Seizoensafsluiting JVV


Op 16 mei jl. had J.V.V. ‘Wees een zegen’ de laatste verenigingsavond van dit seizoen. We zijn eerst rond de Kralingse Plas gelopen, en daarna hebben we in de Basement nog verder gekletst…..
Van Nellie Vlastuin hebben we afscheid genomen, en Elise Kreuk heeft haar taak (na 10 jaar!) neergelegd in het bestuur…… Nellie Herfst komt komend seizoen ons bestuur versterken.

Kerknieuws 2018 – nr 9

 

Ambtsjubileum
Op 30 april was ons gemeentelid ds. H. Schipaanboord 40 jaar predikant. We willen hem van harte feliciteren met dit bijzondere feit. In al die jaren heeft hij de kerk mogen dienen in verschillende gemeenten. En nog steeds is hij actief in de verkondiging van het Woord. We zijn dankbaar voor de taak die hij in ons midden heeft als voorzitter van de Commissie Kerk en Israël. Ook zijn er goede herinneringen aan de tijd dat hij consulent was. Bovendien gaat hij regelmatig voor in de Nieuwe Westerkerk. Uiteraard betrekken we in onze felicitaties ook zijn vrouw en het hele gezin. We wensen onze collega en broeder Gods zegen toe om door Zijn genade ook in de toekomst tot een zegen te zijn.

Pinksteren
In deze tijd van het kerkelijk jaar “gaan we van feest tot feest steeds voort” (om het met een variant op psalm 84 te zeggen). Na de viering van Jezus’ hemelvaart mogen we ook de uitstorting van de Heilige Geest vieren. Wat ligt er een volheid van genade in de heilsfeiten opgesloten. Wie daaruit leeft ontvangt inderdaad steeds weer kracht om voort te gaan. In de zending van de Trooster (prachtige naam trouwens voor de Pinkstergeest!) komt God nog weer dichterbij. De Heilige Geest heeft immers Zijn intrek in de gemeente genomen om in haar te wonen! Hoe ontvangen we de Geest? Op het gebed. We hebben Zijn kracht en doorwerking dringend nodig. In onszelf zijn we zo dood en doods, maar de Heilige Geest maakt levend. Hij zorgt ervoor dat Christus centraal staat in ons leven, en dat ons bestaan naar Zijn beeld wordt vernieuwd.

Leerdiensten
In een aantal leerdiensten staan we stil bij het Heilig Avondmaal. In de eerste preek over dit thema hoorden we dat het in brood en wijn om ‘versterkende middelen’ gaat. Op de Weeszondag 13 mei wil ik ’s middags preken over de avondmaalsperikoop uit 1 Korinthe 11 met als kerntekst vers 26b: ‘Verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt’. Thema van de preek zal zijn: ‘Avondmaal vieren tussen hemelvaart en wederkomst. Op zondag 27 mei komt zondag 30 van de Catechismus aan de orde. We richten ons vooral op de vraag voor wie het Avondmaal is ingesteld. In het antwoord zegt onze belijdenis rake dingen waarmee we echt geholpen worden.

Dank
Rond ons veertigjarig huwelijksjubileum hebben we vanuit de gemeente veel meeleven ontvangen. Alleen al de avond in de kerk waar velen ons een hand kwamen geven. Wat een hartelijke verbondenheid … We hebben genoten van de bijdrage van de kinderen. Heel, heel hartelijk dank voor alle goede woorden, kaarten en attenties die we hebben gekregen. De kamer stond vol met bloemen – een feestelijk gezicht. Op allerlei manieren zijn we door u verwend. Toen we op 19 april aan het einde van de avond nog een moment met de broeders van de kerkenraad en hun vrouwen bij elkaar waren, is psalm 103 gelezen en overdacht – woorden die ons uit het hart gegrepen waren en zijn. God de Heere komt alle eer toe. We weten ons rijk gezegend. En dat is bepaald geen verdienste maar enkel en alleen genade. Ook de hartelijke woorden en het toegezongen worden in de dienst van zondagmiddag 22 april deden ons goed.

Tenslotte
* We hopen dat de jongeren van de Ankerplaats fijne dagen hebben als zij rond de Hemelvaartsdag met elkaar weg zijn.
* Mede namens mijn vrouw een hartelijke groet vanuit De Fallastraat. Gezegende Pinksterdagen toegewenst.
J.C. Schuurman

Begroetingsavond
We melden nu alvast dat ook dit jaar weer een begroetingsavond wordt georganiseerd voor leden die in het afgelopen jaar lid geworden zijn. Ook zij die aansluiting bij ‘onze’ wijkgemeente overwegen worden hiervoor hartelijk uitgenodigd. Tijdens deze avond zullen verschillende geledingen uit de gemeente zich presenteren en zal er gelegenheid zijn voor onderlinge ontmoeting en kennismaking. Deze avond zal worden gehouden op D.V. dinsdag 12 juni 2018, aanvang 20.00 uur. Wilt u deze avond bezoeken? Meld u dan alvast aan via: scriba@nieuwewesterkerk.nl. Hartelijk welkom!
De scriba

Nieuwe website
In de achterliggende periode is er gewerkt aan een nieuwe versie van de website. Rond de verschijning van dit nummer van KerkNieuws wordt de website vernieuwd.
Reden voor de nieuwe versie is dat de huidige website verouderd was. Dit kwam m.n. tot uiting in het feit dat deze niet (goed) functioneerde op de verschillende mobiele apparaten. Deze mobiele apparaten worden tegenwoordig steeds meer gebruikt om ook onze website te bekijken.
Daarnaast paste de weergave zich niet aan de grootte van het scherm aan. Met de nieuwe versie van de website willen we dit oplossen. Daarnaast is er ook gelet op de teksten die er op alle pagina’s staan. Deze zijn soms wat aangepast omdat deze verouderde info bevatte.
We hopen dat de nieuwe website naar ieders tevredenheid zal functioneren en mag bijdragen aan (nog meer) onderling meeleven.
Als u vragen en/of opmerkingen heeft over de website, horen wij het graag: website@nieuwewesterkerk.nl
Commissie communicatie

Bloemen- en plantenmarkt 14 april
Met dankbaarheid kijken we terug op de gehouden bloemen- en plantenmarkt van de zonnige zaterdag 14 april jl. waar we velen van u mochten ontmoeten. De opbrengst van deze dag kent het mooie resultaat van € 2.467,20 dat geheel voor het verbouwingsfonds bestemd is. Iedereen bedankt daarvoor! Een bijzonder woord van dank aan de mensen die alle bloemen en planten (en flyers) ‘geregeld’ hebben: Aad Nederlof en Tim Sonneveld! Héél hartelijk dank voor al jullie inspanningen.

