf. In Ezechiël 36: 24 lezen we: “Ik leid jullie weg bij die volken. Ik breng jullie bijeen uit de landen en laat je naar je eigen land terugkeren. Ik zal hen terug planten in hun grond, zij zullen niet meer worden weggerukt uit het Land dat Ik hun heb gegeven”. God houdt zich aan zijn Woord, Zijn eed of de wereld het nu leuk vindt of niet.
Bron: Israël Today
Commissie Kerk en Israël