KerkNieuws 2018 – nr 20

Verkiezing aangenomen
In het vorige nummer van KerkNieuws kon nog net het bericht van onze scriba worden opgenomen dat br. F.P. Vlastuin zijn verkiezing tot ouderling heeft aanvaard. We zijn dankbaar dat het deze positieve beslissing is geworden. We wensen hem samen met zijn vrouw Gods zegen toe om straks in het werk ook tot een zegen te zijn. Als in het nieuwe jaar de bevestiging heeft plaatsgevonden, is de kerkenraad weer voltallig.


Jongerenkring

Dit jaar komen we nog één keer samen met de jongerenkring op donderdag 13 december D.V. We beginnen om 20.00 uur. Jullie allemaal weer welkom. Ook wie alsnog wil aanschuiven. We hopen op een goede ontmoeting rond hoofdstuk 3 uit het boekje ‘Opgeheven handen’. Centraal staat het gesprek dat Mozes met God voerde (Exodus 32: 30-35 en 33: 12-23).


Heilig Avondmaal

Deze keer valt het Heilig Avondmaal in de adventstijd. Afgelopen zondag stonden we stil bij de adventsgeschiedenis uit Lukas 1. Komende zondag gaan we hiermee verder. Juist in deze tijd van het kerkelijk jaar worden we bepaald bij Christus’ komst (zowel Zijn eerste als Zijn tweede). Vanuit het Heilig Avondmaal worden we ook geoefend in het verwachten van de toekomst van Gods Koninkrijk. We hopen op een gezegende en vreugdevolle viering ’s morgens met aansluitend een goede dankzeggingsdienst ‘s middags waarin de Heere wordt grootgemaakt.


Catechisatie

Volgende week al weer de laatste catechisaties in 2018 (op maandag 10 en dinsdag 11 december). In de week voor Kerst ligt de catechese stil. Na de jaarwisseling gaan we verder met de tweede helft van het seizoen (in de week na zondag 6 januari).


Tenslotte

Het is goed te merken dat we in de donkere tijd van jaar leven. Juist nu horen we voortdurend over het licht dat in Christus is verschenen. We wensen elkaar een goede adventstijd toe op weg naar het Kerstfeest. Van ons beiden een hartelijke groet.
J.C. Schuurman


Wie is wie: foto’s gevraagd!

‘Handig hè, die gemeentegids met foto’s van de gemeenteleden’? ‘Zeker, alleen missen er nogal wat’. Voor de gemeentegids blijven we op zoek naar foto’s van gemeenteleden.
Er zijn nl. nog best veel gemeenteleden die geen foto hebben ingeleverd. Het kan nog altijd!
Het kan ook zijn dat u vindt dat de geplaatste foto aan vervanging toe is, ook dat kan! Graag ontvangen wij dan uw foto op gemeentegids@nieuwewesterkerk.nl
Commissie Communicatie


Kerstmiddag voor de ouderen op 18 december

Op D.V. 18 december is er de kerstmiddag voor de ouderen van onze gemeente, de middag begint om 14.30 uur. We sluiten de middag af met een gezamenlijke maaltijd. Alle ouderen vanaf 70 jaar zijn van harte welkom. De ouderen vanaf 75 jaar krijgen een uitnodiging via de bezoekdames. De ouderen van 70 tot 75 jaar kunnen zich rechtstreeks opgeven bij Jan Kaptein (010-2022970).
Uw wijkdiaconie


Kinderkerstfeest

Ook dit jaar willen wij met alle kinderen van de zondagsschool stilstaan bij de geboorte van onze Heere Jezus Christus. De kinderen zullen een sketch voordragen, met het thema ‘Belangrijk nieuws’. Ook zal er weer een vrij verhaal worden verteld.
U allen, van klein tot groot, zijn van harte uitgenodigd om dit samen met ons te vieren op D.V. 2e Kerstdag.
Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee.
Inloop vanaf 9.30 uur waarna wij om 10.00 uur willen beginnen. Hartelijke groet,
De kerstcommissie
Zondagsschool De Zaaier


Kerst voor de buurt ‘Anders dan je denkt’

Het projectkoor heeft een vliegende start gemaakt, de kerstsfeer zit er al behoorlijk in!
U kunt nog kaarsen inleveren t.b.v. het folderen in de wijk.
Spaart u mee? Als ieder gemeentelid er een paar of meer meeneemt en in de hal (doos) van de kerk legt, zijn we er zo.
Als u wilt helpen om deze ook te verspreiden op 15 december, wilt u dat dan doorgeven via mpvanderhoek@planet.nl
Uiteraard ook van harte welkom tijdens de viering op vrijdag 21 december!


Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’

Op D.V. woensdag 12 december hoopt broeder W. Molenaar een inleiding te houden met als thema: ‘Welk een vriend is onze Jezus’ vanuit Micha 5. Tijdens de inleiding zal zowel de geboorte als Zijn lijden maar ook de wederkomst aan de orde komen. Alle mannen, jong of oud, zijn van harte welkom! De avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur. Tevens willen wij u allen, namens het bestuur Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar toewensen.
Peter Boelhouwers


Jonge Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’

Lieve dames, zoals eerder vermeld, hebben we op 12 december onze kerstviering. We beginnen om acht uur, de koffie en thee staan klaar vanaf kwart voor acht. Als je nog niet hebt doorgegeven of je iets meeneemt, wil je dit dan nog aan Corinne laten weten? We hopen jullie allemaal weer te zien!
Nellie, Corinne en Eline

Vrouwenvereniging ‘De Heere is onze Banier’
Op D.V. 19 december hebben we onze “Kerstviering”. Mw. Schuurman zal deze avond verzorgen. Om 19.45 uur staat de koffie klaar in de bijzaal van de kerk. Van harte welkom namens,
Corrie, Ada, Wilma en Ellen

Wat wij geloven ten aanzien van Israël
Stelling 8 – Wij geloven dat het herstel van het Joodse volk in het Beloofde Land Israël het begin is van de uiteindelijke verlossing. We aanschouwen en geloven dat de terugkeer van het Joodse volk naar het Beloofde Land en de stichting van de staat Israël een teken van Gods trouw is aan de eeuwige beloften en verbonden die Hij gesloten heeft. Een deel van het orthodoxe Jodendom is de overtuiging toegedaan, dat het volk Israël alleen in vrede in het land kan wonen, als de beloofde Messias is gekomen. De huidige staat Israël is als seculiere staat zeker niet volmaakt! Er worden fouten gemaakt tegen de uitdrukkelijke wil van de Eeuwige. Het is ook zeker niet onze plicht alles wat er gebeurt kritiekloos goed te keuren. Echter op basis van Gods beloften moeten wij ondubbelzinnig het bestaansrecht van de staat Israël steunen. De boycotacties en de pogingen van de vijanden van Israël om de Joodse staat in het Midden-Oosten te elimineren afwijzen. Het zijn beloften die Hij met het Joodse volk en het land Israël gesloten heeft. Samen met Israël zullen wij de Heere danken, aanbidden en loven voor het begin van de verlossing en de vervulling van de Bijbelse profetieën, uitlopend op de uiteindelijke verlossing. (Bron, Christenen voor Israël)
Commissie Kerk en Israël

Dorcas Voedselactie
De Dorcas-actie heeft 48 volle dozen en het mooie bedrag van € 270,- opgebracht voor transportkosten. Iedereen heel hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage.