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Giften april 2018
Voor de kerk
via ds. Schuurman € 50,00
via ouderling Kaptein € 46,00
via ouderling Kaptein € 20,00
Voor de diaconie
via ouderling Hartmans € 20,00
via ouderling Kaptein € 20,00
via ouderling Kaptein € 10,00
Voor het verbouwingsfonds
via mw. Goudriaan-Bongers € 20,00

Collecten april 2018
Kerk € 2.601,43
Jeugd- en jongerenwerk € 381,10
Pastoraat en eredienst € 334,30
Onderhoud orgel € 346,75

Ontvangsten bank/giro april:
Giften godsdienstonderwijs € 15,00
Giften kerk via bank € 250,00
Giften kerk via collectestaat € 296,00
Kerkbalans 2018:
Begroot € 103.000,00
Toegezegd € 109.785,00 is 106,59% t.o.v. begroting.
Ontvangen betalingen Kerkbalans 2018:
Per bank/giro maart 2018 € 49.462,60
Ontvangen april 2018 € 4.949,64
Totaal t/m april 2018 € 54.412,24 is 49,56 % t.o.v. toegezegd in 2018
Biddag 2018
Via collecten maart 2018 € 4.845,17
Via collecten april 2018 € 20,00
Totaal t/m april 2018 € 4.865,17
Thermometerstand per ultimo april 2018:
Benodigd voor fase 2 in 2018 € 139.175,00
Benodigd voor fase 2 in 2019 € 73.900,00
€ 213.075,00
Stand van ontvangsten
per ultimo maart 2018 € 100.815,14
Diverse giften
via de bank in april 2018 € 75,00
Planten- bloemenmarkt 14 april € 2.467,20
Uitgangscollecte april 2018 € 722,35
Ontbijtactie Ankerplaats 21 april € 500,00
Giften € 80,00
Totaal van de ontvangsten
t/m april 2018 € 104.659,69
Saldo nog te financieren € 108.415,31

Collecten Rozenburcht
De opbrengst van de collecten tijdens de weeksluitingen in de Rozenburcht over de periode van oktober 2017 t/m maart 2018 bedraagt € 360,00. (ontvangen via mw. C. Zwijnenburg). Dit bedrag zal gaan naar het Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem.
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Jonge Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’
Lieve dames, op 16 mei hebben we alweer de laatste JVV avond van het seizoen! We zullen deze avond een alternatief programma hebben. Nadere informatie volgt nog via de e-mail. We hopen jullie allemaal weer te zien! Lieve groet,
Elise, Corinne en Eline

Vrouwenvereniging ‘De Heere is onze Banier’
Op woensdag 18 april hebben we ons verenigingsseizoen afgesloten met een bijzondere middag/avond.
Mw. Fluit heeft ‘s middags stil gestaan bij het feit dat zij 55 jaar lid is van de vereniging. Aan de hand van een PowerPoint presentatie nam zij ons in dichtvorm langs de hoogtepunten van deze 55 jaar. Daarna gebruikten we de maaltijd, die door
de leden was aangedragen. Kookkunst in veel variaties. Na de maaltijd namen we afscheid van Ineke van Dijk.
Zij gaat in oktober verhuizen naar Rotterdam. We vinden het heel fijn dat Ellen Aaldijk en Wilma Schouten het bestuur komen versterken. Wij wensen ieder een fijne rustperiode toe en hopen in september weer te starten met het nieuwe seizoen.
Ada en Corrie

Jongeren die examen doen
De volgende jongeren uit onze gemeente hopen dit jaar examen te doen.
De landelijke theorie-examens beginnen op 14 mei en duren ongeveer twee weken.
Daarna is het in spanning wachten op de uitslag. Die wordt op 13 juni bekend gemaakt. Als jeugdouderlingen hopen we de geslaagden in het weekend daarop volgend even te komen feliciteren.
Wilt u met hen meeleven in uw gebeden, door een praatje, een kaartje of iets dergelijks? Het zijn: Lars Ottervanger, Bryan Moree, Mariëlle van Dijk, Josaline de Witte, Jonathan Schipaanboord, Matthias Schipaanboord, Mauro van Lenten, Reinout Noorland, Jonathan Blaak, Luciënne Schreuder en Elianne Hofman.
Alvast hartelijk dank! Als de uitslag bekend is, zullen we (uiteraard alleen met hun toestemming) publiceren wie van de jongeren geslaagd is.
Pieter Kreuk en Jan Vermeulen
(jeugdouderlingen@nieuwewesterkerk.nl )

Voorjaar – Lente – Schoonmaak – Opruiming!
Beste gemeenteleden, misschien heeft u herkenning aan de kop van dit artikel.
Heeft u opruiming gehouden of gaat u dit binnenkort doen en heeft u goede verkoopbare spullen die u weg wilt doen dan kunt u deze inleveren bij de verkoopcommissie.
We houden nu alvast een inzamelavond voor de verkoopdagen van 26 & 27 oktober, op woensdag 23 mei a.s. kunt u van 19.00 tot 20.00 uur uw spulletjes kwijt in de hal van de kerk.
Zo ruimt het bij u lekker op en de verkoopcommissie heeft de tijd om alles goed uit te zoeken.
De verkoopcommissie,
Tiemen Schouten
06-53397707

Zendingsbussen 2e kwartaal
De komende 3 maanden is de opbrengst bestemd voor Dabar van de IZB.
Wat is Dabar?
Ieder jaar zendt Dabar meer dan 400 jongeren uit naar meer dan 20 campings in Nederland. Uit de verhalen waar ze mee thuiskomen, hoor je vaak deze zinnen: ‘Het zijn intensieve weken, je gééft veel, maar je krijgt er minstens zo veel voor terug. Om twee weken op zo’n speciale manier ingeschakeld te zijn in dienst van het evangelie, geeft een boost aan je geloof.’
Waarom Dabar?
Er zijn verschillende motieven voor Dabar, maar de belangrijkste voert terug op de opdracht die Jezus aan Zijn leerlingen geeft om het evangelie bekend te maken in de wereld (Mattheüs 28: 19-20). Wanneer we ontdekken hoe groot Zijn liefde voor ons is, dan verlangen we er naar om Zijn liefde ook aan anderen bekend te maken. Gelukkig doen we dit niet alleen. Gods Geest helpt ons daarbij.
‘Dabar’ is een Hebreeuws woord voor ‘woord en daad’. Je deelt het evangelie in woorden door bijvoorbeeld het vertellen van een bijbelverhaal tijdens de kinderclub of een gesprek met een campinggast. Maar soms spreken vooral je daden op de camping door de eenheid in je team, je actief in te zetten voor de activiteiten en behulpzaam te zijn naar campinggasten.
Daarnaast biedt Dabar jou ook de mogelijkheid om te ‘oefenen’ in getuige zijn. Je ontdekt hoe belangrijk het is om in afhankelijkheid van God te leven bij het delen van je geloof. En je kunt jouw talenten ontdekken en vaardigheden uitbreiden.
Ook uw steun hiervoor is hartelijk welkom. Vandaar dat de zendingsbussen 2e kwartaal voor hen zijn.
Verder willen wij u de volgende opbrengsten melden;
€ 1147,15 voor het GZB werk van Rieneke en Gert van de Pol in Malawi (zendingsbussen 4e kwartaal 2017).
De zendingsbussen 1e kwartaal voor Centraal-Azië bracht € 1322,95 op.
De voorjaarszendingscollecte, steun geheime studenten in het Midden-Oosten, het mooie bedrag van € 1067,24.
Hartelijk dank hiervoor.
De zendingscommissie

Israël en Gods eed
God schiep de hemel en de aarde. Hij sprak en het was er. God hoefde maar 1 woord te spreken. Zo schiep Hij alles, mens en universum door het Woord van Zijn mond. Op een keer dacht God in Zijn ondoorgrondelijke wijsheid dat Zijn woord niet genoeg zou zijn. Toen zwoer Hij een eed. Omdat je alleen kunt zweren bij een hogere macht zwoer God bij zichzelf. Dit staat in Genesis 17: 8 “Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u als vreemdeling bent, heel het land Kanaän als een eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn”. Het is Gods land …. maar dit heeft Hij aan de nakomelingen van Izaäk en Jakob – niet aan de nakomelingen van Ismaël en Ezau – gegeven tot een eeuwige bezitting. En juist over dit land wordt gevochten. De strijd gaat in werkelijkheid om de eed van God zelf. God zwoer maar 1 maal een eed en die ging over het land dat Hij Zijn volk Israël voor eeuwig toezegde. Er staat nergens in de Bijbel dat God ooit een andere eed heeft gezworen. Misschien is daarom de strijd om de Bijbelse gebieden zo heftig. Nadat de Israëlieten ongehoorzaam waren geworden verstrooide Hij ze zoals Hij bij zijn eed had gezworen [ Jeremia 31: 10]. Maar Hij hield zich net zo goed aan Zijn eed dat Hij ze voor eeuwig het land Kanaän in bezit gaf. In Ezechiël 36: 24 lezen we: “Ik leid jullie weg bij die volken. Ik breng jullie bijeen uit de landen en laat je naar je eigen land terugkeren. Ik zal hen terug planten in hun grond, zij zullen niet meer worden weggerukt uit het Land dat Ik hun heb gegeven”. God houdt zich aan zijn Woord, Zijn eed of de wereld het nu leuk vindt of niet.
Bron: Israël Today
Commissie Kerk en Israël


Kerknieuws 2018 – 8

Lidmatenkring
Nog een herinnering aan de laatste ontmoeting als lidmatenkring op donderdag 26 april om 20.00 uur in de consistorie. We lezen en bespreken de geschiedenis van Jezus en Thomas (Johannes 20 : 24-31. Toen we op 3 april de belijdeniscatechisatie afsloten heb ik de nieuwe lidmaten uitgenodigd om als het kan aanwezig te zijn op de 26ste om alvast wat te “ruiken” aan deze kring. Allen van harte welkom.

Sluiting winterwerk
Op 5 en 6 mei sluiten we het winterwerk af. Op de zaterdag vinden er allerlei activiteiten plaats. Goed om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten. ’s Zondags willen we de Heere in de morgendienst danken voor alles wat Hij ons als gemeente tijdens het afgelopen winterseizoen gegeven heeft. Er zal een liturgie beschikbaar zijn. Een woord van dank aan allen die zich (weer) een winter lang hebben ingezet voor een bepaalde taak. We hopen en bidden dat het evangelie doorwerkt onder alle leeftijden. God bouwt Zijn gemeente in de eerste plaats door Zijn Woord en Geest.
Opgeven kan via deze link.

Hemelvaartsdag
Op donderdag 10 mei vieren we de hemelvaart van onze Heere Jezus. Vaak een wat vergeten feestdag binnen de kerk. Maar dat is niet terecht. Juist Zijn terugkeer naar de hemelse Vader bevat een schat aan zegen. Zullen we er zijn die morgen, als het hemelvaartsevangelie verkondigd wordt? Het gaat om de eer van onze Koning! Let erop dat de dienst om 9.30 uur begint!

Leerdienst
Op 22 april willen we ’s middags opnieuw een leerdienst houden. Na twee keer stil te hebben gestaan bij de heilige doop denken we ook twee keer na over het heilig avondmaal. Omdat de catechismuszondagen 28 en 29 elkaar wat overlappen stel ik ze in één preek aan de orde. Het is stimulerend hoe er ook in de leerdiensten door u en jullie wordt meegedaan en geluisterd.

Vrij
Tijdens de meivakantie heb ik vrij (van vrijdag 27 april tot en met vrijdag 4 mei). Bijzonderheden kunnen gemeld worden bij de scriba, ouderling G.D. de Heer, tel. 0180-785 949 / 06-53 11 45 75.

Tenslotte
Een hartelijke groet van mijn vrouw en mij aan u en jullie allen.
J.C. Schuurman

 

Vanuit de kerkenraad
Maandag 9 april kwam de kerkenraad weer bijeen. Na een korte inleiding over het onderwerp ‘kruisdragen‘ (in het kader van discipelschap) spraken we in groepjes hier over door. Bij de ingekomen post was een verzoek voor het benoemen van mw. W. Schouten tot lid van de commissie ‘Kerk en Israël’. Kerkenraad stemde met dit verzoek in.
Naast de vaste agendapunten werd er ook gesproken over het thema ‘Veilige kerk’. Het is belangrijk dat de kerk voor iedereen (volwassenen én kinderen) een veilige plek is. Volgende vergadering spreken we hier verder over.
Ook zal er dit jaar weer een begroetingsavond worden gehouden voor nieuwe leden en voor hen die overwegen zich bij onze wijkgemeente aan te sluiten. Binnenkort meer info hierover.
Wat betreft de verbouwing wordt er gemeld dat er maandag 16 april wordt gestart met de uitbouw. De planning is om voor de zomervakantie klaar te zijn. Om 22.00 uur wordt de vergadering met gebed gesloten.
De scriba


Oud papier inleveren

Op zaterdag 5 mei kunt u weer van 10.00 – 12.00 uur uw oud papier en karton inleveren bij de container die dan op het grote parkeerterrein bij ons kerkgebouw aan het Valeriusrondeel staat. De opbrengst is bestemd voor het verbouwingsfonds van Fase 2. Verzamelt u weer mee voor Fase 2? Hartelijk dank!


Verbouwingsfonds

Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Giften maart 2018
Voor de kerk
via ds. Schuurman 3 x € 50,00
via ds. Schuurman € 20,00
via mw. Aaldijk-Lindhout € 10,00
Voor de Biddag
via ouderling Kaptein € 10,00
Voor het verbouwingsfonds
via ouderling Kaptein € 20,00
via ouderling Kaptein € 10,00
via br. Koote € 20,00
via mw. Goudriaan-Bongers € 10,00
Voor de GZB
via ouderling Kaptein € 10,00
Voor de kerktelefoon
via mw. Goudriaan-Bongers € 40,00
via mw. Aaldijk-Lindhout € 10,00

Collecten maart 2018
Kerk € 1.853,35
Energieverbruik € 340,75
Kerkenwerk in eigen wijkgemeente € 202,55
Jeugd- en jongerenwerk € 363,85
Verbouwingsfonds € 594,83
Algemeen Onderhoud € 448,89