KerkNieuws 2018 – nr 17



Bijbelkring 
Onze tweede ontmoeting hopen we op donderdag 1 november te hebben. Om 10.00 uur staat de koffie klaar. We beginnen om 10.15 uur. We gaan verder met het eerste boek Samuël. Aan de orde komt 1 Samuël 2: 11-26. Ik noem nog een keer het boekje dat ik als leidraad gebruik: ‘Uw dienaar luistert’ – geschreven door ds. W.J. Westland. Weet u welkom!


Catechisaties – herfstvakantie

De eerste avonden hebben we gehad. Je kunt er als catecheet tegenop zien. Maar als je eenmaal met de jongeren rond de Bijbel bezig bent, is het ook mooi om te doen. Ik ben dankbaar dat er ook een aantal belijdeniscatechisanten is. We hopen en bidden dat God de catechese zegent.
Tijdens de herfstvakantie vervallen de catechisaties (het gaat om maandag 22 en dinsdag 23 oktober). Na zondag 28 oktober verwachten we alle jongeren weer op de bekende tijden.

Huwelijkstoerusting
Tot 1 november kunt u zich bij de scriba of bij mij opgeven voor deze toerusting. Hopelijk komen we op 5 aanmeldingen – die vormen zoals afgesproken de ondergrens. De doelgroep is breed: jonggehuwden, echtparen die al langer samenzijn, en ook jongeren met trouwplannen.
Nog wat aanvullende info naar aanleiding van een vraag: het is de bedoeling dat de partners tijdens gespreksmomenten met elkaar over de verschillende aspecten doorspreken (dus één op één). Het is niet de bedoeling dat alles plenair wordt gedeeld. Wellicht helpt deze kanttekening om je alsnog aan te melden. Als er voldoende opgaven zijn, gaan we concrete stappen zetten qua organisatie (data, het vragen van sprekers).

Herfstvakantie
Van 20 – 27 oktober heb ik vrij. Bijzonderheden kunnen bij de scriba, ouderling G.D. de Heer, worden gemeld (0180-785949).

Bediening Heilige Doop
Aanstaande zondag – 14 oktober – zal in de morgendienst de Heilige Doop aan enkele kinderen worden bediend. Elke doopdienst is een zichtbaar teken van Gods trouw. Hij gedenkt en bevestigt Zijn verbond. We zien uit naar een gezegende dienst, niet alleen voor de ouders die hun kind laten dopen, maar ook voor heel de gemeente. We beseffen vaak niet half hoe kostbaar de Heilige Doop is. Hopelijk spoort de bediening van dit sacrament ons aan om des te meer te leven uit wat God ons in de Doop toezegt en verzekert. Zullen we biddend om de ouders en hun kinderen heen staan? We dragen als gemeente een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de jonge gezinnen.

Leerdienst
Eveneens op 14 oktober een volgende leerdienst. Centraal staat ’s middags wat de Catechismus belijdt ten aanzien van bekering. Er valt van zondag 33 veel te leren. Het is een van de centrale passages uit onze belijdenis. Bijbelse lijnen worden kort en kernachtig samengevat. Er wordt bovendien op pastorale manier leiding gegeven aan het leven van het geloof. We hopen elkaar die zondag in de beide diensten te ontmoeten.

Tenslotte
* Op zondag 28 oktober zingen we twee coupletten van het Lutherlied in verband met de Hervormingsdag die enkele dagen later op de 31ste oktober valt.
* Vanuit De Fallastraat een hartelijke groet aan u en jullie allen.
J.C. Schuurman


Verslag kerkenraadsvergadering

Op maandag 1 oktober vergaderde de kerkenraad. Na de bezinning door br. Kreuk, spraken we hier nog over door met elkaar.
Bij de mededelingen werd o.a. enkele pastoralia gedeeld en werd er gemeld dat ds. G. van Meijeren inmiddels als de nieuwe classispredikant bevestigd is. Ook hebben we o.a. over de volgende onderwerpen gesproken: het opstellen van een tweetal voor de vacature wijkouderling (zie hieronder), het vaststellen van het beleidsplan (zie eveneens hieronder), de privacyverklaring van de wijk West en de voortgang van de verbouwing. Ook werd het jeugdwerkverslag 2017-2018 besproken. Er is veel werk verricht, er zijn veel mooie bijeenkomsten geweest. Hartelijk dank voor iedereen die zich hiervoor (op welke wijze dan ook) heeft ingezet!

Dubbeltal
In zijn laatstgehouden vergadering heeft de kerkenraad in de vacature wijkouderling br. De Heer het volgende dubbeltal opgesteld:
• Br. F.P. Vlastuin
• Br. E.J. Vuik
De stemmingsvergadering zal plaatsvinden op D.V. donderdag 1 november om kwart voor 8 in de kerk. Wij bevelen de genoemde broeders in uw voorbede aan.

Veilige kerk: vertrouwenspersonen
De kerk is niet alleen een plaats van geestelijk actief zijn, maar ook een plaats van onderlinge contacten en gezelligheid. Dat betekent ook dat we ernaar streven dat iedereen (kinderen, jongeren én volwassenen) zich bij ons veilig en thuis voelt. We zijn door de Heere aan elkaar gegeven in de gemeente en dat geeft ons op alle terreinen een grote verantwoordelijkheid naar elkaar! Van iedereen in de gemeente verwachten we dat hij/zij zich laat leiden door het liefdesgebod dat de Heere Jezus ons zelf heeft gegeven: “U zult uw naaste liefhebben als uzelf”.
We lezen in de media steeds vaker van grensoverschrijdend gedrag, helaas ook in de kerk. Dat is aanleiding geweest voor de kerkenraad zich hierop te bezinnen. Eén van de uitkomsten daarvan is het aanstellen van twee vertrouwenspersonen (tot nu toe bekleedt de scriba deze functie). De kerkenraad heeft de voorkeur uitgesproken dat dit twee niet-kerkenraadsleden betreft. Inmiddels zijn mw. E.A. (Liesbeth) Hofman-van Buren en dhr. T. (Tiemen) Schouten bereid gevonden deze functie op zich te nemen. Zij zullen hiervoor ook een cursus volgen. Over enige tijd zullen zij hun werk verder onder de aandacht brengen.

Beleidsplan
Onlangs heeft de kerkenraad de gehouden gemeente-avond over het beleidsplan geëvalueerd. De input die u ons daar gaf is door de beleidsplancommissie meegenomen bij de totstandkoming van het definitieve beleidsplan. Hartelijk dank daarvoor! Na bespreking is de kerkenraad tot vaststelling hiervan overgegaan. Het is onze bedoeling u als gemeente bij de verdere uitwerking van de in het beleidsplan genoemde zaken te betrekken. Binnenkort zal het beleidsplan op de website worden geplaatst.

Bijbels om weg te geven
De kerkenraad heeft vijftig exemplaren van De Levensbron ontvangen. Deze uitgave bestaat uit het Nieuwe Testament en de Psalmen (in de Herziene Statenvertaling) en is bedoeld om weg te geven aan mensen die niet gewend zijn in de Bijbel te lezen. Fijn als u een Levensbron wilt weggeven! U kunt één (of meerdere) exemplaren vragen aan de scriba.
Scriba

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.
Collecten september 2018
Kerk € 1.913,33
Kerkenwerk in eigen wijkgemeente € 398,75
Onderhoud kerkgebouw € 322,20
Energieverbruik € 338,51
Onderhoud orgel € 403,15
Ontvangsten bank/giro september
Giften godsdienstonderwijs € 15,00
Giften kerk € 165,00
Kerkbalans 2018
Begroot € 103.000,00
Toegezegd € 110.015,00 is 106,81% t.o.v. begroting.
Ontvangen betalingen Kerkbalans 2018
Per bank/giro augustus € 86.786,04
Ontvangen september € 4.840,46
Totaal t/m september € 91.626,50 is 83,29 % t.o.v. toegezegd in 2018.
Solidariteitskas 2018
Per eind augustus € 3.815,00
Ontvangen in september € 50,00
Totaal t/m september € 3.865,00
Thermometerstand per ultimo september 2018
Benodigd voor fase 2 in 2018 € 139.175,00
Benodigd voor fase 2 in 2019 € 73.900,00
€ 213.075,00
Stand van ontvangsten
per ultimo augustus 2018 € 138.366,53
Giften via de bank € 2.500,00
Giften per kas € 273,05
Uitgangscollecte september € 456,05
Opbrengst oud papier
juni t/m augustus 2018 € 478,40
Verkoop stenen € 500,00
Totaal van de ontvangsten t/m september 2018 € 142.574,03
Saldo nog te financieren € 70.500,97

Giften september
Voor de kerk
via ds. Schuurman € 40,00
via ds. Schuurman € 25,00
via ds. Schuurman 2 x € 20,00
via ouderling Kaptein € 20,00
Voor het verbouwingsfonds
via ouderling Kaptein € 28,05
via mw. Goudriaan-Bongers € 10,00
Voor de diaconie
via ouderling Kaptein € 20,00
via diaken Vlastuin € 5,00
Voor de kerktelefoon
via mw. Aaldijk-Lindhout € 10,00
via mw. Goudriaan-Bongers € 40,00
Voor het ouderenwerk
via mw. Ankersmit € 10,00

Opbrengst verjaringsfonds
juli – augustus – september
Mw. Goudriaan-Bongers € 173,10
Mw. Heutink € 62,00
Mw. Rink-Kreuk € 47,00
Mw. Moree-v.d. Blom € 30,80
Mw. Kreuk-Both € 20,20
via de collectezak € 105,00
Totaal € 438,10

Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Op D.V. woensdag 17 oktober hoopt broeder Roggeveen u en jou mee te nemen naar de openbaring van Jezus aan Johannes. U/jij bent allen van harte welkom, de avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.
Peter Boelhouwers

Bestemming zendingsbussen
De bestemming van de zendingsbussen voor de maanden oktober, november en december is voor Centraal-Azië. De GZB ondersteunt al vele jaren toerustingsprogramma’s in lokale kerken daar.
In de afgelopen jaren zijn kerken in Centraal-Azië enthousiast geworden over het TEE-programma (TEE =Theological Education by Extension).
Een praktische, laagdrempelige cursus waar de deelnemers huiswerk maken, elkaar wekelijks ontmoeten in een kring en opdrachten krijgen om de lesstof in praktijk te brengen. Voorgangers zien een groot verschil onder gemeenteleden die de TEE-lessen volgen: ze zijn actiever in de gemeente, brengen hun geloof gemakkelijker onder woorden en hebben meer oog voor hun naaste. Daarnaast wordt TEE veel gebruikt in huisgemeenten zonder eigen voorganger. Omdat voorgangers de vrucht van het werk zien, gaan ze ermee door, ondanks de boetes die ze riskeren. Zoals u weet hebben wij (Grada en Peter) in het voorjaar op een conferentie enkele van deze voorgangers en TEE-coördinatoren op een conferentie ontmoet.
Op zondag 4 november D.V. na de middagdienst willen wij u daar graag meer over vertellen. Zet deze datum vast in uw agenda, over de verdere invulling van de avond hopen wij u later te informeren.
De Bijbelcursussen zijn voor heel veel christenen in Centraal-Azië erg belangrijk bij de groei in hun geloof.
Lesmateriaal voor 8 personen kost € 35,- en een training voor een kringleider € 100,-.  Een gift is welkom in de zendingsbussen en op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project CA.1.101.
De zendingscommissie

Bedankt
Hartelijk dank voor de vele kaarten en belangstelling uit de gemeente rond ons 45-jarig huwelijksjubileum.
Fam. A. de Groot

Huwelijkstoerusting

Huwelijkstoerusting, wat is dat nu weer?
‘We zijn aan elkaar gegeven, We hebben elkaar gevonden, Maar we moeten elkaar blijven zoeken.” Dat zoeken…dat schiet er zo gauw bij in! En juist in dat zoeken ligt de groei van je relatie.

Daarom willen we graag vier thema-avonden over het huwelijk aanbieden. Als stimulans. Om méé te helpen zoeken. Want élk huwelijk is waardevol, maar ook zo kwetsbaar.

Voor wie?
Voor echtparen van alle leeftijden die willen investeren in hun huwelijk. Voor echtparen die ervaren dat hun relatie in beweging is en daarom om bezinning vraagt. Dus: ben je net getrouwd of ben je de 10 jaar al ruim gepasseerd? Welkom! Kortom: voor álle echtparen!

Inhoud
In vier avonden komen de volgende onderwerpen aan de orde:
1. het huwelijk in Bijbels licht
2. communicatie en verschillen tussen man en vrouw
3. seksualiteit
4. geloofsbeleving en huiseredienst

De opzet van de avonden
Iedere avond wordt er een onderwerp kort ingeleid, waarna elk echtpaar zelfstandig het thema verwerkt. De privacy van elk echtpaar veilig is. Aan het eind van de avond is er tijd en ruimte om andere echtparen op informele wijze te ontmoeten.