Ontvangsten bank/giro maart:
Giften godsdienstonderwijs € 15,00
Giften kerk € 50,00
Ontvangen betalingen Kerkbalans 2017:
t/m februari 2018 € 104.942,57
per bank/giro maart 2018 € 230,00
Totaal t/m maart 2018 € 105.172,57 is 99,87 % t.o.v. toegezegd in 2017.
Kerkbalans 2017:
Begroot € 100.000,00
Toegezegd € 105.307,50 is 105,31 % t.o.v. begroting 2017.
Kerkbalans 2018:
Begroot € 103.000,00
Toegezegd € 109.735,00 is 106,53 % t.o.v. begroting.
Ontvangen betalingen Kerkbalans 2018:
Per bank/giro februari 2018 € 42.502,14
Ontvangen maart 2018 € 6.960,46
Totaal t/m maart 2018 € 49.462,60 is 45,07 % t.o.v. toegezegd in 2018
Solidariteitskas 2017:
Saldo t/m februari 2018 € 4.449,00
Ontvangen in maart 2018 € 20,00
Totaal t/m maart 2018 € 4.469,00
Thermometerstand per ultimo maart 2018:
Benodigd voor fase 2 in 2018 € 139.175,00
Benodigd voor fase 2 in 2019 € 73.900,00
Totaal € 213.075,00
Stand van ontvangsten
per ultimo februari 2018 € 73.986,31
Diverse giften
via de bank in maart 2018 € 1.050,00
Opbrengst oud papier dec. 2017 € 184,00
Uitgangscollecte maart 2018 € 594,83
Donatie van extern fonds € 25.000,00
Totaal van de ontvangsten
t/m maart 2018 € 100.815,14

Saldo nog te financieren € 112.259,86

Opbrengst Verjaringsfonds januari – februari – maart
Mw. Goudriaan-Bongers € 167,25
Mw. Heutink € 95,60
via de collectezak € 81,50
Totaal € 344,35
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Jonge Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’
Lieve dames, 25 april hebben we weer een JVV avond! Dit zal de laatste keer zijn dat we het leven van Samuel bespreken. We beginnen om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar. Hopelijk zijn jullie er weer allemaal! Op 16 mei is onze laatste avond van het seizoen, die we op een andere manier willen invullen. Lieve groet,
Elise, Corinne en Eline

Sluiting winterwerk
Beste gemeenteleden, zoals ieder jaar, hopen we ook nu weer het winterwerk af te sluiten. Dit zal zijn op D.V. 5 en 6 mei. Op zaterdag 5 mei willen we ook meteen een actiemiddag organiseren voor de verbouwing. Door auto’s te wassen, schoenen te poetsen, taarten te verkopen en een musical over Noach opgevoerd door de jeugd.
Om daarna af te sluiten met een gezamenlijke warme maaltijd (wat daar de kosten van zijn, kunt u vinden op het aanmeldingsformulier).

We nodigen een ieder van harte uit! Niet alleen voor zaterdag maar ook voor zondag om als gemeente samen te komen en de Heere te danken voor het afgelopen seizoen. Willen de jongeren weer (zoals altijd) vooraan komen zitten?

Vanaf hoe laat wordt u verwacht?
van 14.00 – 16.00 uur – actiemiddag
van 16.00 – 17.00 uur – musical
vanaf 17.00 uur – gezellig eten met elkaar
Hartelijke groeten,
Commissie SWW

Spelinloop
Elke 1e zaterdag van de maand (van 10.30 uur tot 13.00 uur) komt een groepje vrijwilligers bij elkaar om de kinderen uit het Valeriusrondeel een fijne morgen te geven.
In september zijn we het 6e seizoen van de Spelinloop gestart met een poppenvoorstelling in de hal van de kerk. Daarna waren er leuke en gezellige ochtenden met afwisselend knutselen en spelletjes spelen. Begin april is er een djembéworkshop geweest waar iedereen erg van genoten heeft.
De Spelinloop is erop gericht om kinderen uit de flat te leren kennen, naast hen te zitten om te spelen of te helpen, naar hun verhalen te luisteren… al met al: er voor hen te zijn. Rond Kerst hebben we samen gegeten, het kerstverhaal vertellend uitgespeeld, samen gezongen en het Evangelie gedeeld. Dit jaar waren er voor het eerst kinderen van allerlei religies bij, heel bijzonder! Met een zelfgemaakt kerststukje gingen de kinderen weer naar huis.
Wil je meer over de Spelinloop weten? Ben je misschien nog op zoek naar een plek om je in te zetten? Spreek één van ons gerust aan. Of mail: arinesimonse@hotmail.com
Marga, Rinse, Willem, Caroline, Inge, Nelleke, Arine

70 JAAR!
Op 19 april viert men het feit dat Israël dit jaar 70 jaar als onafhankelijke staat bestaat. Met de term Israël zijn verschillende aanduidingen mogelijk. Allereerst verwijst de naam naar het volk, dat bestaat uit de 12 stammen van Israël die afstammen van de 12 zonen van Jakob. De term ‘Israël’ kan ook gebruikt worden voor het land Israël dat God aan Abraham beloofd heeft. We kunnen hem zelfs gebruiken om de Staat Israël, die in 1948 gesticht werd, aan te duiden. We zijn ervan overtuigd dat de beloften van het land Israël, die God aan Abraham, Isaak en Jakob en hun nakomelingen gegeven heeft, vandaag nog steeds gelden. [ Gen 13;15, 15;18, Psalm 105 ] Het land Israël is door God geschapen tot de verheerlijking van Zijn Naam. Het is ook het land dat God beloofd heeft hun te geven. Je kunt geen breuk maken tussen de beloften die in de Bijbel aan Israël gegeven zijn en de stichting van de moderne staat. Aan de andere kant is de stichting van de moderne staat Israël nog niet de uiteindelijke vervulling van de beloften die in de Bijbel aan land en volk gegeven zijn. Deze uiteindelijke vervulling zal pas komen als het koninkrijk van God op aarde is gerealiseerd door de komst van de Messias van Israël. Maar we mogen wel zeggen dat de stichting van de Staat Israël deel uitmaakt van de uiteindelijke verlossing van Israël en een moment van vervulling van de beloften die God aan Abraham gegeven heeft. Bron ‘christenen voor Israël’
Commissie Kerk en Israël

Bedankt
Hartelijk dank aan allen die hun kleding weer hebben ingeleverd voor Oost Europa. We mochten weer een mooie opbrengst ontvangen, een bijna volle bus aan goederen voor onze mensen die het hard nodig hebben.
De volgende inzameling hopen we rond november weer te houden.
Stichting Oost Europa Zending

Kerknieuws 2018 – 7

Lidmatenkring
Op de laatstgehouden lidmatenkring hebben we afgesproken om in dit seizoen nog één keer bij elkaar te komen om het slothoofdstuk uit het boekje te bespreken (over de ontmoeting van Jezus met Thomas). De datum is donderdag 26 april D.V. om 20.00 uur in de consistorie. Allen welkom. Als iemand zomaar een keer wil meemaken hoe het toegaat op de kring – ook dan welkom. De gesprekken zijn open en inhoudsvol. Iets om blij mee te zijn.