Door wie worden de avonden verzorgd?
Op dit moment zijn we de behoefte aan het inventariseren. Zodra er minimaal vijf stellen zijn, willen we de avonden verder gaan organiseren. De bedoeling is dat alle avonden door deskundigen op het gebied van dat thema worden geleid. Praktisch zal dat betekenen dat er externe deskundigen zullen worden gevraagd voor meerdere avonden.

Wanneer zijn deze avonden?
De bedoeling is om deze avonden in het voorjaar (bijv. vanaf februari/maart) te houden, maar dat is ook afhankelijk van de extern deskundigen. Hierover worden de geïnteresseerden verder geïnformeerd.

Interesse?
Geef je voor 1 november op via ds. Schuurman of de scriba. Daarmee kunnen wij inschatten of er in de gemeente behoefte aan is. Als we op minimaal vijf echtparen kunnen rekenen, gaat de toerusting door!

KerkNieuws 2018 – nr 16

 

 

 

Catechisaties
De uitnodigingen zijn uitgereikt. De opening van het winterwerk ligt achter ons. Volgende week beginnen de catechisaties op maandag 1 en dinsdag 2 oktober. Laten we proberen om er meteen de eerste keer te zijn. De indeling van de groepen en de uren is als volgt:
Maandag, 19.00 uur: 12 en 13 jaar
Maandag 19.00 uur: 14 en 15 jaar
Dinsdag 18.45 uur: 16 en 17 jaar
Dinsdag 19.45 uur: 18+
Dinsdag 20.45 uur: belijdeniscatechese


Bijbelkring overdag

Onlangs heb ik al geschreven dat we deze winter de Bijbelkring overdag willen houden. We zijn benieuwd hoe dit zal gaan. De eerste keer is op donderdagmorgen 11 oktober. Om 10.00 uur is er koffie. We beginnen om 10.15 uur en stoppen rond 11.30 uur. Er is recent een nieuw bijbelstudieboekje verschenen in de Artios-reeks van ds. W.J. Westland rond de persoon van Samuël (titel: ‘Uw dienaar luistert’). Dit wil ik als leidraad gebruiken. Om te beginnen komt 1 Samuël 1:1-22 aan de orde. Weet u van harte welkom.
Degenen die overdag niet kunnen verwijs ik nog een keer naar de huisbijbelkringen en de mannen- en vrouwenverenigingen.


Jongerenkring

We gaan ook weer verder met de kring die enkele jaren geleden is gestart als een vervolg op de belijdeniscatechisatie. Degenen die dit voorjaar belijdenis deden heb ik via de mail al uitgenodigd. De anderen hoop ik ook weer te ontmoeten. Ieder die zich wil aansluiten is van harte welkom. De eerste keer is op donderdag 11 oktober om 20.00 uur in de consistorie van de kerk. Ook nu bespreken we een boekje van ds. H.J. van der Veen. Het is een serie die goed bevalt. Het deeltje gaat over het gebed en heeft als titel ‘Opgeheven handen’ (ISBN:9789023950028). Zullen we het weer zo doen dat ieder het zelf even bestelt? Dat werkte vorig jaar goed.

Huwelijkstoerusting
Één echtpaar meldde zich al aan. Hopelijk komen er meer aanmeldingen. Als we op vijf echtparen kunnen rekenen, gaat de toerusting door. Kort de belangrijkste gegevens op een rij:
– Het gaat om vier ontmoetingen in het voorjaar van 2019 met een frequentie van één keer per maand.
– Thema’s: het huwelijk in Bijbels licht, communicatie en verschillen tussen man en vrouw, seksualiteit, geloofsbeleving en huiseredienst. Voor enkele onderdelen willen we deskundigen uitnodigen.
– Aanmelden kan tot 1 november bij mij of bij de scriba.

Prediking
Het is al weer even geleden dat we een leerdienst hadden. Zondagmiddag 30 september pakken we de draad weer op. We zijn toe aan zondag 32 van de Heidelberger Catechismus. Hier begint het derde hoofddeel van onze belijdenis over de ‘dankbaarheid’. Er komen belangrijke dingen aan de orde over de vernieuwing van ons leven. We hopen die middag veel te ‘leren’. Er zal zoals – gebruikelijk in een leerdienst – een A4’tje beschikbaar zijn. Op de Israëlzondag 7 oktober ga ik niet voor. Mijn zwager ds. H.J. Lam zal dan worden verbonden aan de gemeente van Werkendam. We willen daar als familie graag bij zijn.

Tenslotte
* Nu het winterwerk begonnen is wensen we ieder die een taak heeft veel kracht en zegen toe, opdat we het werk in de gemeente ‘met hart en ziel’ doen, zoals we zondag hebben gehoord (thema van de preek opening winterwerk).
* Van mijn vrouw en mij een hartelijke groet.
J.C. Schuurman

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Collecten augustus 2018
Kerk € 1.597,73
Pastoraat en eredienst € 350,90
Jeugd- en jongerenwerk € 355,67
Orgelconcerten € 558,00
Ontvangsten bank/giro augustus
Giften godsdienstonderwijs € 15,00
Giften kerk € 10,00
Kerkbalans 2018
Begroot € 103.000,00
Toegezegd € 109.975,00 is 106,77% t.o.v. begroting.
Ontvangen betalingen Kerkbalans 2018
Per bank/giro juli € 81.302,59
Ontvangen augustus € 5.483,45
Totaal t/m augustus € 86.786,04 is 78,91% t.o.v. toegezegd in 2018.
Solidariteitskas 2018
Per eind juli € 3.565,00
Ontvangen in augustus € 250,00
Totaal t/m augustus € 3.815,00
Thermometerstand per ultimo augustus 2018
Benodigd voor fase 2 in 2018 € 139.175,00
Benodigd voor fase 2 in 2019 € 73.900,00 € 213.075,00
Stand van ontvangsten
per ultimo juli 2018 € 137.920,88

Giften per kas € 77,75
Uitgangscollecte augustus € 367,90
Totaal van de ontvangsten t/m augustus 2018 € 138.366,53

Saldo nog te financieren € 74.708,47

Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Na de gezamenlijke Sing-in met de vrouwenverenigingen hopen wij op D.V. woensdag 3 oktober weer voor het eerst als mannenvereniging samen te komen. Een mooie gelegenheid om voor het eerst of opnieuw kennis te maken met onze vereniging. Alle mannen jong en oud zijn van harte welkom om vrijblijvend kennis te maken. Deze avond wil Arjen Uitbeijerse de aanwezigen meenemen in 400 jaar Dordtse Leerregels. Ook wat ze heden ten dage nog zeggen. De avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur, u/jij bent van harte welkom!
Peter Boelhouwers

Vrouwenvereniging ‘De Heere is onze Banier’
Op D.V. 10 oktober hopen we hoofdstuk 2 van het Bijbelboek Jeremia te behandelen. Ook al heeft u de eerste avond gemist …kom gerust deze tweede avond. Om 19.45 uur staat de koffie klaar in de bijzaal van de kerk. Van harte welkom namens,
Ada, Corrie, Ellen en Wilma

Jeugdclub ‘De Toevlucht’
Kom erbij, (iedereen die hoort bij de Toevlucht) dat is het HGJB- thema van dit jaar voor jeugdclub de Toevlucht. Dat betekent dat alle kinderen uit groep 4, 5 en 6 erbij mogen komen. Vrienden, vriendinnen, nichtjes en neefjes: neem ze maar mee. Hoe meer hoe gezelliger. We gaan dit jaar weer aan de slag met de Bijbel en starten op donderdagavond 4 oktober om 18.45 uur met een verhaal over Abram. Ook kun je weer chillen, spelletjes doen en knutselen.
We hebben 4 nieuwe leidinggevenden, dus dat wordt een vrolijke boel. We zien naar jullie uit, de leiding,
Anneleen, Evelien, Margriet, Marjolein en Mark

Boemerang
Vind jij het leuk om met elkaar na te denken over het geloof, te eten en samen te zijn?
Kom dan naar de Boemerang! Op 7 oktober hopen we de eerste avond te hebben.
Alle jongeren vanaf 20 jaar zijn van harte welkom in de basement na de middagdienst.
Huib-Jan, Laurens, Geertje en Jeline

Oproep weeksluiting De Rozenburcht
Elke vrijdagmiddag wordt om 15.00 uur in De Rozenburcht een weeksluiting gehouden. Vrijwilligers begeleiden dan de bezoekers van hun kamer naar deze bijeenkomst en na afloop van de weeksluiting worden de bezoekers weer teruggebracht. We doen dit bij toerbeurt 1 x in de 6 weken.
Om dit rooster te handhaven, zijn we dringend op zoek naar enkele vrijwilligers. Voelt u wat voor dit dankbare werk?
Kom dan gerust eens op vrijdagmiddag kijken. Wellicht wordt u dan ook vrijwilliger. We (en natuurlijk de bezoekers) zouden dit erg op prijs stellen. Meldt u aan als vrijwilliger!
We zouden onze groep van vrijwilligers graag wat willen uitbreiden.
Tevens zoeken we ook naar vrijwilligers die orgel kunnen spelen, om bij de weeksluiting te begeleiden.
Neem gerust contact op:
W. J. Goudriaan, tel. 010-4510415, wj.goudriaan@hotmail.com

Uitnodiging
Op D.V. 9 oktober hoopt in de Nieuwe Westerkerk te spreken ds. K. Kant van Christenen voor Israël over; De plaats van Israël in Gods beloften. Over Israël zijn de meningen nogal verdeeld ook binnen de kerken. Kun je nog zeggen dat het huidige Israël op één lijn staat met het Bijbelse Israël? Is met de komst van Jezus alles niet heel anders geworden? Hoe lezen we de teksten uit het Oude Testament in het licht van het Nieuwe Testament ten aanzien van Israël?
Ds. Kant zal met behulp van een PowerPoint presentatie duidelijke lijnen trekken tussen veel teksten uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Hij zal duidelijk maken dat Israël nog steeds Gods volk is en dat Israël een grote en blijvende rol speelt in Gods heilsplan met de wereld. Ook het Nieuwe Testament getuigt daar van.
Ds. K. Kant was tot 2018 predikant van de Gereformeerde Kerk in Katwijk aan Zee. Sinds 1 juli 2018 is ds. Kant directeur van de internationale tak van Christenen voor Israël. Hij volgde zijn opleiding theologie tot 1993 aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
Ds. Kant: “Ik vind het belangrijk dat mensen binnen de kerken zich bewust worden van de blijvende plaats voor Israël.”
Er is een tafel met producten uit Israël aanwezig. Er is een collecte voor het internationale werk van Christenen voor Israël. We heten u allen van harte welkom op 9 oktober om 20.00 uur in de Nieuwe Westerkerk.
Commissie Kerk en Israël

Bijzonder cd-project: talent voor talent!

Jan Jaap in de Grote Kerk van Epe (opnamelocatie cd)

Jan Jaap Korevaar (regelmatig te gast in onze gemeente) is een bijzonder mens! Ieder die hem kent, zal dat beamen. In de 27 jaar waarin hij het leven deelt met vele anderen, heeft hij al heel wat mooie herinneringen in levens achtergelaten, niet in het minst vanwege zijn muzikaliteit. Jan Jaap heeft het Williams Beuren Syndroom. Mensen met dit syndroom hebben een verstandelijke beperking, maar zijn vaak buitengewoon muzikaal. Ook bij Jan Jaap bleek al heel jong zijn muzikale talent. Orgelspelen is zijn passie, zijn uitlaatklep en… zijn missie! Zijn orgelspel ontroert en inspireert! Zijn beperking heeft hem er zeker niet van weerhouden om dit talent te ontwikkelen.
Zijn droom is de uitgave van een eigen album. En die droom wordt werkelijkheid. Na maanden hard werken wordt zijn cd met orgelimprovisaties op 6 oktober 2018 gepresenteerd met een feestelijk concert: een benefietconcert. Want Jan Jaap wil heel graag laten zien dat mensen met een beperking ertoe doen en er kunnen en willen zijn voor de ander (het goede doel). Aan het concert wordt tevens meegewerkt door het koor Onbeperkt Talent uit Ede.
Passie voor muziek en vreugde in het maken van muziek zijn dé centrale thema’s op 6 oktober. Daarnaast willen Jan Jaap, de koorleden en de musici hun talenten inzetten om daarmee kinderen met een beperking of leerachterstand de mogelijkheid te geven om hún talenten te ontwikkelen. De opbrengsten vanuit het cd-project en het benefietconcert zijn bestemd voor het Rainbow Centre van de organisatie Victory4All. In en vanuit dit centrum wordt met veel toewijding gewerkt aan een betere toekomst voor kinderen in de sloppenwijken van Jeffrey’s Bay en Humansdorp (Zuid-Afrika). Deze kinderen verdienen een veilige plaats en een liefdevolle omgeving waar zij in de gelegenheid gesteld worden hun talenten te ontwikkelen.
Kortom: wie op 6 oktober 2018 naar de Andreaskerk in Putten komt, zal met ingehouden adem luisteren en zal op adem komen tijdens dit adembenemende concert.
Datum: zaterdag 6 oktober 2018.
Locatie: Andreaskerk, Voorthuizerstraat 14, 3881 SH Putten.
Medewerking wordt o.a. verleend door: Jan Jaap Korevaar (orgel) en het koor Onbeperkt Talent (Ede) o.l.v. Karen Brouwer.
Toegang: de toegang is vrij! Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten en ten bate van het Rainbow Centre. Verder wordt de cd van Jan Jaap Korevaar te koop aangeboden.
Aanvang: 19.30 uur.
Cd bestellen: wie het concert niet kan bezoeken, kan de cd ook bestellen.
Meer informatie: cdjj@solcon.nl of 0612176373.