Prediking
Op zondag 8 april zal het ’s middags weer een leerdienst zijn. Aan de orde komt zondag 27 van de Catechismus over de kinderdoop. Een belangrijk thema om bij stil te staan. Een week later sta ik voor de morgendienst op het rooster. Ik weet nu nog niet waar de preek over zal gaan. Met enige regelmaat vragen we elkaars voorbede voor de verkondiging. We hebben de leiding en de kracht van de Heilige Geest heel hard nodig. Bovendien sporen we elkaar aan om trouw te zijn in de samenkomsten van de gemeente. Dit appèl wordt in Hebreeën 10: 25 in verband gebracht met de wederkomst van Christus. Dat zegt toch wel iets …

Tenslotte
* Met dankbaarheid zien we terug op de belijdenisdienst. We hebben het als een teken van Gods trouw ervaren dat zeven jongeren ja hebben gezegd. Uw meeleven als gemeente deed hen goed (zoals ze zelf in een dankwoord laten merken). Psalm 18 bevat een treffende boodschap, ook om in de toekomst te blijven volharden in het geloof. En dat geldt uiteraard voor heel de gemeente.
* Deze regels schrijf ik in de stille week. De diensten van Goede Vrijdag en Pasen liggen op dit moment nog voor ons. Hopelijk kunnen we, als KerkNieuws is verschenen, terugkijken op gezegende dagen rond de verkondiging van het Evangelie.
* Van mijn vrouw en mij een hartelijke groet aan u en jullie. ‘Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt’ (2 Tim. 2: 8).
J.C. Schuurman

Dankwoord belijdeniscatechisanten
Bij deze willen wij u hartelijk bedanken voor uw meeleven. Dit kwam onder andere naar voren door het gebed, de handdrukken en de vele kaarten die wij hebben ontvangen. Wij hebben de belijdenisdienst als zeer bijzonder ervaren en kijken er dankbaar op terug. Ook willen wij graag de dominee nogmaals bedanken voor de catecheseavonden, de persoonlijke gesprekken en de dienst. Wij vragen u om voor ons te blijven bidden.
Hartelijke groet,
Arie, Esther, Mattheus, Linda, Stephan, Anne-leen, Evelien en Sanne

Ds. en mevr. Schuurman 40 jaar getrouwd
Op D.V. donderdag 19 april zijn onze predikant ds. Schuurman en zijn vrouw 40 jaar getrouwd. Een bijzonder huwelijksjubileum waar we onze gelukwensen graag aan verbinden: voor hen, samen met hun kinderen en kleinkinderen.
Uit Gods trouwe hand hebben zij deze jaren ontvangen. Hij was er al die tijd bij en Hij zal er ook in de toekomst bij zijn. We hopen dat zij nog lang voor elkaar gespaard worden. God zegene hen met Zijn genade!
Als kerkenraad willen wij aan dit jubileum uiteraard aandacht besteden. Daarbij willen wij u als gemeente de gelegenheid geven om fam. Schuurman te feliciteren en wel op de huwelijksdag zelf, donderdag 19 april van 19.00 –21.00 uur in de bijzaal van de kerk. Van 21.00 – 22.00 uur hopen wij als kerkenraad de avond met ons predikantsechtpaar af te sluiten. U en jij zijn allen van harte welkom!
De scriba

Bloemen- en plantenverkoop voor het verbouwingsfonds
Het duurt niet lang meer…. en dan kunt u terecht op de bloemen- en plantenverkoop die op D.V. zaterdag 14 april van 08.00-14.00 uur in en om de kerk gehouden wordt. Geschikt voor tuin en balkon, zowel binnen als buiten! Ook is er een gezellige koffie- en theehoek waar we elkaar kunnen ontmoeten. De opbrengst van deze verkoop is geheel bestemd voor het verbouwingsfonds.
Plant u mee voor Fase 2?
Uw wijkkerkrentmeesters

Jonge Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’
Lieve dames, 11 april hebben we weer een JVV avond! We beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar. Hopelijk zijn jullie er weer allemaal! Lieve groet,
Elise, Corinne en Eline

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Op D.V. woensdag 18 april hoopt broeder Oosterom tijdens de laatste samenkomst van dit seizoen u en jou mee te nemen over bidden en gebeden.
U/jij bent allen van harte welkom, de avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.
Peter Boelhouwers

Wat wij geloven ten aanzien van Israël
Er zijn de twaalf stammen van Israël. Twaalf apostelen werden uitgezonden in de wereld om het komende Koninkrijk te proclameren.
Twaalf poorten in het nieuwe Jeruzalem en haar muur op twaalf fundamenten.
Dit heeft het afgelopen jaar geresulteerd in twaalf stellingen over de plaats van Israël in Gods heilsplan, waarin Gods verkiezing van Israël om de volken te zegenen wordt uitgewerkt. Zo is het heil tot ons gekomen.
In de twaalf artikelen belijdt de kerk der eeuwen haar geloof. In dankbaarheid stemmen we als christenen met deze woorden in van wat de Schrift getuigt over onze redding.
Gods heilsplan is deze tijd in een beslissende fase gekomen. Hoe staan we daar tegenover persoonlijk en als gemeente?
De kerkgeschiedenis geeft veel reden tot verootmoediging. Waar de belijdenis zwijgt over Israël horen we in de kerkgeschiedenis veelal verguizing van de Joden en van Israël.
Gelukkig zijn er altijd christenen geweest die verwachting hebben gehad voor Israël. Dit heeft geresulteerd in de ‘Twaalf stellingen over Israël’. Dit om met elkaar op een hernieuwde manier de Schrift te lezen in haar volle breedte en diepte over Gods heilsplan met Zijn schepping. De komende nummers van KerkNieuws zullen we de stellingen behandelen.
Bron ‘Christenen voor Israël’
Commissie Kerk en Israël

Kerknieuws 2018 – 6

In het kader van de privacy is er besloten de vaste rubrieken ‘Zieken’ en ‘Verjaardagen’ niet meer over te nemen vanuit KerkNieuws op de website.  Deze gegevens zijn wel te lezen in de papieren uitgave van Kerknieuws.

 

25 maart: belijdenisdienst
We zien uit naar een goede belijdenisdienst. Houden we er rekening mee dat de tijd wordt verzet? Anders komen we te laat, en dat zou jammer zijn. Er is een liturgie beschikbaar, terwijl er na de dienst gelegenheid is om degenen die belijdenis deden een hand te geven. Bovendien kunnen we elkaar in de hal van de kerk ontmoeten rond de koffie, thee of limonade. We wensen vooral de nieuwe lidmaten de leiding van de Heilige Geest toe als zij ja zeggen op de vragen die worden gesteld. Hoe zouden we anders de Naam van Christus kunnen belijden?! We denken ook aan hun familieleden en vrienden. Hopelijk betekent komende zondag ook een vernieuwing van oude ja-woorden. Het kan maar zo dat onze eigen belijdenis van jaren geleden wordt “opgefrist” zodat het tot een vernieuwde toewijding aan de Heere en Zijn dienst komt. We vragen om elkaars gebed voor de belijdenisdienst en in het bijzonder voor hen die belijdenis doen.

Goede Vrijdag en Pasen
Er liggen bijzondere dagen voor ons. Jezus’ kruisiging en opstanding behoren tot de kern van het evangelie. Ze vormen hét fundament van de verlossing. Wat is het belangrijk om deze heilsfeiten te vieren. Waar kunnen we dat beter doen dan in de erediensten door samen te zingen, de Heere aan te roepen en de verkondiging te horen?! Zullen we er zijn – die dagen? Ook op Goede Vrijdag. Hoe zou het Pasen voor ons kunnen worden, los van Goede Vrijdag? We bidden om de krachtige werking van de Heilige Geest opdat we Christus ontmoeten als de Opstanding en het Leven.