Bedankt
Graag willen we iedereen bedanken die heeft meegeleefd tijdens ons 25-jarig huwelijksjubileum. Heel veel kaarten, goede woorden en handdrukken maakten ons duidelijk hoe de gemeente om elkaar heen staat. Hartelijk dank daarvoor. Vooral dank aan de Heere die door Zijn trouw onze trouw mogelijk maakt.
Marjolein en Jan Vermeulen

Hartelijk dank
Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het meeleven dat ik van u ontvangen heb tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en de revalidatie daarna in Avanze. Uw bezoek, telefoontje of kaart heb ik bijzonder gewaardeerd! Bovenal heb ik in alles de nabijheid van de HEERE ervaren. Hem zij alle dank en eer.
M.L. Molenaar

Verkoopdagen 2018: poppenvilla!

De heer Wim Lamping heeft een prachtig houten poppenhuis gemaakt voor de verkoopdagen, het laatste weekend van oktober. Voor afbeeldingen zie: onder dit bericht>

Het is mogelijk om hiervoor in te schrijven: € 1,– per keer of 6x voor € 5,–.

Dit kan tijdens de verkoopdagen, maar ook doordeweeks. De inschrijflijsten liggen bij de koster.

De opbrengst gaat naar de goede doelen, waarvoor de verkoopdagen worden gehouden, t.w. Stichting Ontmoeting en onze eigen kerk.

Natuurlijk hopen we op een grote opkomst op vrijdagavond 26 en zaterdag 27 oktober; een mooie gelegenheid voor ontmoeting en gezelligheid.

De verkoopcommissie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerknieuws 2018 – nr 15


(Belijdenis)catechisatie

* De uitnodigingen zijn uitgereikt. Ik hoop dat veel jongeren zich inmiddels hebben opgegeven voor de catechisatie, en dat ouders dit ook stimuleren. We beginnen op maandag 1 en dinsdag 2 oktober. In het volgende KerkNieuws komt het overzicht van de verschillende uren te staan – je kunt het nu al vinden op de uitnodiging en op de website van de Nieuwe Westerkerk.
* Inmiddels zijn er ook aanmeldingen voor de belijdeniscatechisatie, zodat we in het nieuwe seizoen met een groep aan de slag gaan. Daar ben ik dankbaar voor. Misschien zijn er nog gemeenteleden die het overwegen om mee te doen. Schroom niet, ook al is het nog niet helder of je ook belijdenis zult doen. We bezinnen ons op belangrijke kernthema’s. Aanmelden kan bij mij of via de website. Het is wel fijn als u of jij zich van te voren opgeeft, zodat ik weet op hoeveel deelnemers ik kan rekenen (ook met het oog op het bestellen van het boekje dat we gebruiken). De eerste keer is op dinsdag 2 oktober om 20.45 uur in de Nieuwe Westerkerk.


Opening winterwerk

Het startweekend nadert alweer. Op zaterdag 22 en zondag 23 september is het zover. Voor de zaterdag is een programma voorbereid door een commissie. Nu al een woord van dank voor de inzet om er iets moois van te maken. In de openingsdienst staat het thema van de HGJB centraal. Dat luidt: ‘Met hart en ziel’. Het aangereikte Bijbelgedeelte is Deuteronomium 6:1-9. Er is die zondagmorgen een liturgie beschikbaar. De schriftlezing wordt verzorgd door twee jongeren. Het is een treffend en ook kernachtig gedeelte om aan het begin van een nieuw seizoen naar te luisteren. We zullen ook voorbede doen voor allen die een taak in de gemeente hebben, zowel binnen het jeugdwerk als onder ouderen. Zonder Gods hulp kan er geen zegen op het winterwerk rusten. Maar we mogen verwachten dat de Heere werkt door Zijn Woord, zoals Hij heeft beloofd.


Huwelijkstoerusting

Binnen de kerkenraad is nagedacht over huwelijksavonden voor stellen die al getrouwd zijn of gaan trouwen. Het lijkt ons goed om een stukje toerusting te bieden. Juist omdat het huwelijk zo kostbaar maar tevens kwetsbaar is. We denken aan vier ontmoetingen in het voorjaar van 2019 met een frequentie van één keer per maand. Thema’s die aan de orde komen zijn: het huwelijk in Bijbels licht, communicatie en verschillen tussen man en vrouw, seksualiteit, geloofsbeleving en huiseredienst. Voor een deel zullen we de avonden zelf verzorgen, maar voor enkele thema’s willen we deskundigen van buiten vragen.
Dit bericht is bedoeld als een aankondiging en ook als een uitnodiging om je aan te melden. We hopen dat er belangstelling voor deze avonden is. Aanmelden kan tot 1 november bij mij of bij de scriba. We hebben afgesproken dat we deze toerusting alleen houden als er minimaal 5 echtparen meedoen. Het zou mooi zijn als er in ieder geval zoveel aanmeldingen komen. We verwachten wel dat de deelnemers alle avonden aanwezig zijn, mede gezien de kosten die gemaakt zullen worden.

Tenslotte
* Waar de preek zondag 16 september overgaat heb ik nog niet helder nu ik deze regels schrijf. Ik ben nog volop bezig met de avondmaalspreken over Habakuk. De tekst voor zondag 23 september is hierboven al genoemd.
* Op dinsdag 25 september gaan we weg met de ouderen. We zien uit naar een mooie reis. Het is om deze reden dat we een week later met de catechisaties beginnen. Maar Pasen valt laat in het komende voorjaar zodat er voldoende tijd is om aan de 20 keer catechisatie toe komen.
* Een hartelijke groet aan u en jullie allen.
J.C. Schuurman

Vanuit de kerkenraad
Op 3 september vergaderde de kerkenraad weer voor het eerst na de vakantie. In de bezinning dachten we na (en spraken we) over: een discipel van de Heere Jezus belijdt Zijn Meester. Na een goede bespreking kwamen we toe aan de rest van de agenda. Er was veel dat de aandacht vroeg. Een greep uit de zaken die aan de orde kwamen: aanstellen van vertrouwenspersonen, voorbereiding ambtsdragersvergadering PKN Capelle, vacature ouderling (zie hieronder), de draagkracht van de kerkenraad en enkele zaken vanuit de algemene kerkenraad.
Aangezien we geen vaste notulist hebben werd er tot nu toe bij toerbeurt genotuleerd. Ter vergadering biedt br. Simonse zich aan om voortaan te notuleren. Fijn!
Dit jaar is jeugdouderling br. Vermeulen aftredend. Hij heeft besloten zich herkiesbaar te stellen. Als kerkenraad zijn we dankbaar voor dit besluit! Eveneens is er teruggeblikt op de gemeenteavond over het beleidsplan. De commissie zal voor de volgende vergadering enkele aanbevelingen doen voor het vervolg.
Na een korte update over de voortgang van de verbouwing (wat is er veel gebeurd in de afgelopen periode!) wordt de vergadering met gebed afgesloten door br. Vermeulen.

Vacature ambtsdrager
Zoals u ongetwijfeld weet is er op dit moment één vacature binnen de kerkenraad voor wijkouderling (vacature br. De Heer, die scriba is geworden). Wij roepen u op om tot D.V. 30 september 2018 namen in te dienen voor deze vacature. U kunt dit schriftelijk en ondertekend doen via mail, post en via de brievenbus van de scriba in de hal van de kerk. Wilt u meedenken en meebidden? Fijn!

De medische situatie van wijkouderling br. Pals maakt het op dit moment voor hem onmogelijk zijn huisbezoeken te doen. De kerkenraad begrijpt de situatie en heeft op verzoek van br. Pals besloten hem tot het einde van het jaar vrij te stellen van zijn bezoekwerk. Hopelijk zal in de komende tijd het herstel doorzetten! Helaas betekent dit wel dat er in zijn wijk op dit moment geen reguliere bezoeken worden gebracht. Mocht u toch behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u contact opnemen met de scriba (scriba@nieuwewesterkerk.nl of 0180-785949).

Afkondigingen
Ik herinner u nog aan de afspraak m.b.t. afkondigingen en voorbeden: heeft u iets voor de afkondigingen of wilt u graag dat er voorbede gedaan wordt? Wilt u dit dan graag uiterlijk vrijdagavond 22.00 uur doorgeven, bij voorkeur per mail (scriba@nieuwewesterkerk.nl).
De scriba

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Giften augustus 2018
Voor de kerk
via ds. Schuurman € 20,00
via ouderling Kaptein € 20,00
Voor het verbouwingsfonds
via ds. Schuurman € 50,00
via ds. Schuurman € 40,00
via ds. Schuurman € 20,00
via ouderling Kaptein € 50,00
via ouderling Kaptein € 40,00
via br. Koote € 25,00
via mw. Goudriaan-Bongers € 10,00
Voor het ouderenwerk
via mw. Aaldijk-Lindhout € 10,00
Voor de kerktelefoon
via mw. Goudriaan-Bongers € 40,00
Voor godsdienstonderwijs op openbare scholen
via ds. Schuurman € 50,00
via ds. Schuurman € 15,00
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Opening Winterwerk 2018-2019 – ‘Met hart en ziel’
Wie doet er mee? Gezellig met elkaar fietsen, wandelen, spelen in het Bergse Bos, op zaterdag 22 september! Daarna gaan we met elkaar eten in de kerk.
Voor al deze gezelligheid vragen wij € 10,– pp vanaf 12 jaar en € 5,– per kind van 4 t/m 11 jaar, met een max. van € 35,– per gezin.Voor de jongeren (12+) is er een apart programma: vanaf 16.00 uur sporten en barbecueën op het strand aan de Kralingse Plas! We vragen een kleine bijdrage van € 6,–. Jij komt toch zeker ook? En neem je vriend(in) mee. We vragen je om zelf naar de Kralingse Plas te komen, dus niet verzamelen bij de kerk.
Mocht het weer tegen zitten, dan bieden wij een alternatief programma, wat ook heel leuk is. T.z.t. zullen we iedereen die zich heeft opgeven, hierover informeren. Dus bij mooi of bij slecht weer, kom allemaal! Het opgavestrookje kan tot en met zondag 16 september worden ingeleverd in de speciale brievenbus in de hal van de kerk.
Met vriendelijke groet,
Frank en Geronne Vlastuin
Adeline van Mullem
Daniël Izelaar en David-Jan van Dijk (12+programma)
Marlo Schouten

Uitnodiging voor de Sing-in.
Op 19 september start het nieuwe verenigingsseizoen. Vanuit de mannenvereniging en de beide vrouwenverenigingen wordt u allen (jong en oud) van harte uitgenodigd voor de Sing-in. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. We beginnen om 20.00 uur. Tijdens de ruime pauze is er tijd voor ontmoeting en informatie over de verenigingen. We hopen de avond om uiterlijk 21.30 uur af te sluiten. Bij deze van harte uitgenodigd namens de besturen van de verenigingen.

Vrouwenvereniging ‘De Heere is onze Banier’
Met de opening van het winterwerk begint ook het nieuwe verenigingsseizoen. Ook voor de VV ‘de Heere is onze Banier’ start het weer voor alle dames vanaf 45 jaar. We starten op 19 september met een gezamenlijke Sing-in. We nodigen u allen uit op onze leerzame en gezellige avonden waar ook elkaar ontmoeten centraal staat. De bijbelstudie komt ook dit jaar uit de Hervormde vrouw. Ds. J. Hoek behandelt het bijbelboek Jeremia. We leren hem in deze studie kennen als een bewogen profeet die veel mee moest maken in de 40 jaar dat hij in Israël werkzaam is geweest. Het was politiek een zeer onrustige tijd waarin God tot hem ging spreken. Een boodschap die hij door moest geven aan het volk Israël. Benieuwd geworden? Van harte welkom op de 26e september waar om 19.45 uur de koffie klaar staat. De avond sluit rond half 10.
Van harte welkom namens het bestuur van de vrouwenvereniging,
Ada, Corrie, Ellen en Wilma

Jonge Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’
Lieve dames, woensdag 26 september is onze eerste avond van het nieuwe seizoen. We zullen dit jaar het leven van Petrus behandelen. We beginnen om 20.00 uur, de koffie en thee staan klaar om 19.45 uur. De volgende avond is 10 oktober.
Iedere vrouw (tot 45 jaar) is van harte welkom! Lieve groet,
Corinne, Nellie en Eline

Club ‘De Regenboog’
Beste jongens en meiden, de vakantie is voorbij, scholen weer begonnen en club De Regenboog gaat ook weer beginnen.
D.V. 26 september hopen we te starten met de eerste avond van het seizoen.
Wat we allemaal doen? Zingen, bidden, bijbelstudies, spelletjes, knutselen en nog veel meer.
Zit je in groep 7 of 8 en lijkt dit je wat? Dan ben je van harte welkom van 19.00 tot 20.30 uur in de bovenzaal van de kerk.
Hopelijk tot ziens op 26 september.
Marga, Miranda en Gerda