Tenslotte
* Op 10 maart kregen we een kleinzoon. Na twee meisjes een jongen die zij Mattias Simeon hebben genoemd. De roepnaam is Siem. We zijn erg dankbaar voor deze zegen van de Heere.
* Allen goede feestdagen toegewenst, en een hartelijke groet van mijn vrouw en mij.
J.C. Schuurman

Vanuit de kerkenraad
Maandag 5 maart jl. vergaderde de kerkenraad. Na een korte inleiding over het onderwerp ‘liefhebben‘ (in het kader van discipelschap) spraken we in groepjes hier over door.
Naast de vaste agendapunten werd er ook gesproken over het nieuwe beleidsplan voor de gemeente.
Een voorbereidingscommissie is daar druk mee bezig geweest (en nog). Later wordt u daar verder over geïnformeerd.
Eveneens werd er verslag gedaan van de gesprekken met de belijdeniscatechisanten. Mooi om te merken dat ze allemaal verlangen om in Zijn spoor te gaan! Op D.V. 20 maart zal de aannemingsavond worden gehouden.
Daarnaast zijn er in dit jaar verschillende verenigingen en clubs bezocht. Ook daarvan werd verslag gedaan. Goed om ook daar te horen dat Gods werk doorgaat! We hopen en bidden om zegen voor ieder persoonlijk, ook voor de leidinggevenden. De nog niet bezochte clubs en verenigingen zullen binnenkort bezocht worden.
Gesproken werd ook over gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in de maand mei ingaat. Hierin wordt beschreven hoe organisaties (dus ook kerken) moeten omgaan met persoonsgegevens. Aangezien nog niet alles geheel duidelijk is, zal er nadere info worden ingewonnen. Wel heeft de kerkenraad alvast besloten om op de website geen pastorale zaken (zoals zieken en overlijdensberichten) meer te plaatsen. In KerkNieuws zullen we deze info nog wel vermelden.
Ook werd er gesproken over de nieuwbouwplannen. Inmiddels bent u hierover geïnformeerd middels een brief van de kerkrentmeesters.
De scriba

27 maart: Paasmiddag voor de ouderen
Op D.V. dinsdag 27 maart is er een Paasmiddag voor de ouderen (vanaf 70 jaar) van onze gemeente met medewerking van ds. J.C. Schuurman. De middag begint om 14.30 uur en we sluiten de middag af met een gezamenlijke broodmaaltijd. Iedereen vanaf 75 jaar krijgt een uitnodiging via de bezoekdames.
Bent u tussen de 70-75 jaar dan kunt u zich opgeven bij J. Kaptein: (jan.kaptein64@gmail.com of 06-23873070)
Uw wijkdiaconie

Bloemen- en plantenverkoop
Nog een paar weken …. en dan kunt u terecht op de bloemen- en plantenverkoop die op D.V. zaterdag 14 april van 08.00-14.00 uur in en om de kerk gehouden wordt. Geschikt voor tuin en balkon, zowel binnen als buiten! Ook is er een gezellige koffie- en theehoek waar we elkaar kunnen ontmoeten. De opbrengst van deze verkoop is geheel bestemd voor het verbouwingsfonds.
Plant u mee voor Fase 2?

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Collecten februari 2018
Kerk € 2.228,54
Jeugd- en jongerenwerk € 375,45
Solidariteitskas € 20,00
Onderhoud orgel € 404,36
Verbouwingsfonds € 458,80
Ontvangsten bank/giro februari:
Giften godsdienstonderwijs € 15,00
Ontvangen betalingen Kerkbalans 2017:
t/m januari 2018 € 103.922,57
per bank/giro februari 2018 € 1.020,00
Totaal t/m februari 2018 € 104.942,57 is 99,94 % t.o.v. toegezegd in 2017.
Kerkbalans 2017:
Begroot € 100.000,00
Toegezegd € 105.307,50 is 105,31 % t.o.v. begroting 2017.
Kerkbalans 2018 :
Begroot € 103.000,00
Toegezegd € 109.575,00 is 106,38% t.o.v. begroting.
Ontvangen betalingen Kerkbalans 2018:
Per bank/giro dec. 2017 / jan.2018 € 17.003,34
Ontvangen feb. 2018 € 23.953,80
Ontvangen feb. 2018 (contanten) € 1.545,00
Totaal t/m februari 2018 € 42.502,14 is 38,79 % t.o.v. toegezegd in 2018.
Solidariteitskas 2017:
Saldo t/m januari 2018 € 4.290,00
Ontvangen in februari € 159,00
Totaal t/m februari 2018 € 4.449,00
Thermometerstand per ultimo februari 2018:
Benodigd voor fase 2 in 2018 € 139.175,00
Benodigd voor fase 2 in 2019 € 73.900,00
€ 213.075,00
Ontvangsten per ultimo jan. 2018 € 73.197,31
Diverse giften
via de bank in feb. 2018 € 135,00
Verkoop stenen in februari 2018 € –
Opbrengst oud papier
oktober t/m dec. 2017 € 379,20
Uitgangscollecte februari 2018 € 438,80
Giften € 20,00
Totaal van de ontvangsten
t/m februari 2018 € 74.170,31
Saldo nog te financieren € 138.904,69

Biddagcollecte
Dankbaar maken wij u bekend dat de opbrengst van de Biddagcollecte bij 1e telling per 14 maart het mooie resultaat kent
van € 4574,00.
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Vrouwenvereniging ‘De Heere is onze Banier’
Op D.V. woensdag 28 maart willen we onze Passie- en Paasavond houden.
Mw. Schuurman zal deze avond verzorgen aan de hand van werken van Rembrandt.
Mw. Schipaanboord zal ons begeleiden bij het zingen van de liederen.
We hopen op een fijne en gezegende avond met elkaar.
Ook gasten zijn van harte welkom. Kom gerust deze avond met ons mee beleven.
Om 19.45 uur staat de koffie klaar en om 20.00uur beginnen we in de bijzaal van de kerk.
Ada, Corrie en Ineke

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Op D.V. woensdag 4 april hoopt Arjen Uitbeijerse u en jou mee te nemen over schepping en evolutie n.a.v. Genesis 1. Hoe komt het dat dit gedachtegoed steeds meer invloed krijgt, ook in kerkelijk Nederland? Welke kritische vragen stelt dit ons?
U/jij bent allen van harte welkom, de avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.
Peter Boelhouwers

Inzameling Oost Europa Zending
Beste gemeenteleden, binnenkort is er weer een inzameling voor Oost Europa Zending.
Daarom wil ik u vragen om weer uw (kinder)kleding in dichte zakken aan te leveren op zaterdag 7 april tussen 10.00 en 12.00 uur bij de Nieuwe Westerkerk.
Dekens, dekbedden en dekbedovertrekken. Ook speelgoed is van harte welkom!! Mocht u deze dag niet in de gelegenheid zijn om uw bijdrage zelf te komen brengen, mag u mij bellen (06-5368 4653) dan kom ik het bij u ophalen.
Wol: Op verzoek van mw. Donker vraag ik u vriendelijk om nog eens een keer in de kast te kijken voor wol, zodat ze voor de winter nog een aantal prachtige sjaals kan breien voor de mensen daar. Alvast hartelijk dank. U mag de wol ook bij koster De Jong afgeven. Hartelijke groeten en tot ziens,
Pieter Kreuk

Poorten der gerechtigheid
“Doe de poorten van de gerechtigheid voor mij open, daardoor zal ik binnengaan, ik zal de HEERE loven.
Dit is de poort van de HEERE,
daar zullen de rechtvaardigen door binnengaan.”