Oproep Spelinloop
Elke 1e zaterdag van de maand is een groepje gemeenteleden actief in het Valeriusrondeel. Kinderen van 4 tot 12 jaar komen daar spelen en knutselen tussen 11.00 uur en 12.30 uur. Met Kerst en/of Pasen wordt het Evangelie gedeeld, het is bijzonder om te merken dat ook kinderen van andere religies soms komen met hun vragen en zich openstellen voor wat we willen delen. In de komende maanden zijn we dringend op zoek naar extra vrijwilligers die tijdelijk een aantal keer willen meehelpen (dit omdat twee van het team met zwangerschapsverlof gaan). Ook zoeken we mensen voor een vaste plek in ons vrijwilligersteam. Je hoeft voor dit dankbare werk geen ervaring te hebben met het werken met kinderen. Een aantal van ons heeft juist op de Spelinloop pas ontdekt hoe leuk het is om iets te betekenen voor die kinderen. Als team hebben we verschillende mensen nodig. Mensen die rustig en aandachtig tijd maken voor een spelletje met dat ene kind dat geen aansluiting heeft. Mensen die creatief zijn en leuke werkjes kunnen bedenken. Mensen die graag inkopen doen voor het tussendoormomentje. Mensen die graag organiseren en de kar trekken. Kortom, er zit vast wel iets bij wat je aanspreekt! Komende data: 6 oktober, 3 november, 1 december.
Contactpersoon Arine Simonse: 06-41688681.
Rinse, Caroline, Nelleke, Inge, Willem, Marga, Arine

Verkoopdagen
Beste gemeenteleden, graag vragen wij uw aandacht voor de komende verkoopdagen op D.V. 26 & 27 oktober aanstaande.
U kunt goede, bruikbare spullen inleveren op dinsdag 23 oktober van 19.00-20.00 uur in de kerk, noteer deze dagen alvast in uw agenda!
Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die een klein stukje van hun vrije tijd willen inzetten voor onze wijkgemeente en Stichting Ontmoeting, het goede doel dat wij dit jaar steunen met een gedeelte van de opbrengst. In de hal van de kerk komen posters te hangen waarop u kunt aangeven wanneer u ons wilt helpen. Wij zoeken vrijwilligers voor het klaarzetten, helpen met de verkoop en voor het opruimen.
Wij zijn ook nog op zoek naar gemeenteleden die de werkzaamheden van Truus en Wim Lamping willen overnemen, de Boom – plankjesverkoop voor het rad van avontuur.
Daarnaast kunnen wij nog D.E. punten gebruiken en willen wij u attenderen op de verkoop van planten tijdens de verkoopdagen. Zijn er door de droogte planten doodgegaan, koop bij ons dan nieuwe. Ook zouden wij het fijn vinden als u tijdens de verkoopdagen uw dagelijkse boodschappen zou willen doen, wij verkopen namelijk: groenten en fruit, planten, bloemen, kaas, oliebollen, enz. Maar ook kaarten, loten waarmee je een fiets of een poppenhuis kunt winnen, boeken, leuke cadeautjes en nog veel meer. Wij rekenen op u!
De verkoopcommissie

Wat wij geloven ten aanzien van Israël
Stelling 5 – Wij geloven dat er een geheimenis van een gedeeltelijke verharding van Israël is omwille van ons, maar dat er bij de kerk ook blindheid is voor Israël en dat er een sluier over de volken ligt.
Met de apostel Paulus erkennen wij dat er tijdelijk en ‘voor een deel een verharding’ over Israël is gekomen. Dit zal slechts duren ‘totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan’ en op een dag heel Israël zalig zal worden. Dit is en blijft een mysterie schrijft de apostel aan de gemeente van Rome. Toen Jezus was verworpen als de beloofde Messias kwam de boodschap van heil tot de heidenen. Het was het verlangen van Paulus om zijn broeders tot jaloersheid te verwekken. De andere kant is….wat hebben wij als christenen gedaan om Israël tot jaloersheid te verwekken? Tot onze schaamte moeten we zeggen dat Joden met name in de christelijke landen van Europa enorm geleden hebben, met als dieptepunt de holocaust. Israël is het volk van Gods verkiezing en verbond gebleven en de Heere heeft de kerk en Israël aan elkaar verbonden. We hebben dus een onopgeefbare verbondenheid met Israël via de Schriften en via Jezus de Messias. Uit dankbaarheid voor wat God ons via Israël gegeven heeft en uit respect voor Israël als het eerste volk dat door God in liefde verkozen werd, zoeken we naar wegen om deze verbondenheid ook zichtbaar te maken door Israël te dienen. Bron, Christenen voor Israël

Uitnodiging
Op D.V. 9 oktober is als spreker Ds. C.G. Kant van Christenen voor Israël uitgenodigd. Hij hoopt bij ons in de Nieuwe Westerkerk te komen spreken over het onderwerp: De plaats van Israël in Gods heilsplan voor de wereld. Aanvang 20.00 uur, de inloop is vanaf 19.30 uur. Toegang vrij. Er zal een collecte gehouden worden voor de genoemde stichting. Ook zijn er boeken van ds. Kant en producten uit Israël te koop.
Commissie Kerk en Israël

Bedankt!
De enorme belangstelling, gebeden, kaarten, berichtjes, bezoeken enzovoort sinds mijn ziekte hebben me zo goed gedaan, dank daarvoor, ook namens Marja. De acute fase is voorbij en de revalidatie is begonnen. Dat zal nog lang duren en de uitkomst is onzeker, maar ligt in Gods Hand, Hij heeft Zijn zorg betoond en is de Getrouwe. Vriendelijke groet,
Fred Pals

Dankwoorden
Onze God is overstelpend goed
Die ons al zoveel jaren in liefde leven doet.
Ook gemeenteleden hebben ons als medemensen
verrast met talloze persoonlijke en schriftelijke gelukwensen.
Ds. Schuurman heeft in de eredienst van zondag 19/8
tijdens de dankzegging en voorbede gunnend aan ons gedacht.
Gode zij alle eer en dank gebracht!
Fam. C. Oosterom-J. Cattel

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele felicitaties die wij mochten ontvangen rondom ons 55-jarig huwelijk.
De gelukwensen hebben ons enorm goed gedaan. Of dat persoonlijk, met een kaart of op een andere manier was, ze zijn ons allemaal bijgebleven. Wij zijn zeer dankbaar dat God ons deze tijd voor elkaar heeft willen sparen.
Fam. J. Born

Bedankt
Wat een verrassing met ons 50-jarig huwelijksjubileum, zoveel kaarten, attenties, telefoontjes en spontane felicitaties in de kerkhal. Dank u wel.
‘Al de weg leidt mij mijn Heiland, Wat verlangt mijn ziel dan meer?
Jan en Elly de Pater-Swets