Na de serie over de poorten nog iets naar aanleiding van deze tekst uit Psalm 118: 19 en 20.
Het zijn welbekende woorden, zeker in deze lijdenstijd, waarbij we denken aan de lijdende Knecht des Heeren, Die toch de Poort is door Wie we moeten binnentreden. En tot een Steen des hoeks geworden is.
In het Hebreeuws luiden de woorden Poorten der gerechtigheid: Shaare Zedek.
Als we deze Hebreeuwse woorden lezen of horen, denken we natuurlijk aan het ziekenhuis in Jeruzalem: het Shaare Zedek Ziekenhuis, “Poorten Der Gerechtigheid”. In dit orthodoxe ziekenhuis wordt hulp verleend aan alle mensen, van welk ras, nationaliteit of religie zij ook zijn.

Leidend voor het beleid van het Shaare Zedek Ziekenhuis zijn de Joodse wetten en ethiek. Het ziekenhuis heeft zelfs een speciale afdeling die zich met medisch-ethische vraagstukken bezighoudt en richtlijnen voor artsen en verplegend personeel uitvaardigt. Het ziekenhuis wordt dan ook beschouwd als een religieus ziekenhuis. Dit betekent niet dat het door rabbijnen wordt gerund, maar wel dat in het ziekenhuis de spijswetten nageleefd worden en de sabbat in ere gehouden wordt. Dit kost af en toe flink wat geld en moeite om technische oplossingen te vinden voor situaties die conflicteren met de voorschriften. Zo werken bijv. op de sabbat de publieke telefoons in het ziekenhuis niet. Toch blijkt het vaak dat niet-religieuze mensen de rust op zaterdag juist erg waarderen.
Het ziekenhuis is een pro-life ziekenhuis en waarborgt de beschermwaardigheid van het leven: abortus en euthanasie wordt op Bijbelse gronden afgewezen. Deze identiteit geeft het ziekenhuis op basis van de Thora niet prijs. Er wordt geen overheidsinmenging toegelaten en dat betekent dat er niet of nauwelijks overheidssteun ontvangen wordt. Het ziekenhuis is hierdoor sterk afhankelijk van giften die grotendeels door acht Joodse organisaties wereldwijd en door Stichting Shaare Zedek Nederland, als enige christelijke organisatie, worden binnengebracht. (Zoals u weet was de afgelopen Avondmaalscollecte ook voor dit ziekenhuis bestemd). Desondanks is het ziekenhuis het grootste in Jeruzalem en wereldwijd toonaangevend op het gebied van eerste hulpverlening bij aanslagen e.d.
Vanwege het feit dat de beschermwaardigheid van het leven voorop staat, nemen velen de toevlucht tot een behandeling in dit ziekenhuis. Met name de moeder en kind afdeling is hier een sprekend voorbeeld van. Het aantal geboorten per maand stijgt explosief en bedraagt nu al ruim 1400 baby’s per maand. Patiënten noemen het een ziekenhuis met een ‘hart’. Klinken hierin ook niet de Bijbelse grondtonen van barmhartigheid in door?

Nu reeds vermelden wij dat volgend jaar januari voor ons hoopt te spreken Uri Schwarz, Director of International Relations Shaare Zedek Medical Center.
Dat belooft een bijzondere avond te worden. U zult hier t.z.t. nog meer over horen.
Commissie Kerk en Israël

Kerknieuws 2018 – 5

In het kader van de privacy heeft de kerkenraad het besluit genomen vanaf heden geen namen meer te vermelden in de digitale editie van Kerknieuws. Dit heeft o.a. tot gevolg dat de vaste rubrieken ‘Zieken’ en ‘Verjaardagen’ niet meer gepubliceerd worden op de website.
Uiteraard zijn deze gegevens wel te lezen in de papieren uitgave van Kerknieuws.

Belijdenis van het geloof
We zien terug op een goede winter met inhoudsvolle ontmoetingen en gesprekken. We ervaren het als bijzonder dat alle catechisanten ook belijdenis gaan doen. Voor sommigen was dat aan het begin van de catechisatieperiode eigenlijk al duidelijk, terwijl anderen er gaandeweg naar toe zijn gegroeid. Daarin zien we de werking van de Heilige Geest Die mensen trekt en aan Christus verbindt. Op dinsdag 20 maart hebben we de aannemingsavond waarbij enkele kerkenraadsleden aanwezig zijn.
Mooi om te zien hoe er ook onderling een hechte verbondenheid is ontstaan. God is goed. Zijn werk gaat door. We bevelen de bovengenoemde jongeren in de voorbede aan.

Biddag
Op woensdag 14 maart is het de biddag voor gewas en arbeid. Door deze dag te houden belijden we onze afhankelijkheid van God, ook en juist in de “gewone” dingen van ons dagelijkse leven. Omdat de biddag in de lijdenstijd valt, worden we er ook bij bepaald dat alle zegeningen die we ontvangen te danken zijn aan het kruislijden van Christus. We hopen op goede diensten waarin we velen van u en jullie ontmoeten.
’s Middags richten we ons vooral op de kinderen. Ook dit jaar is er weer een thema aangereikt door de HGJB: ‘Vertel het maar’. Vanuit 2 Koningen 4: 1-7 horen we dat we alle dingen aan de Heere mogen vertellen om zo dagelijks uit de Bron te leven. Een mooi gedeelte om bij stil te staan. Om de kinderen meer bij de dienst te betrekken leek het de kerkenraad goed om de middagdiensten op de bid- en dankdag net zo in te vullen als de diensten opening en sluiting winterwerk. Dit betekent dat we voor de dienst enkele liederen zingen (die bij de ingang worden uitgereikt), terwijl de schriftlezing door kinderen wordt gedaan. Ook zullen ze assisteren bij de inzameling van de gaven. Het is fijn als zeker de kinderen zoveel mogelijk voorin zitten. Dat komt het contact tijdens de preek en de overdracht van de boodschap ten goede.
Voor de avonddienst moet de tekstkeus nog worden bepaald.

Lidmatenkring
De volgende ontmoeting vindt plaats op donderdag 15 maart D.V. We komen bijeen in de consistorie en beginnen om 20.00 uur. Het Bijbelgedeelte dat aan de beurt is past goed in deze lijdenstijd. Het gaat om het gesprek tussen Jezus en de moordenaar aan het kruis die op het laatste moment tot inkeer komt (hoofdstuk 6 uit het boekje ‘In gesprek’). Allen van harte welkom.

Catechisaties
We naderen het einde van het catechisatieseizoen. Deze weken zijn qua catechese wat verbrokkeld. In de week van de biddag vervallen de catechisaties op maandag 12 en dinsdag 13 maart (behalve de belijdeniscatechisatie). Op maandag 19 en dinsdag 20 maart sluiten we dit seizoen af. Op die dinsdag zullen 2 catechisanten een presentatie verzorgen over hun reis naar Burkina Faso. Om 19.00 uur komen we met zowel de 16-17 jarigen als de 18 plussers samen.
Ik wil de broeders Kreuk en Vermeulen heel hartelijk danken voor hun inzet tijdens de afgelopen winter. Catechisatie geven is een intensieve taak die veel vraagt. Ik denk ook aan Tim, Joëlle en Gerdien die wekelijks bij de 12-13 jarigen aanwezig waren zodat er met kleine groepjes gewerkt kon worden. Het is goed bevallen, begreep ik. We danken ook de jongeren zelf voor het meedoen. De meesten van jullie waren trouw aanwezig, al lukte het niet altijd vanwege toetsen. We hopen dat het Woord van God juist onder de jongeren doorwerkt. Daar bidden we ook om in de erediensten en op andere momenten.

Prediking
Komende zondag de avondmaalsviering. We gaan verder met het Matthéüsevangelie. Op zondag 18 maart sta ik voor de middagdienst ingeroosterd. Het is dan de 6e lijdenszondag. Ook dan wil ik uit het lijdensevangelie preken. Met de leerdiensten hopen we na Pasen verder te gaan.

Tenslotte
* Een gezegende avondmaalszondag toegewenst. Van verschillende gemeenteleden hoorde ik dat ze het bijzonder vinden om juist in de lijdensweken het Heilig Avondmaal te vieren.
* Op woensdag 21 maart de verkiezing van de gemeenteraad. In de voorbede willen we hieraan denken. Laten we onze stem zorgvuldig en bewust uitbrengen. We denken ook aan alle kandidaten, in het bijzonder aan degenen die zich laten leiden door het evangelie.
* Een hartelijke groet aan u en jullie allen.
J.C. Schuurman

Bloemen- en plantenverkoop
Het voorjaar komt er weer aan en dan willen we graag onze tuin of balkon weer lente’proof’ hebben. Dat komt goed uit want op D.V. zaterdag 14 april zal er van 08.00-14.00 uur in en om de kerk een bloemen- en plantenverkoop gehouden worden. U kunt terecht voor diverse soorten bloemen en planten, zowel voor binnen als buiten! Ook is er een gezellige koffie- en theehoek waar we elkaar kunnen ontmoeten. De opbrengst van deze verkoop is geheel bestemd voor het verbouwingsfonds.
Plant u mee voor Fase 2?

Verbouwingsfonds
Uw bijdrage voor het verbouwingsfonds kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL 36 INGB 00000 61743 t.n.v. Hervormde wijkgemeente West met vermelding van het verbouwingsfonds.

Giften februari
Voor de kerk
via ds. Schuurman € 100,00
via ds. Schuurman € 50,00
via ds. Schuurman € 20,00
via ouderling Kaptein € 27,00
via ouderling Kaptein 2x € 20,00
via ouderling Kaptein € 15,00
via ouderling Kaptein € 10,00
via mw. Goudriaan-Bongers € 10,00
Voor Kerkbalans 2018
via ouderling Kaptein € 50,00
Voor het verbouwingsfonds
via ds. Schuurman € 20,00
Voor de diaconie
via ouderling Kaptein € 20,00
via ouderling Kaptein € 10,00
Voor de kerktelefoon
via mw. Goudriaan-Bongers € 40,00
Voor al uw bijdragen zeggen wij u hartelijk dank!
Uw wijkkerkrentmeesters

Mannenvereniging ‘Schrift en Belijdenis’
Op D.V. woensdag 21 maart hoopt broeder De Pater ons mee te nemen naar Job 40. Dit naar aanleiding van een Bijbelstudie over Job 40, vers 1 t/m 19, welke staat weergegeven in de uitgave van januari 2018 van de Hervormde Vaan. (Heeft u/jij geen Hervormde Vaan, maar wilt u deze vooraf bestuderen, neem dan contact op met schriftenbelijdenis@nieuwewesterkerk.nl)
Nieuw deze avond zal zijn dat we na de Bijbelstudie een aantal vragen in groepjes willen behandelen en hierna in de groep deze met elkaar willen bespreken. Heeft u/jij al langer op het punt gestaan om de mannenvereniging te bezoeken, dan is deze avond een mooie gelegenheid om zowel te luisteren naar de Bijbelstudie als met elkaar in gesprek te gaan over het Bijbelgedeelte. Wij hopen dan ook vele mannen, jong en oud, te mogen ontmoeten. De avond begint om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur.
Peter Boelhouwers

Jonge Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’
Beste dames, 21 maart zijn jullie weer van harte welkom!
We gaan weer verder met de bijbelstudie over Samuel, dit keer is 1 Samuel 16 aan de beurt.
Zoals gewoonlijk zijn jullie vanaf 19.45 uur welkom. Lieve groet,
Elise, Corinne en Eline

Verkoopcommissie
De verkoopcommissie is op zoek naar één of twee enthousiaste leden die het leuk vinden om “de boom” te verzorgen. De boom staat voor de verkoop van plankjes (rad van avontuur) tijdens de verkoopdagen. Je wordt uitgebreid ingewerkt door Wim en Truus Lamping ten aanzien van het aanschaffen van de prijzen en het verkopen van de plankjes.
Dus geen schroom, geef je op!
We willen vast de data voor dit jaar doorgeven:
Verkoopdagen: D.V. vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober
Inleveren bruikbare spullen: D.V. woensdag 24 oktober van 19.00 – 20.00 uur
Namens de verkoopcommissie,
Tiemen Schouten
06-53397707

De poorten van Jeruzalem (9 en slot): De Gouden Poort

De naam Gouden Poort is mogelijk een verhaspeling van het Griekse oreia, dat ‘schoon’ betekent en het Latijnse aurea, dat ‘goud’ betekent. De poort zou zo verwijzen naar de Bijbelse ‘schone poort’.
De huidige poort werd echter na Bijbelse tijden gebouwd, vermoedelijk wel op de fundamenten van oudere poorten die zouden kunnen dateren uit de tijd van Nehemia.
Experts verschillen van mening over het bouwjaar. Sommigen menen dat de poort rond het jaar 520 werd gebouwd als onderdeel van het bouwprogramma van de Byzantijnse keizer Justianus I.
Anderen beweren dat het de Umayaadse kaliefen waren die Byzantijnse bouwmeesters opdroegen de poort te bouwen in de 7e eeuw. In elk geval is het de oudste poort van de stad.
De poort is zowel voor Joden, christenen als moslims verbonden aan eindtijdverwachtingen.
Joden en christenen menen op basis van de Bijbel dat de Messias eens door deze poort de stad zal binnentrekken. Moslims geloven ook dat de poort een rol speelt in het laatste oordeel en dat de rechtvaardigen er doorheen zullen trekken. Het is daarom opvallend dat moslims de poort in het jaar 810 dichtmetselden. Dit werd door de kruisvaarders weer ongedaan gemaakt in het jaar 1102, maar na de herovering van Saladin, liet deze de poort weer sluiten en bij de herbouw door Suleiman, werd de poort opnieuw hermetisch gesloten met grote stenen.
Men vertelt dat moslims de poort sloten om de Joodse Messias tegen te houden. Daarom zou ook de begraafplaats voor de poort zijn aangelegd, zodat de Messias zich zou moeten verontreinigen om de stad in te kunnen komen. Maar er is ook een overlevering dat het juist de tempeliers waren die de poort dichtmetselden. Tegenwoordig valt de poort onder het beheer van de islamitische Waqf, die de gehele Tempelberg beheert, en het wordt streng bewaakt. Archeologisch onderzoek wordt niet toegestaan.

Hierbij nog een overzicht van de Oude Stad van Jeruzalem met de poorten waar de afgelopen tijd over geschreven is.


Bron: De Tijden, uitg. Chr. voor Israël (Ruben Ridderhof)
Commissie Kerk en Israël